شناسایی مؤلفه‌های شکل‌دهنده ایدئولوژی سازمانی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران

چکیده

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، فهم و طراحی الگوی ایدئولوژی سازمانی برای شناسایی مؤلفه‌های شکل‌دهنده آن است تا از این طریق مدیران بتوانند برای ساختار سازمان‌های مأموریت‌محور، پیکربندی مطلوبی ایجاد کنند.
روش: به‌منظور رسیدن به این هدف، در مرحله کیفی ضمن بررسی ادبیات موضوع با روش تحلیل مضمون، معیارهای مؤثر با استفاده از نرم‌افزار MaxQDA شناسایی شد. در مرحله بعدی، معیارهای شناسایی شده، با استفاده از رویکرد TISM فازی در ابعاد جدیدی دسته‌بندی و سطوح مؤلفه‌ها و روابط بین آنها، مشخص شدند.
یافته‌ها: تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها، به شکل‌گیری 14 مضمون سازمان‌دهنده و سه مضمون فراگیر شامل مؤلفه‌های فرهنگی، مؤلفه‌های رفتاری و مؤلفه‌های ساختاری منجر شد.
نتیجه‌گیری: وقتی ایدئولوژی سازمانی قوی ‌شود، ساختار سازمانی خاصی ایجاد می‌کند که به آن سازمان مأموریت‌محور گفته می‌شود، بر این اساس که مؤلفه‌های فرهنگی در پایین‌ترین سطح قرار می‌گیرند و بر مؤلفه‌های رفتاری و ساختاری اثر می‌گذارند. بنابراین، از میان مؤلفه‌های فرهنگی مضمون سازمان‌دهنده ارزش‌ها و هنجارها و همانندسازی در سطح بسیار پایین قرار دارند و بر تمامی مضامین دیگر اثر می‌گذارند. این عناصر، در ایدئولوژی سازمانی بازیکنان کلیدی هستند و سازمان‌های مأموریت‌محور باید به آنها توجه کنند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the Underlying Components of Organizational Ideology

نویسنده [English]

  • Akbar Bayat
Ph.D., Department of Public Administration, Malayer Branch, Islamic Azad University, Malayer, Iran
چکیده [English]

Objective: The present study aims at understanding and designing a Model of organizational ideology to identify its underlying components.This can provide the managers with a good configuration of Missionary-oriented organization framework.
Methods: In order to achieve this goal, in the qualitative stage, while reviewing the subject literature through Thematic Analysis approach, the effective criteria were also identified using MAXQDA software. In the next step, the identified factors were categorized into new dimensions of classification using the Fuzzy-TISM modeling approach and the levels of the components and the relationships among them wrer determined.
Results: The analysis of the data led to the formation of fourteen organizing themes and three inclusive themes such as cultural components, behavioral components, and structural components.
Conclusion: Finally, it was concluded that when organizational ideology becomes stronger, it can create a specific organizational structure called a Missionary-oriented organization; on the basis that the cultural components are at the lowest level and affect the behavioral components and ultimately the structural components. Therefore, the organizing values and norms and assimilation are at the lowest levels among the cultural components and they affect all the other themes. These elements are key players in organizational ideology that should be considered by Missionary-oriented organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Organizational ideology
  • Ideological square
  • Missionary-oriented organizations
  • Thematic analysis
  • Fuzzy-TISM
استونر، جیمز؛ گیلبرت، دانیل؛ فریمن، ادوارد (1393). مدیریت. (علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی، مترجمان). مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
بشلر، ژان (1370). ایدئولوژی چیست؟ نقدی بر ایدئولوژی‌های غربی. (علی اسدی، مترجم)، شرکت سهامی انتشار.
بشیریه، حسین (1395). تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم: لیبرالیسم و محافظه‌کاری. تهران، نشر نی.
