شناسایی مؤلفه‌های سیستم تأمین منابع انسانی در راستای ارتقای‌ سلامت نظام اداری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران،ایران

3 استاد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 استاد، گروه مدیریت دولتی،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: یکی از عوامل دخیل و مؤثر در توسعه کشور، نظام اداری سالم و کارآمد است؛ چراکه نظام اداری، سیستم تنظیم‌کننده کلیه فعالیت‌ها برای نیل به اهداف از پیش تعیین‌شده و ابزاری برای پیاده‎سازی برنامه‌های توسعه محسوب می‌شود. از سوی دیگر، از جمله عوامل تهدید‎کننده سلامت اداری در ایران، عوامل اداری و مرتبط با نظام مدیریت منابع انسانی است. از این رو، به‌دلیل اهمیت و نقشی که سیستم‌های منابع انسانی در ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد اداری دارند، در پژوهش حاضر به‌دنبال شناسایی مؤلفه‌های سیستم تأمین منابع انسانی در راستای ارتقای سلامت نظام اداری در سازمان‌های دولتی خواهیم بود.
روش: پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل تم صورت گرفته است و برای استخراج مؤلفه‌های سیستم تأمین منابع انسانی در راستای ارتقای سلامت نظام اداری با 19 نفر از متخصصان سازمان اداری و استخدامی کشور با استفاده از شیوه نمونه‌گیری هدفمند مصاحبه انجام شده است.
یافته‌ها: مؤلفه‌های سیستم تأمین منابع انسانی در راستای ارتقای سلامت نظام اداری در قالب 6 تم اصلی، 16 تم فرعی و 67 مفهوم استخراج شد و یافته‌ها نشان داد که مؤلفه‌های سیستم تأمین منابع انسانی در راستای ارتقای سلامت نظام اداری عبارت‎اند از: شفافیت، پاسخ‌گویی، شایسته‌سالاری، عدالت‌محوری، قانون‌محوری و کنترل داخلی.
نتیجه‌گیری: سیستم تأمین نیرو در سازمان‌های دولتی در راستای ارتقای سلامت نظام اداری بایستی از مقررات، رویه‌ها و اقدامات شفاف برخوردار بوده و پاسخ‎گوی اقدامات صورت گرفته باشد و اصل شایسته‌سالاری و عدالت‌محوری را در جذب، انتخاب و استخدام در اولویت قرار دهد. همچنین اثربخشی سیستم تأمین نیرو در راستای ارتقای سلامت اداری، در گرو تبعیت رویه‌ها از قوانین و مقررات و کنترل داخلی فرایندهاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying Components of Staffing System to Develop Administrative Integrity

نویسندگان [English]

  • Hossein Imani 1
  • Aryan Gholipour 2
  • Adel Azar 3
  • Ali Asghar Pourezzat 4
1 Ph.D. Candidate, Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran
2 Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Prof., Department of Management, Faculty of Management and Economics, University of Tarbiat Modarres, Tehran, Iran
4 Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: Administrative integrity and efficiency are two factors that can play a major role in the development of a country. This is mainly due to the fact that administrative systems could be used to regulate activities in order to achieve specific goals and implement development plans. On the other hand, the human resource management system is one of the threatening factors to administrative integrity in Iran. Considering the role and importance of human resource systems in administrative integrity and corruption prevention, we're going to identify the components and the basis of a staffing system which could be used develop administrative integrity in public organizations.
Methods: This qualitative research uses a thematic analysis in order to identify patterned meanings across our dataset. The data has been gathered through interviewing 19 administrative and recruitment organization experts using a Purposive sampling method.
Results: The ideal criteria of a staffing system which could develop administrative integrity are divided into 6 main themes, 16 subsidiary themes, and 67 concepts. The results showed that a staffing system will result in administrative integrity if it consists of 6 characteristics: transparency, accountability, meritocracy, justice, legality and internal control.
