بر اساس نویسندگان

آ

 • آیت اله زاده شیرازی، میرحسین [1] مدیرعامل/ شرکت مشاوران نرم افزاری اعوان
 • آجیلی، عبدالعظیم [1] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین ، ایران
 • آخوندی، مصطفی [1] گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران
 • آدوسی، حسین [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی، دانشگاه آزاد تهران شمال، ایران
 • آذر، عادل [1] استاد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • آذر، عادل [1] استاد مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • آذر، عادل [1] استاد مدیریت صنعتی، دانشکدة مدیریت دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • آذر، عادل [1] استاد مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • آذر، عادل [1] استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، ایران
 • آذر، عادل [1] استاد گروه مدیریت، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • آذر، عادل [1] گروه مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس
 • آذری، حسین [1] کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • آراسته، حمیدرضا [1] دانشیار، مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • آرمینه، احمدرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • آزاد، ناصر [1] استادیار گروه مدیریت رسانه، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران.
 • آصف، هاجر [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین‎الملل، دانشگاه پیام نور، ایران
 • آقایی، اصغر [1] استادیار دانشگاه علوم انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی، تهران، ایران
 • آقایی، رضا [1] دانشجوی کارشناس‌ارشد مدیریت اجرایی، سازمان مدیریت صنعتی، تهران، ایران
 • آقایی، میلاد [1] کارشناس‌ارشد مدیریت صنعتی، مدرس دانشگاه علوم انتظامی، تهران، ایران
 • آقاجانی، حسنعلی [1] دانشیار دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • آقاجانی، حسنعلی [1] دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • آقاجانی، حسنعلی [1] دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • آقازاده، فتاح [1] کارشناس ارشد مدیریت شهری دانشگاه تهران
 • آقازاده، هاشم [1] دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • آهنگری، اسماعیل [1] دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج کشاورزی، دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ا

ب

پ

ت

ث

ج

 • جانه، سارا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه تهران ، ایران
 • جعفری نیا، سعید [1] استادیار مدیریت، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • جعفرنژاد، احمد [1] استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • جلالی، سونیا [1] کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، ایران
 • جلالی، فرزانه [1] دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، ایران
 • جلیل لاجوردی، سید [1] استادیار دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، تهران، ایران
 • جمالی، قاسمعلی [1] کارشناس‎ارشد مدیریت دولتی، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، ایران
 • جمالی، قاسمعلی [1] کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • جمشیدی، لاله [1] استادیار دانشکدۀ روان‎شناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان، ایران
 • جنتی، سعیده [1] کارشناس ارشد مدیریت رسانه، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • جندقی، غلامرضا [1] استاد دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، پردیس قم، ایران
 • جندقی، غلامرضا [1] دانشیار دانشکده‎ی مدیریت پردیس قم، دانشگاه تهران، ایران
 • جندقی، غلامرضا [1] دانشیار دانشگاه تهران، پردیس قم
 • جندقی، غلامرضا [2] دانشگاه تهران - پردیس قم
 • جنوی، المیرا [1] دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • جنوی، المیرا [1] دکتری علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • جهانگیری، علی [1] استادیار، گروه مدیریت دولتی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‎ریزی، تهران، ایران

