تبیین عوامل ساختاری مؤثر بر شکل‎گیری شبکه‎های خط‎مشی (مطالعۀ موردی: نظام کارآفرینی ایران)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت، واحد بندر دیلم، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر دیلم، ایران

2 ستادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت، واحد بندر دیلم، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر دیلم، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی عوامل ساختاری مؤثر بر شکلگیری شبکه­های خطمشی در نظام کارآفرینی ایران است. این پژوهش از نظر هدف توسعه­ای است و با استفاده از روش ترکیبی، در دو مرحله، شامل شناسایی شاخص­ها به روش تحلیل مضمون و آزمون آن به روش پیمایشی از نوع همبستگی اجرا شده است. جامعۀ آماری پژوهش کارکنان و دست‌اندرکاران نظام کارآفرینی ایران است. حجم نمونۀ آماری به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه­ای چند مرحله­ای 833 نفر تعیین شد و داده­های لازم با استفاده از پرسشنامۀ محققساختۀ عوامل ساختاری و شبکه­های خطمشی جمعآوری گردید. نتایج پژوهش نشان داد ساختار سازمانی غیرمتمرکز، استراتژی (راهبرد) تعاملی، نظام ارزیابی عملکرد با رویکرد اجتماعی، زیرساخت­های فناوری اطلاعات و ارتباطات یکپارچه، نظام حقوق و دستمزد منعطف، نظام آموزش و پژوهش حمایتکنندۀ شبکه و همگرایی بالا در اهداف و منافع، بر شکلگیری شبکههای خطمشی در نظام کارآفرینی ایران مؤثرند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the Structural Factors Influencing the Formation of Policy Networks; (A Survey on Iranian Entrepreneurship System)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Safari Dashtaki 1
  • Reza Zare 2
  • Mohammad Ali Nikbakhsh 3
1 Ph.D., Public Management, Islamic Azad University, Deylam Branch, Deylam, Iran
2 Assistant Prof., Dep. of Public Management, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Assistant Prof, Public Management, Islamic Azad University, Deylam Branch, Deylam, Iran
چکیده [English]

This research aims to identify the structural factors influencing the formation of policy networks in entrepreneurship system of Iran; therefore, this study is a developmental as regards with its objective. The researchers used a mixed method research in two stages, including identifying the indicators through theme analysis of the subject and testing it through a correlational survey method. The statistical population of the research includes the employees of the Iranian entrepreneurship system. Based on multistage cluster sampling, the sample size was decided to be 833and the data were collected using a researcher-madequestionnaire. The results of this study showed that decentralized organizational structure, interactive strategy, performance evaluation system based on social approach, integrated information and communication infrastructure, flexible payroll system, network supportive educational and research system, and high convergence in goals and interests have a positive effect on formation of policy networks in Iran's entrepreneurship system.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship System
  • structural factors
  • policy making system
  • policy networks
الوانی، س. م. (1388). حکمرانی خوب شبکه‎ای از کنشگران جامعۀ مدنی. مدیریت توسعه و تحول، 1(1)، 5 -1.
براتی، ا.؛ یاوری، ا.؛ شریف، ح. (1396). شناسایی شاخص‎های اولویت‎دار سنجش اکوسیستم کارآفرینی برای پیاده‎سازی در مناطق ایران. فصلنامۀ علوم مدیریت ایران، 12(45)، 60-41.
جهاندیده، س.؛ خنیفر، ح.؛ فرزان، ن. (1394). شبکۀ خط‎مشی گردشگری کشور. فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، 10(30)، 24-1.
خاکی، غ. (1388). روش تحقیق با رویکردی به پایاننامهنویسی. تهران: انتشارات بازتاب.
خواجه نائینی، ع.؛ اشتریان، ک.؛ محمدی کنگرانی، ح. (1393). تحلیل شبکه‎ای مرحلۀ تصمیم‎گیری در سیاست‎گذاری نانو تکنولوژی ایران: سند توسعۀ فناوری نانو. پژوهشهای مدیریت در ایران، 18(2)، 53-25.
دانایی فرد، ح. (1392). مدیریت دولتی شبکه‌ای در ایران، خرد‌مایۀ نظری ـ عملی و استلزامات. پژوهش‌های مدیریت در ایران، 17 (2)، 104-69.
دانش‌فرد، ک. (1395). فرایند خطمشی‌گذاری عمومی. (چاپ دوم). تهران: نشر صفار.
داوری، ع.؛ سفیدبری، ل.؛ باقرصاد، و. (1396). عوامل اکوسیستم کارآفرینی ایران بر اساس مدل آیزنبرگ. توسعه کارآفرینی، 10(1)، 120-100.
رابینز ا. (1386). تئوری سازمان (ساختار و طرح سازمانی). (الوانی م. و دانایی فرد ح. مترجمان). چاپ نوزدهم. تهران: صفار.
رابینز، ا. (1390). مبانی رفتار سازمانی. (پارساییان، ع. و اعرابی، س.م.، مترجمان). چاپ سی و یکم. تهران: دفتر پژوهش‎های فرهنگی.
