موضوعات = 01. مدیریت دولتی - معیارهای محوری مدیریت دولتی
بازنمایی سیستم تاراج نوین در قالب سوداگری اداری

دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 209-226

10.22059/jipa.2018.247808.2150

علی اصغر پورعزت؛ علی قربانی؛ جهان عبدی؛ فاطمه نجارشمس


طراحی مدل پذیرش سازمان‎های غیردولتی (مردم‎نهاد) از نگاه شهروندان

دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 269-288

10.22059/jipa.2018.254399.2238

حمید شجاعی؛ علیرضا موغلی؛ محمد جواد حضوری؛ رضا رسولی


تحلیل خط‎مشی‎گذاری مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزودۀ ایران

دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 137-160

10.22059/jipa.2018.255215.2246

علی شیخ حسنی؛ ابوالحسن فقیهی؛ کرم الله دانشفرد


بوروکراسی‌هراسی: نگاه دوگانۀ شهروندان به خدمات عمومی

دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 213-234

10.22059/jipa.2017.240217.2078

زینب مولوی؛ رضا طهماسبی؛ حسن دانایی فرد؛ علی حمیدی زاده


طراحی و تبیین الگوی اثربخش نظام اداری ایران

دوره 8، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 591-616

10.22059/jipa.2017.62178

حامد محمدی؛ سیدمهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ ناصر حمیدی