جایگاه خط‎مشی گردشگری سلامت در توسعۀ اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر راهبردهای اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار، مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

گردشگری سلامت به‎عنوان یکی از بخش‌های رو به رشد و شایان توجه حوزۀ گردشگری، با عطف نظر به شاخص‎های مهمی از جمله اشتغال، کارآفرینی، رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب‎وکار، کاهش وابستگی بودجۀ دولت به نفت و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، می‌تواند از زیربناهای مهم تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور باشد. هدف پژوهش، پاسخ به این پرسش است که بر اساس راهبردهای اقتصاد مقاومتی، خط‎مشی گردشگری سلامت در توسعۀ اقتصادی و اجتماعی چه جایگاهی دارد؟ در چارچوب پاسخ به این سؤال، از تلفیق روش‌های کیفی تحلیل مضمون و الگوسازی ساختاری ـ تفسیری استفاده شده است. روش تحلیل مضمون از طریق کدگذاری مصاحبه‌ها و اسناد مکتوب به شکل‌گیری 10 مضمون فراگیر مشترک (عدالت اجتماعی، گفتمان‎سازی، الگوی بومی، درون‎زایی، خط‎مشی‌گذاری کلان، تثبیت سهم بازار، محوریت کارآفرینی، دانش‎محوری، برون‎نگری، مردم‎محوری) منجر شد. در نهایت این مضامین پس از طی مراحل مد نظر در الگوسازی ساختاری ـ تفسیری و برقراری ارتباطات زوجی در چهار سطح از وابسته‌ترین و در عین حال مهم‎ترین مضامین تا مستقل‌ترین مضامین، سطح‎بندی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Health Tourism Policy in Economic and Social Development Based on Resistance Economic Strategies

نویسندگان [English]

  • maysam chegin 1
  • reza vaezi 2
  • Hossein Aslipour 3
1 Ph.D. Student in Public policy, Faculty of Management and Accounting Allameh Tabataba'i University,Tehran, Iran
2 Associate Prof., Public policy, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
3 Assistant Prof. in Public policy, Faculty of Faculty of Management and Accounting Allameh Tabataba'i University,Tehran, Iran
چکیده [English]

