بررسی اثر تنوع قومی اعضای تیم استارتاپ‌های ایرانی بر حجم سرمایه‌گذاری جمع‌‌آوری‌شده (مورد مطالعه: شرکت‌های حاضر در نمایشگاه GITEX دبی)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

10.22059/jipa.2023.355429.3295

چکیده

هدف: شرکت‌های استارتاپ‌محور در سراسر جهان نیروی کار متنوعی دارند. پیش‌بینی‌ها از این حکایت می‌کند که نیروهای انسانی آینده در این شرکت‌ها، اغلب از گروه‌های اقلیتی مانند زنان، مهاجران و گروه‌های قومی و نژادی مختلف تشکیل خواهد شد. استارتاپ‌های ایران نیز از این قاعده مستثنا نیستند و در آن‌ها تعداد زیادی از افراد با زمینه‌های قومی و فرهنگی مختلف فعالیت می‌کنند. توانایی جذب سرمایه برای استارتاپ‌های نوآور، در راستای رشد بهتر و توسعه آن‌ها امری ضروری است و انتظار می‌رود که قابلیت‌های بنیان‌گذاران استارتاپ‌ها این توانایی را توسعه دهد. برهمین اساس، پژوهش حاضر به‌دنبال بررسی تأثیر تنوع قومی بنیان‌گذاران استارتاپ‌های ایرانی حاضر در نمایشگاه جیتکس شهر دبی، بر حجم سرمایه‌گذاری جمع‌آوری شده است.
روش: این پژوهش از لحاظ رویکرد کمی است، از جهت هدف کاربردی و از منظر گردآوری داده‌ها توصیفی است. جامعه آماری آن، بنیان‌گذاران ۲۰ استارتاپ شرکت‌کننده در فراخوان صندوق نوآوری و شکوفایی نهاد علمی ریاست جمهوری، در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ است که به‌صورت سرشماری مطالعه شده است. برای دسته‌بندی افراد و تنوع قومی، از رویکردی خاص با عنوان شاخصِ شانون استفاده شد. برای بررسی اثر تنوع قومی بر حجم سرمایه جمع‌شده، از روش هم‌بستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس استفاده شد. در این پژوهش چندین متغیر نظیر اندازه هم‌گرویی اعضای شرکت‌کننده در نمایشگاه (که در سطح تأمین مالی سری A قرار داشتند)، سن استارتاپ (از سال تأسیس تا زمان حضور در این محل، در بازه زمانی ۰ تا ۱۰ سال) و تجربه حضور در استارتاپ (میانگین سال‌های تجربه کار استارتاپی، قبل از پیوستن به این استارتاپ تا بعد از آن در بازه زمانی ۰ تا ۱۵ سال) به‌عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده است.
یافته‌ها: طبق نتایج به‌دست‌آمده تنوع قومی بنیان‌گذاران تیم استارتاپ‌های ایرانی، بر میزان سرمایه‌گذاری جمع‌آوری شده با توجه به متغیرهای کنترل سن استارتاپ‌ها، اندازه هم‌گرویی و تجربه تمام وقت، تأثیر معناداری دارد. ضریب رگرسیون میان دو متغیر برابر با 892/0 است که این میزان، نشان‌دهنده تأثیر مثبت و معنادار تنوع قومی بر حجم سرمایه‌گذاری جمع‌شده است. از طرفی، ضریب هم‌بستگی برای تنوع قومی، مثبت و از نظر آماری معنادار گزارش شد که نشان می‌دهد افزایش ۱ واحدی در تنوع قومی با افزایش ۱۴درصدی در مجموع سرمایه جذب‌شده همراه است.
