ارزیابی ترکیبی از عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در خط‌مشی‌های نظام آموزشی و پرورشی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

هدف: مشارکت شهروندان، تنها راه تنش‌‌زدایی میان قدرت قانونی سازمان‌ها و قدرت ‌اجتماعی شهروندان و تضمین‌کننده کارایی و اثربخشی خط‌مشی‌هاست. این پژوهش با هدف بررسی سطح روابط بین عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در خط‌مشی‌های آموزشی و پرورشی و اولویت‌بندی آن‌ها و ارائه دیدی تفسیرپذیر از نتایج به‌دست‌آمده اجرا شده است.
روش: در این پژوهش از راهبرد چندگانه استفاده شده است. در مرحله اول با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری، شدت روابط بین عوامل شناسایی شد؛ سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی، این عوامل اولویت‌بندی شدند. در مرحله بعد با استفاده از یافته‌ها، در یک مدل نوآورانه دوبُعدی AHP-SEM، چهار خوشه اقدام فوری، پژوهشی، مطلوب و نظارت خلق شد که عوامل در آن، بر حسب قابلیت تبیین و وزن خوشه‌بندی شدند.
یافته‌ها: بر اساس تحلیل سلسله‌مراتبی، عوامل حمایت قانونی و عدالت، کمابیش نیمی از وزن‌ها را به خود اختصاص ‌دادند و عوامل سطح اجرا، پس از این دو عامل قرار گرفت. همچنین، بر اساس رگرسیون‌های محاسبه‌شده مفروض در مدل مفهومی، بیشترین قابلیت تبیین متعلق به عوامل سطح اجراست که با حمایت قانونی هم‌بستگی زیادی دارد.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌ها، عوامل تشکیلات‌اجرایی، اطلاعات و حمایت قانونی، می‌بایست در اولویت اقدام قرار گیرد؛ عامل عدالت برای بهبود، علاوه‌بر بهبود عوامل ساختاری، به بررسی تفسیرهای ذهنی شهروندان از عدالت ادراک‌شده ‌نیاز دارد؛ باورها و توانمندی‌های شهروندان، در مرحله بعد، از طریق عامل عدالت می‌توانند توسعه ‌یابند و عوامل سطح ‌اجتماعی در خوشه نظارت، می‌بایست برای اصلاح و هدایت روندهای آتی نظارت شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Combinational Assessment of the Factors Affecting Public Participation in Iranian Educational Policies

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Ebrahimi Kiasari 1
  • Seyyed Mahdi Alvani 2
  • Gholamreza Memarzadeh Tehran 3
1 Ph.D. Candidate, Department of Public Administration, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Prof., Department of Public Administration, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
3 Associate Prof., Department of Public Administration, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Objective
Having citizens' participation, the tension between the legal power of organizations and the social power of citizens would be de-escalated, and policies would be more efficient and effective. There is an issue of non-alignment and non-compatibility between public efforts and the government's actions concerning educational policies in Iran. The purpose of this study, considering the model of public participation in educational policies (Ebrahimikiasari et al, 2022), is to examine the relationships between the factors affecting public participation in educational policies. It also seeks to investigate their prioritization to provide an interpretable summation of the findings.
Methods
In this research, we used a multi-strategy approach. After identifying the intensity of regressions between factors, each factor's weight was determined through Fuzzy Hierarchical Analysis. Then, an innovative AHP-SEM model was developed in two dimensions. Using the calculated weight as the priority of factors in one dimension, and their incoming regression as explainability in the other dimension, the model created four clusters. Clustering these factors based on explainability and weight was done based on the severity of scales introduced in the dimensions i.e., Immediate Action, Research, Desirable, and Monitoring.
Results
Based on the calculated regression coefficient, information, and executive organization factors were the most explainable. Interestingly, the explainability of the justice factor declined to half of the highest explainable factors. Nonetheless, in the hierarchical analysis method, legal support and justice accounted for nearly half of the total weights followed by the executive-level factors. The two-dimensional AHP-SEM model placed legal support, executive organization, and information in the Immediate Action Cluster. Support in the Research Cluster, as well as citizens' beliefs and capabilities, were in the Desirable Cluster. The social level factors were in the Monitoring Cluster.
