سخن سردبیر: مدیریت عملکرد کامل

سخن سردبیر

نویسنده

استاد، گروه رهبری و سرمایه انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

مدیریت عملکرد کامل[1] و همه‌جانبه یا مدیریت عملکرد جامع[2]، یک رویکرد چندسطحی، چندبُعدی و چندمنبعی به عملکرد در سازمان است. مدیریت عملکرد کامل، شامل سه سطح و سه بُعد و هفت منبع است که در صورت پیاده‏سازی به‌صورت کامل و جامع، نتایج خوبی برای بهره‏وری منابع انسانی دارد و زمانی که به‌صورت ناقص به‌کار گرفته می‏شود، به رقابت مخرب بین واحدها، نفرت بین همکاران و بی‏تفاوتی افراد منجر می‏شود. هر چقدر مدیریت عملکرد، عینی و داده‏محور، منعطف، پیوسته‏ و مستمر و توسعه‌محور باشد، اثربخشی بهتری دارد و وابستگی ارزیابی عملکرد به ذهنیت‏ها و قضاوت‏های شهودی مدیران را کاهش و پذیرش نتایج ارزیابی را افزایش می‏دهد. مدیریت عملکرد کامل، بر مبنای فلسفه کل‏نگر[3] به عملکرد انسان در سازمان بوده و شامل هفت مؤلفه است:

چرخه: چرخه مدیریت عملکرد کامل شامل چه مراحلی است؟
سطح: مدیریت عملکرد کامل شامل چه سطوحی است؟
بُعد: مدیریت عملکرد کامل شامل چه ابعادی است؟
مقیاس: مدیریت عملکرد کامل چه مقیاسی دارد و پایایی و روایی آن چگونه است؟
کالیبراسیون: در مدیریت عملکرد کامل مکانیسم کالیبراسیون ارزیابان چگونه است؟
شاخص: چه شاخص‏های مهم عملکرد (شمع) در مدیریت عملکرد کامل وجود دارد؟
منبع و نقش: مدیریت عملکرد کامل شامل چه منابع و چه نقش‏هایی است؟

سیستم مدیریت عملکرد کامل، رویکردی یکپارچه[4] و چندسطحی[5] است که یک چارچوب جامع مفید با دیدگاه سیستمی و با تمرکز بر ارتباط متقابل اجزا در مدیریت عملکرد ارائه می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Editor's note:Full performance management

نویسنده [English]

  • Aryan Gholipour
Prof., Department of Leadership and Human Capital, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.