نتیجه‌گیری: این مطالعه با تأیید نظریه «تنوع به‌عنوان مزیت» و رد نظریه «تنوع به‌عنوان ضرر» در زمینه افزایش سرمایه جمع‌شده استارتاپ، به ادبیات حوزه مدیریت و کارآفرینی کمک کرده است. این پژوهش یادآور می‌شود که سرمایه‌گذاران این عرصه می‌توانند تنوع را به‌عنوان یک مزیت در استارتاپ‌ها مدنظر قرار داده و سرمایه‌گذاری بهتر و مناسب‌تری انجام دهند. نتایج می‌تواند با نظریه شناختی و پردازش اطلاعات سازگار باشد؛ به این معنا که در چارچوب ذهنی تنوع، ممکن است ترکیب افراد با مدل‌های شناختی مختلف، نوآوری و ظرفیت حل مسئله را افزایش دهد. از سوی دیگر، نتایج از نظریه شبکه‌های اجتماعی و سرمایه اجتماعی (به‌معنای مجموع منابع بالفعل و بالقوه تعبیه‌شده درون جامعه) که از طریق شبکه روابطی که افراد یا واحدهای اجتماعی در اختیار دارند، پشتیبانی می‌کند. نتایج پژوهش با نظریه هویت اجتماعی یا متغیر وابسته آن که نظریه طبقه‌بندی اجتماعی است، سازگار نیست؛ زیرا استدلال نظریه هویت اجتماعی نشان می‌دهد که تنوع قومی می‌تواند تعارض را افزایش یا کارایی تبادل اطلاعات، انسجام و اعتماد را کاهش دهد که به اثرهای منفی عملکرد منجر می‌شود و این با نتایج پژوهش فوق متناقض است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Ethnic Diversity of Iranian Startup Team Members on the Investment Capital Raised (Study Case: Startups at Dubai Gitex Exhibition)

نویسندگان [English]

  • Abbasali Rastgar 1
  • Minasadat Mousavi 2
1 Prof., Department of Management, Faculty of Economics, Management and administrative sciences, Semnan University, Semnan, Iran.
2 Ph.D. Candidate, Department of Human Resources Management, Faculty of Economics, Management and administrative sciences, Semnan University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Objective
Startups around the world boast diverse workforces, and forecasts suggest that future workforces will predominantly comprise minorities, including women, immigrants, and individuals from varied ethnic and racial backgrounds. Iranian startups are similarly diverse, featuring people from an array of ethnic and cultural backgrounds. Raising capital is crucial for the growth and development of innovative startups, and the abilities of startup founders are believed to significantly influence this process. This study aims to examine the impact of ethnic diversity among Iranian startup founders on the amount of investment capital raised, specifically at the Gitex exhibition in Dubai.
Methods
This research adopts a quantitative approach, is applied in nature, and employs descriptive data collection methods. It focuses on founders of 20 startups who participated in the Innovation and Prosperity Fund call by the Presidential Scientific Institution from 2020 to 2022, examined in a census format. To categorize ethnic diversity, we utilized Shannon's index. The study then explored the impact of ethnic diversity on capital raised using the Pearson correlation method, regression analysis, and SPSS software. Control variables included the size of the startup teams at the exhibition (at Series A funding level), the age of the startup (considered from the year of establishment to up to 10 years), and the founders’ experience in startups (average years of experience before and after joining the startup, within a 0 to 15 years range).
Results
The results reveal that the ethnic diversity of Iranian startup founders significantly influences the amount of investment capital raised, considering control variables such as the startups' age, team size, and founders' full-time experience. The regression coefficient of 0.892 between ethnic diversity and capital raised underscores the positive and significant effect of diversity. Furthermore, we found a positive and statistically significant correlation between ethnic diversity and capital raised, indicating that a one-unit increase in ethnic diversity correlates with a 14% increase in total attracted capital.
Conclusion
This study contributes to management and entrepreneurship literature by supporting the "diversity as an advantage" theory and challenging the "diversity as a disadvantage" perspective in the context of raising startup capital. It suggests that investors should view diversity as a beneficial factor in startups, leading to more effective investment decisions. The findings align with cognitive theory and information processing, indicating that a diverse team, with varied cognitive models, may enhance innovation and problem-solving capabilities. Additionally, the results resonate with the theory of social networks and social capital, emphasizing the resources available through a network of diverse relationships. However, the findings contradict social identity theory and its related social classification theory, which argue that ethnic diversity can heighten conflict and reduce the efficiency of information exchange, cohesion, and trust, thereby negatively impacting performance. These contradictions offer intriguing avenues for future research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethnic diversity
  • Startup
  • Capital raised
  • Cognitive diversity theory
  • Social network theory
افتخاری، اصغر (1378). ظرفیت طبیعی امنیت: مطالعه موردی قومیت و خشونت در ایران. فصلنامه مطالعات راهبردی، (5)، 23-62.