چ

 • چگین، میثم [1] دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

ح

خ

د

 • دادرس، محمد جواد [1] کارشناس ارشد مدیریت دولتی از دانشگاه آزاد کرمان، ایران
 • دارائی، محمدرضا [1] استادیار،گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران
 • دامغانیان، حسین [1] استادیار دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان، ایران
 • دامغانیان، حسین [1] دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد- مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
 • دانایی، ابوالفضل [1] دانشجوی دکتری مدیریت رسانة دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران
 • دانایی، میترا [1] کارشناس ارشد رشته مهندسی کشاورزی ـ ترویج و آموزش کشاورزی. دانشگاه شهید چمران،، ایران
 • دانایی فرد، حسن [1] استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • دانایی فرد، حسن [1] استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • دانایی فرد، حسن [1] استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • دانایی فرد، حسن [1] استاد مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • دانایی فرد، حسن [1] استاد مدیریت دولتی و خط‌مشی‌گذاری عمومی، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • دانایی فرد، حسن [1] دانشیار، خط‌مشی‌گذاری عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • دانایی فرد، حسن [1] دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، ایران، تهران
 • دانایی فرد، حسن [1] ستاد گروه مدیریت، دانشکدة مدیریت دانشگاه تربیت مدرس، ، ایران
 • دانایی فرد، حسن [1] مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • دانایی فرد، حسن [1] استاد گروه مدیریت دانشکدة مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • دانایی فرد، حسن [1] استاد گروه مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • دیانتی، مژگان [1] کارشناس‎ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ حسابداری و مدیریت، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
 • دیانتی، مژگان [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده حسابداری و مدیریت، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
 • دانشفرد، کرم الله [1] استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکدة مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • دانشفرد، کرم الله [1] هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • دانش فرد، کرم الله [1] استاد دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • دانش فرد، کرم الله [1] استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مدیریت دولتی، تهران، ایران
 • دانش فرد، کرم الله [1] استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات،تهران، ایران
 • دباغ، سروش [1]
 • دباغی‎پور، محمود [1] کارشناس ارشد مدیریت اجراییMBA، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران
 • درینی، روح اله [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، ترویج کشاورزی، دانشگاه زنجان، ایران
 • درویش، حسن [1] استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور تهران
 • درویش، حسن [1] دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران‌
 • درویش، حسن [1] دانشیار مدیریت دولتی، دانشکدة مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران
 • درویش زاده، محمد مهدی [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • دقتی، عادله [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
 • دلبری راغب، فاطمه [1] کارشناسی¬ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران
 • دلخواه، جلیل [1] استادیار گروه مدیریت، دانشکدة مدیریت دانشگاه تربیت مدرس، ، ایران
 • دلخواه، جلیل [1] استادیار مدیریت سیاست‎گذاری، مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • دلخوش، اسماعیل [1] دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی، گرایش توسعه دانشکده کار افرینی، دانشگاه تهران، ایران
 • دیندار، یاشار [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • دهدار، فرزین [1] استادیار، گروه حقوق، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‎ریزی، تهران، ایران.
 • دهقانی، علی رضا [1] کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • دهقانی، مسعود [1] استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه ولایت، ایرانشهر، ایران.
 • دهقانان، حامد [1] استادیار مدیریت منابع انسانی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران‌
 • دیواندری، علی [1] دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران ، ایران

ذ

ر

ز

س

ش

 • شاکری، رویا [1] مربی گروه مدیریت، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، سنندج، ایران
 • شاکری، زهره [1] مدرس مدعو گروه مدیریت، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران
 • شامخی، تقی [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • شاه‎محمّدی، مرضیه [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
 • شاه حسینی، محمدعلی [1] استادیار گروه MBA، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شاه حسینی، محمدعلی [1] استادیار گروه مدیریت دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شاه حسینی، محمدعلی [1] دانشیار گروه مدیریت، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شائمی، علی [1] استادیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان، ایران
 • شائمی برزکی، علی [1] دانشیار، دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
 • شجاعی، حمید [1] حمید شجاعی دانشجوی دکتری مدیریت دولتی ـ رفتار سازمانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • شیخی، ایوب [1] استادیار،گروه‌آمار،دانشگاه شهید باهنرکرمان،ایران
 • شیخی، ایوب [1] گروه آمار، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • شیخی، نرگس [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، سیاستگذاری بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • شیخ حسنی، علی [1] دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • شیخی نژاد، فاطمه [1] دانشجوی مدیریت رفتاری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • شیری، اردشیر [1] دانشیار، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.
 • شرافت، شاپور [1] دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • شرفی، وحید [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • شریفی، سید مهدی [1] استادیار دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران، ایران
 • شریفی، سید مهدی [1] دانشگاه تهران
 • شریفی، سید مهدی [1] استادیار مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شفیعی رودپشتی، میثم [1] دانشجوی دکتری گروه مدیریت بازاریابی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • شکیبا، حجت [1] کارشناس ارشد آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران
 • شکری، صابر [1] مربی گروه حسابداری، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران
 • شکوهیار، سجاد [1] استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • شمس، عبد الحمید [1] دانشیار، گروه مدیریت دولتی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‎ریزی، تهران، ایران
 • شمسی، سبیحه [1] سازمان منطقه آزاد کیش
 • شهایی، بهنام [1] دانشجوی دوره دکترای مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • شهائی، بهنام [1] دانشگاه پیام نور
 • شهائی، بهنام [1] دانشجوی دکترای مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • شهبا، سمیه [1] دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد قزوین، قزوین، ایران
 • شهبازی، بهزاد [1] سازمان انرژی اتمی ایران
 • شهبازی، مهدی [1] دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • شهباز مرادی، سعید [1]
 • شهیدی، حمیدرضا [1] کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