Conclusion: If staffing systems in public organizations are intended to develop administrative integrity, the system is required to have transparent regulations, procedures, and actions. It is also necessary for the system to be accountable for its actions and to prioritize meritocracy and justice in the recruitment of its employees. Likewise, the effectiveness of a staffing system to develop administrative integrity depends on the legal procedures, regulations and internal control of the processes.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Staffing
  • Human resource management
  • Administrative integrity
  • Public organizations
  • Theme Analysis
ابویی اردکان، محمد؛ لبافی، سمیه؛ آذرپور، سمانه؛ جلال‌پور، مهدیه (1393). شناسایی عوامل حیاتی موفقیت تفکر راهبردی در دیدگاه مدیران سازمان‎های فرهنگی شهر اصفهان. فصلنامه مدیریت اجرایی، 6 (11)، 13-34.
ابیلی، خدایار (1385). ضرورت بحث درباره توسعه شایسته‌سالاری در سازمان‌ها، مقالات مدیریت، تهران.
استخدام بی‌ضابطه در شهرداری محور اصلی نشست شورای اسلامی تبریز، 14/8/1396، خبرگزاری جمهوری اسلامی.
امیرپناهی، امیر (1393). سلامت و فساد اداری، کنگره بین‌المللی فرهنگ و اندیشه دینی، قم.
امیری، مجتبی؛ نرگسیان، عباس؛ بحری رودپشتی، الناز (1394). سنجش سلامت و فساد اداری در شهرداری تهران.‎ مطالعات رفتار سازمانی،‎ 4 (4)، 65-96.‎
پارتی‌بازی در استخدام‌های وزارت نفت، 6/6/1396، روزنامه آرمان، شماره 3404، صفحه 8.
تقوی، مهدی؛ نیکومرام، هاشم؛ غفاری، فرهاد؛ طوطیان، صدیقه (1390). رابطه فساد اداری و رشد اقتصادی در کشور‌های عضو اپک.‎ فصلنامه مدیریت، 8 (21)، 88-102.
تقی زاده، هوشنگ؛ سلطانی فسقندیس، غلامرضا (1396). بررسی نقش احساس عدالت سازمانی در گرایش افراد به فساد در سازمان. مدیریت فرهنگ سازمانی، 15 (3)، 529-550.
حقیقی، محمدعلی؛ احمدی، ایمان؛ رامین مهر، حمید (1388). بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان. مدیریت فرهنگ سازمانی، 7 (20)، 79- 101.
رفیع پور، فرامرز (1377). توسعه و تضاد. تهران: شرکت سهامی انتشار.
رهنورد، فرج اله (1391). معماری نظام اداری در پرتو سیاست‌های کلی ابلاغی. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 10، 15-22.
زاهدی، شمس‌السادات؛ محمدنبی، سینا؛ شهبازی، مهدی (1388). بررسی عوامل مؤثر بر کاهش فساد اداری (مطالعه موردی در شهرداری تهران).‎ مدیریت فرهنگ سازمانی، 7 (20)، 29-55.‎
زرندی، سعید؛ معدنی، جواد (1395). طراحی و تبیین مدل مطلوب فرهنگ سازمانی اسلامی برای مقابله با فساد اداری در سازمان‎ها. مطالعات رفتار سازمانی، 5 (2)، 85- 117.
سجادی، حانیه‌سادات؛ حلاجی، فرشاد؛ معروف، ناصر (1394). بررسی سلامت اداری از دیدگاه کارکنان شاغل در بیمارستان‌های آموزشی شهر اصفهان.‎ پژوهش‌های سلامت‌محور،‎ 1 (2)، 123-132.
‎سر کار گذاشتن قانونی، 23/12/1395، روزنامه قانون، شماره 892، صفحه 5.
سکاران، اوما (1390). روش‌های تحقیق در مدیریت، ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی. تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
سلطانی، ایرج (1381). نگاهی به نقش توسعه منابع انسانی در سلامت نظام اداری. تحول اداری، (35 و 36)، 95- 106.