Conclusion
According to the findings, since the factors of executive organizations, information, and legal support that are associated with the Immediate Action cluster have both high priority and explainability power, they can be improved by developing their independent variables shown in the conceptual model. Regarding the justice factor, in addition to improving the structural factors affecting it, as shown in the conceptual model, to compensate for the unexplained regression, it is vital to examine the subjective interpretations citizens have of perceived justice. The third priority of action is the development of the beliefs and abilities of citizens in the Desired Cluster. This requires improving factors in the Immediate Action and the Research Cluster through the justice factor. It is necessary to monitor them at the social level in the Monitoring Cluster. Since they are not improvable in the short term, they should be observed and assessed to be corrected and navigated through future research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public participation
  • Educational ystem
  • Structural equation modeling
  • Fuzzy hierarchical analysis
  • Two-dimensional model
آتش‌سوز، علی (1394). مدل‏سازی تفسیری ـ ساختاری ریسک‌های زنجیره تأمین صنعت پتروشیمی. مطالعات مدیریت صنعتی، 14(41)، 39-73.
ابراهیمی کیاسری، حمیدرضا؛ الوانی، سیدمهدی؛ معمارزاده طهران، غلامرضا (1402). طراحی الگوی مشارکت شهروندان در خط‌مشی‌های آموزشی و پرورشی. مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 13(46).
افجه، سید علی اکبر؛ قربانی‌زاده، وجه‌الله؛ حیدری، الهام (1397). عوامل مؤثر بر ادراک در فرایند قانون‌گذاری. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 27(88)، 51-74. DOI: 10.22054/jmsd.2018.8927
الوانی، سید مهدی (1381). راهکار‌های مشارکت عامه مردم در خط‌مشی‏گذاری عمومی. مجله مجتمع آموزش عالی قم، 13(522)، 5-17.
پورحسن، سمیه؛ فرجوند، اسفندیار (1398). بررسی نقش رسانه‌های اجتماعی بر مشارکت شهروندان در فرایند بودجه‏بندی مشارکتی. مدیریت دولتی، 11(3)، 355- 376.
پورعزت، علی اصغر؛ سوداگر، ‌هاشم؛ سعدآبادی، علی اصغر؛‌ هاشمی‌ کاسوایی، میناسادات (1398). شاخص‌های اولویت‏بندی عادلانه مسائل عمومی. ‌اندیشه مدیریت راهبردی، 13(2)، 139-169.
جهانبانی، محمدعلی؛ احمدی، ملیحه؛ بهزادفر، مصطفی (1400). شناسایی و اولویت‏بندی عوامل تأثیرگذار بر تقویت مشارکت جمعی در اجرای طرح‌های توسعه شهری (مورد پژوهش: کلانشهر تهران). نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، 14 (3)، 477- 504.
خجسته، محمدمهدی؛ قدسی‌پور، سید حسن (1397). تدوین مدل رده‌بندی حق ثبت اختراع با روش فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی. اولین کنفرانس بین‌المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب‌وکار و حسابداری با تأکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی، تهران.
دقتی، عادله؛ یعقوبی، نورمحمد؛ کمالیان، امین‌رضا؛ دهقانی مسعود (1398). ارائه الگوی توسعه مرحله‏ای حکمرانی شبکه‏ای با استفاده از رویکرد فراترکیب. مدیریت دولتی، 11(2)، 203- 230.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه (1390). روش تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.
صفری دشتکی، محمد؛ زارع، رضا؛ نیک بخش محمد علی (1397). تبیین عوامل ساختاری مؤثر بر شکل‎گیری شبکه‎های خط‎مشی (مطالعه موردی: نظام کارآفرینی ایران). مدیریت دولتی، 10(2)، 109- 136.
فاضل، رقیه؛ مهرام، بهروز؛ حسینقلی زاده، رضوان؛ نوغانی دخت بهمنی، محسن (1401). جایگاه مشارکت و ابعاد آن در آموزش‌و‌پرورش جمهوری اسلامی ایران با توجه به اسناد فرادست. مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی، 14(27)، 13-46.
فتح‌اللهی، علی اکبر (1384). بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم‌یابی مقیاس سنجش سبک‌های تفکر استرنبرگ ـ واگنر، برای مدیران مؤسسات آموزش عالی تهران. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، 1(2)، 93-112.
فطانت‌فرد حقیقی، میلاد؛ زین آبادی، حسن‌رضا؛ آراسته، حمیدرضا؛ نوه‌ابراهیم، عبدالرحیم (1400). طراحی الگوی حکمرانی مطلوب در نظام آموزش عالی. فصلنامه علمی مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 11(38)، 324-346.