خاشعی، وحید؛ اسدی، رضا (1398). طراحی مدل کنترل راهبردی در استارتاپ‌های اینترنتی. مطالعات مدیریت راهبردی، 10(37)، 125-139.
خلیلی، کرم؛ سلطانی، ایرج و نفر، مهدی (1394). شناسایی مؤلفه‌ها و شاخص‌های عملکرد تیمی در سازمان‌های دولتی ایران. مدیریت دولتی، 7(1)، 55-70.
ساعدی، عبداله؛ موسوی، سید نجم‌الدین؛ آهنگ، فرحناز (1399). کارآفرینی سیاسی: واکاوی پیامدهای آن در عرصه سیاست‏گذاری. مدیریت دولتی، 12(4)، 649- 674.
صالحی امیری، سیدرضا (1388). مدیریت منازعات قومی در ایران (چاپ دوم). پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، مجمع تشخیص مصلحت نظام/ معاونت پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی.
علی‌مرادی، ظهیر؛ شمس، عبدالحمید؛ جهانگیری، علی (1397). طراحی مدل ارزیابی خودگردانی محلی در سطح استان‌های جمهوری اسلامی ایران. مدیریت دولتی، 10(4)، 629-650.
قلی‌پور، آرین؛ سیف، عاطفه؛ یوسفی امیری، مظاهر (1394). بررسی تأثیرات تنوع تیمی بر تعهد و هویت تیمی و اهمیت تعدیل‌کننده اندازه تیم. مدیریت دولتی، 7(3)، 572-547.
 
References
Alimoradi, Z., Shams, A. & Jahangiri, A. (2018). Designing Local Self-government Evaluation Model in Provincial Level in Islamic Republic of Iran. Journal of Public Administration, 10(4), 629-650. doi: 10.22059/jipa.2019.261243.2303 (in Persian)
Audretsch, D. B. & Belitski, M. (2013). The missing pillar: the creativity theory of knowledge spillover entrepreneurship. Small Business Economics, 41(4), 819–836.
Audretsch, D. B. & Belitski, M. (2016). Entrepreneurial ecosystems in cities: establishing the framework conditions. Journal of Technology Transfer, 42, 1030-1051.
Audretsch, D. B. & Dohse, D. (2007). Location: a neglected determinant of firm growth. Review of World Economics, 143(1), 79–107.
Audretsch, D. B., Belitski, M. & Desai, S. (2015a). Entrepreneurship and economic development in cities. The Annals of Regional Science, 55(1), 33–60.
Audretsch, D. B., Dohse, D. & Niebuhr, A. (2010). Cultural diversity and entrepreneurship: a regional analysis for Germany. The Annals of Regional Science, 45(1), 55–85.
Audretsch, D. B., Heger, D. & Veith, T. (2015b). Infrastructure and entrepreneurship. Small Business Economics, 44(2), 219–230.
Audretsch, D.B., Belitski, M., Korosteleva, J. (2021). Cultural diversity and knowledge in explaining entrepreneurship in European cities. Small Business Economics, 56 (2), 593–611.
Beaudry, C. & Schiffauerova, A. (2009). Who's right, Marshall or Jacobs? The localization versus urbanization debate. Research Policy, 38(2), 318–337.
Bengtsson, O. & Hsu, D.H. (2015). Ethnic matching in the US venture capital market. Journal of Business Venturing, 30 (2), 338–354.
Brixy, U., Brunow, S., D’Ambrosio, A. (2020). The unlikely encounter: is ethnic diversity in start-ups associated with innovation? Research Policy, 49 (4), 103950.
Bunderson, J.S., Sutcliffe, K.M. (2002). Comparing alternative conceptualizations of functional diversity in management teams: process and performance effects. Academy of Management Journal, 45 (5), 875- 893.
Burt, R.S. (1982). Toward a Structural Theory of Action. Academic Press, New York.