ص

 • صادقی، عباس [1] استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه
 • صادقیان قراقیه، سعید [1] مربی گروه مدیریت، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران
 • صادقی مقدم، محمدرضا [1] استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • صبحیه، محمدحسین [1] گروه مدیریت پروژه و ساخت دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • صفایی، مهناز [1] کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • صفی خانی، رقیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکدة مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران
 • صفری، حسین [1] استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • صفری، سعید [1] استادیار دانشگاه شاهد، مدیریت صنعتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • صفری، علی [1] استادیار گروه مدیریت، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • صفریان، سارا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • صفری دشتکی، محمد [1] دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت، واحد بندر دیلم، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر دیلم، ایران
 • صفری کهره، محمد [1] دانشجوی دکتری مدیریت سیاست‎گذاری بازرگانی، دانشگاه تهران، ایران
 • صلواتی، عادل [1] استادیار گروه مدیریت، دانشکدة علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، ایران
 • صلواتیان، سیاوش [1] استادیار گروه مدیریت رسانه، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران
 • صمدی، عباس [1] استادیار، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • صمدی میارکلایی، حسین [1] کارشناس ارشد مدیریت دولتی، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران
 • صمدی میارکلایی، حمزه [1] دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، مدرس دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • صمدی میارکلائی، حسین [1] کارشناس ارشد مدیریت دولتی، باشگاه پژوهشگران جوان، قائمشهر، ایران
 • صمدی میارکلائی، حمزه [1] دانشجوی دکترای مدیریت، مدرس دانشگاه پیام نور
 • صمدی میارکلائی، حمزه [1] دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • صنوبر، ناصر [1] استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز، ایران

ض

ط

ع

 • عابدی، رضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران
 • عابدی، محمد رضا [1] دانشیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان، ایران
 • عابدی جعفری، حسن [1] استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه ایران، تهران
 • عابدی جعفری، حسن [1] دکترای مدیریت، استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • عابدی جعفری، عابد [1] دانشگاه تهران
 • عابدی ‌جعفری، حسن [1] استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران
 • عارف، هادی [1] دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • عارف، هادی [1] دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • عارف نژاد، محسن [1] دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • عارف نژاد، محسن [1] استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 • عارف نژاد، محسن [1] دانشگاه لرستان
 • عاملی، سعیدرضا [1] استاد گروه ارتباطات، دانشگاه تهران، ایران
 • عاملی، سعیدرضا [1] استاد مطالعات جهان، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • عباچیان قاسمی، رضا [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی (رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی)، پردیس میرداماد دانشگاه اصفهان، ‌اصفهان،‌ ایران
 • عباچیان قاسمی، رضا [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی،پردیس میرداماد دانشگاه اصفهان،اصفهان ،ایران
 • عباچیان قاسمی، رضا [1] دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، پردیس دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • عبادی، نغمه [1] دانشجوی دکتری مدیریت، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، ایران
 • عبادی اردبیلی، نغمه [1] انشجوی دکتری، مدیریت دولتی‌ـ منابع انسانی دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، پردیس فارابی، تهران، ایران‌
 • عباسی، طیبه [1] استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • عباسی، طیبه [2] استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • عباسی، عنایت [1] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • عباسی، عنایت [1] استادیار، آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت‌مدرس، تهران، ایران
 • عباسپور، غلامحسین [1] دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
 • عباس پور، عباس [1] 1. استادیار دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • عباس پور، عباس [1] دانشیار گروه مدیریت، دانشکدة روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • عباس‌پور، عباس [1] عضو هیئت علمی دانشگاه علامه، تهران، ایران
 • عباس‌پور، عباس [1] دانشیار، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی،دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • عباس زاده، محمد [1] دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، جامعه‎شناسی، تبریز، ایران
 • عبدی، جهان [1] استادیار گروه مدیریت، پردیس دانشگاهی باختر، ایلام، ایران
 • عبدالحسین زاده، محمد [1] عضو هیئت علمی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت و دانشجوی دکتری تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی دانشگاه علامه طباطبایی
 • عبدالحمید، مهدی [1] استادیار گروه مدیریت و فلسفه علم و فناوری دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • عبدالله زاده، امیرحسین [1] دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • عبدالملکی، جمال [1] دانشجوی دکتری برنامه‎ریزی درسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • عبدالمنافی، سعید [1] دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی، رفتار سازمانی و منابع انسانی، دانشگاه اصفهان، ایران
 • عبداله زاده، امیرحسین [1] کارشناس‎ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • عرب سرخی، ابوذر [1] دانشگاه تهران
 • عربلوی‌مقدم، سعید [1] دانشجوی MBA دانشگاه تبریز، ایران
 • عزیزی، سعیده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد توسعۀ روستایی، دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • عیسی خانی، احمد [1] استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
 • عسکری پور، محمدرضا [1] گروه مدیریت، واحد کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
 • عسگری، غلامرضا [1] دانشگاه مالک اشتر
 • عسگری، غلامرضا [1] استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
 • عسگری، ناصر [1] عضوهیات علمی دانشگاه شهید ستاری. تهران، ایران
 • عسگری، ناصر [1] استادیار مدیریت دولتی، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران
 • عسگری، ناصر [1] استادیار مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران
 • عطایی سعیدی، سونیا [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران پردیس ارس، ایران
 • عطوفی نجف آبادی، مریم [1] کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، ایران
 • عظیمی زاچکانی، فاطمه [1] کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشجوی دانشکدة مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران
 • عقبایی جزنی، محمد [1] دکتری مدیریت دولتی، دانشکدة مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، ایران
 • علی‎پور، وحیده [1] استادیار گروه مدیریت، دانشگاه زنجان، ایران
 • علی پور، وحیده [1] دانشگاه تربیت مدرس
 • علیپور، حسین [1] استادیار، گروه مدیریت دولتی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‎ریزی، تهران، ایران.
 • علی‌پور، میثم [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • علیشیری، بهرام [1] استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد، واحد تهران جنوب، تهران، ایران
 • علم بیگی، امیر [1] استادیار دانشکدۀ اقتصاد و توسعۀ کشاورزی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • علم بیگی، امیر [1] استادیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • علی مرادی، ظهیر [1] دکتری، گروه مدیریت دولتی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‎ریزی، تهران، ایران
 • علینقیان، نسرین [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی ـ گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • عین علی، محسن [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

