بررسی رابطه خصوصیات ارتباطاتی ادراک‌شده از صفحه سازمان در رسانه‌های اجتماعی با قصد پیگیری شغل کارجویان: نقش میانجی شخصیت برند کارفرما

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه رهبری و سرمایه انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه رهبری و سرمایه انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استاد، گروه رهبری و سرمایه انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین خصوصیات ارتباطاتی ادراک‌شده از صفحه سازمان در رسانه‌های اجتماعی و قصد پیگیری شغل کارجویان و بررسی نقش میانجی شخصیت برند کارفرما در این رابطه است.
روش: برای دستیابی به این هدف، از طرح تحقیق هم‏بستگی به ‌روش کمی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، دانشجویان سال آخر و تازه دانش‌آموختگان مقاطع تحصیلی کارشناسی و تحصیلات تکمیلی بودند. از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد و 384 نفر به پرسش‏نامه آنلاین پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای اس‌پی‌اس‌اس نسخه 24 و لیزرل نسخه 2/10 استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بین خصوصیات ارتباطاتی ادراک‌شده از صفحه سازمان در رسانه‌های اجتماعی (ادراک از حضور اجتماعی و ادراک از حاوی اطلاعات‌بودن) و قصد پیگیری شغل کارجویان از طریق نقش میانجی شخصیت برند کارفرما (شامل ادراک از صمیمیت سازمانی و ادراک از شایستگی سازمانی) ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که کاهش یا افزایش ادراک از حضور اجتماعی و ادراک از حاوی اطلاعات‌بودن صفحه اجتماعی سازمان، به کاهش یا افزایش صمیمیت سازمانی و شایستگی سازمانی ادراک‌شده توسط کارجویان منجر می‌شود. کارجویان محتوای صفحه اجتماعی یک سازمان با اطلاعات نامرتبط یا کمتر مرتبط را به‌عنوان شاخص بی‌نظمی ‌‌و بی‌رغبتی کارکردهای جذب برداشت می‌کنند که ممکن است در درک شایستگی کلی سازمانی تأثیر بگذارد. از سوی دیگر کاربردی‌بودن اطلاعات در صفحه اجتماعی سازمان بر ادراک متقاضیان بالقوه از کیفیت شرکت تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Perceived Communication Characteristics of an Organization's Social Media Page and Job Seekers' Job Pursuit Intentions: The Mediating Role of Employer Brand Personality

نویسندگان [English]

  • Mohsen Kamandi 1
  • Neda Mohammad Esmaeili 2
  • Aryan Gholipour 3
1 MSc., Department of Leadership and Human Capital, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Leadership and Human Capital, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Prof., Department of Leadership and Human Capital, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective
This study primarily seeks to investigate the relationship between the perceived communication characteristics of the organization's social media page and the job pursuit intentions of job seekers. It also tries to find the mediating role of organizational personality in the association with perceived communication characteristics of the organization's social media page and job seekers' job pursuit intentions. Based on signaling theory, we propose that job seekers rely on perceived communication characteristics of a social media page (social presence and informativeness) as signals of the organization's personality (warmth and competence), which in turn relate to job pursuit intention.
Methods
To achieve this purpose, we used the correlational research design of the quantitative method. We carried out an online survey and the research model was tested by distributing a questionnaire among 384 final-year undergraduate and postgraduate students or recent graduates from universities. A simple random sampling method was used to select students. After answering the demographic questions, the respondents visited the company's Instagram page through a link and completed the questionnaire after viewing the page. SPSS 24 and LISREL 10.2 software were used for data analysis.
 
Results
The findings showed that there is a relationship between the perceived communication characteristics of the organization's social media page (perceived social presence and perceived informativeness) and job seekers' job pursuit intentions through the mediating role of organizational personality (perceived organizational warmth and perceived organizational competence). Based on the achieved results, any decrease or increase in the perceived social presence and perceived informativeness on the organization's social media page would decrease or increase the perceived organizational warmth and perceived organizational competence of job seekers. Job seekers view an organization's social media page with unrelated or less relevant information as an indicator of disorder, which may be influential in their overall perception of organizational competence. On the other hand, the applicability of the information on the social organization page affects the perception of potential applicants about the quality of the company.
