ارائه چارچوبی برای تبیین تسخیر خط‌مشی‌های عمومی با کاربست روش تحلیل مضمون و مدل‌سازی ساختاری ـ تفسیری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

هدف: تسخیر خط‌مشی می‌تواند نتیجه یا فرایندی تعریف شود که در آن تصمیم‌های عمومی در رابطه با قوانین، مقررات و خط‌مشی‌ها، به‌واسطه اقدام‌ها و تلاش‌های یک گروه یا فرد خاص، به‌طور مداوم و مکرر از منافع عمومی دور شود و منافع آن گروه یا فرد را تأمین کند. هدف پژوهش حاضر، ارائه چارچوبی برای تبیین تسخیر خط‌مشی‌های عمومی است.
روش: در این پژوهش، از دو روش کیفی تحلیل مضمون و مدل‌سازی ساختاری ـ تفسیری استفاده شده است. در بخش تحلیل مضمون پژوهش، کلیه متون موجود در خصوص تسخیر خط‌مشی‌های عمومی، به‌دقت تحلیل و بررسی شدند. برای اجرای روش‌شناسی مدل‌سازی ساختاری ـ تفسیری نیز، نظر 12 نفر از خبرگان در قالب پرسش‌نامه دریافت ‌شد و مبنای پژوهش قرار گرفت.
یافته‎ها: در گام نخست، با بهره‌گیری از روش تحلیل مضمون، شبکه مضامین تسخیر خط‌مشی‌های عمومی با 157 مضمون پایه، 43 مضمون سازمان‌دهنده و هفت مضمون فراگیر استخراج شد. در گام دوم نیز با بهره‌گیری از مدل‌سازی ساختاری ـ تفسیری و برقراری ارتباطات زوجی، روابط بین مضامین فراگیر کشف و در شش سطح اولویت‌بندی شدند.
نتیجه‌گیری: مدل نهایی، نمایانگر سطوح چارچوب تسخیر خط‌مشی‌های عمومی، شامل عوامل مؤثر بر تسخیر خط‌مشی‌، بسترهای تسخیر خط‌مشی، ابزارهای تسخیر خط‌مشی، بازیگران تسخیر خط‌مشی، شرایط مداخله‌گر در تسخیر خط‌مشی، پیامدها و نتایج تسخیر خط‌مشی و راهکارهای جلوگیری از تسخیر خط‌مشی است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Developing a Framework to Explain the Public Policies Capture Using Thematic Analysis and Interpretive Structural Modeling (ISM)

نویسندگان [English]

  • Seyed Abbas Ebrahimi 1
  • Mohsen Eynali 2
1 Assistant Prof., Department of Public Administration, Faculty of Economic, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran
2 PhD Candidate, Department of Public Administration, Faculty of Economic, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Objective:Capturing policies can be defined as the result or the process by which public decisionsover laws, regulations or policies are consistently or repeatedly directed awayfrom the public interest and towards the interests of a narrow interest group orperson, by the intent and action of this group or person. The purpose of this study is to present a framework to explain the public policies capture.
Methods: In this research, two methods of qualitative analysis including thematic analysis and interpretive structural modeling have been used.In thethematic analysis section of the research, all the existing contents on the public policies capture have been analyzed and carefully reviewed.In order to implement interpretive structural modeling, the views of 12 experts were received in the form of a questionnaire and the research was based on them.
Results: In the first step, using theme analysis method, the thematic network of the public policies capture with 157 basic themes, 43 organizing themes and 7 global themes were extracted. In the second step, using interpretive structural modeling and paired communication, the relationships between the general themes were identified and general themes prioritized within six levels.
Conclusion: The ultimate model represents the levels of the framework of public policies capture including the factors affecting the policies capture, the substrate of policies capture, the policies capture tools, the policies capture actors, the intervening conditions in the policies capture, consequences of policies capture and preventive strategies  to policies capture.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public policy making
  • Public policies capture
  • Thematic analysis
  • Interpretive structural modeling
  • Public management
آذر، عادل؛ خسروانی، فرزان؛ جلالی، رضا (1395). تحقیقدرعملیاتنرم،رویکردهایساختاردهیمسئله. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
اصلی‌پور، حسین؛ خان‌محمدی، هادی (1397). تحلیل ساختاری ـ تفسیری سیاست‌گذاری در موضوعات راهبردی سطح ملی (مورد مطالعه: مسائل زیست‌محیطی کشور). بهبود مدیریت، 12(41)، 25-44.