Chaganti, R.R.S., Watts, A.D., Chaganti, R., Zimmerman-Treichel, M. (2008). Ethnic immigrants in founding teams: effects on prospector strategy and performance in new Internet ventures. Journal of Business Venturing, 23(1), 113–139.
Chowdhury, S. (2005). Demographic diversity for building an effective entrepreneurial team: is it important? Journal of Business Venturing, 20 (6), 727–746.
Eftekhari, A. (2001). The natural capacity of security: a case study of ethnicity and violence in Iran. Strategic Studies Quarterly, 5, 23-62. (in Persian)
Fisher, G., Kuratko, D.F., Bloodgood, J.M., Hornsby, J.S. (2017). Legitimate to whom? The challenge of audience diversity and new venture legitimacy. Journal of Business Venturing, 32 (1), 52–71.
Gholipoor, A., Seif, A., & Yousefi Amiri, M. (2015). Investigating effects of team diversity on team commitment and team identity and mediating role of team size. Journal of Public Administration7(3), 547-572. doi: 10.22059/jipa.2015.50765 (in Persian)
Jiang, G., Kotabe, M., Zhang, F. (2020). Founder ethnic composition, early internationalization, and new venture performance. Journal of International Entrepreneurship, 18 (4), 419–443.
Jin, L., Madison, K., Kraiczy, N.D., Kellermanns, F.W., Crook, T.R., Xi, J. (2017). Entrepreneurial team composition characteristics and new venture performance: a meta–analysis. Entrepreneurship Theory and Practice, 41 (5), 743–771.
Khalili, K., Soltani, I. & Nefer, M. (2014). Identifying the components and indicators of team performance in Iran's government organizations. Journal of public administration, 7(1), 55-70. (in Persian)
Khashei, V. & Asady, R. (2019). Designing a model of Strategic Control in Internet-based Startups. Journal of Strategic Management Studies10(37), 125-139. (in Persian)
Ko, E. J., Wiklund, J. & Pollack, J. M. (2021). Entrepreneurial team diversity and productivity: The role of family relationships in nascent ventures. Entrepreneurship theory and practice, 45(2), 386-417.
Mazur, B. (2010). Cultural Diversity in Organisational Theory and Practice. Journal of Intercultural Management, 2(2), 5-15.
Nahapiet, J. & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. Academy of management review, 23 (2), 242–266.
Richard, O. C., Barnett, T., Dwyer, S. & Chadwick, K. (2004). Cultural diversity in management, firm performance, and the moderating role of entrepreneurial orientation dimensions. Academy of management journal, 47(2), 255-266.
Richard, O.C., Murthi, B.S., Ismail, K. (2007). The impact of racial diversity on intermediate and long-term performance: the moderating role of environmental context. Strategic Management Journal, 28 (12), 1213–1233.
Saedi, A., Mousavi, S. N., & Ahang, F. (2021). Political Entrepreneurship: The Analysis of Its Implications Area to Policy Making. Journal of Public Administration12(4), 674-694. doi: 10.22059/jipa.2021.315461.2866 (in Persian)
Salehi Amiri, S.R. (2009). Managing Ethnic Conflicts in Iran, Strategic Research Center (2th ed.). Expediency Assessment Forum/Vice for Cultural and Social Research. (in Persian)
Saxenian, A.L. (1994). Regional advantage: culture and competition in Silicon Valley and Route 128. Harvard University Press, Cambridge.
Spellerberg, I.F., Fedor, P. J. (2003). A tribute to Claude Shannon (1916–2001) and a plea for more rigorous use of species richness, species diversity and the ‘Shannon–Wiener’ Index. Global Ecology and Biogeography, 12 (3), 177–179.
Timothy, B., Bradford, W.D. & Jackson, W.E. (2018). Are minority-owned businesses underserved by financial markets? Evidence from the private-equity industry. Small Business Economics, 50(3), 445–461.
Wise, S. (2014). Can a team have too much cohesion? The dark side to network density. European Management Journal, 32 (5), 703–711.
Wise, S., Yeganegi, S., Laplume, A. O. (2022). Startup team ethnic diversity and investment capital raised. Journal of business venturing insights, 17. E00314.