Conclusion
This research provides interesting implications for organizations trying to recruit talent. The findings suggest that organizations can signal their employer brand personality through their own social media page, which in turn positively relates to job pursuit intentions. Based on these findings, organizations need to find out which social media platforms their target groups use to look for information about potential employers and to create and maintain a page on those platforms. Organizations that want to increase potential applicants' perceptions of the organization as a warm employer, should create a page high in social presence. To strengthen the signals a social media page conveys, organizations should act deliberately on what and how they communicate on their page and how this can be interpreted by potential applicants. To this end, the collaboration between an organization's communication or public relations and the recruitment department seems crucial.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job pursuit intentions
  • Employer brand personality
  • Recruitment
  • Social media
قلی‌پور، آرین؛ محمد اسماعیلی، ندا؛ پارسا، فریبا (1397). بررسی تأثیر مبادله رهبر پیرو بر حسادت سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان ستاد بانک ملی ایران). فصلنامه مدیریت دولتی، 10(3)، 415-442.
 
References
Aaker, J. L. (1997). Dimensions of Brand Personality. Journal of Marketing Research, 34(3), 347-356. doi:10.2307/3151897
Aiman-Smith, L., Bauer, T. N. & Cable, D. M. (2001). Are You Attracted? Do You Intend to Pursue? A Recruiting Policy-Capturing Study. Journal of Business and Psychology, 16(2), 219-237. doi:10.1023/A:1011157116322
Allen, D. G., Biggane, J. E., Pitts, M., Otondo, R. & Van Scotter, J. (2013). Reactions to Recruitment Web Sites: Visual and Verbal Attention, Attraction, and Intentions to Pursue Employment. Journal of Business and Psychology, 28, 263-285. doi:10.1007/s10869-012-9281-6
Allen, D. G., Van Scotter, J. R. & Otondo, R. F. (2004). Recruitment communication media: Impact on prehire outcomes. Personnel Psychology, 57(1), 143–171. doi:10.1111/j.1744-6570.2004.tb02487.x
Azar, S. L., Machado, J., Vacas-de-Carvalho, L. & Mendes, A. (2016). Motivations to interact with brands on Facebook – Towards a typology of consumer–brand interactions. Journal of Brand Management, 23, 153–178. doi:10.1057/bm.2016.3
Banerjee, P., Saini, G. K. & Kalyanaram, G. (2018). The role of brands in recruitment: mediating role of employer brand equity. Asia Pacific Journal of Human Resources, 58(2), 173-196. doi:10.1111/1744-7941.12209
Banks, G. C., Kepes, S., Joshi, M. & Seers, A. (2015). Social identity and applicant attraction: Exploring the role of multiple levels of self. Journal of Organizational Behavior, 37(3), 326–345. doi:10.1002/job.2043
Barber, A. E. & Roehling, M. V. (1993). Job postings and the decision to interview: A verbal protocol analysis. Journal of Applied Psychology, 78(5), 845–856. doi:10.1037/0021-9010.78.5.845
Bowen, C.-C., Stevenor, B. A. & Davidson, S. G. (2021). How people perceive different types of social media screening and their behavioral intention to pursue employment. Computers in Human Behavior Reports, 3. doi:10.1016/j.chbr.2021.100089
Boyd, D. M. & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), 210-230. doi:10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x
