داوران

داور گرامی با تشکر از همکاری شما با نشریه، خواهشمند است انجام داوری نشریه "مدیریت دولتی" را در پروفایل   Publons  خود ثبت کنید.

راهنمای ثبت نام در Publons

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
الهام ابراهیمی 07. مدیریت دولتی - سایر مباحث مرتبط با مدیریت دولتی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محمد ابویی اردکان 07. مدیریت دولتی - سایر مباحث مرتبط با مدیریت دولتی دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران
حیدر احمدی 07. مدیریت دولتی - سایر مباحث مرتبط با مدیریت دولتی استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر،75169، ایران
علی اصغری صارم 07. مدیریت دولتی - سایر مباحث مرتبط با مدیریت دولتی استادیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
مرتضی اکبری استادیار دانشکده کارآفرینی
حسن الوداری 04. مدیریت دولتی - مدیریت دولتی و بازار، 11. مدیریت دولتی پست مدرن، 12. جهانی شدن و مدیریت دولتی، 13. فمینیسم و مدیریت دولتی، 15. مدیریت دولتی نوین، 19. شهروندی بازار و مشتری مداری، 21. شهروندی جهانی، 22. شهروندی فرهنگی، 2. بوروکراسی، 31. اخلاق اداری، 32. حکمرانی خوب، 33. آینده مدیریت دولتی، 34. بازآفرینی دولت و دولت کارآفرین، 3. دموکراسی، 7. اعتماد عمومی عضو هیات علمی گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور تهران
حسین ایمانی 07. مدیریت دولتی - سایر مباحث مرتبط با مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
مجتبی امیری 01. مدیریت دولتی - معیارهای محوری مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران - دکترای مدیریت
طیبه امیرخانی 10. بودجه ریزی دولتی استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
جبار باباشاهی عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
سعید باجلان استادیار گروه مالی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران- ایران
کاور بازرگان 28. حکمرانی دیجیتال عضو هیات علمی گروه مدیریت سیستم های اجتماعی -فنی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
محمدmohammad باشکوهbashokouh 04. مدیریت دولتی - مدیریت دولتی و بازار دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی گروه مدیریت Associate professor university of mohaghegh ardabili
علی پیران نژاد 06. مدیریت دولتی - فناوری و بخش دولتی دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
احسان پوری 06. مدیریت دولتی - فناوری و بخش دولتی مرکزمطالعات و برنامه ریزی رسانه ها
علی اصغر پورعزت 07. مدیریت دولتی - سایر مباحث مرتبط با مدیریت دولتی استاد گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تهران
محمدرضا تقی زاده یزدی دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،تهران، ایران
فاطمه ثقفی دانشگاه تهران دانشکده مدیریت
ماشااله حسین زاده دانشگاه تهران-پردیس قم
مهناز حسین زاده 01. مدیریت دولتی - معیارهای محوری مدیریت دولتی، 02. مدیریت دولتی - مدیریت مالی در بخش دولتی، 03. مدیریت دولتی - مدیریت دولتی در عصر پست مدرن، 04. مدیریت دولتی - مدیریت دولتی و بازار، 05. مدیریت دولتی - شهروندی و مدیریت دولتی، 06. مدیریت دولتی - فناوری و بخش دولتی، 07. مدیریت دولتی - سایر مباحث مرتبط با مدیریت دولتی، 09. مالیه عمومی، 10. بودجه ریزی دولتی، 11. مدیریت دولتی پست مدرن، 12. جهانی شدن و مدیریت دولتی، 13. فمینیسم و مدیریت دولتی، 14. زبان و گفتمان، 15. مدیریت دولتی نوین، 16. انتخاب عمومی، 17. خصوصی سازی، 18. کوچک سازی، 19. شهروندی بازار و مشتری مداری، 1. دوگانگی سیاست- اداره، 20. شهروندی جنسیتی، 21. شهروندی جهانی، 22. شهروندی فرهنگی، 23. روابط شهروندان- اداره، 24. حکومت و حکمرانی محلی، 25. دولت دیجیتال، 26. شهروندی دیجیتال، 27. شهر دیجیتال، 28. حکمرانی دیجیتال، 29. سازمان های مجازی در بخش دولتی، 2. بوروکراسی، 30. حوزه عمومی و ارزش عمومی، 31. اخلاق اداری، 32. حکمرانی خوب، 33. آینده مدیریت دولتی، 34. بازآفرینی دولت و دولت کارآفرین، 35. احزاب سیاسی، 36. شفافیت در بخش دولتی، 3. دموکراسی، 4. پاسخگویی عمومی، 5. مشارکت عمومی، 6. عدالت اجتماعی، 7. اعتماد عمومی، 8. منافع عمومی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
علی حمیدی زاده استادیار، دانشکده مدیریت، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.
امیرحسینAmir خالقیKhaleqi 07. مدیریت دولتی - سایر مباحث مرتبط با مدیریت دولتی، 11. مدیریت دولتی پست مدرن، 13. فمینیسم و مدیریت دولتی، 14. زبان و گفتمان، 25. دولت دیجیتال، 26. شهروندی دیجیتال، 31. اخلاق اداری مدرس و مشاور مستقل Freelance Researcher and Lecturer
داتیس خواجه ئیان 01. مدیریت دولتی - معیارهای محوری مدیریت دولتی گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