قرنجیک، اسماعیل؛ ‌هادوی نژاد، مصطفی؛ ضیاالدینی، محمد (1399). شناسایی و اولویت‏بندی عوامل مؤثر بر افزایش مشارکت عمومی‌در پرداخت مالیات با استفاده از روش تاپسیس فازی. پژوهشنامه مالیات، 28(46)، 103- 128.
گل‌پرور، محسن؛ اشجح، آرزو (1389). رابطه بین سازمان عادلانه با پیوستگی گروهی، احترام گروهی، مشارکت در تصمیم‌گیری، تعارض نقش، ارتباطات سازمانی و رضایت شغلی. مجله علوم انسانی دانشگاه امام حسین (ع)، 17(2)، 99-120.
محسنی، وجیهه؛ ‌هاشمی، سیدمحمد؛ جاوید، محمدجواد؛ عباسی، بیژن (1398). تحلیل حقوقی نسبت سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران. فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، 20(62)، 321- 354.
ﻣﺤﻤﺪزاده، ﻋﻠﻲ؛ پیران‌نژاد، علی و مختاریان‌پور، مجید (1400). واکاوی مفهوم مشارکت شهروندی: به‌سوی سامان‌دهی نظری. مدیریت دولتی، 13(3)، 478-505.
نصیری ولیک بنی، فخرالسادات؛ بهشتی راد، رقیه (1393). بررسی نقش سقف شیشه‏ای بر کاهش عدالت سازمانی ادراک شده. مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، 12(4)، 149- 172.  
 
References
Afjehi, S. A. A., Ghorbani Zadeh, V., & Heydari, E. (2018). The Effective Factors on the Perception in Legislation process. Management Studies in Development and Evolution, 27(88), 51-74. DOI: 10.22054/jmsd.2018.8927. (in Persian)
Alvani, S.M. (2002). Public Participation Solutions in Public Policy. Journal of Qom Educational Complex, 13(522), 5-17. (in Persian)
Atashsouz, A. (2015). Interpretative Structural Modeling of Supply Chain Risks in Petrochemical Industry. Studies of Industrial Management, 14(41), 39-73. (in Persian)
Bozeman, B. (2007). Public Values and Public Interest: Counterbalancing Economic Individualism. Washington, DC: Georgetown University Press.
Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2014). Public Value Governance: Moving beyond traditional public administration and the new public managemnet. Public Administration Review, 74(4). DOI:10.1111/puar.12238
Boyte, H. (2011). Constructive Politics as Public Work: Organizing the Literature. Political Theory. 39(5), 630–660.
Colquitt, J.A. (2001). On the dimensionality of organizational justice: A construct validation of a measure. Journal of Applied Psychology, 86, 386- 400.
Creighton, J. L. (2005). The Public Participation Handbook; Making Better Decisions Through Citizen Involvement. Jossey-Bass.
Deghati, A., Yaghoobi, N.M., Kamalian, A.R. & Dehghani, M. (2019). Presenting a Phased Development Pattern of Network Governance Using a Meta-synthesis Approach. Journal of Public Administration, 11(2), 203-230. (in Persian)
Denhardt, J.V. & Denhardt, R.B. (2003). The New Public Service: Serving, Not Steering, (Third Edition). Armonk, NY: M. E. Sharpe.
Ebrahimi Kiasari, H., Alvani, S.M. & Memarzadeh Tehran, Gh. (2023). Designing Public Participation Model in Iranian Educational Policies. Strategic Studies of public policy, 13(46). (in Persian)
Fazel, R., Mahram, B., Hosseingholizadeh, R. & Noghani Dokhtbahmani, M. (2021). The position of participation and its dimensions in education of the Islamic Republic of Iran according to the documents. Journal of Management and Planning In Educational System, 14(2), 13-46. doi: 10.52547/MPES.14.2.13 (in Persian)
Fetanat Fard Haghgighi, M., Zeinabadi, H. R., Arasteh, H., & Nave Ebrahim, A. (2021). Designing a Model of Governance in Higher Education. Strategic Studies of public policy, 11(38), 324-346. (in Persian)
Fornell, C. & Larcker, D. F. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39–50. https://doi.org/10.2307/3151312
Gharanjik, E., Ziaadini, M. & Hadavi Nezhad, M. (2020). Identification and Prioritization of Factors Affecting Increasing Public Participation in Tax Payment Using Fuzzy Topsis Method. J Tax Res, 28 (46), 103-128. (in Persian)
Glass, J. J. (1979). Citizen participation in planning: the relationship between objectives and techniques. Journal of the American Planning Association, 180-189.