Cable, D. M. & Turban, D. B. (2001). Establishing the dimensions, sources and value of job seekers' employer knowledge during recruitment. Research in Personnel and Human Resources Management, 20, 115-163. doi:10.1016/S0742-7301(01)20002-4
Cable, D. M. & Yu, K. Y. (2006). Managing job seekers' organizational image beliefs: The role of media richness and media credibility. Journal of Applied Psychology, 91(4), 828–840. doi:10.1037/0021-9010.91.4.828
Caleb, C. T. & Hayes, R. A. (2015). Social Media: Defining, Developing, and Divining. Atlantic Journal of Communication, 23, 46-65. doi:10.1080/15456870.2015.972282
Carballo-Penela, A., Ruzo-Sanmartín, E. & Sousa, C. M. (2020). Influence of Business Commitment to Sustainability, Perceived Value Fit, and Gender in Job Seekers’ Pursuit Intentions: A Cross-Country Moderated Mediation Analysis. Sustainability, 12(11). doi:10.3390/su12114395
Carpentier, M., Van Hoye, G. & Weijters, B. (2019). Attracting applicants through the organization's social media page: Signaling employer brand personality. Journal of Vocational Behavior, 115. doi:10.1016/j.jvb.2019.103326
Carpentier, M., Van Hoye, G. & Weng, Q. (2019). Social Media Recruitment: Communication Characteristics and Sought Gratifications. Frontiers in Psychology, 10. doi:10.3389/fpsyg.2019.01669
Carpentier, M., Van Hoye, G., Stockman, S., Schollaert, E., Van Theemsche, B. & Jacobs, G. (2017). Recruiting nurses through social media: Effects on employer brand and attractiveness. Journal of Advanced Nursing, 73(11), 2696–2708. doi:10.1111/jan.13336
Chang, W. & Tanford, S. (2018). The Impact of Job Advertising on Hospitality Graduates’ Job Pursuit Intention. Journal of Hospitality & Tourism Education, 30(4), 215-228. doi:10.1080/10963758.2018.1480380
Chapman, D. S., Uggerslev, K. L., Carroll, S. A., Piasentin, K. A. & Jones, D. A. (2005). Applicant Attraction to Organizations and Job Choice: A Meta-Analytic Review of the Correlates of Recruiting Outcomes. Journal of Applied Psychology, 90(5), 928–944. doi:10.1037/0021-9010.90.5.928
Chin, W. W. (1998). Commentary: Issues and Opinion on Structural Equation Modeling. MIS Quarterly, 22(1), vii–xvi. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/249674
Cober, R. T., Brown, D. J., Levy, P. E., Cober, A. B. & Keeping, L. M. (2003). Organizational Web Sites: Web Site Content and Style as Determinants of Organizational Attraction. International Journal of Selection and Assessment, 11(2-3), 158-169. doi:10.1111/1468-2389.00239
Collins, C. J. (2007). The interactive effects of recruitment practices and product awareness on job seekers' employer knowledge and application behaviors. Journal of Applied Psychology, 92(1), 180-190. doi:10.1037/0021-9010.92.1.180
Connelly, B. L., Certo, S. T., Ireland, R. D. & Reutzel, C. R. (2010). Signaling Theory: A Review and Assessment. Journal of Management, 37(1), 39–67. doi:10.1177%2F0149206310388419
Connelly, B. L., Certo, S. T., Ireland, R. D. & Reutzel, C. R. (2011). Signaling Theory: A Review and Assessment. Journal of Management, 37(1), 39–67. doi:10.1177%2F0149206310388419
da Motta Veiga, S. P., Clark, B. B. & Moake, T. R. (2019). Infuence of Job‑Dedicated Social Media on Employer Reputation. Corporate Reputation Review. doi:10.1057/s41299-019-00083-z
Deloitte. (2018). The Deloitte Millennial Survey. Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
Etter, M., Ravasi, D. & Colleoni, E. (2019). Social Media and the Formation of Organizational Reputation. Academy of Management Review, 44(1), 28-52. doi:10.5465/amr.2014.0280