محمدمهدی ذوالفقار زاده استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
سعید روحانی 29. سازمان های مجازی در بخش دولتی
طاهر روشندل اربطانی 14. زبان و گفتمان دانشگاه تهران
مژگان روشن نژاد 01. مدیریت دولتی - معیارهای محوری مدیریت دولتی، 02. مدیریت دولتی - مدیریت مالی در بخش دولتی، 03. مدیریت دولتی - مدیریت دولتی در عصر پست مدرن، 04. مدیریت دولتی - مدیریت دولتی و بازار، 05. مدیریت دولتی - شهروندی و مدیریت دولتی، 06. مدیریت دولتی - فناوری و بخش دولتی، 07. مدیریت دولتی - سایر مباحث مرتبط با مدیریت دولتی، 09. مالیه عمومی، 10. بودجه ریزی دولتی، 11. مدیریت دولتی پست مدرن، 12. جهانی شدن و مدیریت دولتی، 13. فمینیسم و مدیریت دولتی، 14. زبان و گفتمان، 15. مدیریت دولتی نوین، 16. انتخاب عمومی، 17. خصوصی سازی، 18. کوچک سازی، 19. شهروندی بازار و مشتری مداری، 1. دوگانگی سیاست- اداره، 20. شهروندی جنسیتی، 21. شهروندی جهانی، 22. شهروندی فرهنگی، 23. روابط شهروندان- اداره، 24. حکومت و حکمرانی محلی، 25. دولت دیجیتال، 26. شهروندی دیجیتال، 27. شهر دیجیتال، 28. حکمرانی دیجیتال، 29. سازمان های مجازی در بخش دولتی، 2. بوروکراسی، 30. حوزه عمومی و ارزش عمومی، 31. اخلاق اداری، 32. حکمرانی خوب، 33. آینده مدیریت دولتی، 34. بازآفرینی دولت و دولت کارآفرین، 35. احزاب سیاسی، 36. شفافیت در بخش دولتی، 3. دموکراسی، 4. پاسخگویی عمومی، 5. مشارکت عمومی، 6. عدالت اجتماعی، 7. اعتماد عمومی، 8. منافع عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
میریعقوب سیدرضائی 01. مدیریت دولتی - معیارهای محوری مدیریت دولتی دانش آموخته دکتری مدیریت. دانشگاه تهران
سید مهدی شریفی استادیار گروه دولتی
رضا طهماسبی دانشگاه تهران-پردیس قم
طیبه عباسی 01. مدیریت دولتی - معیارهای محوری مدیریت دولتی استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه تهران، تهران، ایران
عزت اله عباسیان 01. مدیریت دولتی - معیارهای محوری مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
احمد عیسی خانی استادیار و هیئت علمی دانشگاه
مجتبی غریبی 01. مدیریت دولتی - معیارهای محوری مدیریت دولتی دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه شهید بهشتی سازمان اداری و استخدامی کشور
سپیده فهیمی فر استادیار گروه دانش شناسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
سید روح الهSeyed Rouhollah قرشیGhorashi 05. مدیریت دولتی - شهروندی و مدیریت دولتی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور Payame Noor University
ارین قلی پور دانشگاه تهران
سارا محمدی گروه مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز
سارا محمدی 07. مدیریت دولتی - سایر مباحث مرتبط با مدیریت دولتی استادیار گروه مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز
ندا محمد اسماعیلی مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
مجید مختاریان پور 8. منافع عمومی عضو هیئت علمی ـ دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
نیما مختارزاده
عباس منوریان 04. مدیریت دولتی - مدیریت دولتی و بازار استاد گروه مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
شهرزاد نیری استادیار، دانشگاه تربیت مدرس
عباس نرگسیان دانشگاه تهران
محمد نرگسیان
ندا نفری 01. مدیریت دولتی - معیارهای محوری مدیریت دولتی، 02. مدیریت دولتی - مدیریت مالی در بخش دولتی، 03. مدیریت دولتی - مدیریت دولتی در عصر پست مدرن، 04. مدیریت دولتی - مدیریت دولتی و بازار، 05. مدیریت دولتی - شهروندی و مدیریت دولتی، 06. مدیریت دولتی - فناوری و بخش دولتی، 07. مدیریت دولتی - سایر مباحث مرتبط با مدیریت دولتی، 09. مالیه عمومی، 10. بودجه ریزی دولتی، 11. مدیریت دولتی پست مدرن، 12. جهانی شدن و مدیریت دولتی، 13. فمینیسم و مدیریت دولتی، 14. زبان و گفتمان، 15. مدیریت دولتی نوین، 16. انتخاب عمومی، 17. خصوصی سازی، 18. کوچک سازی، 19. شهروندی بازار و مشتری مداری، 1. دوگانگی سیاست- اداره، 20. شهروندی جنسیتی، 21. شهروندی جهانی، 22. شهروندی فرهنگی، 23. روابط شهروندان- اداره، 24. حکومت و حکمرانی محلی، 25. دولت دیجیتال، 26. شهروندی دیجیتال، 27. شهر دیجیتال، 28. حکمرانی دیجیتال، 29. سازمان های مجازی در بخش دولتی، 2. بوروکراسی، 30. حوزه عمومی و ارزش عمومی، 31. اخلاق اداری، 32. حکمرانی خوب، 33. آینده مدیریت دولتی، 34. بازآفرینی دولت و دولت کارآفرین، 35. احزاب سیاسی، 36. شفافیت در بخش دولتی، 3. دموکراسی، 4. پاسخگویی عمومی، 5. مشارکت عمومی، 6. عدالت اجتماعی، 7. اعتماد عمومی، 8. منافع عمومی عضو هیئت علمی
سید کمال واعظی عضو هیئت علمی گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
ابوعلی ودادهیر