اهداف و چشم انداز

حوزه‌های موضوعی نشریه مدیریت دولتی

 

محور اول: رهبری و سرمایه انسانی؛

• رهبری در سطح ملی و سازمانی
•مدیریت منابع انسانی در سطح ملی و سازمانی
• مدیریت رفتار سازمانی و روانشناسی صنعتی و سازمانی
• مدیریت شناختی

محور دوم: مدیریت عمومی و تحول سازمانی؛

• مدیریت فرایندها و سازماندهی
• مدیریت تحول و توسعه سازمانی
• تحلیل گری و هوش سازمانی
• مالیه عمومی و بودجه‌ریزی دولتی

محور سوم: خط مشی گذاری عمومی؛

• فرایند خط مشی گذاری و تحلیل خط مشی
• اجرا و ارزیابی  خط مشی
• خط مشی رفتاری و تطبیقی  
• خط مشی گذاری و پدیده های نوین (کلان داده ها... هوش مصنوعی و علوم داده)