بازنمایی سیستم تاراج نوین در قالب سوداگری اداری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، پردیس دانشگاهی باختر، ایلام، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت، پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بازشناسی انواع رفتارهای سوداگرانه اداری و ارائه دسته‎بندی دقیق از این نوع رفتارها، اجرا شده است.
روش: رهیافت پژوهش کیفی بوده و استراتژی پژوهش مبتنی بر نظریه‎پردازی داده‎بنیاد است. اطلاعات پژوهش حاضر از طریق مصاحبه نیمه ‎ساختاریافته گردآوری شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفت. در این پژوهش، نمونه‎گیری به روش نظری و هدفمند بود که بر مبنای آن، 16 مصاحبه با مدیران، اعضای هیئت علمی و خبرگان سازمانی که در زمینه سوداگری دارای تجربه و دانش بودند، برگزار شد.
یافته‎ها: تحلیل داده‎های به ‎دست آمده از مصاحبه‎ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به طراحی مدل نظریه سوداگری سازمانی بر اساس چهار مفهوم علی، سه مفهوم زمینه‎ای، چهار مفهوم مداخله‎گر، سه استراتژی کنش، هفت استراتژی واکنش و سه پیامد منجر شد که با ‎‎استفاده از روش معادلات ساختاری، مدل یاد شده به تأیید رسید.
نتیجه‎گیری: نتایج نشان داد سوداگری در سازمان‎ها، سازوکارهای انسانی، اجتماعی و سازمانی را تحت تأثیر خود قرار داده و به توسعه‎نیافتگی آنها منجر می‎شود.
هدف: پژوهش حاضر با هدف بازشناسی انواع رفتارهای سوداگرانه اداری و ارائه دستهبندی دقیق از این نوع رفتارها، اجرا شده است.
روش: رهیافت پژوهش کیفی بوده و استراتژی پژوهش مبتنی بر نظریهپردازی دادهبنیاد است. اطلاعات پژوهش حاضر از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفت. در این پژوهش، نمونهگیری به روش نظری و هدفمند بود که بر مبنای آن، 16 مصاحبه با مدیران، اعضای هیئت علمی و خبرگان سازمانی که در زمینه سوداگری دارای تجربه و دانش بودند، برگزار شد.
یافتهها: تحلیل دادههای به دست آمده از مصاحبهها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به طراحی مدل نظریه سوداگری سازمانی بر اساس چهار مفهوم علی، سه مفهوم زمینهای، چهار مفهوم مداخلهگر، سه استراتژی کنش، هفت استراتژی واکنش و سه پیامد منجر شد که با ‎‎استفاده از روش معادلات ساختاری، مدل یاد شده به تأیید رسید.
نتیجهگیری: نتایج نشان داد سوداگری در سازمانها، سازوکارهای انسانی، اجتماعی و سازمانی را تحت تأثیر خود قرار داده و به توسعهنیافتگی آنها منجر میشود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Recall of New Spoil System as Administrative Trader

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Pourezzat 1
  • Ali Ghorbani 2
  • Jahan Abdi 3
  • Fatemeh Najjar Shams 4
1 Prof. in Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Prof. in Management, Payamenoor University, Tehran, Iran
3 Assistant Prof. of Management, Bakhtar University Campus, Ilam, Iran
4 PhD Student in Management, Payamnoor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to identify the types of administrative speculative behaviors and provide a precise classification of these behaviors.
Methods: The research approach is qualitative and the strategy applied in this research is based on the grounded theory. Semi-structured interviews were used to collect the data and they were then analyzed using Strauss and Corbin methods and the Paradigm model. Based on judgmental and snowball sampling 16 managers, faculty members and organizational experts with expertise in the related field of study were selected
Results: Analysis of the data from the interviews resulted in the designing of a model of organizational negotiation throughopen, axial and selective coding process. The model was developed based on four causality concepts, three conceptual concepts, four meddlesome concepts, three action strategies, seven response strategies and three consequences. Then, using the structural equation method, the model was approved.
Conclusion: The results showed that commercialization in the organizations can affect human, social and organizational mechanisms and lead to a self-sustaining and immature organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traders
  • Plunder
  • National Interests
  • Administrative corruption
  • performance
الوانی، سیدمهدی؛ قربانی‎زاده، وجه‎الله؛ اسلام‎پناه، مهدی (1396).اولویت‎بندی معیارهای تأثیرگذار بر بازدارندگی فساد اداری با اتکا به رهنمودهای اسلامی.مدیریت دولتی، 9 (2)، 283- 306.