Eveleth, D. M., Baker-Eveleth, L. J. & Stone, R. W. (2015). Potential applicants’ expectation-confirmation and intentions. Computers in Human Behavior, 44, 183-190. doi:10.1016/j.chb.2014.11.025
Facebook. (2021). Company info: Stats. Retrieved August 28, 2020, from https://about.fb.com/company-info/
Fornell, C. & Larcker, D. F. (1981). Structural equation models with unobservable variables and measurement error: Algebra and statistics. Journal of Marketing Research, 18(3), 382-388. doi:10.2307/3150980
Frasca, K. J. & Edwards, M. R. (2017). Web-based corporate, social and video recruitment media: Effects of media richness and source credibility on organizational attraction. International Journal of Selection and Assessment, 25(2), 125–137. doi:10.1111/ijsa.12165
Gao, Q. & Feng, C. (2016). Branding with social media: User gratifications, usage patterns, and brand message content strategies. Computers in Human Behavior, 63, 868–890. doi:10.1016/j.chb.2016.06.022
Gholipour, A., Mohammadesmaeili, N., & Parsa, F. (2018). The Effect of Leader-member Exchange on Organizational Envy (Case of Study: A Survey on Iran's Melli Bank's Staff). Journal of Public Administration10(3), 415-442. doi: 10.22059/jipa.2018. 262557.2324 (in Persian)
Harris, C. M. & Pattie, M. W. (2020). Interns’ perceptions of HR practices and their influence on fit and intentions to join. The International Journal of Human Resource Management, 31(12), 1513-1532. doi:10.1080/09585192.2017.1416651
Highhouse, S., Lievens, F. & Sinar, E. F. (2003). Measuring attraction to organizations. Educational and Psychological Measurement, 63(6), 986-1001. doi:10.1177%2F0013164403258403
Howard, P. N. & Parks, M. R. (2012). Social Media and Political Change: Capacity, Constraint, and Consequence. Journal of Communication, 62(2), 359–362. doi:10.1111/j.1460-2466.2012.01626.x
Kaplan, A. M. & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business horizons, 53(1), 59-68. doi:10.1016/j.bushor.2009.09.003
Kausel, E. E. & Slaughter, J. E. (2011). Narrow personality traits and organizational attraction: Evidence for the complementary hypothesis. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 114(1), 3–14. doi:10.1016/j.obhdp.2010.08.002
Kent, M. L. (2010). Directions in social media for professionals and scholars. In R. Heath  & 2nd (Ed.), Handbook of Public Relations (pp. 643-656). Thousand Oaks, CA: Sage.
Kissel, P. & Büttgen, M. (2015). Using social media to communicate employer brand identity: The impact on corporate image and employer attractiveness. Journal of Brand Management, 22, 755–777. doi:10.1057/bm.2015.42
Kucherov, D. & Zhiltsova, E. (2020). Social Media in Employer Branding in FMCG in Russia: Millennials’ Perspective. Journal of East-West Business, 24(2), 160-183. doi:10.1080/10669868.2020.1862383
Kumari, S. & Saini, G. K. (2018). Do instrumental and symbolic factors interact in influencing employer attractiveness and job pursuit intention? Career Development International, 23(4), 444-462. doi:10.1108/CDI-03-2018-0069
Leonardi, P. M., Huysman, M. & Steinfield, C. (2013). Enterprise Social Media: Definition, History, and Prospects for the Study of Social Technologies in Organizations. Journal of ComputerMediated Communication, 19(1), 1-19. doi:10.1111/jcc4.12029
Lewis, B. K. (2010). Social media and strategic communication: Attitudes and perceptions. Public Relations Journal, 4(3), 1-23.
