فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت دولتی (JIPA) - اهداف و چشم انداز