اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

طاهر روشندل اربطانی

مدیریت رسانه، سیاست رسانه‌ای، استراتژی رسانه استاد، گروه مدیریت رسانه و ارتباطات کسب و کار، دانشکده مدیریت کسبو کار، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

rtis2.ut.ac.ir/cv/arbatani/?lang=en-gb
arbataniut.ac.ir
+982161117630
0000-0002-7826-9208

h-index: 13  

سردبیر

آرین قلی پور

مدیریت دولتی، رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی استاد، گروه رهبری و سرمایه انسانی، دانشکده مدیریت دولتی و علوم سازمانی، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

rtis2.ut.ac.ir/cv/agholipor/?lang=en-gb
agholiporut.ac.ir
09126233268
0000-0001-7044-7279

h-index: 22  

دبیر تخصصی

عباس نرگسیان

مدیریت دولتی، مدیریت منابع انسانی دانشیار، گروه رهبری و سرمایه انسانی، دانشکده مدیریت دولتی و علوم سازمانی، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

rtis2.ut.ac.ir/cv/anargesian
anargesianut.ac.ir
+09861117635
0000-0003-0598-5630

h-index: 9  

اعضای هیات تحریریه

سید محمد مقیمی

مدیریت عمومی، کارآفرینی، مدیریت اسلامی استاد، گروه خط مشی و اداره امور عمومی، دانشکده مدیریت دولتی و علوم سازمانی، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

rtis2.ut.ac.ir/cv/moghimi/?lang=en-gb
moghimiut.ac.ir

h-index: 17  

امیرحسین ملکی

کارآفرینی Northeastern Illinois University

ah.malekiwsu.edu
0000-0003-0639-8219

h-index: 5  

محمد سعید تسلیمی

سیاست گذاری استاد، گروه خط مشی و اداره امور عمومی، دانشکده مدیریت دولتی و علوم سازمانی، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

rtis2.ut.ac.ir/cv/taslimi
taslimiut.ac.ir
+982161117741
0000-0002-8078-9253

h-index: 8  

علی‌اکبر فرهنگی

استاد، دانشکده مدیریت،دانشگاه تهران،تهران،ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/aafarhangi/?lang=en-gb
aafarhangiut.ac.ir

h-index: 2  

ابوالحسن فقیهی

استاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

srb.iau.ir/faculty/a-faghihi/en
faghihiiams.ir
0000-0003-3112-4666

h-index: 1  

حبیب ابراهیم‌پور

مدیریت منابع انسانی استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=288
ebrahimpourhmyahoo.com
0000-0003-1848-8246

h-index: 9  

علی‌اصغر پور‌عزت

مدیریت دولتی، مدیریت اسلامی استاد، گروه خط مشی و اداره امور عمومی، دانشکده مدیریت دولتی و علوم سازمانی، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

www.pourezzat.ir/fa/
pourezzatut.ac.ir
02161117665
0000-0002-1875-3479

h-index: 15  

اکبر حسن‌پور

مدیریت منابع انسانی، رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی دانشیار، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

mgnt.khu.ac.ir/cv/354/fa
ak_hassanpoorkhu.ac.ir
0000-0001-6570-4162

h-index: 11  

میرعلی سید‌نقوی

مدیریت دولتی استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

civilica.com/p/181919/
asnagaviyahoo.com
0000-0002-5983-8292

h-index: 1  

مهدی سبک‌رو

مدیریت بازرگانی دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

yazd.ac.ir/people/sabokro
msabokroyazd.ac.ir
38210317 - 38200143
0000-0001-9837-6791

h-index: 13  

علی صفری

مدیریت منابع انسانی، رفتار سازمانی، کارآفرینی دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

aseold.ui.ac.ir/~a.safari/
a.safariase.ui.ac.ir
37932022
0000-0002-0001-8740

h-index: 12  

سید محسن علامه

مدیریت منابع انسانی دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

ase.ui.ac.ir/sp-6629
dr_allamehase.ui.ac.ir
0000-0003-4993-1562

h-index: 22  

رحمت‌الله قلی‌پور سوته

مدیریت منابع انسانی، سیاست گذاری، مدیریت دانش استاد،گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

management.ut.ac.ir/~rgholipor
rgholiporut.ac.ir
02161117605
0000-0001-9081-1576

h-index: 14  

عباس منوریان

مدیریت دولتی استاد، گروه خط مشی و اداره امور عمومی، دانشکده مدیریت دولتی و علوم سازمانی، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

profile.ut.ac.ir/en/~amonavar/network
amonavarut.ac.ir
0000-0001-6951-4673

h-index: 8  

نورمحمد یعقوبی

مدیریت دولتی استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

www.usb.ac.ir/astaff/yaghoubi/en?skinsrc=[g]/skins/usben/homepage
yaghoubimgmt.usb.ac.ir
+98 3113 - 31136785
0000-0002-0114-4095

h-index: 24  

کارشناس نشریه

عاطفه فرزین

مدیریت اطلاعات، نمایه‌سازی نشریات کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

atefehfarzin73ut.ac.ir
02161117637
0000-0002-6008-1872

h-index: 1