حسین پور، داود؛ معدنی، جواد (1398). کاربرد رویکرد خط‌مشی‎گذاری تعاملی در تدوین الگوی مبارزه با پول‎شویی. مدیریت دولتی، 11(1)، 73-98.
رهنورد، فرج‌اله؛ علی‎پور، حسین؛ دهدار، فرزین؛ خلیلی، حیدر (1398). چارچوب رابطه حکومت و مردم در ایران: رویکرد نهادی. مدیریت دولتی، 11(1)، 27-46.
سوداگر، هاشم؛ امیری، علی نقی؛ امامی، سیدمجتبی (1397). واکاوی و تحلیل مفهوم خط‌مشی عمومی: ماهیت، صفات و غایت. مدیریت دولتی، 10(4)، 506-528.
عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن؛ شیخ‌زاده، محمد (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی. اندیشه مدیریت راهبردی، 5(2)، 151-198.
قلی‌پور، رحمت‌اله؛ دانایی فرد، حسن؛ امیری، علی نقی؛ عطاردی، محمدرضا (1394). مفهوم‌پردازی پدیده شکاف خط‌مشی در فرایند خط‌مشی‌گذاری فرهنگی. مجلس و راهبرد، 22(81)، 91-125.
قنبری، عاطفه؛ مؤدب، فاطمه؛ حیدرزاده، آبتین؛ جعفرآقایی، فاطمه؛ براری، فاطمه (1396). طرح تحول نظام سلامت؛ نگاهی نو به ارائه خدمات سلامت: چالش‎های فراروی آن. تحقیقات نظام سلامت حکیم، 20(1)، 1-8.
گرجی‌پور، حسین؛ خاشعی، وحید؛ اسلامبولچی، علیرضا؛ اصغری صارم، علی (1398). الگوی ارزشیابی فرایند خط‎مشی‎گذاری فرهنگی با رویکرد مطالعه کیفی اسناد فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. مدیریت دولتی، 11(1)، 47-72.
محمودی، وحید؛ نیری، شهرزاد؛ پورعزت، علی اصغر (1393). بازپردازی شاخص‌های توسعه قابلیت‌های انسانی در پرتو فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر. مدیریت بازرگانی، 6(1)، 167-186.
 
References
Abedi Jafari, H., Taslimi, M., Faghihi, A., Sheikhzade, M. (2011). Thematic Analysis and Thematic Networks: A Simple and Efficient Method for Exploring Patterns Embedded in Qualitative Data Municipalities). Strategic Management Thought, 5(2), 151-198.
(in Persian)
Acemoglu, D., & Robinson, J.A. (2012). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, Crown Business.
Aslipour, H., Khanmohammadi, H. (2018). Interpretive Structural Analysis of Policy Making in National-Level Strategic Issues (Case Study of Environmental Issues). Journal of Management Improvement, 12(41), 25-44. (in Persian)
Azar, A., Khosravani, F., Jalali, R. (2016). Soft Operations Research, Problems Structural Approaches. Tehran: Industrial Management Organization. (in Persian)
Boehm, F. (2007). Regulatory Capture Revisited – Lessons from Economics of Corruption. Internet Center for Corruption Research (ICGG), Working Paper, No. 22, Passau, Germany.
Bolanos, R., Fontela, E., Nenclares, A., & Pastor, P. (2005). Using interpretive structural modelling in strategic decision-making groups. Management Decision, 43(6), 877-895.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.
Carpenter, D., & Moss, D.A.  (2014). Preventing Regulatory Capture: Special Interest Influence and How to Limit It, Cambridge University Press, New York.
Clemente, A., Sen, A., & Jonker, L. (2011). Retail Gasoline Price Ceilings and Regulatory Capture: Evidence from Canada. American Law and Economics Review, 13(2), 532-564.
Creswell, J. W. (2003). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Second Edition, Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Dal Bó, E. (2006). Regulatory Capture. A Review. Oxford Review of Economic Policy, 22(2), 203-225.
Dal Bó, E., & DiTella, R. (2003). Capture by Threat. Journal of Political Economy, 111(5), 1123-1154.
Etzioni, A. (2009). The Capture Theory of Regulations—Revisited. Society, 46(4), 319-323.
Fazekas, M., & Tóth, I.J. (2014). From Corruption to State Capture: A New Analytical Framework with Empirical Applications from Hungary. Political Research Quarterly, 69(2), 320-334.
