رویکردهای استعدادپژوهی در خط‌مشی‌های نخبگانی کشور

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: خط‌مشی‌های کشور در امور نخبگان با هدف به‌کارگیری نخبگان در راستای حل مسائل کشور تدوین و به اجرا گذارده شده‌اند. قلمرو نظری متناسب با این خط‎مشی‌ها، مطالعات استعدادپژوهی است که در آنها ماهیت استعدادها و چگونگی بهره‌برداری از استعدادها بررسی می‌شوند. آگاهی از اینکه خط‎مشی‌های نخبگانی کشور با کدام رویکردهای استعدادپژوهی قرابت و تناسب بیشتری دارند، هدف اصلی این پژوهش بوده است.
روش: در این پژوهش از راهبرد تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی در چارچوب پژوهشی اسنادی استفاده شده است. همچنین، تدوین چارچوب کدگذاری مناسب برای اجرای تحلیل محتوای کیفی با روش فراترکیب انجام شده است.
یافته‎ها: فراترکیب انجام شده، هفت رویکرد به استعدادپژوهی را نشان می‌دهد: «کلی ـ فلسفی»، «تک‌عامله»، «چندعامله»، «شخص‌نگر»، «شاخص‌نگر»، «عام‌گرا» و «دامنه‌مبنا». با استفاده از چارچوب هفت مقوله‌ای فوق، تحلیل محتوای قیاسی و مطالعات پشتیبان خط‌مشی‌ها انجام شد و غلبه رویکردهای «عام‌گرا» و «شخص‌نگر» در آنها شناسایی شد.
نتیجه‎گیری: یافته‌های این پژوهش بر غلبه «عام‌گرایی» و «شخص‌نگری» در خط‌مشی‌های نخبگانی کشور دلالت دارند. عام‌گرایی با تاریخ سیاسی و فرهنگ عمومی کشور سازگار است و در آن، فردِ مستعد در قلمرو می‌تواند به‌منزله فردی مستعد در همه قلمروهای دیگر تصور شود. هرچند، تبیین غلبه شخص‌نگری با نوعی پیچیدگی همراه است؛ زیرا برنامه‌های گوناگون شناسایی، پرورش، حمایت و نگهداری از استعدادهای برتر در کشور از رویکردهای به‌هنجارسازی، استانداردسازی و عینیت‌گرایی متأثرند. ملاک‌های عینی‎ای برای شناسایی استعدادهای برتر تعریف شده‌اند. این تعارض بین محتوای خط‌مشی‌ها و واقعیت جاری، مانند تعارض بین آرمان‌ها و چشم‌اندازها و وضع موجود است؛ تعارض بین «آنچه می‌خواهیم» و «آنچه هستیم»! افزون‌بر این، تعارض‌های درون‌متنی دیگری نیز در این خط‌مشی‌ها وجود دارند که برآمده از جمع بین رویکردهای متضاد در آنها هستند. این تعارض‌ها به‌دلیل نبود نظریه مبنای منسجم در تدوین خط‌مشی‌های نخبگانی پدید آمده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Talent Research Approaches in I. R. Iran's Talent Policies

نویسندگان [English]

  • Mohammad Saied taslimi 1
  • Meysam Alipour 2
1 Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 PhD. Candidate of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective:Iran's talent-related policies have been formulated and implemented to solve the public problems of the country by taking advantage of the talents. In fact, these policies are associated with the theoretical domain of talent research studies that examines the nature of the talent and how to use those talents. Therefore, this paper sets out to identify the prevailing talent research approaches in I. R. Iran's talent policies and to identify the nature of the relationship between these two issues.
Methods: This paper is conducted based on the archival research approach using comparative method for identifying talent research approaches as a coding framework for the qualitative content analysis strategy using meta-synthesis approach.
Results: We have identified seven approaches in talent research studies: "philosophical", "single factorial", "multi factorial", "subjective", "objective", "generalistic" and "domain-based". Then, we analyzed the content of talent policies and related policy research studies accordingly. This paper reveals that the dominant approaches are the "generalistic" and the "subjective" approaches.
Conclusion: Surprisingly, we found out that the lack of a comprehensive talent management theory in designing talent policies has led to a combination of opposing approaches.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligence
  • Iranian National elites foundation
  • Talent Management
  • Talent policies
  • Talent research
انارکی اردکانی، داود؛ حسن‌پور، اکبر؛ عبداللهی، بیژن؛ عبّاسیان، حسین (1396). فهم‎شناختی مفهوم مدیریت استعداد: کاربرد ساخت‌گرایی شبکه خزانه. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 9(4)، 99 – 127.

