شناسایی و تدوین ویژگی‎های مناسب برای احراز شایستگی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

از اهداف اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران، رهایی از عقب‎ماندگی و نیل به جایگاه توسعه‎یافتگی است. در این امتداد، استقرار نظام شایسته‎سالار، به‎مثابۀ ضروری‎ترین و زیربنایی‎ترین اقدام مؤثر بر توسعه‎یافتگی مد نظر قرار می‎گیرد؛ اقدامی که سایر عوامل ضروری برای توسعه را به‎شدت تحت تأثیر قرار می‎دهد. از این رو چنین تأکید می‎شود که استقرار نظام شایستگی شرط اصلی نیل به توسعه است و یکی از ضروری‎ترین الزامات تحقق نظام شایستگی و حکومت شایسته‎سالار، وجود ارکان شایسته است. پژوهش حاضر با بررسی مبانی نظری شایستگی مدیران و با استفاده از تجربۀ خبرگان مدیریت عالی در کشور، چارچوب شایستگی‎های وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را ارائه می‎دهد. روش پژوهش، تحلیل مضمونی است. روش گردآوری داده‎ها، مصاحبۀ عمیق با 14 تن از وزرای سابق، معاونان و مشاوران وزیر بوده است. نتایج مصاحبه در قالب 7 مضمون اصلی، شامل دوراندیشی و تحول‎آفرینی در نظام آموزش عالی، مهارت انسانی، مهارت فنی و مدیریتی، ویژگی‎های اخلاقی، تجربه‎های اجرایی و مدیریتی، فراست سیاسی و بصیرت، دسته‎بندی شده‎اند. در این امتداد، بر ضرورت فهم جریان‎های اشتغال، سیر توسعۀ دانش در جهان و اهتمام به تصویرپردازی از چشم‎انداز مطلوب در مراودۀ دانش و بازار کار، تأکید می‎شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and codify appropriate features for verification competencies of Science, Research and Technology Minister of Republic Islamic of IRAN

نویسندگان [English]

