داوران

داور گرامی با تشکر از همکاری شما با نشریه، خواهشمند است انجام داوری نشریه "مدیریت دولتی" را در پروفایل   Publons  خود ثبت کنید.

راهنمای ثبت نام در Publons

 

نام داور

سمت / سازمان

لینک اشتراک در پایگاه‌های بین‌لمللی

الهام ابراهیمی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

https://publons.com/researcher/4986258/eham-ebrahimi/

محمد ابویی اردکان

دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

 

حیدر احمدی

استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر،75169، ایران

 

آرمان احمدی زاد

استادیار مدیریت بازرگانی

 

علی اصغری صارم

استادیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

https://publons.com/researcher/3128332/ali-asghari-sarem/

مرتضی اکبری

دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران

https://publons.com/researcher/4642250/morteza-akbari/

حسن الوداری

عضو هیات علمی گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور تهران

 

حسین ایمانی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

https://publons.com/researcher/3218610/hossein-imani/

مجتبی امیری

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران - دکترای مدیریت

https://publons.com/researcher/2648351/mojtaba-amiri/

طیبه امیرخانی

استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

 

جبار باباشاهی

عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

 

سعید باجلان

استادیار گروه مالی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران- ایران

 

کاوه بازرگان

عضو هیات علمی گروه مدیریت سیستم های اجتماعی -فنی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

https://publons.com/researcher/2758680/kaveh-bazargan/

محمد باشکوه

دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی گروه مدیریت

 

علی پیران نژاد

دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 

احسان پوری

مرکزمطالعات و برنامه ریزی رسانه ها

 

علی اصغر پورعزت

استاد گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/4872672/ali-asghar-pourezzat/

محمدرضا تقی زاده یزدی

دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،تهران، ایران

https://publons.com/researcher/3275465/mohammadreza-taghizadeh-yazdi/

فاطمه ثقفی

دانشگاه تهران دانشکده مدیریت

 

ماشااله حسین زاده

دانشگاه تهران-پردیس قم

 

مهناز حسین زاده

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 

علی حمیدی زاده

استادیار، دانشکده مدیریت، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

 

امیرحسین خالقی

مدرس و مشاور مستقل

 

داتیس خواجه ئیان

گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

https://publons.com/researcher/1228321/datis-khajeheian/

محمدمهدی ذوالفقار زاده

استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

سعید روحانی

دانشیار، گروه مدیریت فناوری ااطلاعات، دانشکده مدیریت،  دانشگاه تهران، تهران، ایران.

https://publons.com/researcher/1702437/saeed-rouhani/

طاهر روشندل اربطانی

دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/3114611/taher-roshandel-arbatani/

مژگان روشن نژاد

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

میریعقوب سیدرضائی

دانش آموخته دکتری مدیریت. دانشگاه تهران

 

سید مهدی شریفی

استادیار گروه دولتی

 

رضا طهماسبی

گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران-پردیس قم

 

طیبه عباسی

استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

عزت اله عباسیان

دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت،  دانشگاه تهران، تهران، ایران.

https://publons.com/researcher/3100744/ezatollah-abbasian/

احمد عیسی خانی

استادیار و هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، ایران.

 

مجتبی غریبی

دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه شهید بهشتی سازمان اداری و استخدامی کشور

 

سپیده فهیمی فر

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده مدیریت،  دانشگاه تهران، تهران، ایران.

https://publons.com/researcher/1747085/sepideh-fahimifar/

سید روح اله قرشی

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

 

ارین قلی پور

استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت،  دانشگاه تهران، تهران، ایران.

 

سارا محمدی

استادیار گروه مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

 

ندا محمد اسماعیلی

گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

مجید مختاریان پور

استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت،  دانشگاه تهران، تهران، ایران.

 

نیما مختارزاده

دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت،  دانشگاه تهران، تهران، ایران.

 

عباس منوریان

استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت،  دانشگاه تهران، تهران، ایران.

https://publons.com/researcher/4901748/abbas-monavvarian/

شهرزاد نیری

استادیار، دانشگاه تربیت مدرس

 

عباس نرگسیان

استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت،  دانشگاه تهران، تهران، ایران.

https://publons.com/researcher/2351543/abbas-nargesian/

ندا نفری

استادیار. دانشکده:مدیریت و علوم اجتماعی. گروه:مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی.ایران

 

سید کمال واعظی

عضو هیئت علمی گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 

ابوعلی ودادهیر

دانشیار، گروه انسان‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.