Golparvar, M. & Ashjaa, A. (2010). The Relationship between Just Organizations and Group Coherence, Griup Respect, Participation in Decision Making, Role Conflict, Organizational Communication and Job Satisfaction. Journal of Humanities in Emam Hossein Uinversity, 17(2), 99-120. (in Persian)
Holland, R. (1999). Reflexivity. Human Relations, 52(4), 463–484. https://doi.org/10.1177/001872679905200403
Fathollahi, A. A. (2005). Examine the feasibility, reliability, validity and norm finding measures thinking styles Sternberg - Wagner for managers of higher education institutions Tehran. Educational Psychology1(2), 93-122. doi: 10.22054/jep.2006.5962 (in Persian)
Jahanbani, M.A., Ahmadi, M. & Behzadfar, M. (2020). Identification and prioritization of effective factors on the strengthening of community participation in the implementation of urban development projects (Case study: Tehran metropolis). Quarterly of New Attitudes in Human Geography, 13(3), 477- 504. (in Persian)
Jenkins, W. I. (1978). Policy analysis: A political and organisational perspective. London: Martin Robertson.
Khojaste, M.M., Ghodsipour, S.H. (2018). Developing A Patent Classification Model Using The Hierarchical Process Analysis Method. The First International Conference on Innovative Approaches In Business And Accounting Management With An Emphasis on Value Creation and Resilient Economy. Tehran, 56. (in Persian)
Michels, A., & De Graaf, L. (2010). Examining citizen participation: Local participatory policy making and democracy. Local Government Studies, 36(4), 477-491.
Mohammadzadeh, A., Pirannejad, A., & Mokhtarianpour, M. (2021). Analysis of the Concept of Citizen Participation: Towards Theoretical Organizing. Journal of Public Administration, 13(3), 478-505. DOI: 10.22059/jipa.2021.318539.2900. (in Persian)
Mohseni, V., Hashemi, S.M., Javid, M.J. & Abbasi, B. (2019). Legal Analysis of the Right of Access to Information by Realizing Citizenship Rights with an Emphasis on the Iranian Legal System. Public Law Research, 20(62), 321-354. doi: 10.22054/qjpl.2019.32645.1860. (in Persian)
Nabatchi, T., & Leighninger, M. (2015). Public Participation for 21st Century Democracy. New Jersey: John Wiley & Son.
Nadiri, H., & Tanova, C. (2010). An investigation of the role of justice in turnover intentions, job satisfaction, and organizational citizenship behavior in hospitality industry. International Journal of Hospitality Management, 29, 33-41.
Nasiri Valikbeni, F. & Beheshtirad, R. (2014). Examining the role of the glass ceiling on the reduction of perceived organizational justice. Social psychological studies of women, 12(4), 149- 172. (in Persian)
Nunnally, J.C. & Bernstein, I.H. (1994). The Assessment of Reliability. Psychometric Theory, 3, 248-292.
Osborne, S. (2010). The New Public Governance? New York: Routledge.
Poorhasan, S. & Frajvand, E. (2019). Surveying the Role of Social Media on Citizens’ Participation in the Participatory Budgeting Process. Journal of Public Administration, 11(3),355-376. (in Persian)
Pourezzat, A., Sodagar, H., Saadabadi, A., Hashemi Kasvaee, M. (2020). The Indicators for Prioritizing of Public Issues. Strategic Management Thought, 13(2), 139-169.
(in Persian)
Safari Dashtaki, M., Zare, R. & Nikbakhsh, M.A. (2018). Explaining the Structural Factors Influencing the Formation of Policy Networks; (A Survey on Iranian Entrepreneurship System). Journal of Public Administration, 10(1), 109 – 136 (in Persian)
Sarmad, Z., Bazargan, A. & Hejazi, E. (2011). Research Method in Behavioral Science. Agah Publication. (in Persian)
Stoker, G. (2006). Public Value Management: A New Narrative for Networked Governance. American Review of Public Administration, 36(1), 41–57.