اهداف و چشم انداز

حوزه‌های موضوعی نشریه مدیریت دولتی

 

مدیریت رفتار سازمانی و روانشناسی صنعتی و سازمانی

مدیریت منابع انسانی در سطح ملی و سازمانی

خط‌مشی‌گذاری عمومی و مدیریت توسعه

مدیریت فرایندها و سازماندهی

مشارکت عمومی، عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی

مالیه عمومی و بودجه‌ریزی دولتی

مدیریت دولتی نوین و خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی

حکومت و حکمران محلی

دولت الکترونیک و دیجیتال

حکمران خوب و اخلاق و شفافیت