توسعۀ مدل ارزشیابی خط‌مشی نگهداشت اثربخش اعضای هیئت علمی در آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، تهران، ایران

چکیده

جوهرۀ آموزش عالی، سرمایۀ انسانی آن است؛ پس برنامه­ریزی برای تأمین سرمایۀ انسانی، از اولویت شایان توجهی برخوردار است. پژوهش حاضر درصدد توسعۀ مدلی برای «ارزشیابی خط­مشی نگهداشت اثربخش اعضای هیئت علمی در آموزش­عالی» است. نوع پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از جنبۀ روش پژوهش، آمیخته (کیفی ـ کمی) است. پژوهش در دو مرحله به اجرا درآمده است؛ در مرحلۀ اول (کیفی) ابعاد و مؤلفه­های مدل از طریق بررسی ادبیات نظری و مصاحبۀ عمیق با خبرگان (16 نفر از مدیران و اعضای هیئت علمی آموزش عالی که ابتدا با روش نمونه­گیری هدفمند و در ادامه به شیوۀ گلولۀ برفی یا زنجیره­ای انجام شد و تا رسیدن به مرحلۀ اشباع ادامه یافت) جمع­آوری شده و با استفاده از روش تحلیل تم، بررسی شدند و کدهای شناسایی شده بر اساس میزان تشابه مفهومی، دسته‌بندی و ترکیب شدند تا50 مقولۀ فرعی، 22 مقولۀ اصلی و در نهایت 9 بعد برای طراحی مدل استخراج گردید. در مرحلۀ دوم (کمی) نیز برای اعتبارسنجی مؤلفه­های شناسایی شده، از روش دلفی و ابزار پرسشنامه (در دو مرحله با 20 نفر از طریق روش نمونه­گیری هدفمند) استفاده شد تا به اجماع خبرگان رسید و مدل نهایی به­دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Model for the Evaluation of Effective Retention Policy for Faculty Members in Higher Education

نویسندگان [English]