بیات، اکبر؛ لطیفی، میثم؛ مرادی، مرتضی؛ اسلامبولچی، علیرضا (1398 الف). تحلیل رابطه بین اسطوره‌های پزشکی و ایدئولوژی سازمانی با نقش میانجی حماسه سازمانی در سازمان‌ مأموریت‌محور دانشگاه علوم پزشکی. فصلنامه بهداشت و درمان، 10(1)، 67-77.
بیات، اکبر؛ لطیفی، میثم؛ مرادی، مرتضی؛ اسلامبولچی، علیرضا (1398 ب). فهم پیکربندی ساختارها با تأکید سازمان مأموریت‌محور بین‌المللی، فصلنامه مدیریت کسب‌وکار بین‌المللی، 2(2)، 43-63.
پناهی، محمدحسین؛ صداقت زادگان اصفهانی، شهناز (۱۳۹۱). منابع قدرت و تفسیر ایدئولوژیک قواعد ورزش بانوان، مجله زن در توسعه سیاست، 10(1)، 22 - 45.
جو هچ، ماری؛ کانلیف، ‌آن. ‌ال (1397). نظریه سازمان: مدرن، نمادین ـ تفسیری و پست‌مدرن. (حسن دانایی فرد، مترجم). تهران:مؤسسه کتاب مهربان نشر.
حسین پور، داود؛ معدنی، جواد (1398). کاربرد رویکرد خط‌نگاری تعاملی در تدوین الگوی مبارزه با پول‎شویی، مدیریت دولتی، 11(1)، 73-98.
خلفخانی، مهدی (1391). چالش‎های فمینیسم؛ تحلیل و نقد گفتمان ایدئولوژی‎های قرن بیستم. مطالعات سیاسی، 5(18)، 159-186.
خلیلی، رضا (1385). ایدئولوژی و استراتژی؛ نسبت سنجی مفهومی نگرش ایدئولوژیک و تفکر استراتژیک. مطالعات راهبردی، 9(34)، 759-789.
رحیمی، حمید؛ آقابابایی، راضیه (1392). رابطه فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه‌ای، اعضای هیئت‌علمی دانشگاه کاشان، راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 6(2)، 61-67.
رفیعی، مجتبی؛ فقیهی، ابوالحسن؛ احمدی، سید علی‌اکبر؛ قنبریان، عباسعلی (1395). تدوین مدل ترکیب رهبری و فرهنگ سازمانی برای سازمان‌های نوآور مورد مطالعه: سازمان‌های تحقیق و توسعه وزارت نفت، مجله علوم مدیریت ایران، 11(42)، 25-50.
رمضانیان، محمدرحیم؛ مرادی، محمود؛ سلطانی، فاطمه (1394). تحلیل موانع تعامل‌پذیری فرهنگی در زنجیره تأمین صنعت خودرو با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری ـ تفسیری. مدیریت فرهنگ سازمانی، 13(2)، 369-391.
شریف‌زاده، فتاح؛ بازیار، امین؛ تیرجو، اختر (1392). تأثیر فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه‎ای بر اثربخشی سازمان. مدیریت سازمانهای دولتی، 2(1)، 7-28.
شهرکی پور، حسن؛ ندری، خدیجه؛ شیرمحمدی، رحمان (۱۳۸۹). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه لرستان. تحقیقات مدیریت آموزشی، 1(4)، 109-136.
عبداللهیان، حمید؛ منفرد، لیلا (1387). روش‏شناسی و تحلیل ایدئولوژی در متون ارتباطی. دین و ارتباطات، 15(33)، 87-116.
قاضی میرسعید، سید علیرضا؛ فرتوک‎زاده، حمیدرضا؛ ولیوند زمانی، حسین؛ جعفری، سید اصغر؛ باقری، ابوالفضل (1396). تحلیل مضمون ساخت درونی قدرت نیروهای مسلح برای جنگ‎های آینده از منظر فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی). مدیریت نظامی، 4(17)، 77-100.
گرجی‎پور، حسین؛ خاشعی، وحید؛ اسلامبولچی، علیرضا؛ اصغری صارم، علی (1398). الگوی ارزشیابی فرایند خط‌مشی‎گذاری فرهنگی با رویکرد مطالعه کیفی اسناد فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. مدیریت دولتی، 11(1)، 47-72.
