ارائه مدل تفسیری ـ ساختاری نظام جبران خدمات کارکنان بخش دولتی در راستای ارتقای‌ سلامت اداری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش، طراحی مدل نظام جبران خدمات کارکنان در راستای ارتقای سلامت نظام اداری است.
روش: پژوهش حاضر بر مبنای پارادایم تفسیری و مبتنی بر روش مدل‎سازی ساختاری ـ تفسیری اجرا شده و از نظر هدف، کاربردی است. برای گردآوری داده‌های آن، از مصاحبه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، متخصصان سازمان اداری و استخدامی کشور است و روش نمونه‌گیری، از نوع هدفمند است.
یافته‌ها: نظام جبران خدمات کارکنان در صورتی به ارتقای سلامت اداری منجر خواهد شد که از هفت مؤلفه‌ کنترل داخلی، رویه‌های عادلانه، پرداخت مبتنی بر عملکرد، رویه‌های قانونی، رویه‌های شفاف، رویه‌های مستند و پرداخت انگیزاننده برخوردار باشد. طبق یافته‌ها، چهار مؤلفه در ناحیه پیوندی قرار گرفته‌اند که عبارت‎اند از «کنترل‌های داخلی»، «رویه‌های مستند»، «رویه‌های شفاف» و «رویه‌های عادلانه». این مؤلفه‌ها پویا محسوب می‌شوند؛ بدان معنا که هر تغییری در آنها می‌تواند کل سیستم را تحت تأثیر قرار دهد. مؤلفه‌هایی که در ناحیه مستقل قرار گرفته‌اند، شامل دو مؤلفه «رویه‌های قانونی» و «پرداخت مبتنی بر عملکرد» می‌شود که قدرت نفوذ و هدایت زیاد این دو مؤلفه در مدل را نشان می‎دهد. همچنین مؤلفه «پرداخت انگیزاننده» در ناحیه وابستگی قرار گرفته است که از میزان وابستگی زیاد این مؤلفه به سایر مؤلفه‌ها حکایت می‎کند.
نتیجه‌گیری: نظام جبران خدمات در راستای ارتقای سلامت نظام اداری، بایستی از رویه‌های شفاف و مستند برخوردار باشد و عدالت‌محوری را در اولویت قرار دهد. همچنین اثربخشی نظام جبران خدمت در راستای ارتقای سلامت اداری در گرو تبعیت رویه‌ها از قوانین و مقررات، استقرار کنترل‌های داخلی، پرداخت‌های انگیزاننده و مبتنی بر عملکرد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting an Interpretive Structural Model of Employees' Compensation System toward Administrative Integrity in the Public Sector

نویسندگان [English]

  • Hossein Imani 1
  • Adel Azar 2
  • Aryan Gholipour 3
  • Ali Asghar Pourezzat 3
1 Ph.D., Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Prof., Department of Management, Faculty of Management and Economics, University of Tarbiat Modarres, Tehran, Iran.
3 Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective:Administrative factors and especially those which are relevant to human resource management are considered as threatening factors of administrative integrity in Iran and employees' compensation system is one of them; so if there is no ideal employees' compensation system, they would probably commit corruption in order to reach their self-interests or confront economical problems. Accordingly, we are going to present a model of employees’ compensation system toward administrative integrity.
Methods: This research is based on Interpretive Paradigm and Interpretive Structural Modelling (ISM). The research is an applied one and the way of extracting data is an interview. The statistical population of the research is experts of the administrative and recruitment organization and the method of sampling is Purposive sampling method.
Results: compensation system of employees results in administrative integrity on condition that concludes seven components which are "internal controls", "justice procedures", "performance-based compensation", "legal procedures", "transparent procedures", "documentary procedures", and and "motivational compensation". Results show that four components of the model are embedded in the linkage cluster, concluding "internal controls", "documentary procedures", "transparent procedures" and "justice procedures". These components are dynamic; hence any change of them would affect all the system. Components which are embedded in Autonomous cluster conclude "legal procedures" and "performance-based compensation" which imply influence and direction power of them in the model. Also, the component "motivational compensation" is embedded independent cluster which means high dependency of this component in contrast with the other components of the model.
Conclusion: The compensation system of employees toward administrative integrity should have transparent and documentary procedures and also give priority to justice. Likewise, the effectiveness of the compensation system of employees to develop administrative integrity depends on the existence of legal procedures and regulations, settlement of internal controls, motivational compensation and performance-based compensation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compensation system
  • Human resource management
  • Administrative integrity
  • Interpretive Structural Modelling
  • Public sector
آذر، عادل؛ تیزرو، علی؛ مقبل با‌عرض، عباس؛ انواری رستمی، علی‌اصغر (1387). طراحی مدل چابکی زنجیره تأمین، رویکرد مدل‎سازی تفسیری ـ ساختاری. پژوهش‌های مدیریت در ایران، 14(4)، 1-25.
امیرپناهی، امیر (1393). سلامت و فساد اداری. قم، کنگره بین‌المللی فرهنگ و اندیشه دینی.
امیری، مجتبی؛ نرگسیان، عباس؛ بحری رودپشتی، الناز (1394). سنجش سلامت و فساد اداری در شهرداری تهران. مطالعات رفتار سازمانی، 4(4)، 65- 96.
تقی‌زاده، هوشنگ؛ سلطانی فسقندیس، غلام‌رضا (1396). بررسی نقش احساس عدالت سازمانی در گرایش افراد به فساد در سازمان. مدیریت فرهنگ سازمانی، 15 (3)، 529 – 550.
حقیقی، محمدعلی؛ احمدی، ایمان؛ رامین‌مهر، حمید (1388). بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان. مدیریت فرهنگ سازمانی، 7 (20)، 79 – 101.
ربیعی، علی؛ بیگدلی، مینو (1390). آسیب‌شناسی فرهنگی در ارتقای سلامت اداری سازمان‎های دولتی و غیردولتی. دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی دین و ارتباطات، 39، 187 – 205.
زرندی، سعید؛ معدنی، جواد (1395). طراحی و تبیین مدل مطلوب فرهنگ سازمانی اسلامی برای مقابله با فساد اداری در سازمان‎ها. مطالعات رفتار سازمانی، 5 (2)، 85- 117.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (1380). برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت در نظام اداری (حکومت) (چاپ اول)، تهران، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور، نشر زحل.
سکاران، اوما (1390). روش‌های تحقیق در مدیریت (محمد صائبی و محمود شیرازی، مترجمان). تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
سید‌جوادین، سیدرضا؛ حسنقلی پور، طهمورث؛ آسترکی، سامان (1395). بررسی تأثیر شادی بر سلامت اداری با اثر میانجی کیفیت‌زندگی‌کاری کارکنان. مطالعات رفتار سازمانی، 5 (2)، 1-24.‎
طبری، مجتبی؛ محمدی، حامد (1387). موانع توسعه نظام اداری در کشورهای در حال توسعه. اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، (247 و 248)، 261-252.
قادری، مهدی (1388). فساد اداری در ایران، تحلیلی جامعه‌شناختی. مجله معرفت، (138)، 105- 118.
معاونت اجتماعی و اطلاع رسانی قوه قضائیه (1380). علل بروز مفاسد اقتصادی و راه‌کارهای مبارزه با آن، تهران، انتشارات قوه قضائیه.
References
Abbink, K. (2002). Fair Salaries and the Moral Costs of Corruption. Available in: https://www.nottingham.ac.uk/cedex/documents/papers/2002-05.pdf
Abbink, K. (2006). 14 Laboratory experiments on corruption. International handbook on the economics of corruption, 418.
Amiri, M., Nargesian, A., Bahri Roudposhti, E. (2016). Evaluation of administrative integrity and corruption in municipality of Tehran. Studies of organizational behavior, 4 (4), 65-96. (in Persian)
Amirpanahi, A. (2015). Administrative integrity and corruption. Ghom, international congress of religion culture and thinking. (in Persian)
Antonakas, N.P., Giokas, A.E., & Konstantopoulos, N. (2013). Corruption in Tax Administration: Interviews with Experts. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 73, 581-589.
Ashforth, B.E., & Anand, V. (2003). The normalization of corruption in organizations. Research in organizational behavior, 25, 1-52.
Ashour, A. S. (2004). Integrity, transparency and accountability in public sector human resources management. Alexandria University, Egypt.
Azar, A., Tizro, A., Moghbel Baarz, A., Anvari Rostami, A.A. (2007). Modeling the Agility of Supply Chain Using Interpretive Structural Modeling Approach. Journal of management research in Iran, 14 (4), 1-25. (in Persian)
Banfield, E. C. (1975). Corruption as a feature of governmental organization. Journal of Law and Economics, 18, 587– 605.
Benner, H., & de Haan, I. (2008). SAINT: A tool to assess the integrity of public sector organizations. International Journal of Government Auditing35(2), 16.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.
Brown, J. M., & Schmidt, N. A. (2009). Sharing the insights with others. Evidence-based practice for nurses: Appraisal and application of research, 399-417.
Chene, M. (2015). Corruption and anti-corruption practices in human resource management in the public sector. Bergen: Chr. Michelsen Institute-U4 Anti-Corruption Resource Centre.
Crosby, F., & Gonzalez-Intal, A. M. (1984). Relative deprivation and equity theories. In The sense of injustice (pp. 141-166). Springer, Boston, MA.
Degoey, P. (2000). Contagious justice: Exploring the social construction of justice in organizations. Research in organizational behavior, 22, 51-102.
Deloitte. (2008). Taking the Reins: HR's opportunity to play a leadership role in governance, risk management and compliance. Midtown: Manhattan: Deloitte Consulting.
Dickel, P., & Graeff, P. (2018). Entrepreneurs' propensity for corruption: A vignette-based factorial survey. Journal of Business Research, 89, 77-86.
Dion, M. (2010). Corruption and ethical relativism: what is at stake? Journal of Financial Crime, 17(2), 240-250.
Doig, A., & Riley, S. (1998). Corruption and anti-corruption strategies: Issues and case studies from developing countries. Corruption and integrity improvement initiatives in developing countries, 45, 62.
Ghaderi, Mehdi (2010). Administrative corruption in Iran; a sociological analysis. Journal of Maarefat, 138, 105-118. (in Persian)
Goel, R. K., & Rich, D. P. (1989). On the economic incentives for taking bribes. Public choice, 61(3), 269-275.
Gong, T., & Wu, A. M. (2012). Does increased civil service pay deter corruption? Evidence from China. Review of Public Personnel Administration, 32(2), 192-204.
Greenberg, J. (1990). Organizational justice: Yesterday, today, and tomorrow. Journal of management, 16(2), 399-432.
Haghighi, M.A., Ahmadi, I., Ramin Mehr, H. (2010). Investigating effect of organizational ustice on employee performance. Journal of organizational culture, 7 (20), 79- 101. (in Persian)
Haque, N. U., & Sahay, R. (1996). Do government wage cuts close budget deficits? Costs of corruption. Staff Papers, 43(4), 754-778.
Islam, K. A., Wangdi, T., Thinlay, D., Tharchen, S., Sambath, S. A. R., Heng, T. O. N. G. & Nan, W. A. N. G. ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific. DOI: https://doi.org/10.1787/20743440
Jacobs, G., Belschak, F.D., & Den Hartog, D.N. (2014). (Un) ethical behavior and performance appraisal: the role of affect, support, and organizational justice. Journal of business ethics, 121(1), 63-76.
Kessler, I., & Purcell, J. (1992). Performance related pay: objectives and application. Human Resource Management Journal, 2(3), 16-33.
Khan, M., Andreoni, A., & Roy, P. (2016). Anti-Corruption in Adverse Contexts: A Strategic Approach. Available in: https://core.ac.uk/download/pdf/74210261.pdf
Kvale, S. (1996). An introduction to qualitative research. Softcover publisher: sage publications.
Kwon, I. (2014). Motivation, discretion, and corruption. Journal of Public Administration Research and Theory, 24(3), 765-794.
Lincoln, Y. G., & Guba, E. (1985). E. 1985. Naturalistic Inquiry. London, Sage Publications. Contextualization: Evidence from Distributed Teams.” Information Systems Research, 16(1), 9-27.
Macnee, C. L., & McCabe, S. (2008). Understanding nursing research: Using research in evidence-based practice. Lippincott Williams & Wilkins.
Mahmood, M. (2005). Corruption in civil administration: Causes and cures. Humanomics.
McCourt, W. (2000). Public appointments: From patronage to merit. Institute for Development Policy and Management, University of Manchester.
Milkovich, G. T., & Wigdor, A. K. (1991). Pay for performance: Evaluating performance appraisal and merit pay. National Academy Press.
Misangyi, V. F., Weaver, G. R., & Elms, H. (2008). Ending corruption: The interplay among institutional logics, resources, and institutional entrepreneurs. Academy of Management Review, 33(3), 750-770.
Olken, B. A. (2007). Monitoring corruption: evidence from a field experiment in Indonesia. Journal of political Economy, 115(2), 200-249.
Pinto, J., Leana, C. R., & Pil, F. K. (2008). Corrupt organizations or organizations of corrupt individuals? Two types of organization-level corruption. Academy of Management Review, 33(3), 685-709.
Plan and Management Organization (2002). Fighting corruption and development of administrative integrity plan (government). Tehran: Plan and management organization press, Zohal press, second edition. (in Persian)
Polese, A. (2008). 'If I Receive it, It is a Gift; if I Demand it, Then it is a Bribe': on the Local Meaning of Economic Transactions in Post-soviet Ukraine. Anthropology in Action, 15(3), 47-60.
Poocharoen, O. O., & Brillantes, A. (2013). Meritocracy in Asia Pacific: Status, issues, and challenges. Review of Public Personnel Administration, 33(2), 140-163.
Rabeei, A., Bigdeli, M. (2010). Boosting Administrative Integrity of State and Public Organizations; A Cultural Pathology. Journal of Religion and communication, 39, 187-205. (in Persian)
Rijckeghem, C. V., & Weder, B. (2001). Bureaucratic corruption and the rate of temptation: Do wages in the civil service affect corruption, and by how much. Journal of Development Economics, 65(2), 307-331.
Sekaran, U. (2011). Research methods in management (trans. by Mohammad Saebi and Mahmoud Shirazi). Tehran: institute of public administration education. (in Persian)
Seyyed Javadein, S.R., Hasangholipour, T., Astaraki, S. (2017). Investigating effect of happiness on administrative integrity including mediaton effect of employees’ quality of work life. Organizational behavior studies, 5 (2), 1-24. (in Persian)
Shah, A. (Ed.). (2007). Performance accountability and combating corruption. World Bank Publications.
Social and information assistance of judicature (2012). Causes of economical corruption and ways of fighting it. Tehran: judicature press. (in Persian)
Soreide, T., & Rose-Ackerman, S. (2018). 7. Corruption in state administration. Research Handbook on Corporate Crime and Financial Misdealing, 195.
Sullivan, J. D. (2009). The moral compass of companies: Business ethics and corporate governance as anti-corruption tools. Global Corporate Governance Forum.
Tabari, M., Mohammadi, H. (2009). Obstacles of administrative development in developing coutries. Economical- political information, 247-248, 252-261. (in Persian)
Taghizadeh, H., Soltani Fesghendis, Gh.R. (2018). Investigating the role of perceived organizational justice in people intention to corruption in organization. Journal of organizational culture, 15 (3), 529- 550. (in Persian)
Tanzi, M. V. (1994). Corruption, governmental activities, and markets, (No. 94-99). International Monetary Fund.
Trevino, L. K., & Youngblood, S. A. (1990). Bad apples in bad barrels: A causal analysis of ethical decision-making behavior. Journal of Applied psychology, 75(4), 378.
Van Rijckeghem, C., & Weder, B. (1997). Corruption and the rate of temptation: do low wages in the civil service cause corruption?
Vinayan, J. (2015). Vulnerability of HR Systems and Practices to Corruption: A Review and Research Agenda. Editorial Team, 7(1), 25.
Wei, S. J. (1999). Corruption in economic development: Beneficial grease, minor annoyance, or major obstacle?  Policy Research Working Paper Series 2048, The World Bank.
Wraith, R., & Simpkins, E. (1963). Corruption in developing countries. Routledge.
Wu, M. (2014). Governing Civil Service Pay in China. Denmark, Copenhagen: Nordic Institute of Asian Studies.
Zarandi, S., Maadani, J. (2017). Designing a model of Islamic organizational culture against administrative corruption in organizations. Organizational behavior studies, 5 (2), 85-117. (in Persian)