Ghanbari, A., Moadab, F., Heidar Zadeh, A., Jafa Aghaei, F., Berari, F. (2017). The Health System Development Plan; A New Look at Health Services: Its Challenges. Hakim health system research, 20(1), 1-8. (in Persian)
Gholipour, R., Danaei fard, H., Amiri, A., Atarodi, M. (2015). Conceptualizing Policy Gap Phenomena in Cultural Policy Making Process. Majlis and Rahbord, 22(81), 91-125.
(in Persian)
Gorjipour, H., khashei, V., Eslambolchi, A., Asghari Sarem, A. (2019). Developing the Evaluative Model for Cultural Policy Making Process based on Qualitative Study of Cultural Documents of Islamic Republic of Iran. Journal of Public Administration, 11(1), 47-72. (in Persian)
Grzymala-Busse, A. (2008). Beyond Clientelism: Incumbent State Capture and State Formation. Comparative Political Studies, 41(4/5), 638-673.
Hellman, J., Kaufmann, D., Hellman, J., & Geraint, J. (2000). Seize the State, Seize the Day: State Capture, Corruption, and Influence in Transition. Policy Research Working Paper, No. 2444, World Bank, Washington, DC.
Hellman, J.S, Jones, G., & Kaufmann, D. (2003). Seize the State, Seize the Day: State Capture and Influence in Transition Economies. Journal of Comparative Economics, 31(4), 751-773.
Helm, D. (2010). Government failure, rent-seeking, and capture: the design of climate change policy”, Oxford Review of Economic Policy, 26 (2), 182-196.
Hossein Poor, D., Madani, J. (2019). Applying an Interactive Policy Making Approach to Formulating a Pattern of Anti-money Laundering. Journal of Public Administration, 11(1), 73-98. (in Persian)
Innes, A. (2014). The Political Economy of State Capture in Central Europe. Journal of Common Market Studies, 52(1), 88-104.
Lipset, S.M. (1983). Political Man: The Social Bases of Politics, Heinemann, London.
Mahmoudi, V., Nayyeri, S., Pourezzat, A. (2014). Reprocessing the Indicators of Human Capabilities Development in the light of Imam Ali’s (peace be upon him) Order to Malek Ashtar. Journal of Business Management, 6(1), 167-186. (in Persian)
Monnet, É., Pagliari, S., & Vallée, S. (2014). Europe between financial repression and regulatory capture (No. 2014/08). Bruegel Working Paper.
North, D.C, Wallis, J.J., & Weingast, B.R. (2009). Violence and Social Orders. A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History, Cambridge University Press, Cambridge.
OECD (2006). DAC Guidelines and Reference Series Applying Strategic Environmental Assessment: Good Practice Guidance for Development Co-operation, OECD Publishing, Paris.
OECD (2009). Lobbyists, Governments and Public Trust, Volume 1: Increasing Transparency through Legislation, OECD Publishing, Paris.
OECD (2014). Lobbyists, Governments and Public Trust, Volume 3: Implementing the OECD Principles for Transparency and Integrity in Lobbying, OECD Publishing, Paris.
OECD (2016). Financing Democracy: Funding of Political Parties and Election Campaigns and the Risk of Policy Capture. OECD Publishing, Paris.
OECD (2017). Preventing Policy Capture: Integrity in Public Decision Making, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris.
Portman, M.E. (2014). Regulatory capture by default: Offshore exploratory drilling for oil and gas, Energy Policy, 65, 37-47.
Rahnavard, F., Alipour, H., Dehdar, F., Khalili, H. (2019). The Framework of Government-Citizen Relationship in Iran: An Institutional Approach. Journal of Public Administration, 11(1), 27-46. (in Persian)
Shapiro, S.A. (2012). The Complexity of Regulatory Capture: Diagnosis, Causality, and Remediation. Roger Williams University Law Review, 102(1), 221-257.
Slinko, I., Yakovlev, Y., & Zhuravskaya, E. (2002). State Capture in the Russian Regions. CEFIR, November, 14.
Sodagar, H., Amiri, A., Emami, S. (2018). An Analysis of the Concept of Public Policy: Nature, Traits, Ending. Journal of Public Administration, 10(4), 506-528. (in Persian)
United Nations Office on Drugs and Crime (2004). United Nations Convention against Corruption, United Nations, New York.
Wedel, J.R. (2003). Clans, Cliques and Captured States: Rethinking ‘transition’ in Central and Eastern Europe and the Former Soviet Union, Journal of International Development, 15(4), 427-440.
Wexler, M.N. (2011). Which Fox in What Henhouse and When? Conjectures on Regulatory Capture, Business and Society Review, 116(3), 277-302.