سید‌جوادین، سیدرضا؛ حسنقلی‎پور، طهمورث؛ آسترکی، سامان (1395). بررسی تأثیر شادی بر سلامت اداری با اثر میانجی کیفیت‌زندگی‌کاری کارکنان.‎ مطالعات رفتار سازمانی،‎ 5 (2)، 1-24.‎
شیخ اسمعیلی، سامان؛ حسنی، کاوه؛ نرگسی، سیامک (1391). شایسته‌سالاری ادراک شده مدیران و توانمندسازی شناختی کارکنان. فرایند مدیریت و توسعه، 28 (1)، 117-139.
طالقانی، غلامرضا؛ طباطبایی، زهرا؛ غفاری، علی (1393). بررسی عوامل فردی و سازمانی موثر بر فساد اداری در شعب بانک سپه استان قم. مدیریت فرهنگ سازمانی، 12(2)، 235-253.
طبری، مجتبی؛ محمدی، حامد (1387). موانع توسعه نظام اداری در کشورهای در حال توسعه. اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، (247 و 248)، 252-261.
قادری، مهدی (1388). فساد اداری در ایران، تحلیلی جامعه‌شناختی. مجله معرفت، (138)، 105- 118.
محمدپور، احمد (1392). روش تحقیق کیفی ضد روش 1 (منطق و طرح در روش شناسی کیفی). تهران: انتشارات جامعه‌شناسان. (چاپ اصلی 1390).
مدیریت و برنامه‎ریزی کشور (1380). برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت در نظام اداری (حکومت). تهران: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور، نشر زحل.
معاونت اجتماعی و اطلاع‌رسانی قوه قضائیه (1380). علل بروز مفاسد اقتصادی و راهکارهای مبارزه با آن. تهران: انتشارات قوه قضائیه.
معمارزاده طهران، غلامرضا؛ نجفی، مهناز (1396). شناسایی عوامل اثرگذار بر تحول سلامت اداری.‎ فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، (30)، 41-48.‎
میرمحمدی، سید محمد؛ حسن‎پور، اکبر (1390). نظام اداری ایران، تحلیلی بر مشکلات و چالش‌ها. چشمانداز مدیریت دولتی، (8)، 9-22.
 
References
Abili, Khodayar (2002). Necessity of discussion on development of meritocracy in organizations, management papers, Tehran. (in Persian)
Aboyee Ardakan, M., Labbafi, S., Azarpour, S., Jalalpour, M. (2015). Identification the critical keys of success of strategic thinking from point of the managers of cultural organizations of Isfahan. Journal of executive management, 6 (11), 13-34. (in Persian)
Amiri, M., Nargesian, A., Bahri Roudposhti, E. (2016). Evaluation of administrative integrity and corruption in municipality of Tehran. Studies of organizational behavior, 4 (4), 65-96. (in Persian)
Amirpanahi, A. (2015). Administrative integrity and corruption. International congress of religion culture and thinking, Qom. (in Persian)
Antonakas, N. P., Giokas, A. E., & Konstantopoulos, N. (2013). Corruption in Tax Administration: Interviews with Experts. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 73, 581-589.
Ashforth, B. E., Gioia, D. A., Robinson, S. L., & Trevino, L. K. (2008). Re-viewing organizational corruption. Academy of Management review, 33(3), 670-684.
Ashour, A. S. (2004). Integrity, transparency and accountability in public sector human resources management.‎ Alexandria University, Egypt.
Bernardin, H. J., & Cooke, D. K. (1993). Validity of an honesty test in predicting theft among convenience store employees.‎ Academy of management journal,‎ 36(5), 1097-1108.
Brunetti, A., & Weder, B. (2003). A free press is bad news for corruption.‎ Journal of Public economics,‎ 87(7), 1801-1824.
Chene, M. (2015). Corruption and anti-corruption practices in human resource management in the public sector. Bergen: Chr. Michelsen Institute-U4 Anti-Corruption Resource Centre.
Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory into practice, 39(3), 124-130.
Day, D. V., Shleicher, D. J., Unckless, A. L., & Hiller, N. J. (2002). Self-monitoring personality at work: A meta-analytic investigation of construct validity. Journal of Applied Psychology, 87(2), 390.