پورعزت، علی‌اصغر (1387). مبانی دانش اداره دولت و حکومت. تهران: انتشارات سمت.
پورعزت، علی‌اصغر (1391). اصول مدیریت دولتی. تهران: انتشارات سمت.
درویش، حسن؛ عظیمی زاچکانی، فاطمه (1395). بررسی تأثیر شفافیت سازمانی بر کاهش فساد اداری با میانجی‌گری اعتماد سازمانی. مجله علمی پژوهشی مدیریت دولتی، 8 (1)، 153- 166.
ربیعی، علی؛ آصف، هاجر (1391). نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری. فصلنامه مدیریت دولتی، 4(10)، 45- 58.
سعادت، اسفندیار (1390). مدیریت منابع انسانی. تهران: انتشارات سمت.
Alvani, S., Ghorbanizadeh, V., Eslampanah, M. (2017). Prioritizing the Criteria for Enhancing the Corruption of the Office of Corruption, Using the Relativism of Islamic Prophecy. Scientific Journal of Tehran Public Administration, 9(4), 283-306. (in Persian)
Bureau of Surveys (2014). Good governance is the foundation of development. By the efforts of Ahmad Mardi and Jafar Kheirkhahian (editors), the Islamic Consultative Assembly, the Research Center.
Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. Modern methods for business research, 295(2), 295-336.
Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory (3rd ed), CA: Sage.
 Darvish, H., Azimi, F. (2016). Investigating the Effect of Organizational Transparency on Reducing Corruption by Mediating Organizational Trust. Journal of Public Administration, 8(1), 153-166. (in Persian)
Denhardt, R. B. & Denhardt, J.V. (2000). The New Public Services: Serving Rather than Steering. Public Administation Review, 60(6), 549-559.
Dehkordi, L. F., Sarlak, M. A., Pourezzat, A.A., Ghorbani, A(2012). A Comprehensive Conceptual Framework for the E-Government Realization. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 6(8), 50-64.
Feeley, T. H (2002). Comment on Halo Effects in Rating and Evaluations of Communication Instruction. Communication Education, 5(1), 236-255.
Frederickson, G. H., & Frederickson, G.D (1995). Public perceptions of Ethics in Government: The Problems of Distance and Role Differentiation. The Annals of American Academy of Political and Socail Science, 537, 163-172.
Frederickson, G. H (1999). Ethics and New Managerialism. Public Administration & Management. An Interactive Journal, 4(2), 299-324.
Hallack, J., Poisson, M (2007). Corrupt schools, corrupt university. International institute for educational planing, in UNESCO.
Hughes, O. E (2003). Public Management & Administration: An Introduction. (Second edition), Macmillan Press LTD.
Gefen D., Straub, W (2005). A practical guid to factorial using pls-graph: tototrial and annotated example. Communication of the AIS, 16(5), 91-109.
Kuhalman, T.M. (2008). Understanding corruption in organization development and empirical assessment of and action model. Journal of business ethics, 82, 447-495.
Leary, M. R., & Kowalski, R. M (1990). Impression Management: A Literature Review and Two Component Model. Psychological Bulletin, 107, 34-47.
Mosher, F. C (1974). Watergate, Implications for Responsible Government. In Jay M. Shafritz & Albert C. Hyde (Eds.). 1997. Classics of Public Administration. Fourth Edition. Harcourt, 420-431.
Pourezzat, A.A (2008). Principles of Knowledge Governance and Government.Samt publication. (in Persian)
Pourezzat, A.A(2012). Principles of Governmental management. Principles of Knowledge Governance and Government.Samt publication. (in Persian)
Rabiei, A., & Asef, H. (2012). The role of organizational culture in the prevention of corruption. Journal of Public Administration, 4(10), 45-58. (in Persian)
Rao, A., Schmidt, S. M., & Murray, L. H (1995). Upward Impression Management: Goals, Influence Strategies, and Consequences. Human Relations, 48(2), 67-147.
Seadat, E (2010). Human Resources Management. Tehran. Post Office. (in Persian)
Simeon, H. (2004). Compilation of Lawson graft and corruption. Office of ombudsman. Manila, PhilipPhines.
Turban, E., & Chaffey, D (2002). Electronic commerce, a managerial perspective. 2nd ed Prentice Hall.
Vinzi, V.E., Chin, W.W., Henseler J. W (2010). Handbook of Partial Least Squares. Berlin.