دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 355-529 
2. طبقه‌بندی ویژگی‌های حکمرانی از طریق شبکه‌های خط‌‌مشی با استفاده از روش فراترکیب

صفحه 377-402

زهره کریم میان؛ مهدی محمدی؛ سید سپهر قاضی نوری؛ محمدمهدی ذوالفقار زاده


7. معناسازی: تحلیل مفهومی و کاربست‌ها در مدیریت منابع انسانی

صفحه 509-529

هادی عارف؛ سیدرضا سیدجوادین؛ علی اصغر پورعزت؛ قنبر محمد الیاسی