نویسنده = �������������� ������ ��������
طراحی الگوی حکمرانی شهری هوشمند با استفاده از رویکرد فراترکیب

دوره 15، شماره 3، 1402، صفحه 400-438

10.22059/jipa.2023.358375.3323

پانته آ غفاری؛ علی اصغر پورعزت؛ وحید آرایی؛ سید مهدی الوانی


ارائه مدلی جامع از مشارکت خبرگان و تشکل‌های مردم‌نهاد در مدیریت عملکرد بخش عمومی

دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 3-28

10.22059/jipa.2020.306648.2779

سیدمحمد مقیمی؛ علی اصغر پورعزت؛ میثم لطیفی؛ امید ابراهیمی


انگاره دولت شاهد در نقش هدایتگر دولت فاعل

دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 584-585

علی اصغر پورعزت


معناسازی: تحلیل مفهومی و کاربست‌ها در مدیریت منابع انسانی

دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 509-529

10.22059/jipa.2019.268468.2405

هادی عارف؛ سیدرضا سیدجوادین؛ علی اصغر پورعزت؛ قنبر محمد الیاسی


شناسایی مؤلفه‌های سیستم تأمین منابع انسانی در راستای ارتقای‌ سلامت نظام اداری

دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 251-284

10.22059/jipa.2019.277466.2504

حسین ایمانی؛ آرین قلی پور؛ عادل آذر؛ علی اصغر پورعزت


تحلیل محتوای پژوهش‌های فصلنامه مدیریت دولتی دانشگاه تهران

دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 387-414

10.22059/jipa.2018.265121.2359

حسین ایمانی؛ امیرحسین عبدالله زاده؛ علی اصغر پورعزت


بازنمایی سیستم تاراج نوین در قالب سوداگری اداری

دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 209-226

10.22059/jipa.2018.247808.2150

علی اصغر پورعزت؛ علی قربانی؛ جهان عبدی؛ فاطمه نجارشمس


گناه‎های کشنده در بودجه‎بندی عمومی ایران

دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 31-58

10.22059/jipa.2018.247589.2143

میریعقوب سیدرضائی؛ علی اصغر پورعزت؛ مجتبی امیری؛ عادل آذر


توسعۀ مدل ارزشیابی خط‌مشی نگهداشت اثربخش اعضای هیئت علمی در آموزش عالی

دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 489-516

10.22059/jipa.2018.247098.2140

حکیمه حسنقلی پور؛ مجتبی امیری؛ علی اصغر پورعزت


طراحی و تبیین مدل بودجه‎بندی بر اساس شاخص‎های حکمرانی خوب در ایران

دوره 8، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 645-664

10.22059/jipa.2017.62180

سید محمد مقیمی؛ علی اصغر پور عزت؛ حسن دانایی فرد؛ حیدر احمدی


فمینیسم در مطالعات سازمان

دوره 7، شماره 3، مهر 1394، صفحه 437-458

10.22059/jipa.2015.53860

امیرحسین خالقی؛ علی اصغر پورعزت


سازمان به‎مثابۀ ققنوس: تأملی بر زندگی و مرگ سازمان‌های اجتماعی (مورد مطالعه: جهاد سازندگی)

دوره 6، شماره 3، مهر 1393، صفحه 419-436

10.22059/jipa.2014.52007

علی اصغر پورعزت؛ خدیجه روزبهانی؛ غزاله طاهری عطار؛ علی اصغر سعدآبادی


تحلیل گفتمانی امر اخلاقی در سیاستگذاری حکومت الکترونیکی ایران

دوره 5، شماره 4، دی 1392، صفحه 79-100

10.22059/jipa.2013.50389

امیرحسین خالقی؛ علی اصغر پورعزت؛ فرهاد رهبر؛ سید سپهر قاضی نوری


ترسیم نقشه علم اداره امور عمومی (مدیریت دولتی) بر مبنای مقالات موجود در ISI

دوره 3، شماره 6، اردیبهشت 1390، صفحه 127-274

حسن عابدی جعفری؛ علی اصغر پورعزّت؛ مجتبی امیری؛ فاطمه دلبری راغب