اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

طاهر روشندل اربطانی

مدیریت رسانه، سیاست رسانه‌ای، استراتژی رسانه استادمدیریت رسانه، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

management.ut.ac.ir/president
arbataniut.ac.ir
+982161117630
0000-0002-7826-9208

h-index: 10  

سردبیر

آرین قلی پور

مدیریت دولتی استاد ، گروه مدیریت دولتی

agholiporut.ac.ir
09126233268
0000-0001-0000-10000

h-index: 10  

دبیر تخصصی

عباس نرگسیان

مدیریت دولتی استادیار -گروه مدیریت دولتی

anargesianut.ac.ir
61117635

اعضای هیات تحریریه

سید محمد مقیمی

مدیریت عمومی، کارآفرینی، مدیریت اسلامی استاد،گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/moghimi/?lang=en-gb
moghimiut.ac.ir

h-index: 13  

محمد سعید تسلیمی

استاد، گروه آموزشی مدیریت دولتی،دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/taslimi
taslimiut.ac.ir
+982161117741

علی‌اکبر فرهنگی

استاد، دانشکده مدیریت،دانشگاه تهران،تهران،ایران

en.mahanbs.com/showpages/938/Dr-Ali-Akbar-Farhangi
aafarhangiut.ac.ir

h-index: 1  

ابوالحسن فقیهی

استاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

en.sakhtar.com/Person-5038
faghihiiams.ir

حبیب ابراهیم‌پور

مدیریت منابع انسانی استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=288
ebrahimpourhmyahoo.com
0000-0003-1848-8246

h-index: 7  

علی‌اصغر پور‌عزت

مدیریت دولتی استاد،گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

www.pourezzat.ir/fa/
pourezzatut.ac.ir
02161117665
0000-0002-1875-3479

h-index: 11  

اکبر حسن‌پور

مدیریت منابع انسانی دانشیار، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

mgnt.khu.ac.ir/cv/354/fa
ak_hassanpoorkhu.ac.ir
0000-0001-6570-4162

میرعلی سید‌نقوی

مدیریت دولتی استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

civilica.com/p/181919/
asnagaviyahoo.com
0000-0002-5983-8292

مهدی سبک‌رو

مدیریت بازرگانی دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

yazd.ac.ir/people/sabokro
msabokroyazd.ac.ir
38210317 - 38200143

h-index: 7  

علی صفری

مدیریت منابع انسانی دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

ui.ac.ir/page-Financial/fa/18/form/pId15731
a.safariase.ui.ac.ir
37932022
0000-0002-0001-8740

سید محسن علامه

مدیریت منابع انسانی دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

ase.ui.ac.ir/sp-6629
dr_allamehase.ui.ac.ir
0000-0003-4993-1562

h-index: 19  

رحمت‌الله قلی‌پور سوته

مدیریت منابع انسانی استاد،گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

management.ut.ac.ir/~rgholipor
rgholiporut.ac.ir
02161117605
0000-0001-9081-1576

h-index: 11  

عباس منوریان

مدیریت دولتی استاد،گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

management.ut.ac.ir/~amonavar
amonavarut.ac.ir
0000-0001-6951-4673

نورمحمد یعقوبی

مدیریت دولتی استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

www.usb.ac.ir/astaff/yaghoubi/en?skinsrc=[g]/skins/usben/homepage
yaghoubimgmt.usb.ac.ir
+98 3113 - 31136785
0000-0002-0114-4095

h-index: 8  

ویراستار انگلیسی

هانیه سادات جعفریه

مدیریت رسانه دانشجوی دکتری، گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

haniyehjafariyehut.ac.ir

کارشناس نشریه

عاطفه فرزین

مدیریت اطلاعات، نمایه‌سازی نشریات کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

atefehfarzin73ut.ac.ir
02161117637
0000-0002-6008-1872

h-index: 1