Health tourism as one of the most important sectors in the tourism can be of high importance in research area of resistance economy in the country in view of important indicators such as employment, entrepreneurship, economic growth, improving the business environment, reducing dependency of the state budget on oil and attracting domestic and foreign capital. The aim of the research is to explain the role of health tourism policies in the development of a resistance economy. For this purpose, a combination of qualitative methods of thematic analysis and Interpretive Structural Modeling (ISM) has been used. The thematic analysis was conducted through coding of the interviews and other written documents resulted in the formation of 10 common themes (social justice, discourse, indigenous patterns, endogenous, macro policy, market share consolidation, entrepreneurship focus, knowledge-based, outsourcing, people-centered) Eventually, having undergone the stages in Interpretive Structural Modeling and the establishment of paired relationships, these themes were ranked in four levels from the most dependent and, at the same time, the most important themes to the most independent themes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economical development
  • Health tourism
  • Moqawamat Economy
  • Policy making
  • social development
آرام، م.؛ محمدپور، ف.؛ کاشانی، ح.؛ غیبی. ا. (1391). نقش صنعت گردشگری در رشد و توسعۀ اقتصاد مقاومتی با تکیه بر درآمدزایی، توسعۀ زیرساخت‎ها، اشتغال‎زایی و فقرزدایی. مجموعۀ مقالات همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی، رشت، دانشگاه گیلان.
شالبافیان، ع. ا. (1394). گردشگری سلامت در رویکردی جامع. تهران: نشر مهکامه.
طهماسبی، ر. (1392). درآمدی بر نظریه‌های مدیریت دولتی. تهران، انتشارات سمت.
عابدی جعفری، ح.؛ تسلیمی، م.س.؛ فقیهی، ا.؛ شیخ‎زاده، م. (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روش ساده و کارآمد تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی. دوفصلنامۀ اندیشه مدیریت راهبردی، 5 (2)، 198-151.
عربشاهی، ا.؛ آریان‎فر، م. (1392). گردشگری سلامت و قابلیت‌های گردشگری پزشکی ـ درمانی ایران. فصلنامۀ فضای گردشگری، 3(9)، 153- 133.  
غیاثوند، ا. (1393). دربارۀ سیاست‎های کلی اقتصاد مقاومتی (مروری بر ادبیات جهانی دربارۀ تاب‎آوری). دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس، گزارش شمارۀ 13582.
فردانش،‎ ه. (1387). طبقه‌بندی الگوهای طراحی سازنده‌گرا بر اساس رویکردهای یادگیری و تدریس. فصلنامۀ مطالعات تربیتی و روانشناسی، 9 (2)، 21-5.
نظری، م.؛ قادری، ز.؛ فضلوی، س. ف. (1394). بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر اجرای موفق رویدادهای فرهنگی از دیدگاه گردشگران. فصلنامۀ مدیریت دولتی، 7 (4) 720- 699.
یاوری، و. (1391). طراحی مدل مفهومی مدیریت عملکرد سازمانی برای سازمان اوقاف و امور خیریه. رسالۀ دکتری مدیریت دولتی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی (ره).
Abedi Jafari, H., Taslimi, M., Faghihi, A., Sheikh Zadeh, M. (2012). Content Analysis and Content Network: A Simple and Effective Method for Explaining the Patterns in Qualitative Data. Strategic Management Thought, 5 (2), 198-151. (in Persian)
Altin, U., Bektas, G., & Antep, Z. (2012). The international patient’s portfolio and marketing of turkish health tourism. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 58,1004-1007.
Arabshahi, A., Arianfar, M. (2014). Health Tourism and Medical Tourism Opportunities of Iran. Tourism Space Quarterly, 3 (9), 153-133. (in Persian)
Aram, M., Mohammadpour, F., Kashani, H., Gheibi. A. (2013). The role of the tourism industry in the growth and development of Moqawama economy, relying on income generation, infrastructure development, job creation and poverty eradication. A collection of articles from the National Conference on Exploring and Moqawama Economics, Rasht, Gilan University. (in Persian)
Badulescu, D. (2014). Medical Tourism: Between Entrepreneurship Opportunities and Bioethics Boundaries. Iranian Journal of Public Health, 43(4), 406-415.
Bolanos, R., Fontela, E., Nenclars, A. & Paster, P. (2005). Using Interpretive Structural Modeling in Strategic Decision Making Groups. Management Decision, 43(6), 877-895.
Bookman, M. Z., Bookman, K. R. (2007). Medical Tourism in Developing Countries. USA: Palgrave Macmillan.
Chee, H. (2007). Medical Tourism In Malaysia: International Movement of Healthcare Consumers and the Commodification of Healthcare. Asia Research Institute Working Paper, 83, 1-32.
Cohen, I.G. (2012). How to regulate medical tourism (and why it matters for bioethics). Developing World Bioethics, 12(1), 9-20.
Farazmand, A. (2009). Bureaucracy and Administration. CRC Press, Taylor & Francis Group, USA.
Fardanesh, H. (2009). Classification of constructivist design patterns based on learning and teaching approaches. Journal of Educational Studies and Psychology, 9 (2), 21-5. (in Persian)
Firsova, A., Taplin, R. (2009). Australi and Russia: How do their Environmental Policy Processes Difer. Environment, Development and Sustainability, 11(2), 407-426.
Ghyasvand, A. (2015). On General Moqawama Economics (Review of World Literature on Resilience). Office of Economic Studies Research Center of the Majles, No. 13582. (in Persian)
Hall, M.C. (2013). Medical tourism: The ethics, regulation and marketing og health mobility. Abingdon: Routledge.
Harahsheh, S. S. (2002). Curative tourism in jordan and its potential development. jordan: Bournemouth University, United Kingdom.
Heggelund, G., Backer, E.B. (2007). China and UN Environmental Policy: Institutional Growth, Learning and Implementation. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, 7(4), 415-438.
Joyce, P. (2015). Strtegic management in the public sector. UK: Routledge masters in public management.
Mahdavi, Y. (2013). The Factors in Development of Health Tourism in Iran. International Journal of Travel Medicine & Global Health, 1(3), 113-118.
Martin, R. & Sunley, P. (2014). On the notion of regional economic resilience: conceptualization and explanation. Journal of Economic Geography, 15(1), 1-42.
Mayring, P. (2000). Qualitative Content Analysis. Forum: Qualitative Social Research, 1(2).
Nazari, M., Qaderi, Z, Fazlavi, S. (2016). Investigating the Effect of Factors Influencing the Successful Implementation of Cultural Events from the Viewpoint of Tourists. Public Administration Chart, 7(4), 720-699.
(in Persian)
Packer, M. J. (1989). Entering the circle. Hermeneutic investigations in psychology. Albany. NY, US: State University of New York Press.
Patton, M. (2002). Qualitative research and evaluation methods. Thousand Oaks: California.
Reisman, D. (2010). Health Tourism: Social welfare through international trade, UK: Edward Elgar.
Shalbafian, A. (2016). Health tourism in a comprehensive approach. Tehran: Mahkameh Publication. (in Persian)
Shannon, S. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research, 15 (9), 1277-1288.
Strauss, A. & Corbin J. (1998). Basics of qualitative research. Newbury Park: Sage Publications.
Tahmasebi, R. (2014). Introduction to an government management theories. Tehran, SAMT Publication. (in Persian)
Torres, F. (2003). How Efficient is Decision-making in the EU, Environmental Policies and the co-decision Procedure. Intereconomics Journal, 38(6), 312-322.
Watson, S. ( 2012). Medical Tourism. Santa Barbara: ABC-CLIO.
World Travel &Tourism Council (a) (2017). Travel & Tourism Economic Impact United States, United Kingdom, www.wttc.org.
World Travel &Tourism Council (b) (2017). Travel & Tourism Ecoomic Impact 2017 Iran, www.wttc.org.
Yavari, V. (2013). Designing a Conceptual Model for Organizational Performance Management for the Endowment and Charity Organization. Doctorate in Public Administration, Tehran: Allameh Tabataba'i University. (in Persian)