اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر بابک سهرابی

علوم مدیریت استاد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/bsohrabi/?lang=en-gb
bsohrabiut.ac.ir
+982161117788
0000-0001-6188-2607

h-index: 16  

سردبیر

علی اصغر پورعزت

اداره عمومی، عدالت اجتماعی، سیاست عمومی، مطالعات آینده، مدیریت استراتژیک استاد،گروه آموزشی مطالعات اسلامی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/pourezzat
pourezzatut.ac.ir
+982161117665
0000-0002-1875-3479

h-index: 8  

دبیر تخصصی

عباس نرگسیان

مدیریت دولتی استادیار -گروه مدیریت دولتی

anargesianut.ac.ir
61117635

علی پیران نژاد

فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیاست، دموکراسی الکترونیکی، مشارکت الکترونیکی، دولت الکترونیک، دولت باز دانشیار گروه آموزشی مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/pirannejad
pirannejadut.ac.ir
+982161117782
0000-0003-4517-7259

h-index: 6  

اعضای هیات تحریریه

محمد سعید تسلیمی

استاد، گروه آموزشی مدیریت دولتی،دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/taslimi
taslimiut.ac.ir
+982161117741

علی رضائیان

مدیریت رفتاری (بهبود مدیریت) استاد، گروه آموزشی مدیریت خط مشی گذاری و دولت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

en.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=363001
a-rezaeiansbu.ac.ir

h-index: 2  

شمس‌السادات زاهدی

مدیریت دولتی استاد، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

en.sakhtar.com/Person-8693
szahedi44hotmail.com

کرامت ا... زیاری

جغرافیا وبرنامه ریزی شهری استاد، گروه جغرافیای انسانی،دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/zayyari/
zayyariut.ac.ir
+982161112902

h-index: 8  

علی‌اکبر فرهنگی

استاد، دانشکده مدیریت،دانشگاه تهران،تهران،ایران

en.mahanbs.com/showpages/938/Dr-Ali-Akbar-Farhangi
aafarhangiut.ac.ir

h-index: 1  

ابوالحسن فقیهی

استاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

en.sakhtar.com/Person-5038
faghihiiams.ir

سید محمد مقیمی

مدیریت عمومی، کارآفرینی، مدیریت اسلامی استاد،گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/moghimi/?lang=en-gb
moghimiut.ac.ir

h-index: 13  

علی‌اصغر مشبکی

رفتار و استراتژی استاد،دانشکده مدیریت و اقتصاد،گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/~moshabak
moshabakmodares.ac.ir
+982182884637

ویراستار انگلیسی

محمد گرد

گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

m.gordut.ac.ir
+989128470720
0000-0001-9449-6868