غ

 • غیاثی ندوشن، سعید [1] استادیار،گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • غفاری، رحمان [1] استادیار گروه مدیریت، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران
 • غفاری، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد MBA، دانشگاه تهران
 • غفاری، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد MBA، دانشگاه تهران، ایران
 • غفاری، علی [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد MBA، دانشگاه تهران، ایران
 • غفاری، علی [1] کارشناس‎ارشد MBA، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • غفاری، علی [1] کارشناس ارشد MBA، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • غفاری، علی [1] کارشناس ارشد MBA، دانشگاه تهران ، ایران
 • غفاری، علی [1] کارشناس ارشد مدیریت دولتی، پردیس ارس، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • غلامی، محمد [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت رفتار سازمانی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • غلامی، مهرداد [1] دانشجوی دکترای سیاست‏ گذاری عمومی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • غلامپور راد، مسعود [1] دکترای مدیریت رسانه، دانشکده‎ی مدیریت، دانشگاه تهران
 • غلامزاده، داریوش [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ایران
 • غلام زاده، داریوش [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ایران

ف

ق

ک

گ

 • گرایلی، بیژن [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشکدة روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • گرامی‎پور، مسعود [1] استادیار، گروه مطالعات برنامه‎ریزی درسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • گرامی‌پور، مسعود [1] استادیار دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • گرجی پور، حسین [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

ل

 • لاجوردی، سید جلیل [1] استادیار مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • لاجوردی، سمانه [1] کارشناس ارشد دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی ارشاد دماوند، ایران
 • لبافی، سمیه [1] دانشجوی دکترای مدیریت رسانه، دانشگاه تهران، ایران
 • لبافی، سمیه [1] دکتری مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • لطیفی، میثم [1] دانشیار گروه معارف اسلامی و مدیریت دولتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.
 • لعلی سرابی، امیر [1] دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکدة مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

م

ن

و

ه

ی

 • یاراحمدی، یحیی [1] استادیار گروه روان شناسی، دانشکدة روا نشناسی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، ایران
 • یاسینی، علی [1] استادیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.
 • یاسینی، علی [1] دانشجوی دکترا، مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • یداللهی، مهدی [1] استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
 • یزدانی، حمیدرضا [1] دکترای مدیریت، دانشگاه تهران، ایران
 • یزدانی، حمید رضا [1] استادیار، گروه کسب‎وکار، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم،ایران
 • یزدانی، حمید رضا [1] استادیار، گروه مدیریت کسب‌وکار، دانشکده مدیریت و حسابداری ، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • یزدانی، حمید رضا [1] دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران
 • یزدانی، حمید رضا [1] دانشگاه تهران
 • یزدان شناس، مهدی [1] استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران
 • یعقوبی، حمیدرضا [1] کارشناس‎ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • یعقوبی، نورمحمد [1] استاد مدیریت دولتی، دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوجستان، زاهدان، ایران
 • یعقوبی، نورمحمد [1] استاد، گروه مدیریت،دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
 • یعقوبی، نور محمد [1] استاد گروه مدیریت دولتی و فناوری اطلاعات، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • یوسفی امیری، مظاهر [1] دانشجوی دکتری مدیریت سازمان‏های دولتی، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
 • یوسفی امیری، مظاهر [1] کارشناس‎ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران