نویسنده = آرین قلی پور
شناسایی پیشایندهای ادراکات منابع انسانی کارکنان با استفاده از نظریه سیگنالینگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1402

10.22059/jipa.2023.367848.3422

آرین قلی پور؛ محمد ابویی اردکان؛ ندا محمد اسماعیلی؛ عطیه رسولی


طراحی چارچوب شایستگی کارکنان مبتنی بر راهبردهای سازمان (مورد مطالعه معاونت برق وزارت نیرو)

دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 29-58

10.22059/jipa.2020.309079.2804

محمد هاشمیه انارکی؛ ارین قلی پور؛ مجتبی امیری؛ محمد علی بابایی زکلیکی


شناسایی مؤلفه‌های سیستم تأمین منابع انسانی در راستای ارتقای‌ سلامت نظام اداری

دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 251-284

10.22059/jipa.2019.277466.2504

حسین ایمانی؛ آرین قلی پور؛ عادل آذر؛ علی اصغر پورعزت


ماتریس توسعۀ منابع انسانی فهم دوسویگی عاملیت و ساختار در توسعۀ منابع انسانی

دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 137-168

10.22059/jipa.2017.212341.1781

علی اصغری صارم؛ حسن دانایی فرد؛ آرین قلی پور؛ علی اصغر فانی


واکاوی نقش داستان‌سراییِ سازمانی در توسعۀ منابع انسانی؛ کنکاشی در ادبیات پژوهشی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 181-218

10.22059/jipa.2016.57513

علی اصغری صارم؛ حسن دانایی فرد؛ علی اصغر فانی؛ آرین قلی پور


بررسی تأثیر مدل ویژگی‏ های شغلی بر کامیابی در کار (مطالعۀ موردی: بانک رفاه)

دوره 7، شماره 4، دی 1394، صفحه 783-802

10.22059/jipa.2015.51735

حسین ایمانی؛ آرین قلی پور؛ سید رضا سید جوادین


بررسی تأثیرات تنوع تیمی بر تعهد و هویت تیمی و اهمیت تعدیل‏ کنندۀ اندازۀ تیم

دوره 7، شماره 3، مهر 1394، صفحه 547-572

10.22059/jipa.2015.50765

آرین قلی پور؛ عاطفه سیف؛ مظاهر یوسفی امیری


بررسی تأثیر پدیدۀ خودکوچک‌پنداری افراد موفق بر تضاد کارـ خانواده با نقش میانجی کمال‌گرایی

دوره 6، شماره 2، تیر 1393، صفحه 355-374

10.22059/jipa.2014.52154

آرین قلی پور؛ مظاهر یوسفی امیری؛ حسین ایمانی؛ امیرحسین عبداله زاده