الگویی برای شناسایی پیش‌ران‌های کاربست مدل حکومت باز در دستگاه‌های اجرایی ایران (مورد مطالعه: وزارت کشور)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. ایران.

2 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: اصلاحات فناوری‌محور با تأکید بر جامعه‌ دیجیتالی، به‌ویژه در بخش دولتی، در دستور کار اغلب کشورها قرار گرفته و به موضوع جدیدی برای بحث دولت‌های امروزی بدل شده است. مدل حکومت باز با تکیه بر داده باز، از جمله مدل‌های نوین برای پیاده‌سازی اصلاحات فناوری‌محور است. داده‌ها به‌مثابه نیروی محرک برای دولت ارزش ایجاد می‌کنند؛ اما این ارزش افزوده بدون مشارکت، همکاری و در اختیار قرار دادن اطلاعات به مردم، محقق نمی‌شود و این همان تحول از سیستم بسته به‌سمت سیستم باز است. بنابراین، هدف این پژوهش طراحی الگوی عوامل پیش‌ران برای کاربست مدل حکومت باز است.
روش: این پژوهش بنیادی محسوب می‌شود و روش اجرای پژوهش، کیفی و از نوع تحلیل مضمون است. روش گردآوری داده‌ها و اطلاعات، روش کتابخانه‌ای بوده و با ابزار فیش‌برداری اجرا شده است. همچنین ضمن مصاحبه با خبرگان دانشگاهی و اجرایی صاحب نظر در زمینه موضوع مطالعه، تلاش شده است که داده‌های مکمل، جمع‌آوری و تحلیل شوند. این مصاحبه‌ها به‌صورت هدفمند با 16 خبره دانشگاهی و اجرایی متخصص در زمینه موضوع انجام شدند.
یافته‌ها: در بخش کیفی پژوهش با کدگذاری باز و محوری داده‌های به‌دست‌آمده از مصاحبه، عوامل پیش‌ران کاربست حکومت باز شناسایی و اولویت‌بندی شدند. در بخش کمّی نیز، استادان خبره دانشگاهی مدل کیفی پژوهش را با استفاده از ابزار پرسش‌نامه و به‌کمک روش‎های CVR و CVI تأیید کردند.
نتیجه‌گیری: در کدگذاری باز، 88 کد اولیه از مصاحبه با خبرگان استخراج شدند که در نهایت این شبکه مضامین در پنج مضمون اصلی دسته‌بندی شدند. اولویت این مضامین از دیدگاه خبرگان (در بخش کیفی پژوهش) برای کاربست حکومت باز به‌ترتیب عبارت‌اند از اجرایی ‎شدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، داده حاکمیتی باز، استفاده از فناوری، بهره‌گیری از داده‌های حکومتی و فناوری برای اجرایی کردن برنامه‌های دولت به‌مثابه پلتفرم و در نهایت، دسترسی به شفافیت واقعی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Pattern to Recognition of Triggering Element of Open Government Implementation in Iran's Public Organizations (Case Study: Ministry of Interior)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Sadat Aboalmaali 1
  • Karamolah Daneshfard 2
  • Ali Asghar Pourezzat 3
1 Phd Candidate, Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Science & Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Science & Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: Technology–oriented reforms, especially in the public sector, “with society being digital” has been put in the agendum of most countries throughout the world. It has become the topic of discussion for the contemporary governments. The pattern of “Open Government” by relying on “Open Data” is among the novel patterns for realizing such reforms. Data as driving forces for the government can result in values. Such value-added cannot be fulfilled without cooperation, participation and providing information to the people. It is regarded as the evolution of a closed system into an open system. Therefore, the present study aims at designing a pattern to the recognition of triggering elements of open government implementation.
Methods: This study is a fundamental one. The method of conducting in this research is qualitative and based on content analysis. The data and information have been collected through note taking based on library research. We have also tried to collect and analyze complementary data while interviewing academic and operational experts for the topic of study. The interviews took place purposefully with 16 skillful academic and operational experts in this field.
