ارائه الگوی ترور شخصیت در سازمان (نمونه‌پژوهی: سازمان‌های دولتی شهرستان خرم‌آباد)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.

3 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف غایی شناسایی علل و ریشه‌های ترور شخصیت در سازمان‌های دولتی شهر خرم‌آباد انجام شد.
روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش جزء پژوهش‌های آمیخته (کیفی ـ کمّی) است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل مدیران ارشد، میانی، کارشناسان خبره و سه تن از اساتید دانشگاه بود. در بخش کیفی برای نمونه‌گیری از روش گلوله برفی و برای جمع‌آوری اطلاعات از روش مصاحبه استفاده شد و بر اساس قاعده اشباع نظری تعداد 25 مصاحبه انجام گرفت. در بخش کمّی هدف آزمون مدل کیفی طراحی‌شده در یک جامعه بزرگ‌تر بود. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه ‌ساخته‌شده پژوهشگر استفاده شد. جامعه آماری در این بخش کارکنان و مدیران مطلع از موضوع پژوهش بودند.
یافته‌ها: بر اساس نتایج بخش کیفی شرایط علی ترور شخصیت عوامل فردی، عوامل سازمانی و گروهی بودند. پدیده‌محوری کینه‌توز، کوچک بود. عوامل زمینه‌ای شبکه‌های قدرت، ادراک بی‌عدالتی و ترس از دست‌دادن موقعیت بودند. متغیرهای عدم تطابق گفتار با رفتار و رسیدن به مدیران بالاتر به‌عنوان عوامل مداخله‌گر تعیین شدند. بدگویی پشت سر یکدیگر، جنگ روانی، تخریب واقعیت‌ها، تهمت و افترا و تلاش برای بی‌اعتمـادسازی، از راهبــردهای ترور شخصیت محســوب می‌شوند. پیامدهای ترور شخصیت در سه بعد فردی، سازمانی و گروهی قرار گرفتند.
نتیجه‌گیری: در بروز ترورشخصیت مجموعه‌ای از عوامل فردی و شخصیتی تأثیرگذار هستند که برای از بین بردن این پدیده به اصلاح در دو حوزه شخصیت فرد و سازمان نیاز است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Providing a Pattern for Character Assassination in Organization (Case Study: Governmental Organizations in Khorramabad)

نویسندگان [English]

  • Saeed Akbriyani 1
  • Ali Nasr Isfahani 2
  • Ali Shaemi Barzoki 3
1 Ph.D Candidate, Department of Business Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
2 Department of Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 Associate Prof., Department of Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Objective: This research is aimed at investigating the causes and origins of character assassination in organizations in the city of Khorramabad in Iran.
Methods: The research is applied in terms of its purpose and in terms of the method it is both qualitative and quantitative. In the qualitative section, the statistical population were senior managers, middle managers, experienced experts and three university professors. Snowball sampling method was used for sampling in qualitative section. The interview method was used to collect information and 25 interviews were conducted based on theoretical saturation rule. In the quantitative part, the aim was to test the quality model designed in a larger society. A researcher-made questionnaire was used for data collection. The statistical population in this section was staff and managers aware of the research topic.
Results: According to the results of the qualitative part, the causal conditions of personality assassination were individual factors, organizational and group factors. The pivotal phenomenon of spite was small. The underlying factors of power networks were the perception of injustice and the fear of losing the position. Speech mismatch variables with behavior and reaching higher managers were identified as confounding factors. Behind each other are psychological warfare, destruction of facts, slander and defamation, and attempts to distrust private terror strategies. Consequences of such acts have been divided into three dimensions: individual, organizational and group.
Conclusion: In the emergence of character assassination, a collection of personal and personality factors is involved. In order to eliminate this phenomenon, there should be a reformation in both individual and organization personality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality assassination
  • fundamentals method
  • government agencies
  • Khorramabad city
آغاز، عسل؛ ضیایی، مهیار؛ فرزاد، گلناز (1395). بررسی رفتارهای مخرب کاری و رفتارهای شهروندی سازمانی از منظر تفاوت‌های فردی کارکنان. مدیریت فرهنگ سازمانی، 14(1)، 155- 179.
امیری، زهرا (1396). ارائه الگوی آنتروپی رفتاری در سازمان (مورد مطالعه: شهرداری اصفهان). رساله دکتری، دانشگاه لرستان.
بازرگان، عباس (1387). مقدمهای بر روشهای تحقیق کیفی و آمیخته، رویکردهای متداول در علوم رفتاری. تهران: دیدار.
شیرودی، مرتضی (1388). نقدی بر ترور از نگاه اسلام. اندیشه حوزه، 15(2)، 143- 168.
نصر اصفهانی، علی (1398). مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته: رفتار سازمانی بومی با تأکید بر دیدگاه سعدی. دانشگاه اصفهان، جهاد دانشگاهی.
 
