اهداف و چشم انداز

حوزه ­های فعالیت نشریه مدیریت دولتی

حوزه های اصلی

ردیف

عنوان فارسی

عنوان انگلیسی

معیارهای محوری مدیریت دولتی ( Major issues of public administration )

1

دوگانگی سیاست- اداره

Politics- Administration Dichotomy

2

.بوروکراسی

Bureaucracy

3

دموکراسی

Democracy

4

پاسخگویی عمومی

Public Accountability

5

مشارکت عمومی

Public Participation

6

عدالت اجتماعی

Social Justice

7

اعتماد عمومی

Public Trust

8

منافع عمومی

Public Interests

مدیریت مالی در بخش دولتی (Financial management in the public sector )

9

مالیه عمومی

Public Finance

10

بودجه ریزی دولتی

Public Budgeting

مدیریت دولتی در عصر پست مدرن (public administration in postmodern Age)

11

مدیریت دولتی پست مدرن

Postmodern Public Administration

12

جهانی شدن و مدیریت دولتی

Globalization and Public Administration

13

فمینیسم و مدیریت دولتی

Feminism and Public Administration

14

زبان و گفتمان

Language and Discourse

مدیریت دولتی و بازار ( public administrationMarkets and)

15

مدیریت دولتی نوین

New Public Management

16

انتخاب عمومی

Public Choice

17

خصوصی سازی

Privatization

18

کوچک سازی

Downsizing

19

شهروندی بازار و مشتری مداری

Market Citizenship and Costumer oriented

شهروندی و مدیریت دولتی (Citizenship and public administration)

20

شهروندی جنسیتی

Sexual Citizenship

21

شهروندی جهانی

Global Citizenship

22

شهروندی فرهنگی

Cultural Citizenship

23

روابط شهروندان- اداره

Citizen- Administration Relationships

24

حکومت و حکمرانی محلی

Local Government and Governance

فناوری و بخش دولتی (Technology and public sector)

25

دولت دیجیتال

Digital Government

26

شهروندی دیجیتال

Digital Citizenship

27

شهر دیجیتال

Digital City

28

حکمرانی دیجیتال

Digital Governance

29

سازمان‌های مجازی در بخش دولتی

Virtual Organizations in the Public Sector

سایر مباحث مرتبط با مدیریت دولتی ( Other issues related to public administration )

30

حوزه عمومی و ارزش عمومی

Public Sphere and Public Value

31

اخلاق اداری

Administrative Ethics

32

حکمرانی خوب

Good Governance

33

آینده مدیریت دولتی

Future of Public Administration

34

بازآفرینی دولت و دولت کارآفرین

Reinventing Government and Entrepreneurial Government

35

احزاب سیاسی

Political Parties

36

شفافیت در بخش دولتی

Transparency in the Public Sector