  • Roshanak Kavousi Khameneh 1
  • Ali Asghar Pourezzat 2
  • Tayebeh Abbasi 3
1 MSc of Public Administration, Faculty of Management, Tehran University, Tehran, Iran
2 Prof. of Public Administration, Faculty of Management, Tehran University, Tehran, Iran
3 Assistant Prof. of Public Administration, Faculty of Management, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The primary goal of the Islamic Republic of Iran is to achieve the development. So, the establishment of meritocracy is considered, as the most effective action in the development program.The first step in this field is to identify manager’s key competencies. Numerous studies have been conducted in this area till now, which any have tried to provide an approach to develop the competency model of human resource. This study reviews the theoretical basis of manager’s competency and using experts management experience in the country offers the framework of the competencies of the Minister of Science, Research and Technology. The Research method is thematic analysis and research data collecting method is interviews with 14 experts. The results of the interviews are categorized in seven major themes including conceptual skills, human skills, technical skills, personal characteristics, the administration and management experiences, values and attitudes, knowledge and awareness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competency
  • Competency of Minister of science
  • research and technology
  • thematic analyses
  • verification competencies
امیری سواد رودباری، ع. (1392). تدوین مدل شایستگی مدیران در جهت تحقق چشم انداز 1404، پایان‎نامۀ کارشناسی ارشد، تهران: دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران.
خورشیدی، ع.، اکرامی، م (1390). شایستگی عوامل سازندۀ شایستگی‎های مدیران. فصلنامۀ مطالعات مدیریت انتظامی، 6 (4)، 592-580.
دانایی فرد، ح.، آذر، ع.، شیرزادی، م. (1391). چارچوبی برای شناسایی شایستگی‌های خط‌مشی‎گذاران ملی (نمایندگان مجلس قانون‌گذاری). فصلنامۀ مجلس و راهبرد، 19 (70)، 35- 5.
دیانتی، م.، عرفانی، م. (1388). شایستگی؛ مفاهیم و کاربردها، مجلۀ تدبیر، (206)، 19-14.
عابدی جعفری، ح.، تسلیمی، م. س.، فقیهی، ا.، شیخ‎زاده، م. (1390). تحلیل مضمون و شبکۀ مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‎های کیفی. اندیشۀ مدیریت راهبردی، 5 (2)، 198- 151.
عباسی، ط.، دانایی‎فرد، ح. (1393). چارچوب ائتلاف مدافع و تبیین تغییر خط‎مشی؛ تغییر قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. فصلنامۀ سیاست علم و فناوری، 6 (3)، 16-1.
فاتحی‎فر، ا. (1391). تدوین مدل شایستگی احراز شغل برای شهرداران کلانشهرها (مورد مطالعه: شهر تهران). پایان نامۀ کارشناسی ارشد، تهران: دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران.
محمداسماعیلی، ن. (1390). ارائۀمدلشایستگیبرایانتخاب وزرا. پایان‎نامۀ  کارشناسی ارشد، تهران: دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران.
محمودی، س. م.، زارعی متین، ح.، بحیرایی، ص. (1391). شایستگی و تبیین شایستگی‎های مدیران دانشگاه. مدیریت در دانشگاه اسلامی ، 1(1)، 143-114.
مؤمنی مهموئی، ح.، شریعتمداری، ع. (1387). طراحی الگوی درسی مبتنی بر شایستگی برای مقطع کارشناسی رشتۀ آموزش ابتدایی. دو فصلنامۀ مدیریت و برنامهریزی نظامهای آموزشی، 1 (2)، 149-128.
میری پورفرد، ب. (1392). تدوین الگوی شایستگی های رئیس جمهور ایران. پایان‎نامۀ کارشناسی ارشد، تهران: دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران.
Abedi Jafari, H., Taslimi, M., Faghihi, A., Sheikhzade, M. (2011). Thematic Analysis and Thematic Networks: A Simple and Efficient Method for Exploring Patterns Embedded in Qualitative Data Municipalities. Strategic management thought journal, 5(2), 151-198. (in Persian)
Boyatzis, R. E. (1998). Transforming qualitative information: Thematic analysis and code development.  Thousand Oaks, London and New Dehli: Sage.
Boyatzis, R. E. (2008). Competencies in the 21st century. Journal of management development, 27(1), 5-12.
Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.
Cochran, G. R. (2009). Ohio State University Extension competency study. Developing a competency model for a 21st century Extension organization Doctoral dissertation, The Ohio State University.
Danaeifard, H., Azar, A., Shirzadi, M. (2012). A Framework for Identifying National Policymaker’s Qualifications (Members of Parliament). Majlis and Rahbord Journal, 19(70), 5-35. (in Persian)
Dianati, M. & Erfani, M. (2010). Competency, Content and Applications. Tadbir, a Monthly Magazine on Management, (206), 14-19. (in Persian)
Hirsh, W. & Strebler, M. (1994). Defining managerial skills and competences. England: Gower Handbook of Management Development, 79-96.
Hollenbeck, G. P., McCall, M. W. & Silzer, R. F. (2006). Leadership competency models. The Leadership Quarterly, 17(4), 398-413.
Kashi, K. & Franek, J. (2014). Utilizing DEMATEL Method in Competency Modeling. Forum Scientiae Oeconomia, 2(1), 95-106.
Khorshidi, A. & Ekrami, M. (2012). Identification of factors forming managers' competencies. Police Management Studies Quarterly (PMSQ), 6(4), 580-592. (in Persian)
Kvale, S. (1996). Inter Views: An introduction to qualitative research writing. Thousand Oaks, Calif: Sage Publications.
Lee, Y. T. (2010). Exploring high-performers’ required competencies. Expert Systems with Applications, 37(1), 434 - 439.
Mahmoudi, S., Zarei Matin, H., Bhyrayy, S. (2012). To Recognize and Clarify the Suitability of Managers in Universities. Journal of Management in the Islamic University, 1(1), 114-143. (in Persian)
McClelland, D.C. (1973). Testing for competence rather than for "intelligence". American psychologist28(1), 1-14.
Megahed, N. (2015). Capturing Competencies and Behavioural Indicators of Diplomats for a Multiple-Jobs Competency Model. Journal of Human Resources, 3(1), 54-78.
Miripoorfard, B. (2014). Developing a Competency Model for President of IRAN. Master thesis, Tehran: The University of Tehran. (in Persain)
Mohammad Esmaili, N. (2010). Developing a Competency Model for Ministers. Master thesis, Tehran: The University of Tehran. (in Persain)
Momeni Mahmouei, H. & Shariatmadari, A. (2008). A competency based curriculum model for undergraduate course on primary education. Quarteriy Journal of Management and Planning in Educational Systems, 1(2), 128-149. (in Persain)
Robbins, S. (1995). Management of organizational behavior. Translated by Ali Parsaian and Seyed Mohammad Arabi, Tehran: Tehran institute of research and business studies. (in Persian)
Rychen, D. S. & Salganik, L. H. (Eds.). (2003). Key competencies for a successful life and well-functioning society. USA: Hogrefe Publishing.
Savarirodbari, A. (2013). Developing a Manager’s competency Model to achieve the perspective plan. Master thesis, Tehran: The University of Tehran.
(in Persain)
Schuler, R. S., & Jackson, S. E. (1987). Linking competitive strategies with human resource management practices. The Academy of Management Executive (1987-1989), 1(3), 207-219.
Spencer, L. M., McClelland, D. C., & Spencer, S. M. (1994). Competency Assessment Methods: History and State of the art. the University of Michigan: Hay/McBer Research Press.
Spikes, D., & Stroup, J. (2008). Competencies for Success in International Leadership in Challenging Times. Innovations in Human Resource Management, 202.