محمدپور، احمد (1392). روش تحقیق کیفی ضد روش: (مراحل و رویه‌های عملی در روش‌شناسی کیفی). تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
واعظی، رضا؛ چگین، میثم؛ اصلی‎پور، حسین (1396). جایگاه خط‌مشی گردشگری سلامت در توسعه اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر راهبردهای اقتصاد مقاومتی، فصلنامه مدیریت دولتی، 9(4)، 641-664.
هاشمی پطرودی، سید حمید؛ جعفرنژاد چقوشی، احمد؛ صادقی مقدم، محمدرضا؛ صفری، حسین (1396). چالش‌های حاکمیت شبکه مدیریت بحران. مدیریت دولتی، 9(3)، 379-402.
 
References
Abdollahian, H., Monfared, L. (2008). Methodology and Ideology Analysis in Communicative Texts. Journal Religion and communication, 15(33), 87-116. (in Persian)
Alvesson, M. (1985). The impact of ideology on organization theory. Scandinavian journal of psychology, 26(1), 140-157.‏
Alvesson, M., & Berg, P. O. (2011). Corporate culture and organizational symbolism: An overview. Walter de Gruyter.
Bashiriyeh, H. (2016). History of Political Thought in the 20th Century: Liberalism and Conservatism. Tehran, Ney publication. (in Persian)
Bashler, J. (1991). What is ideology? A critique of Western ideologies (A. Asadi, trans.), stock company Anteshar. (in Persian)
Bayat, A., Latifi, M., Moradi, M., Slambolchi, A. (2019). Analysis of the Relationship between Medical Myths and Organizational Ideology with the Role of Mediating Organizational Saga in a Mission - Oriented Organization of the University of Medical Sciences. Journal of healthcare management, 10(1), 67-77. (in Persian)
Bayat, A., Latifi, M., Moradi, M., Slambolchi, A. (2019). Understanding the configuration of organizational structures with the emphasis on international mission-oriented organization. Journal of International Business Administration, 2(2), 43- 63. (in Persian)
Beugelsdijk, S., Koen, C., & Noorderhaven, N. J. I. M. M. (2009). A dyadic approach to the impact of differences in organizational culture on relationship performance. Industrial Marketing Management, 38(3), 312-323.
Carol Rusaw, A. (2000). Uncovering training resistance: A critical theory perspective. Journal of organizational change management,13, 249-263.
Clarke, V., & Braun, V. (2013). Teaching Thematic Analysis: Overcoming Challenges and Developing Strategies for Effective Learning. The Psychologist, 26, 120-123.
Clark, B. (1972). The organizational saga in higher education. Administrative science quarterly, 17(1), 178-184.
Collins, J. C., & Porras, J. I. (2005). Built to last: Successful habits of visionary companies. Random House.
Gagliardi, P. (2015). Myths and Symbols: Organizational. Available in: https://pdfs.semanticscholar. org/0542/cef431dc6b8b869e2866065b3f08799cc958.pdf.
Ghazi Mirsaeed, S.A., Fartoukzadeh, H., Valivand Zamani, H., Jafari, S.A., & Bagheri, A. (2017). The Thematic Analysis of the Internal Construction of the Armed Forces Power for Future Wars from the Point of View of the Supreme Commander in Chief (May Extend his Shadow). Journal of Military Management, 18(3), 1-30. (in Persian)
Gorjpour, H., Khashei, V., Eslambolchi, A., & Asgharisarem, A. (2019). Developing the Evaluative Model for Cultural Policy Making Process based on Qualitative Study of Cultural Documents of Islamic Republic of Iran. Journal of Public Administration, 11(1), 47-72. (in Persian)
Gupta, A., Briscoe, F., & Hambrick, D. C. (2017). Red, blue, and purple firms: Organizational political ideology and corporate social responsibility. Strategic Management Journal, 38, 1018-1040.