بنیاد ملی نخبگان (1393). آیین‌نامه‌ها و ضوابط «بنیاد ملی نخبگان». مشاهده شده در 10 تیر 1397. قابل دسترس به آدرس:

old.bmn.ir

بنیاد ملی نخبگان (1390). بررسی روش‌های شناسایی استعدادهای برتر و ارائه الگوی عملی. ستاد اجرایی‌سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان. مشاهده شده در 10 تیر 1397. قابل دسترس به آدرس:  www.sanad.bmn.ir

بنیاد ملی نخبگان (1390). استخراج اصول راهبردی تأمین نیاز فرهنگی استعدادهای برتر. ستاد اجرایی‌سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان. مشاهده شده در 10 تیر 1397. قابل دسترس به آدرس: www.sanad.bmn.ir

بنیاد ملی نخبگان (1390). بررسی مسئله جداسازی استعدادهای برتر از سایر دانش‌آموزان در آراء صاحب‌نظران کشور. ستاد اجرایی‌سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان. مشاهده شده در 10 تیر 1397. قابل دسترس به آدرس:

پاکتچی، احمد؛ سجادی، حامد (1396). واکاوی ابعاد فرهنگی مراکز آموزش نخبگان مبتنی بر دینامیسم خود و دیگران. دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی دین و ارتباطات، 24(52)، 75 – 104.

حشمت‎زاده، محمدباقر؛ حاجی یوسفی، امیرمحمد؛ طالبی، محمدعلی (1396). بررسی موانع تحقق حکمرانی خوب در فرهنگ سیاسی ایران. جستارهای سیاسی معاصر، 8(23)، 1-24.

جلالی راد، محمدصادق؛ سپهرنیا، رزیتا (1396). شاخص‌های فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران در بعد کلان از دیدگاه نخبگان. فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 7(23)، 133 – 158.

شفلر، ایزراییل (1377). در باب استعدادهای آدمی؛ گفتاری در فلسفه تعلیم و تربیت. ترجمه دفتر همکاری حوزه و دانشگاه. تهران، انتشارات سمت.

شورای عالی انقلاب فرهنگی (1391). سند راهبردی کشور در امور نخبگان. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. مشاهده شده در 10 تیر 1397. قابل دسترس به آدرس:       www.rc.majlis.ir

مصلح، علی‌اصغر (1386). خاستگاه بینش و فلسفه میان‌فرهنگی. نامه حکمت، 5(2)، 67 – 82.

منوریان، عباس؛ پیوسته، اکبر؛ واعظی، سید کمال؛ خوش‌چهره، محمد (1396). طراحی مدل به‌کارگیری نخبگان علمی در محیط‌های دانشگاهی کشور (مطالعه موردی: اساتید دانشگاه تهران). فصلنامه مدیریت دولتی، 9(3)، 463 – 488. 

 

References

Ambrose, D. & Sternberg, R. J. (2016). Giftedness and talent in the 21st century, adapting to the turbulence of globalization. Sense publishers.

Anaraki Ardakani, D., Hassanpour, A., Abdollahi, B. & Abbasian, H. (2017). Cognitive Understanding of Talent Management by Using of Repertory Grid Technique. Journal of Human Resource Management Studies, 9 (30), 99 – 127.(in Persian)

Ballinger, C. (2006). Demonstrating rigour and quality? Qualitative Research for Allied Health Professionals: Challenging Choices, 235 – 246.

Beck, C. T. (2002). Postpartum depression: A metasynthesis. Qualitative Health Research, 12 (4), 453 - 472.

Borland, J. H. (1997). The construct of giftedness. Peabody Journal of Education, 72(3-4), 6-20.

Borland, J. H. (2003). Rethinking gifted education. New York, Teachers college Press.

Borland, J. H. (2005). Gifted Education Without Gifted Children. Conceptions of Giftedness, 1 – 19.

Briggs, C. J., Reis, S. M., Sullivan, E. E. (2008). A national view of promising programs and practices for culturally, linguistically, and ethnically diverse gifted and talented students. Gifted child quarterly, 52 (2), 131 – 145.

Brown, S. W., Renzulli, J. S., Gubbins, E. J., Siegle, D., Zhang, W. & Chen, C. H. (2005). Assumptions underlying the identification of gifted and talented students. Gifted child quarterly, 49 (1), 68 – 79.

Brown, E. F. & Wishney, L. R. (2017). Equity and Excellence: Political Forces in the Education of Gifted Students in the United States and Abroad. Global Education Review, 4 (1), 22 – 33.

Cohen, L. M. & Ambrose, D. C. (1993). Theories and practices for differentiated education for the gifted and talented. International handbook of research and development of giftedness and talent, 339-363.

Collings, D. G. & Mellahi, K. (2009). Strategic talent management: A review and research agenda. Human Resource Management Review, 19 (4), 304 - 313.