رادفر، ر.؛ خمسه، ع. (1387). تبیین تأثیر شبکه‎سازی R&D به افزایش در SMES. فصلنامۀ تخصصی پارکها و مراکز رشد، 4(14)، 12-1.
رعنایی کردشولی، ح. (1385). امکانسنجی استقرار شبکههای خطمشی در نظام سیاستگذاری، پژوهشی در نظام سیاستگذاری تحقیقات کشاورزی ایران. (رسالۀ دکتری مدیریت دولتی). تهران: دانشکدۀ مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی.
رعنایی کردشولی، ح.، مرتضوی، م. (1391). تفکر شبکه‌ای در ادارۀ امور عمومی. تهران: مجلس شورای اسلامی. مرکز پژوهش‎ها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه.
 زارعی، ب.؛ زارعی، ع. (1386). پارادایم‎های تئوریک تبیین‎کنندۀ شکل‎گیری ارتباطات بین سازمانی. دانش مدیریت،20 (78)، 62-45.
سرابی، ا.؛ عبدوی، م.؛ فروتنی، ز. (1391). شناسایی عوامل اثرگذار بر رفتار کارآفرینانه در سازمان‎های دولتی ایران. فصلنامۀ مطالعات رفتار سازمانی، 1(2)، 108-86 .
سیدجوادین، ر. (1386). مروری جامع بر مفاهیم اساسی نظریههای مدیریت و سازمان. تهران: نگاه دانش.
صفری دشتکی، م. (1396). تبیین عوامل مرتبط با شبکههای خطمشی در نظام کارآفرینی ایران و ارائۀ الگوی آن. (رسالۀ دکتری مدیریت دولتی). دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی.
عبادی، ن.؛ قلی‎پور، آ. (1392). شناسایی عوامل مؤثر بر شکل‎گیری شبکه‎های سیاسی در جهت حکمرانی خوب. فصلنامۀ علوم مدیریت ایران، 8(30)، 26-1.
عطاردیان، ا. (1392). بررسی فرصت‎ها و تهدیدهای فرا روی خط‎مشی‎گذاری کارآفرینی در بخش کارآفرینی کشور. همایش ملی دانشگاه کارآفرین، (صنعت دانش محور)، بابلسر، دانشگاه مازندران، 25 و 26 اردیبهشت.
قلی‎پور، ر. (1393). تصمیمگیری سازمانی و خطمشیگذاری عمومی. (چاپ ششم). تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‎ها (سمت).
کاملی، م.؛ الوانی، س. م.؛ صالحی، ص. (1388). تأثیر ساختار سلسله‎مراتبی و شبکه‌ای بر عملکرد خط‎مشی‎گذاری سازمان‎ها (مطالعه در سازمان ناجا). فصلنامۀ مطالعات مدیریت انتظامی، 4(2)، 176-162.
میرزایی، خ. (1390) پژوهش و پژوهشگری و پژوهشنامهنویسی. (چاپ سوم). تهران: جامعه‎شناسان.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (1395). پایش و بهبود نظام کارآفرینی ایران. تهران: معاونت توسعۀ کارآفرینی و اشتغال، دفتر توسعۀ کارآفرینی.
References
Alvani, S.M. (2009). Good Governance: A Network of Civil Society Integrators, Journal of Development Evaluation Management, 1(1), 1-5. (in Persian)
Atarodian, A. (2013). Investigating the Opportunities and Threats on Entrepreneurship Policy in the Iran Entrepreneurship Parts. National Conference on Entrepreneurial University (Knowledge-based industry), Babolsar, Mazandaran University, May 25-26. (in Persian)
Atkinson, M.M., Coleman, W.D. (1992). Policy network, “Policy communities and the Problems of Governance” en Governance. An International Journal of Policy, Administration, And Institutions,5(2), 154-180.
Barati, A., Yavari, A., Sharif, H. (2017). Identification of Priority Indicators of Entrepreneurship Ecosystem Assessment for Implementation in Iran. Journal of Management Sciences of Iran, 12 (45), 41-60. (in Persian)
Braun, V., Clarke, V. (2008). Using thematic analysis in psychology: qualitative research in psychology journal, 3(2(, 123-140.
Borzel, T. (1998). What is so special about Policy Networks? an Exploration of the Concept and its Usefuleness in studing Eauropean Contries. Available at: http://eiop. Or. at/eiop/texte/1997 -016a.htm.
 Danaeefard, H. (2013). Network Public Administration in Iran: Theoretical and Practical Rationales and Requirements. Management Research in Iran, 17(2), 69-104.(in Persian)
Daneshfard, K. (2016). Public policy process. Tehran: Saffar Publication, Second Edition. (in Persian)
Davari, E., Sefidbary, L., Baghersad, V. (2017). The factors of the Iranian entrepreneurship ecosystem based on the Eisenberg model. Entrepreneurship Development, 10 (1), 100-120.
