طراحی مدل اقناع عمومی در بستر حکمرانی خوب شهری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران.

3 استاد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان.

10.22059/jipa.2023.363431.3370

چکیده

هدف: اقناع عمومی در حکمرانی خوب شهری، ابزاری قدرتمند است که به‌دلیل ایجاد هم‌بستگی و تعامل بین مسئولان حکومتی و شهروندان، ترویج ارزش‌ها و هدف‌های مشترک و همچنین، بهبود کیفیت زندگی در شهر اهمیت دارد. در دنیای امروزی که شهرها به‌سمت توسعه و رشد سریع حرکت می‌کنند، حکمرانی خوب شهری اهمیت بسیاری پیدا کرده است. اقناع عمومی، ابزار مؤثری در بستر حکمرانی خوب شهری مطرح شده است؛ از این رو هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل اقناع عمومی در بستر حکمرانی خوب شهری است.
روش: روش پژوهش کیفی و از نوع نظریه‌پردازی داده‌بنیاد با رویکرد اشتراوس و کوربین است. روش نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند و از نوع گلوله برفی بوده است. در مجموع، در پژوهش حاضر ۱۷ نفر مشارکت کردند که ۱۰ نفر از بین مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان خراسان رضوی و ۷ نفر از استادان و خبرگان دانشگاهی انتخاب شدند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از طریق کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی با استفاده از نرم‌افزار مکس‌کیودا انجام شد. برای اخذ تأمین اعتبار، از درگیری طولانی‌مدت و مشاهده مداوم و بازبینی مشارکت‌کنندگان استفاده شد. افزون‌بر این، برای ایجاد اعتبار بیشتر، پژوهشگر از روش بازبینی مشارکت‌کنندگان بهره برد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش در قالب شش دسته شرایط علی، مقوله محوری، استراتژی‌ها، پیامدها، زمینه‌ها و مداخله‌گرها دسته‌بندی شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که شرایطی همانند عوامل سرمایه اجتماعی و حکمرانی مسائل، باعث می‌شود که اقناع عمومی شکل گیرد. از طرفی این رفتار بر استراتژی‌ها یا راهبردها تأثیر می‌گذارد. به سخن دیگر، عوامل یادشده کمک می‌کند که راهبردها یا استراتژی‌های حکمرانی خوب شهری که رسانه کارآمد و استراتژی ارتباط مؤثر است، انتخاب شود. این استراتژی‌ها به‌قطع پیامدهایی دارند که از آن جمله می‏توان به بهبود عملکرد به شکل توسعۀ انسانی پایدار و بهبود حل مسئله اشاره کرد. زمینه این استراتژی‌ها، سیاست‌های حمایتی و فرهنگی است. در این میان نباید از مداخله‌گرهایی همچون موانع محیطی و موانع ارتباطی چشم‌پوشی کرد.
نتیجه‌گیری: انتقال پیام‌های اثربخش و مؤثر به جامعه با اقناع عمومی در بستر حکمرانی شهری امکان‌پذیر است. با انجام پدیده مذکور، شناخت بهتر از مسائل شهری، ایجاد همدلی و تعامل مثبت با شهروندان و افزایش مشارکت آن‌ها در مسائل عمومی فراهم می‌شود. با توجه به یافته‌های پژوهش، چنین نتیجه می‌شود که اقناع عمومی مؤثر، به تحلیل دقیق اهداف و مخاطبان نیازمند است. باید هدف مدنظر اقناع، اهداف کلان حکمرانی شهری و نیازهای جامعه، به‌صورت دقیق بررسی شوند. همچنین، باید مخاطبان مدنظر به‌خوبی شناسایی و تحلیل شوند تا بتوان محتوا و ابزارهای اقناعی درستی طراحی کرد. استفاده از شواهد و آمار مطمئن، به افزایش اعتبار اقناع عمومی کمک می‌کند. اطلاع‌رسانی جذاب و فهم‌پذیر نیز، می‏تواند مخاطبان را بهتر و به‌طور کامل آگاه سازد و آن‌ها را به پذیرش ایده مدنظر ترغیب کند. در نهایت اینکه استفاده از شاخص‌ها و نشانه‌های اثرگذاری، می‏تواند نتایج و اهداف اقناع را به‌وضوح نمایش دهد و از شفافیت در فرایند اقناع پشتیبانی کند. در پایان پژوهش، پیشنهادها و راه‏کارهایی برای مؤلفه‌های پژوهش بیان شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing Public Persuasion Model in the Context of a Good Urban Governance

نویسندگان [English]

  • Hadis Mehmandoost 1
  • Hamid Rezaeifar 2
  • Mohammad Mohammadi 2
  • Noormohammad Yaqoubi 3
1 Ph.D. Candidate, Department of Management, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Management, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran.
3 Prof., Department of Management, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchistan, Zahedan.
چکیده [English]

Objective
Public persuasion plays a pivotal role in fostering strong bonds and interactions between government officials and citizens, advocating shared values and objectives, and enhancing the quality of urban life. In light of this, the primary objective of this study is to formulate a model for public persuasion within the context of effective urban governance. In today's rapidly evolving world, characterized by the swift growth and development of cities, the importance of effective urban governance has become more pronounced. Public persuasion emerges as a potent tool within the realm of urban governance, prompting the need to design a comprehensive model for its application.
Methods
The research method is qualitative and is of Grounded Theory type hypothesised by Strauss and Corbin. The sampling method is purposeful and of Snowball type. A total of 17 individuals participated in the survey, including 10 general managers of the executive bodies in Khorasan-e- Razavi Province, and 7 university teachers. Data analysis was undertaken through open coding, axial coding and selective coding using MAXQDA platform.
Results
The research findings encompass key causal conditions, a central category, strategies, consequences, contexts, and interveners. The research findings elucidate that specific conditions, notably social capital factors and governance concerns, provide the foundation for public persuasion. Importantly, these conditions significantly impact the selection of strategies, specifically those aligned with effective urban governance, including the use of efficient media and impactful communication. These strategies, in turn, yield tangible outcomes, such as the enhancement of performance in terms of sustainable human development and the improvement of problem-solving capacities. The context for the deployment of these strategies is shaped by supportive and cultural policies. However, it is imperative to acknowledge intervening factors such as environmental barriers and communication obstacles.
Conclusion
It is possible to convey effective and efficient messages to society through public persuasion in the context of urban governance. This approach fosters a better understanding of urban issues, empathy, positive interaction with citizens, and increased citizen participation in public matters. Based on the research findings, it can be concluded that effective public persuasion requires a thorough analysis of goals and target audiences. The intended objectives of persuasion, the overarching goals of urban governance, and societal needs should be carefully examined. Furthermore, the target audience should be thoroughly identified and analyzed to design appropriate persuasive content and tools. The use of credible evidence and statistics can enhance the credibility of public persuasion. Presenting information in an engaging and understandable manner can better inform the audience and encourage them to embrace the desired ideas. Additionally, the use of effectiveness indicators and signs can vividly demonstrate the outcomes and objectives of persuasion, thereby promoting transparency in the persuasion process. In conclusion, the research offers suggestions and solutions for its various components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persuasion
  • Good governance
  • Effective communication
  • Urban governance