Cooke, F. L., Siani, D. S. & Wang, J. (2014). Talent Management in China and India: A Comparison of Management Perceptions and Human Resource Practices. Journal of World Business, 49 (2), 225 – 235.

Creswell, J.W. (2007). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. Sage Publications.

Dai, D.Y. (2009). Essential Tensions surrounding the concept of giftedness. International handbook of giftedness, part one, 39 - 81.

Dries, N. (2013). Talent management, from phenomenon to theory: Introduction to the Special Issue. Human Resource Management Review, 23 (4), 267 – 271.

Dries, N. (2013a). The psychology of talent management: A review and research agenda. Human Resource Management Review, 23 (4), 272 – 285.

Elo, S. & Kyngäs, H. (2008). The Qualitative Content Analysis Process. Journal of Advanced Nursing, 62 (1), 107 – 115.

Gagné, F. (2000). Understanding the complex choreography of talent development through DMGT-based analysis. International Handbook of Giftedness and Talent, 67 - 79.

Gallagher, J. J. (2008). Psychology, Psychologists and Gifted students. Handbook of giftedness in children, psychoeducational theory, research and best practices, 1 – 13.

Gallardo-Gallardo, E., Dries, N. & González-Cruz, T. F. (2013). What is the meaning of 'talent' in the world of work? Human Resource Management Review, 23 (4), 290 - 300.

Galton, F. (2000). Hereditary Genius, an inquiry into its laws and consequences. London, Macmillan and Co.

Gardner, H. (1999). Intelligence reframed: multiple intelligence for the 21st century. Basic Books.

Gardner, H. (2011). Frames of Mind, the theory of multiple intelligences. Basic Books.

Gruber, H. E. & Bödeker, K. (Eds.). (2005). Creativity, Psychology and the history of science (Vol. 245). Springer Science & Business Media.

Heller, K. A., Mönks, F. J., Sternberg, R. J. & Subotnik, R. F. (Eds.). (2000). International Handbook of Giftedness and Talent. Elsevier.

Heller, K. A., Perleth, C. & Lim, T. K. (2005). The Munich model of giftedness designed to identify and promote gifted students. Conceptions of giftedness, 2, 147-170.

Hsieh, H. F. & Shannon, S. E. (2005). Three Approaches to Qualitative Content Analysis. Qualitative Health Research, 15 (9), 1277 – 1288.

Jalalirad, M. S. & Sepehrnia, R. (2017). Indicators of IR. Iran's Political Culture at Macro-level From Experts' Opinion. Journal of Strategic Studies of Public Policy Making, 7 (23), 133 – 158. (in Persian)

Krippendorff, K. (2004). Content Analysis: An Introduction To Its Methodology. Sage Publication.

Leavitt, M. (2017). Following a Plan: Pursuing a Model of Giftedness. Your Passport to Gifted Education, 19-32. ‏

Lewis, R. & Heckman, R. J. (2006). Talent Management: A critical review. Human Resource Management Review, 16 (2), 139 – 154.

Leroux, J. A. (2000). A Study of Education for High Ability Students in Canada: Policy, Programs and Students Needs. International Handbook of Giftedness and Talent, 695 – 702.

Macintyre, C. (2008). Gifted and Talented Children 4 – 11, understanding and supporting their development. Routledge.

Marland, S. P. (1972). Education of the gifted and talented: Report to the Congress of the United States by the U. S. Commissioner of Education: Washington. DC: U S Office of Education.

Mensah, J. K., Bawole, J. N. & Wedchayanon, N. (2016). Unlocking the “black box” in the talent management employee performance relationship: evidence from Ghana. Management Research Review, 39 (12), 1546-1566.

Meyers, M. C. & Van Woerkom, M. (2014). The influence of underlying philosophies on talent management: Theory, implications for practice, and research agenda. Journal of World Business, 49 (2), 192 – 203.

Milgram, R. M. (Ed.). (1989). Teaching gifted and talented learners in regular classrooms. Charles C Thomas Pub Limited.

National Elites Foundation. (2014). Regulations of National Elites Foundation. Observed on July 1, 2018. (in Persian)

Mosleh, A. A. (2007). The Origin of Intercultural Insight and Philosophy. Journal of Philosophy of Religion Research (Namah-I Hikmat), 5 (2), 67 – 82. (in Persian)

Monavvarian, A., Peyvasteh, A., Vaezi, K. S. & KhoshChehre, M. (2017). Designing a Model to Employ Scientific Elites in University Camps of the Country (Case Study: Tehran University Professors). Journal of Public Administration, 9(3), 463-488. (in Persian)

National Elites Foundation. (2011). Investigating of Talent Identification Methods and Proposing a practical Model. Committee of Elites Strategy Document. Observed on July 1, 2018. (in Persian)

National Elites Foundation. (2011). Extracting Strategic Principles for Satisfying Cultural Needs of Talents. Committee of Elites Strategy Document. Observed on July 1, 2018.
(in Persian)

National Elites Foundation. (2011). Investigating the Talents Differentiation in the opinions of Iranian Experts. Committee of Elites Strategy Document. Observed on July 1, 2018.
(in Persian)

Olszewski-Kubilius, P., Subotnik, R. F. & Worrell, F. C. (2015). Conceptualizations of giftedness and the development of talent: implications for counselors. Journal of counseling & development, 93 (2): 143 – 152.

Paketchi, A. & Sajadi, H. (2017). Analyzing Cultural Dimensions of Institutes of Gifted Education Based On Self Dynamism and Other. Journal of Religion and Communications, 24 (52), 75 – 104. (in Persian)

Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods. Sage Publication.

Persson, R. S., Joswig, H. & Balogh, L. (2000). Gifted Education in Europe: Programs, Practices and Current Research. International Handbook of Gifted and Talented, 703 – 734.

Reich, C. A. (1970). The Greening of America. Penguin Books Ltd.

Renzulli, J.S. & Reis, S.M. (2000). The Schoolwide Enrichment Model. International Handbook of Giftedness and Talent, 367 – 382.

Renzulli, J. S. (2005). The three-ring conception of giftedness: a developmental model for promoting creative productivity. Cambridge university press.

Rourke, L. & Anderson, T. (2004). Validity in Quantitative Content Analysis. Educational Technology Research and Development, 52 (1), 5 – 18.

Rudnitski, R. A. (2000). National/ Provincial Gifted Education Policies: Present State, Future Possibilities. International Handbook of Giftedness and Talent, 673 – 679.

Scheffler, I. (1998). Of human potential. Translated by: Howzeh-University Cooperation centre. SAMT publications. (in Persian)

Schreier, M. (2014). Qualitative content analysis in practice. The Sage handbook of qualitative data analysis, 170 – 183.

Sękowski, A. & Łubianka, B. (2015). Education of gifted students in Europe. Gifted education international, 31 (1), 73 – 90.

Sparrow, P. R. & Makram, H. (2015). What is the value of talent management? Building value-driven processes within a talent management architecture. Human Resource Management Review, 25 (3), 249 - 263.

Sternberg, R. J. & Davidson, J. E. (Eds.). (2005). Conceptions of giftedness. Cambridge University Press.

Sternberg, R. J., Jarvin, L. & Grigorenko, E. L. (2011). Exploration in Giftedness. Cambridge University Press.

Supreme Council for Cultural Revoluyion. (2012). Iran's Elites Strategy Document. Observed on July 1, 2018. (in Persian)

Tahmasebi, R., Gholipour, A., Ziaee, M., Ghalibaf Asl, H. (2015). Talent Management: A Grounded Theory. Journal of Public Administration, 7(1), 133-151. (in Persian)

Taleghani, G., Amini, S., Ghafary, A., Adousi, H. (2013). An Investigation of the relationship between talent management and the performance of faculty members in Esfehan University. Journal of Public Administration, 5(3), 83-102. (in Persian)

Tannenbaum, A. J. (1986). Giftedness: a psychosocial approach. Conceptions of giftedness, 21 – 52.

Tannenbaum, A. J. (2000). A History of Giftedness in School and Society. International Handbook of Giftedness and Talent, 23 - 53.

Taylor, C. W. (1986). Cultivating simultaneous student growth in both multiple creative talents and knowledge. Systems and models for developing programs for the gifted and talented, 306-351.‏

Terman, L. M. (1926). Genetic studies of genius, Vol. 1: Mental and physical traits of a thousand gifted children. Stanford University Press.

Terman, L. M. & Oden, M. H. (1959). Genetic studies of genius, Vol. 5: The gifted group at mid-life. Stanford University Press.

Thomson, M. (2006). Supporting gifted and talented pupils in the secondary school. Sage.

Thunnissen, M., Boselie, P. & Fruytier, B. (2013). Talent management and the relevance of context: Towards a pluralistic approach. Human Resource Management Review, 23 (4), 326 – 336.

Tunnicliffe, C. (2010). Teaching able, gifted & talented children, strategies, activities & resources. Sage publication.

Xiao, Y. & Watson, M. (2017). Guidance on Conducting a Systematic Literature Review. Journal of Planning Education and Research, 1 – 20.

Ziegler, A., Heller, K. A. (2000). Conceptions of Giftedness from a Meta-Theoretical Perspective. International Handbook of Giftedness and Talent, 3 – 21.

Zimmer, L. (2006). Qualitative meta‐synthesis: a question of dialoguing with texts. Journal of advanced nursing, 53(3), 311 - 318.