موضوعات = 07. مدیریت دولتی - سایر مباحث مرتبط با مدیریت دولتی
چارچوب بهبود پاسخ‌گویی شرکت‌های دولتی ایران

دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 45-66

10.22059/jipa.2020.292783.2659

علی ابراهیمی؛ محمد مرادی؛ همت جعفری


فهم دستورگذاری در حکومت‌های محلی (نمونه‌پژوهی: شورای شهر مشهد)

دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 557-580

10.22059/jipa.2019.283225.2568

رحمت‌اله قلی‌پور؛ علی حمیدی‌زاده؛ سید حسین اخوان علوی؛ امین فرجی ملائی؛ سیدحامد رستگار


شناسایی مؤلفه‌های سیستم تأمین منابع انسانی در راستای ارتقای‌ سلامت نظام اداری

دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 251-284

10.22059/jipa.2019.277466.2504

حسین ایمانی؛ آرین قلی پور؛ عادل آذر؛ علی اصغر پورعزت


واکاوی و تحلیل مفهوم خط‌مشی عمومی: ماهیت، صفات و غایت

دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 506-528

10.22059/jipa.2019.270177.2424

هاشم سوداگر؛ علی نقی امیری؛ سیدمجتبی امامی


تواضع درون‎سازمانی: شایستگی محوری در رهبری سازمان‎های عصرجدید

دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 563-582

10.22059/jipa.2018.267862.2401

بهزاد محمدیان؛ حسن زارعی متین؛ جبار باباشاهی؛ حمید رضا یزدانی


تحلیل محتوای پژوهش‌های فصلنامه مدیریت دولتی دانشگاه تهران

دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 387-414

10.22059/jipa.2018.265121.2359

حسین ایمانی؛ امیرحسین عبدالله زاده؛ علی اصغر پورعزت


بررسی ارتباط فساد و اعتماد در رابطه بین شفافیت و رضایت شهروندان

دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 289-310

10.22059/jipa.2018.255605.2250

عباس نرگسیان؛ قاسمعلی جمالی؛ مسعود هراتی؛ حسین آذری


واکاوی و تبیین تمدن سازمانی در سازمان های دولتی ایران

دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 89-108

10.22059/jipa.2018.254503.2239

محمدجعفر زرین نگار؛ علی اصغر فانی؛ حسن دانایی فرد؛ جلیل دلخواه


نوع‎شناسی ریشه‎های مشاجرۀ خط‎مشی در کشور (مطالعۀ موردی: خط‎مشی خودکفایی)

دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 539-568

10.22059/jipa.2018.249262.2166

محمد مهدی مهدی خواه؛ جمال خانی جزنی؛ سیدمجتبی امامی؛ قاسم رمضان پور نرگسی


ارائۀ الگوی دستور کار خط‌مشی‌های اصلاح نظام اداری در ایران

دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 615-640

10.22059/jipa.2018.248615.2154

احمد ابوالحسنی رنجبر؛ کرم الله دانش فرد؛ ابوالحسن فقیهی


بررسی مؤلفه‌های حکمرانی مطلوب در پروژه‌های بزرگ‌مقیاس چندسازمانۀ مشارکت مدنی

دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 665-686

10.22059/jipa.2018.250733.2182

سمیرا کلبه داری؛ محمدحسین صبحیه؛ سیدنصرالله ابراهیمی