Hashemi Petrudi, S., Jafarnejad, A., Sadeghi Moghadam, M., Safari, H. (2017). Governance Challenges of Disaster Management Network: A Case Study of Tehran City. Journal of Public Administration, 9(3), 379-402. (in Persian)
Heng, M., & Ahmed, P. K. (2000). Applying the concept of ideology to achieve management excellence. In "Management of Innovation and Technology, 2000. ICMIT 2000. Proceedings of the 2000 IEEE International Conference on", 1, 146-151.
Holloway, I., & Todres, L. (2003). The status of method: flexibility, consistency and coherence. Qualitative research, 3(3), 345-357.
Hossein Poor, D., Madani, J. (2019). Applying an Interactive Policy Making Approach to Formulating a Pattern of Anti-money Laundering. Journal of Public Administration, 11(1), 73-98. (in Persian)
Jo Hatch, M., & Cunliffe, A. L. (2018). Organization theory: modern, symbolic, and postmodern perspectives. (H. Danaei Fard, Trans). Institute Book Kindly publishing.
(in Persian)
Jost, J. (2006). The end of the end of ideology. American Psychologist, 61(7), 651-670.
Khalafkhani, M. (2012). The Challenges of Feminism; The Analysis and Critique of Discourse of the Twentieth Century Ideologies. Political studies, 5 (18), 159-186. (in Persian)
Khalili, R. (2007). Ideology and Strategy: Conceptual Comparison between the Ideological and Strategic Perspective. Strategic Studies Quarterly, 9(34), 759-789. (in Persian)
Khatwani, G., Singh, S. P., Trivedi, A., & Chauhan, A. (2015). Fuzzy-TISM: A fuzzy extension of TISM for group decision making. Global Journal of Flexible Systems Management 16, 97-112.
King, A. S., & Ehrhard, B. (1996). Analyzing organizational ideology: A workplace assessment exercise. International Journal of Value-Based Management, 9(3), 237-257.
Lee, C.L., Ho, C.T., & Chiu, Y. (2008). The impact of knowledge management enablers on non-financial performance in small and medium enterprises. International Journal of Technology Management43(1-3), 266-283.
Lemieux, V. (1998). Applying mintzberg's theories on organizational configuration to archival appraisal. Archivaria, 46, 32-85.
Mazzoleni, G., Barnhurst, K.G., Ikeda, K.I., Wessler, H., & Maia, R.C. (2015). The International Encyclopedia of Political Communication, Vol. 3. John Wiley & Sons.
McAuley, J., Duberley, J., & Johnson, P. (2007). Organization theory: Challenges and perspectives. Pearson Education.
McCann, L., Hassard, J., & Morris, J. (2004). Middle managers, the new organizational ideology and corporate restructuring: comparing Japanese and Anglo-American management systems. Competition Change, 8(1), 27-44.
Mintzberg, H. (2006). Power in and around organizations. Prentice-Hall Englewood Cliffs, NJ.
Mintzberg, H. (1989). Mintzberg on management: Inside our strange world of organizations. Simon and Schuster.
Mintzberg, H. (1999). Ideology and the missionary organization. The strategy process, 361-367.
Mintzberg, H. (2007). Mintzberg on Management. Free Press.
Mohammad Pour, A. (2013). Qualitative research method of anti-method: (Practical steps and procedures in qualitative methodology). Publications of Sociologists. (in Persian)
Ogbor, J. O. (2000). Mythicizing and reification in entrepreneurial discourse: Ideology-critique of entrepreneurial studies. Journal of management studies, 37, 605-635.
Opricovic, S., & Tzeng, G.H. (2003). Defuzzification within a multicriteria decision model. International Journal of Uncertainty, Fuzziness Knowledge-Based Systems, 11, 635-652.
Ouchi, W. G. (1981). Theory Z reading. MA: Addison Wesley, 577-594.
Panahi, M.H., Sedaghat Zadegan Efahani, Sh. (2012). Power Resources and Ideological Interpretation of Women’s Sports Rules, Journal of Woman in development and politic, 10(1), 22-45. (in Persian)
Pourezzat, A. A. (2009). The Importance of Linguistic Justice for Continues Revision of Good Governance. Universitatii Bucuresti. Analele. Seria Stiinte Economice si Administrative, 3(1), 101-121.