Finding: In the qualitative section of the study with open codification were extracted from the interviews, triggering elements of open government implementation, were recognized and prioritized.In the quantitative section of the study was done through a questionnaire and its validity was confirmed using CVR and CVI methods by academic expert.
Conclosion: In open codification, 88 basic codes were extracted from the interviews with experts. This data was categorized into 5 major themes.Prioritization of qualitative section in this study was like a platform, accessing a real clarification for implementation of open government, free access to information, open governance data, employing technology as well as enjoying technological and governmental data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Open Government
  • Open Governance Data
  • Triggering Elements
  • Government as a Platform
پورعزت، علی اصغر ( 1389). مبانی دانش اداره دولت و حکومت. تهران. انتشارت سمت.
دانایی فرد، حسن؛ مظفری، زینب (1387). ارتقای روایی و پایایی در پژوهش‎های کیفی مدیریتی: تأملی بر استراتژی‎های ممیزی پژوهشی. پژوهشهای مدیریت، 1(1)، 131- 162.
دانش فرد، کرم‎اله (1394). مبانی خط‌مشی‌گذاری عمومی (چاپ دوم)، نیاز دانش.
عبدالحسین‎زاده، محمد؛ ثنایی، مهدی؛ ذوالفقارزاده، محمد مهدی (1396). مفهوم‌شناسی سیاست‌گذاری داده باز حاکمیتی و تبیین مزایا و فواید آن در عرصه‎های مختلف سیاست‌گذاری. فصلنامه مطالعات راهبردی عمومی، 7(22)، 54-74.
سفیدگران، بهارک؛ قلی‎پور، آرین؛ فقیهی، ابوالحسن؛ شاه حسینی، محمد علی (1397). تبیین ابعاد توسعه مدیران منابع انسانی نظام بانکی مبتنی بر شایستگی: کاربرد تحلیل تم. فصلنامه علوم مدیریت ایران. 13(50)، 1- 32.
References
Abdolhosseinzadeh, M., Sanaei, M., Zolfagharzadeh, M.M. (2017). The Conceptualism of Policy-Making in Open Data Database and Explaining Its Benefits in Different Areas of Policy-Making Policy. Journal of General Strategic Studies, 7 (22), 54-74. (in Persian)
Alexopoulos, C., Loukis, E., Charalabidis, Y., & Tagkopoulos, I. )2012(. AMethodology for Evaluating PSI E-Infrastructures Based on Multiple Value Models. In 2012 16th Panhellenic Conference on Informatics (PCI), 37–43. IEEE. doi:10.1109/PCi.2012.80.
Alexopoulos, C., Zuiderwijk, A., Charapabidis, Y., Loukis, E., & Janssen, M. )2014(.  Designing a Second Generation of Open Data Platforms: Integrating Open Data and Social Media. Vol. 8653 LNCS. Lecture Notes in Computer Science (including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics).
Baack, S. (2017). Practically engaged. Digital Journalism, 1–20. Available in: https://doi.org/10.1080/ 21670811.2017.1375382.
Bautista-Gallego, J., Arroyo-López, F.N., López-López, A., & Garrido-Fernández, A. (2014). Effect of Chloride salt Mixtures on selected attributes and mineral contents of fermented cracked Alorena olives. LWT food Sci Te. DOI: 10.1016/J.Lwt.2010.06.027.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
Chan, C.M.L. (2013). From Open Data to Open Innovation Strategies: Creating e-Services Using Open Government Data. 46th Hawaii International Conference on System Sciences. DOI: 10.1109/HICSS.2013.236.
Chapman, R. A., &, Hunt, M. (2011). Open government: A study of the prospects of open governmentwithin the limitations of the British political system. Abingdon: Routledge.
Criado, J. I., Ruvalcaba-Gómez, E. A., & Valenzuela-Mendoza, R. (2018). Revisiting the Open Government Phenomenon. A Meta-Analysis of the International Literature. JeDEM - EJournal of EDemocracy and Open Government10(1), 50 - 81.
Criado, J., & Gascó, M. (2013). Open Government: Concepts, Methodologies, and tools and Applications.  IGI Global Amazon.com.