  • hakimeh hasangholipour 1
  • Mojtaba Amiry 2
  • Ali Asghar Pourezzat 3
1 Ph.D. Candidate in Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Prof. in Public Administration, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Prof. in Public Administration, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The essence of higher education is its human capital (resources). Nowadays, where science and technology are the country's top priorities, the importance of planning in this area is a priority, too. The purpose of this article is to develop an evaluation model of effective retention policy for faculty members in higher education. The research is applied in nature and the researchers used mixed method (qualitative-quantitative) to conduct it. The research was carried out in two steps: in the first stage (qualitative) the dimensions and components of the model were set through reviewing theoretical literature and in-depth interviews with 16 experts (faculty members all of whom were selected based on snowball sampling). The extracted dimensions were analyzed using theme analysis. Finally, 22 main categories, 50 sub categories, and 9 dimensions were identified and classified according to their conceptual similarity. In the second stage (quantitative), the Delphi method and a questionnaire (a two-step questionnaire with 20 people selected by targeted sampling method) were used to assess the validity of the identified components. There achieved a consensus among the experts and the finalized model was obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effective retention
  • Evaluation model
  • Higher Education
  • mixed method
  • Policy evaluation
پورعزت، ع. ا.؛ سیدرضایی، م. (1396). ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت).
طهماسبی، ر.؛ قلی­پور، آ.؛ جواهری­زاده ا. (1391). مدیریت استعدادها: شناسایی و رتبه‎بندی عوامل مؤثر بر جذب و نگه‎داشت استعدادهای علمی. پژوهش­هایمدیریتعمومی. 5 (17)، 26-5.
قاراخانی، م. (1393). سیاست­هایرفاهیاعضایهیئت­علمیدرایران. فصلنامۀعلوماجتماعی، (66)، 168-126.
قلی­پور، ر. (1391). تصمیم­گیری سازمانی و خط­مشی­گذاری عمومی. چاپ سوم. تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها.
محب­زادگان، ی.؛ پرداختچی، م.ح.؛ قهرمانی، م.؛ فراستخواه، م. (1392)­. تدوینالگوییبرایبالندگیاعضایهیئت­علمیبارویکرد مبتنیبرنظریۀداده‎ بنیاد.فصلنامۀپژوهشوبرنامه­ریزیدرآموزش عالی، (70)، 25-1.
محمدپور، ا. ­(1392). روش پژوهش کیفی، ضد روش 1 و 2: مراحل و رویه‌های عملی در روش‌شناسی کیفی. تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
منوریان، ع. (1394). اجرا و ارزشیابی خط­‎‎مشی عمومی. تهران: انتشارات کتاب مهربان.
Alagheband, A.­ (2011). Introductions of educational management. Thirty Eighth Edition, Tehran: Ravaan Publication.
Alkin, M. C. (2004). Evaluation Roots. London, Thousand Oaks and New Delhi: Sage Publications. DOI:10.4135/9781412984157.
Axelrod, E., Handfield-Jones, H. & Welsh, T.A. (2001). The war on talent, part two. McKinsey Quarterly, No. 2.
Ballart, X. (1998). Spanish Evaluation Practice Versus Program Evaluation Theory: Cases From Five Policy Areas. Evaluation, 4(2), 151-153.
Baron, A. (2011). Measuring Human Capital. Strategic HR Review, 10(2), 30-35.
Tony Bilton, T.,  Bonnett, K., Jones, P., Lawson, T., Skinner, D.,  Stanworth, M.,  Webster, A (2002). Introductory Sociology (4th Ed). Palgrave Macmillan Publishing Company.
Braun, V. & Victoria, C. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101.
Brownson, R.C., Royer, C., Chriqui, J.F. & Stamatakis, K. A. (2009). Understanding evidence-based public health policy. American Journal of Public Health, 99(9), 1576–1583.
Ejaz, S. & Akbar, W. (2015). An Effectiveness of Human Resource Management Practices on Employee Retention Findings from Insurance Companies of Karachi. European Journal of Business and Management, 7(7), 27-33.
Fetterman, D. M. (2005). Empowerment and Ethnographic Evaluation. Annals of Anthropological Practice, 24(1), 71-78.
Fischer, F., Miller, G. & Sidney, M. (2007). Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics and Methods. Boca Raton, FL: CRC Press.
Frank, F.D. & Taylor, C.R. (2004). The Race for Talent: Retaining Engaing Workers in the 21st Century HR. Human Resource Planning, 27(3), 12-26.
Gharakhani, M. (2014). Welfare Policies of Faculty Members in Iran. Social Sciences Quarterly, (66), 126-168. (in Persian)
Gholipour, R. (2012). Organizational Decision-Making and Public Policy-Making. Third Edition. The Organization for Researching and Composing University Textbooks in the Humanities (SAMT). (in Persian)
Gwet, K.L. (2014). Handbook of inter-rater reliability: The definitive guide to measuring the extent of agreement among raters. Advanced Analytics LLC.
Howlett, M., Ramesh, M. & Perl, A. (2009). Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems.Third Edition. Oxford University Press.
Imas, L. & Rist, R. (2009). The Road to Results: Designing and Conducting Effective Development Evaluations. The World Bank. ISBN: 978-0-8213-7891-5. 583p.
Kahan, B. (2008). Excerpts from Review of Evaluation Frameworks. Saskatchewan Ministry of Education.
Kosi, I., Opoku-Danso, A. & Sarpong Ofori, A.A. (2015). HRM Practices and Retention: An Empirical Study of Senior Staff of University of Cape Coast. International Journal of Technology Enhancements and Emerging Engineering Reseearch, 3(11), 62-68.
Mkulu, D.G., Adhiambo, J. M. & Katundano, T. (2017). Workplace Administrative Strategies for Retention of Academic Staff in Private Universities in Southern Highlands Zone, Tanzania. American Journal of Sociological Research, 7(2), 77-84.
Mohammad Pour, A. (2013). Qualitative research method, anti-method 1 and 2: Practical steps and procedures in qualitative methodology. Tehran: Publications of Sociologists. (in Persian)
Moheb Zadeghan, Y., Pardakhtchi, M., Ghahremani, M., Farasatkhah, M. (2013). Designing the Model for faculty members Development Based on Grounded Theory. Journal of Research and Planning in Higher Education, (70), 1-25. (in Persian)
Monavarian, A. (2015). Implementation and evaluation of Public Policy. Tehran: Publication of Mehraban Book. (in Persian)
Neuendorf, K. A. (2002). The content analysis guidebook. Sage.
Ng’ethe, J.M. & Iravo, M. E. & Namusonge, G.S. (2012). Determinants of Academic Staff Retention in Public Universities in Kenya: Empirical Review. International Journal of Humanities and Social Science, 2(13), 205-212.
Okoli, C. & Pawlowski, S. D. (2004). The Delphi method as a research tool: an example, design considerations and applications. Information & Management, 42(1), 15–29.
Pan American health organization (PAHO) (2001). Development and strengthening of Human resource management in health sector. Washington DC: 128th.
Pourezzat, A., Seyyed Rezaei, M. (2017). Performance Evaluation of Government and Administration. The Organization for Researching and Composing University Textbooks in the Humanities (SAMT). (in Persian)
Selesho, J. M. & Naile, I. (2014). Academic Staff Retention As A Human Resource Factor: University Perspective. International Business & Economics Research Journal, 13(2), 295-304.
Stewart, J. & Harte, V. (2010). The Implications of Talent Management for Diversity Training: an Exploratory Study. Journal of European Industrial Training34 (6), 506-518.
Stufflebeam, D. & Shinkfield, A. (2007). Evaluation theory, models, & applications. San Francisco: Jossey Bass/John Wiley & Sons, Inc.
Tahmasbi, R., Gholipour, R., Javaheri Zadeh, A. (2012). Talent Management: Identify and rank the influential factors in attracting and retaining scientific talents. Public Management Research, 5(17), 5-26. (in Persian)
Tompkins, J. (2002). Strategic Human Resources Management in Government: Unresolved Issues. Public Personnel Management, 31(1), 95-110.
Vedung, E. (2009).Handbook of Public Policy and Program Evaluation. Transaction publishers new Brunswick (U.A.S) and London (U.K).
Vega, A. & Chiasson, M. (2015). Towards a comprehensive framework for the evaluation of small and medium enterprise policy. Evaluation, 21(3), 359- 375.
Wollmann, H. (2003b). Evaluation in Public-Sector Reform. Towards a “third wave” of evaluation. In Hellmut Wollmann, Evaluation in Public-Sector Reform. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
Worthen, B. (1990). Program evaluation. The international encyclopedia of educational evaluation. Toronto, ON: Pergammon Press.
Zinovieff, M. (2008). Review and Analysis of Training Impact Evaluation Methods, and Proposed Measures to Support a United Nations System Fellowships Evaluation Framework. Department of Human Resources for Health on behalf of the UN Task Force on Impact Assessment of Fellowships.