References
Aghaz, A, Ziyaae, M. & Farzad, G. (2016). Investigating the destructive behaviors and organizational citizenship behaviors from the perspective of individual employee differences. Organizational Culture Management, 1, 157-179. (in Persian)
Amiri, Z. (2018). The Entropy of Organizational Behavior Pattern, P.HD, thesis, field Management. Organizational Behavior, Lorestan University. (in Persian)
Bazargan, A. (2009). Introduction to Qualitative and Mixed Research Methods, Conventional Approaches in Behavioral Sciences. Tehran: Didar. (in Persian)
Benoit, W. L. (2017). Criticism of Actions and Character: Strategies for Persuasive Attack Extended. School of Communication Studies Scripps College of Communication Ohio University, Relevant Rhetoric, 8, 1-17.
Darbyshire, P. (2014). Character assassination? Response to John Paley. social psychology and the compassion deficit, Nurse Education Today, 34(6), 887-889.
Fansen, H. (2009). Do videogames need a character assassination? New Scientist, 203(23), 21-30.
Icks, M. (2019). Character Assassination, Reputation and Social Judgment. Political Science. American History. Special Issue of the Journal of Applied Social Theory. Hnet Humanities and Social sciences online.
Icks, M. Keohane, J. Samoilenko, S & Shiraev, E. (2017). Character Assassination in Theory and Practice. Conference Report, Carp Research Lab, George Mason University, 1-22.
Ilya, B., Vassil, A. (2016). Psychological warfare analysis using Network Science approach. Procedia Computer Science, 80, 1856-1864.
Jay, S. J. (2019). Character Assassination as Tool in International politics (A Case Study of the United States-Russian Federation’s Relations). Theory and Methodology of International Ralations and Diplomacy, 1-183.
Jeffry, W. (2018). A New geography of defense: The birth of psychological warfare, Political Geography, 67, 32-45.
Kathleen, A., Hazlewood, P.D., Brouse, W., Pitcher, H. (2010). Vancomycin-Associated Nephrotoxicity: Grave Concern or Death by Character Assassination. The American Journal of Medicine, 123(2), 182-195.
Nasr Isfahani, A. (2015). Management of Advanced Organizational Behavior from Sa'di's Point of View. Isfahan: Academic Jihad. (in Persian)
Penney, L. M., & Spector, P. E. (2005). Job stress, incivility, and counterproductive work behavior (CWB): The moderation role of negative affectivity. Journal of Organizational Behavior, 26, 777-796.
Sackett, P. R. (2002). The Structure of counterproductive work behaviors: dimensionality and relationships with facets of job performance, International Journal of Selection and Assessment, 10(1-2), 5-11.
Samoilenko, S. (2016). Character assassination. In: The SAGE Encyclopedia of Corporate Reputation, ed. C. Carroll. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc, 1: 115-118.
Samoilenko, S. (2018). The Tetris Model of Character Assassination. Character Assassination and Reputation Politics Research Lab, 1-4.
Samoilenko, S., Icks, M., Shiraev, E., & Keohane, J. (2018). Character assassination. In A. V. Ledeneva and International Board, the Global Encyclopaedia of Informality. London, UK: UCL University Press. 441-446.
Schultz, D. P., Sydney E. S. (2017). Theories of Personality. Boston, Ma Cengage Learning,
Shiroodi, M. (2009). A critique of terror from the viewpoint of Islam. Andishe Hozeh, 15(2), 143-168. (in Persian)
Silverman, D. (Ed.). (2016). Qualitative research. Sage.
Standen, P, Omari, M. (2016). Psychological Warfare at work: the Destructive cycle of Reciprocal Bullying Peter. International perspectives in research and practice, London: Taylor & Francis.
Taghva, M. R. & Abdolahi, H. (2013). Investigating the Impact of Big Five Personality Factors on Emotional Intelligence and Organizational Improvement. Quarterly Journal of Management Studies, 72, 23-48. (in Persian)
Yammarino, F. J., Mumford, M. D., Serban, A., & Shirreffs, K. (3013). Assassination and Leadership: Traditional Approaches and Historiometric methods. The Leadership Quarterly, 24(6), 822-841.