اهداف و چشم انداز

حوزه‌های موضوعی نشریه مدیریت دولتی

 

محور اول: رهبری و سرمایه انسانی

•    رهبری در سطح ملی و سازمانی
•مدیریت منابع انسانی در سطح ملی و سازمانی
•    مدیریت رفتار سازمانی و روانشناسی صنعتی و سازمانی
•    مدیریت شناختی

محور دوم: مدیریت عمومی و تحول سازمانی

•    مدیریت فرایندها و سازماندهی
•    مدیریت تحول و توسعه سازمانی
•    تحلیل گری و هوش سازمانی
•    مالیه عمومی و بودجه‌ریزی دولتی

محور سوم: خط مشی گذاری عمومی

•    خط‌مشی‌گذاری عمومی 
•    مدیریت محیط کسب و کار 
•    عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی
•    حکمرانی خوب، اخلاق و شفافیت