Deloitte. (2008). Taking the Reins: HR's opportunity to play a leadership role in governance, risk management and compliance. Midtown: Manhattan: Deloitte Consulting.
Dion, M. (2010). Corruption and ethical relativism: what is at stake?‎ Journal of Financial Crime,‎ 17(2), 240-250.
Doig, A., & Riley, S. (1998). Corruption and anti-corruption strategies: Issues and case studies from developing countries.‎ Corruption and integrity improvement initiatives in developing countries,‎ 45- 62.
Gans-Morse, J., Borges, M., Makarin, A., Mannah Blankson, T., Nickow, A., & Zhang, D. (2017). Reducing Bureaucratic Corruption: Interdisciplinary Perspectives on What Works. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2930520.
Ghaderi, M. (2010). Administrative corruption in Iran; a sociological analysis. Journal of Maarefat, 138, 105-118. (in Persian)
Haan, I., Benner, H. (2008). A Tool to Assess the Integrity of Public Sector Organization. International Journal of Auditing.
Haghighi, M.A., Ahmadi, I., Ramin Mehr, H. (2010). Investigating effect of organizational justice on employee performance. Journal of organizational culture, 7 (20), 79- 101.
(in Persian)
Heslin, P. A., & Vande Walle, D. (2011). Performance appraisal procedural justice: The role of a manager’s implicit person theory. Journal of Management, 37(6), 1694-1718.
Holbrook, R. L. (2002). Contact points and flash points: conceptualizing the use of justice mechanisms in the performance appraisal interview. Human Resource Management Review, 12(1), 101-123.
Illegal employment in municipality: the core topic of Islamic council of Tabriz, November 5, 2017, Islamic Republic News. (in Persian)
Islam, K. A., Wangdi, T., Thinlay, D., Tharchen, S., Sambath, S. A. R., Heng, T. O. N. G. & Nan, W. A. N. G. ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific.
Klitgaard, R. (1988).‎ Controlling corruption. University of California Press.
Kvale, S. (1996). An introduction to qualitative research, softcover publisher: sage publications.
Kwon, I. (2014). Motivation, discretion, and corruption. Journal of Public Administration Research and Theory, 24(3), 765–794.
Lee, K., Ashton, M. C., & de Vries, R. E. (2005). Predicting workplace delinquency and integrity with the HEXACO and five-factor models of personality structure. Human performance, 18(2), 179-197.
Matei, L., & Matei, A. I. (2009). Corruption in the Public Organizations-Towards a Model of Cost-Benefit Analysis for the Anticorruption Strategies. Presented at First Global Dialogue 'Governing Good and Governing Well': The First Global Dialogue on Ethical and Effective Governance, 28-30 May 2009, Amsterdam, The Netherlands. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1405209.
Memarzadeh Tehran, Gh., Najafi, M. (2018). Identifying factors affect development of administrative integrity. Journal of development administration, 30, 41-48. (in Persian)
Meyer, M., Roodt, G., & Robbins, M. (2011). Human resources risk management: governing people risks for improved performance: opinion paper. SA Journal of Human Resource Management, 9(1), 1-12.
Mir Mohammadi, S.M., Hasanpour, A. (2012). Administrative system of Iran; an analysis of problems and challenges. Public administration perspective, 8, 9-22. (in Persian)
Misangyi, V. F., Weaver, G. R., & Elms, H. (2008). Ending corruption: The interplay among institutional logics, resources, and institutional entrepreneurs.‎ Academy of Management Review,‎ 33(3), 750-770.
Mohammadpour, A. (2014). Research method; anti method (philosophy and plan in qualitative methodology). Vol 1, Tehran: Jameeshenasa press, second edition. (in Persian)
Nepotism in employment of oil ministery, August 28, 2017, Arman newspaper, 3404, 8.
(in Persian)
Olken, B. A. (2007). Monitoring corruption: evidence from a field experiment in Indonesia.‎ Journal of political Economy,‎ 115(2), 200-249.
Ones, D. S., Viswesvaran, C., & Schmidt, F. L. (1993). Comprehensive meta-analysis of integrity test validities: Findings and implications for personnel selection and theories of job performance.‎ Journal of applied psychology,‎ 78(4), 679.
Plan and management organization (2002). Fighting corruption and development of administrative integrity plan (government). Tehran: Plan and management organization press, Zohal press, second edition. (in Persian)
Poocharoen, O. O., & Brillantes, A. (2013). Meritocracy in Asia Pacific: Status, issues, and challenges. Review of Public Personnel Administration, 33(2), 140-163.
Putting others on legally, March 13, 2017, Ghanoun newspaper, 892, 5. (in Persian)
Rafei Pour, F. (1997). Development and antithesis. Tehran: Stock company of Enteshar press. (in Persian)
Rahnavard, F. (2013). Architecture of administrative system under the aegis of generic policy proclamation. Journal of development, 10, 15-22. (in Persian)
Sajjadi, H.S., Hallaji, F., Maarouf, N. (2016). Investigating administrative integrity from viewpoint of employees of educational hospitals of Isfahan. Health based researches, 1 (2), 123-132. (in Persian)
Sekaran, U. (2011). Research methods in management (trans. by Mohammad Saebi and Mahmoud Shirazi). Tehran: institute of public administration education. (in Persian)
Seyyed Javadein, S.R., Hasangholipour, T., Astaraki, S. (2017). Investigating effect of happiness on administrative integrity including mediaton effect of employees’ quality of work life. Organizational behavior studies, 5 (2), 1-24. (in Persian)
Shah, A. (Ed.). (2007).‎ Performance accountability and combating corruption. World Bank Publications.
Sheykh Esmaeili, S., Hasani, K., Nargesi, S. (2013). Perceived meritocracy of managers and psychological empowerment of employees. Journal of process of management and development, 28 (1), 117- 139. (in Persian)
Social and information assistance of judicature (2012). Causes of economical corruption and ways of fighting it. Tehran: judicature press. (in Persian)
Soltani, I. (2003). A view on the role of human resource development in administrative integrity. Administrative development, 35-36, 95-106.
Sullivan, J. D. (2009). The moral compass of companies: Business ethics and corporate governance as anti-corruption tools. Global Corporate Governance Forum.
Tabari, M., Mohammadi, H. (2009). Obstacles of administrative development in developing coutries. Economical- political information, 247-248, 252-261. (in Persian)
Taghizadeh, H., Soltani Fesghendis, Gh. R. (2018). Investigating the role of perceived organizational justice in people intention to corruption in organization. Journal of organizational culture, 15 (3), 529- 550. (in Persian)
Taleghani, Gh., Tabatabaei, Z., Ghaffari, A. (2015). Investigating individual and organizational factors affect administrative corruption in branches of bank Sepah in Qom. Journal of organizational culture, 12 (2), 235-253. (in Persian)
Tanzi, V. (1998). Corruption around the world: Causes, consequences, scope, and cures.‎ Staff Papers,‎ 45(4), 559-594.
Taghavi, M., Nikoumaram, H., Ghaffari, F., Toutian, S. (2012). Relation between administrative corruption and economic development in OPEC members. Journal of Management, 8 (21), 88- 102. (in Persian)
Vinayan, J. (2015). Vulnerability of HR Systems and Practices to Corruption: A Review and Research Agenda. Editorial Team, 7(1), 25.
Wei, S. J. (1999). Corruption in economic development: Beneficial grease, minor annoyance, or major obstacle?Policy Research Working Paper Series 2048, The World Bank.
Zahedi, Sh., Mohammad Nabi, S., Shahbazi, M. (2010). Investigating factors affect decreasing administrative corruption (case study in municipality of Tehran). Journal of organizational culture, 7 (20), 29-55. (in Persian)
Zarandi, S., Maadani, J. (2017). Designing a model of Islamic organizational culture against administrative corruption in organizations. Organizational behavior studies, 5 (2), 85-117. (in Persian)