Danaeei Fard, H., Mozafari, Z. (2008). Improving the promotion of validity and reliability in management quality researches: A Thinking on research audit strategies. Management Researches, 1 (1), 131-162. (in Persian)
Danesh Fard, K. (2015). Public Policy Making Process (Edition 2). Publisher: Niyaze Danesh. (in Persian)
Delib, J. (2017). Government as a Platform: Digital democracy, News, Thinking, Tricks. Available: http://blog.delib.net/government-as-a-platform/. [Accessed: 08-Mar-2017].
Filgueiras, F., Palotti, P. (2019). Digital Transformation and Public Services Delivery in Brazil. http://researchgate.net/publication/330145305/. DOI: 10.1310/RG.2.2.3088.3268.
Gavelin, K., Burall, S. & Wilson, R. (2009). Open Government: beyond static measures. A paper produced by Involve for the OECD.
Giddens, A. (1985). The Modern State and Violence. London: Polity Press.
Janowski, T. (2016). Digital Government Evolution: What Leads to Open Government? Government Information Quarterly, 3(3), 221–236.
Janssen, H., & Estevez, E. (2013). Lean government and platform-based governance-Doing more with less. Government Information Quarterly, 30, s1-s8.
Jansson, K., Hawvan, L. (2015). Principles- International Open Data Charter. Available in:  https://doi.org/10.1109/TASLP.2015.2468583 3.
Kassen, M. (2018). Building digital state Understanding two decades of evolution in Kazakh e-government project. Online Information Review, 43(2), 301-323. 
Katsonis, M. (2015). Digital Government: A Primer and Professional Perspectives. Australian Journal of Public Administration, 74(1), 42–52.
Kvamsdal, P. (2017). Open Government Data- A Literature Review and a Research Agenda. Available in: https://www.researchgate.net/publication/326160800.
Lathrop, D., & Ruma, L. (eds) (2010). Open Government: Collaboration, Transparency and Participation in Practice. Beijing: O’Reilly.
Layne, K., & Lee, J. (2001).Developing fully functional e-government: a four stage model. Government Information Quarterly, 18(2), 122-136.
Maijer, A.J., Curtin, D., & Hillebrandt, M. (2012). Open government: connecting vision and voice. International Review of Administrative Sciences 78(1) 10–29.
Maxat, K. (2019). Building digital state: Understanding two decades of evolution in Kazakh e -government project. Online Information Review, 43(2), 301-323.
McDermott, P. (2010). Building open government. Government Information Quarterly, 27(4), 401-413.
O’Hara, K. (2017). Transparency, Open Data and Trust in Government: Shaping the Info sphere. Proceedings of the 4th Annual ACM Web Science Conference, Pages 223–232. https://doi.org/10.1145/2380718.2380747.
O’Reilly, T. (2011). Government as a Platform. Innovations: Technology, Governance, Globalization, 6(1), 13-40.
OECD (2005). Effective Open Government: Improving public access to government information. Paris: OECD Publishing.
OECD (2007). Fighting Corruption in Transition Economies: Kazakhstan 2007. OECD Publishing, Paris.
Piotrowski, S. J. (2016). The Open Government Reform: The Case of the Open Government Partnership and U.S. Transparency Policies. American Review of Public Administration. https://doi.org/10.1177/0275074016676575.
Pourezzat, A.A. (2010). Fundamentals of Public Administration and Government Knowledge. Tehran: Publisher Samt. (in Persian)
Sefidgaran, B., Gholipor, A., Faghihi, A., Shahhoseini, M.A. (2018). Explaining the dimentions of human resource managers development in a competency – based banking system: The application of them analysis. Iranian Journal of Management Sciences, 13(50), 1-32.
(in Persian(
Waldo, D. (1984). The Administrative State: A Study of the Political Theory of American Public Administration (2 Edition), New York, Holmes & Meier.
Zuiderwijk, A., Janssen, M. & Dwivedi, Y.K. (2015). Acceptance and use predictors of open data technologies: Drawing upon the unified theory of acceptance and use of technology. Government Information Quarterly, 32(4), 429-440.