Lievens, F. & Highhouse, S. (2003). The relation of instrumental and symbolic attributes to a company's attractiveness as an employer. Personnel Psychology, 1, 75-102. doi:10.1111/j.1744-6570.2003.tb00144.x
Lievens, F. & Slaughter, J. E. (2016). Employer image and employer branding: What we know and what we need to know. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 3, 407–440. doi:10.1146/annurev-orgpsych-041015-062501
Lievens, F., Van Hoye, G. & Anseel, F. (2007). Organizational identity and employer image: Towards a unifying framework. British Journal of Management, 18(1), S45-S59. doi:10.1111/j.1467-8551.2007.00525.x
Lievens, F., Van Hoye, G. & Schreurs, B. (2005). Examining the relationship between employer knowledge dimensions and organizational attractiveness: An application in a military context. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 78(4), 553–572. doi:10.1348/09631790X26688
Lim, Y.-s. & Van Der Heide, B. (2015). Evaluating the wisdom of strangers: The perceived credibility of online consumer reviews on yelp. Journal of Computer-Mediated Communication, 20(1), 67-82. doi:10.1111/jcc4.12093
LinkedIn. (2022). About LinkedIn. Retrieved August 28, 2020, from https://about.linkedin.com
Little, T. D., Rhemtulla, M., Kimberly, G. & Schoemann, A. M. (2013). Why the items versus parcels controversy needn’t be one. Psychological Methods, 18(3), 285-300. doi:10.1037/a0033266
Madera, J. M. (2012). Using social networking websites as a selection tool: The role of selection process fairness and job pursuit intentions. International Journal of Hospitality Management, 31(4), 1276-1282. doi:10.1016/j.ijhm.2012.03.008
McFarland, L. A. & Ployhart, R. E. (2015). Social Media: A Contextual Framework to Guide Research and Practice. Journal of Applied Psychology, 100(6), 1653–1677. doi:10.1037/a0039244
Michaelidou, N., Siamagka, N. T. & Christodoulides, G. (2011). Usage, barriers and measurement of social media marketing: An exploratory investigation of small and medium B2B brands. Industrial Marketing Management, 40(7), 1153-1159. doi:10.1016/j.indmarman.2011.09.009
Neill, M. S. & Moody, M. (2015). Who is responsible for what? Examining strategic roles in social media management. Public Relations Review, 41(1), 109-118. doi:10.1016/j.pubrev.2014.10.014
Papacharissi, Z. (2009). The virtual geographies of social networks: A comparative analysis of Facebook, LinkedIn and ASmallWorld. New Media & Society, 11(1-2), 199–220. doi:10.1177%2F1461444808099577
Russo, A., Watkins, J., Kelly, L. & Chan, S. (2008). Participatory Communication with Social Media. Curator: The Museum Journal, 51(1), 21-31. doi:10.1111/j.2151-6952.2008.tb00292.x
Ryan, A. M., Horvath, M. & Kriska, D. (2005). The Role of Recruiting Source Informativeness and Organizational Perceptions in Decisions to Apply. International Journal of Selection and Assessment, 13(4), 235-249. doi:10.1111/j.1468-2389.2005.00321.x
Rynes, S. L. & Barber, A. E. (1990). Applicant Attraction Strategies: An Organizational Perspective. Academy of Management Review, 15(2), 286-310. doi:10.5465/amr.1990.4308158
Saini, G., Rai, P. & Choudhary, M. (2013). What do best employer surveys reveal about employer branding and intention to apply? Journal of Brand Management, 21(2), 95-111. doi:10.1057/bm.2013.10
Saunders, M. N., Lewis, P. & Thornhill, A. (2019). Research Methods for Business Students (8th ed.). Harlow, United Kingdom: Pearson Education.
Schreurs, B., Derous, E., De Witte, K., Proost, K., Andriessen, M. & Glabeke, K. (2005). Attracting Potential Applicants to the Military: The Effects of Initial Face-to-Face Contacts. Human Performance, 18(2), 105-122. doi:10.1207/s15327043hup1802_1
Sekaran, U. & Bougie, R. (2016). Research Methods For Business: A Skill Building Approach (7th ed.). Chichester: Wiley.