Ebadi N., Gholipour A. (2013). Identifying the factors affecting the formation of political networks for good governance. Journal of Management Sciences of Iran, 8(30), 1-26. (in Persian)
Gholipur, R. (2014). Organizational Decision Making and Public Policy. (Sixth Edition). Tehran: Publications of the Organization for the Study and Compilation of the Humanities Books of Universities (SAMT). 
(in Persian)
Groth, O. J., Esposito, M. & Terence, T. M. (2015). What Europe Needs Is an Innovation-Driven Entrepreneurship Ecosystem: Introducing EDIE Thunderbird. International Business Review, 57(4), 263-269.        
Herteg, L .D, Strob, S. (2011). Policy coherence in the Eu system: concept and legal rooting of an Ambiguous term. The Eu as global player, Madrid.
Isenberg, D.J. (2011). The entrepreneurship ecosystem strategy as a new paradigm for economic policy: principles for activating entrepreneurship. Intestitute internationac and European affairs, Dublin.
Isett, K.R, Mergal, I.A., LeRoux, K., Mischen, P.A., & Rethemeyer, P.K. (2011). Networks in public administration scholarship: Understanding where we are and where we need to go. Journal of public administration research and theory, 21 (suppl1), i157-i173.
Jahandideh, S., Khannifar, H., Farzan, N. (2015). Country tourism policy network. Journal of Tourism Research, 10(30), 1-24. (in Persian)
Kameli, M., Alvani, S. M., Salehi, S. (2010). Effect of hierarchical and network structure on organizational performance. Quarterly Journal of Police Management Studies, 4(2), 162-176. (in Persian)
Khajeh Naeini, A., Ashtarian, K., Mohammadi Kangarani, H. (2014). Network Analysing Decision Making Stage in Iran's Nanotechnology Policy Making: Nanoscience Development Document. Management Research in Iran, 18 (2), 25-53. (in Persian)
Khaky Gh. (2010). Research methodology (With Thesis Righting Approach). Tehran: Baztab Publishing. (in Persian)
 
 Mansilla, C., Herrera, C., Basagoitia, A., Pantoja, T. (2017). The Evidence-Informed Policy Network in Chile: lessons learned from a year of coordinated efforts. Rev Panam Salud Publica. 41:e36. Available in: http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/33967.
Ministry of Taavon, Labor and Social Welfare (2016). Monitoring and Improving Iran's Entrepreneurship System. Tehran: Deputy Director for Entrepreneurship and Employment Development, Entrepreneurship Development Bureau. (in Persian)
Mirzaei, KH. (2011). Research, Researching and Research Writing. (Third edition). Tehran: Sociologists.(in Persian)
Radfar, R., Khamseh, A. (2008). The impact of R & D networking on increasing in SMES. Quarterly Journal of Parks and Growth Centers, 4(14), 1-12. 
(in Persian)
Ranayi Kurdsholi, H., Mortazavi, M. (2012). Network Thinking at the Public Administration. Tehran: Islamic Consultative Assembly. Research Center, Office of Program and Budget Studies. (in Persian)
Ranayi Kurdsholi, H. (2006). The feasibility of establishing policy networks in a policy-making system, research in Iran's Agricultural Policy System. (Doctoral thesis for public administration). Tehran; Allameh Tabaee University, Faculty of Management. (in Persian)
Robbins, A. (2011). Basics of Organizational Behavior. (Translation: Parsaiyan, AS, Arabs, S.M.). (31 ed) Tehran: Cultural Research Office. (in Persian)
Robbins, S. (2007). Organization Theory (Organizational Structure and Design). (Alwani M. and Danaeifard H). 19th edition. Tehran: Saffar.
(in Persian)
Safari Dashtaki, M. (2017). Designing a Pattern for Making Clear the Related Factors on Policy Networks in Iran’s Entrepreneurial System. (Doctoral thesis for public administration). Islamic Azad University, Kerman Branch, Faculty of Literature and Human Sciences. (in Persian)
Sarabi, A., Abdoi, M., Forotani, Z. (2012). Identifying Factors Affecting Entrepreneurial Behavior in Iranian Government Organizations. Journal of Organizational Behavior Studies, 1(2), 86-108. (in Persian)
Scott, N. (2011). Tourism Policy: A strategic review. Goodfellow Publisher.
Seyed Javadin, R. (2007). A Comprehensive Overview of the basic concepts of management and organization theories. First volume. Tehran: A look of knowledge. (in Persian)
Theodotou M. (2012). Cypras Entrepreneurship Ecosystem: a roadmap For economic growth. Curveball Limited, Nicosia.
Tripathi, R., Gupta, M., & Bhattacharya, J. (2011). Identifying Factors of Integration for an Interoperable Government Portal: A Study in Indian Context. International Journal of Electronic Government Research, 7(1), 64-88.
Zarei, B., Zarei, A. (2007). Theoretical paradigms explaining the formation of inter-organizational communication. Management Knowledge, 20(78), 45-62. (in Persian)