Rafii, M., Faghihi, A., Ahmadi, S. A.A., Ghadiriyan, A.A. (2016). Designing a leadership and organizational culture model for performance improvement of innovative organizations: A study on NIOC Research and Development organizations. Journal of Iranian Science Management Society, 11(42), 25-50. (in Persian)
Rahimi, H., Agha Babayi, R. (2013). Relationship between organizational culture and professional ethic faculty members of Kashan University. Education Strategies in Medical Sciences, 6 (2), 61-67. (in Persian)
Ramazanian, M.R., Moradi, M., & Soltani, F. (2015). Analysis of cultural barriers to interoperability in the automotive supply chain using interpretative structural modeling approach. Journal of Organizational Culture Management, 13(2), 369-391. (in Persian)
Rego, A., & D'Oliveira, T. (2004). Management ideologies and organizational spirituality: a typology. In SSRN Electronic Journal, DOI: 10.2139/ssrn.882438.
Schein, E. H. (2010). Organizational culture and leadership. John Wiley & Sons.
Seidman, I. (2013). Interviewing as qualitative research: A guide for researchers in education and the social sciences. Teachers college press.
Shahrakipour, H., Naderi, Kh., Shirimohammadi, R. (2010). The Study of the Relationship between Organizational Culture and Organizational Entrepreneurship among the staff working in university of Lorestan. Journal of Educational Administration Research, 1(4), 109-136. (in Persian)
Sharif Zadeh, F., Bazyar, A., Tirjoo, A. (2014). The Impact of Organizational Culture and Professional Ethics on the Effectiveness of the Organization. Quarterly Journal of Public Administration, 2(1), 7-28. (in Persian)
Stoner, J., Freeman, A.F., & Gilbert, D. (2014). Management (A. Parsayian, & S. M. Arabi, trans). Institute for Business Studies and Research Printing company and commercial publishing. (in Persian)
Sushil, S. (2012). Flowing Stream Strategy: Managing Confluence of Continuity and Change. Journal of Enterprise Transformation, 2, 26-49.
Sushil, S. A. K. (2014). Modelling drivers of adapt for effective strategy execution. The Learning Organization, 21, 369-391.
Theus, K. T. (2014). Organizational Ideology, Structure, and Communication Efficacy: A. Public Relations Research Annual, 3(4), 133-149.
Thompson, J. B. (2013). Ideology and modern culture: Critical social theory in the era of mass communication. John Wiley & Sons.
Tomanek, R. (2016). Koleje Śląskie as an Example of H. Mintzberg’s Structural Configuration Theory Application in Designing Organizational Structure of a Railway Operator. In Transport Development Challenges in the Twenty-First Century, pp. 231-239. Springer.
Tseng, M.L. (2013). Modeling sustainable production indicators with linguistic preferences. Journal of cleaner production, 40, 46-56.
Vaezi, R., Chegin, M., Aslipour, H. (2018). The Role of Health Tourism Policy in Economic and Social Development Based on Resistance Economic Strategies. Journal of Public Administration, 9(4), 641-664. (in Persian)
Van Dijk, T. A.  (2016). Ideology. In The International Encyclopedia of Political mmunication. https://doi.org/10.1002/9781118541555.wbiepc011.
Walker, A. (2011). Organizational behaviour in construction, John Wiley & Sons.
Wu, W.W., & Lee, Y.T. (2007). Developing global managers’ competencies using the fuzzy DEMATEL method. Expert Systems with Applications, 32(2), 499-507.
Yamini, S., Sarlak, M. A., Pourezzat, A. A., & Ahmadi, A. A. (2016). Defining Mission-oriented organization factors for insurance industry. International Journal of Humanities Cultural Studies,(2), 1602-1611.
Young, D. W. (2000). The six levers for managing organizational culture. Business Horizons, 43(5), 19-28.