Short, J., Williams, E. & Christie, B. (1976). The social psychology of telecommunications. London: Wiley. doi:10.2307/2065899
SHRM. (2016). Using social media for talent acquisition:. Retrieved August 28, 2020, from https://www.shrm.org/hr-today/trends-and-forecasting/research-and-surveys/Documents/SHRM-Social-Media-Recruiting-Screening-2015.pdf
Sivertzen, A.-M., Nilsen, E. R. & Olafsen, A. H. (2013). Employer branding: employer attractiveness and the use of social media. Journal of Product & Brand Management, 22(7), 473–483. doi:10.1108/jpbm-09-2013-0393
Slaughter, J., Zickar, M. J., Highhouse, S. & Mohr, D. C. (2004). Personality Trait Inferences About Organizations: Development of a Measure and Assessment of Construct Validity. Journal of Applied Psychology, 89(1), 85-103. doi:10.1037/0021-9010.89.1.85
Smither, J. W., Millsap, R. E., Stoffey, R. W., Reilly, R. R. & Pearlman, K. (1996). An experimental test of the influence of selection procedures on fairness perceptions, attitudes about the organization, and job pursuit intentions. Journal of Business and Psychology, 10, 297-318. doi:10.1007/BF02249605
Sobel, M. E. (1982). Asymptotic Confidence Intervals for Indirect Effects in Structural Equation Models. Sociological Methodology, 13, 290-312. doi:10.2307/270723
Spence, M. (1973). Job Market Signaling. The Quarterly Journal of Economics, 87(3), 355-374. doi:10.2307/1882010
Statcounter. (2022, April). Retrieved from https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/iran
Statista. (2022, April 28). Number of social network users worldwide from 2017 to 2025. Retrieved from www.statista.com: https://www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-network-users/
Stiglitz, J. E. (2002). Information and the Change in the Paradigm in Economics. American Economic Review, 92(3), 460-501. doi:10.1257/00028280260136363
Stoughton, W. J., Thompson, L. F. & Meade, A. W. (2015). Examining Applicant Reactions to the Use of Social Networking Websites in Pre-Employment Screening. Journal of Business and Psychology, 30, 73-88. doi:10.1007/s10869-013-9333-6
Tanwar, K. & Kumar, A. (2019). Employer brand, person-organisation fit and employer of choice Investigating the moderating. Personnel Review, 48(3), 799-823. doi:10.1108/PR-10-2017-0299
Terry, M. (2009). Twittering healthcare: Social media and medicine. Telemedicine and e-Health, 15(6), 507-510. doi:10.1089/tmj.2009.9955
Turban, D. B. (2001). Organizational attractiveness as an employer on college campuses: An examination of the applicant population. Journal of Vocational Behavior, 58(2), 293–312. doi:10.1006/jvbe.2000.1765
Uggerslev, K. L., Fassina, N. E. & Kraich, D. (2012). Recruiting Through the Stages: A Meta‐Analytic Test of Predictors of Applicant Attraction at Different Stages of the Recruiting Process. Personnel Psychology, 65(3), 597–660. doi:10.1111/j.1744-6570.2012.01254.x
Van Hoye, G. (2008). Nursing recruitment: relationship between perceived employer image and nursing employees’ recommendations. . Journal of Advanced Nursing, 63(4), 366-375. doi:10.1111/j.1365-2648.2008.04710.x
Wallace, M., Lings, I. & Cameron, R. (2012). Industry branding: attracting talent to weaker profile industries. Asia Pacific Journal of Human Resources, 50(4), 483-502. doi:10.1111/j.1744-7941.2012.00040.x
Williamson, I., Lepak, D. P. & King, J. (2003). The effect of company recruitment web site orientation on individuals’ perceptions of organizational attractiveness. Journal of Vocational Behavior, 63(2), 242–263. doi:10.1016/s0001-8791(03)00043-5
Wright, P., Ferris, S. P., Hiller, J. S. & Kroll, M. (1995). Competitiveness through Management of Diversity: Effects on Stock Price Valuation. The Academy of Management Journal, 38(1), 272-287. doi:10.2307/256736
Zhu, S., Dalal, D. K., Nolan, K. P. & Barnes-Farrell, J. L. (2021). Understanding the role of organizational personality and social identity concerns on initial recruitment outcomes. Journal of Vocational Behavior, 124. doi:10.1016/j.jvb.2020.103518