تحلیل گفتمانی امر اخلاقی در سیاستگذاری حکومت الکترونیکی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‎آموختة دکتری مدیریت دولتی، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

2 استاد، مدیریت دولتی، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

3 استاد، اقتصاد، دانشکدة اقتصاد، دانشگاه تهران، ایران

4 دانشیار، مهندسی صنایع، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

چکیده

اخلاق از آغاز یکی از پایه‌ای‎ترین موضوعات فلسفه بوده و در شناخت آدمی و جهان همواره نقشی بنیادین داشته است. در روزگار نو که با چیرگی فناوری بر همة حوزه‎های زندگی انسان‎ها همراه است نیز پرسش از اخلاق ناگزیر است. اخلاق نیز مانند هر پدیدة انسانی دیگری در زبان رد خود را به‌جا می‎گذارد و در فهم آن بایستی به جنبه‎های زبانی هم پرداخت. نوشتار پیش‌رو در پی بررسی انتقادی اخلاق در قلمرو حکومت الکترونیکی است و این را با روش‎شناسی تحلیل گفتمان پیش می‎برد. به بیانی بهتر، این پرسش پی‌گرفته می‎شود که اخلاق رسمی حکومت الکترونیکی چگونه در زبان پدیدار می‎شود و با دیگر جنبه‎های زندگی اجتماعی چه نسبتی دارد؟ سوگیری پژوهش توصیفی- تحلیلی- انتقادی است و از رهیافت تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف بهره می‎گیرد. با بررسی متن‎های سیاستی، نشان داده خواهد شد که اخلاق در حکومت الکترونیکی پدیداری فنی است و با آموزه‎های نولیبرالیسم همسویی بسیار دارد؛ آموزه‎هایی که سیاست و اداره را یکی می‎سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Discourse analysis of the Ethical in IRI policy documents on e-Governance

نویسندگان [English]

  • Amirhosein Khaleghi 1
  • Ali Asghar Pourezzat 2
  • Farhad Rahbar 3
  • Sepehr Ghazinoory 4
1 Ph.D. in Public policy, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Prof. in public administration, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Prof. in Economics, University of Tehran, Iran
4 Associate Prof. in Industrial Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

: Ethics has been a subject of interest since the birth of philosophy. However, significance of ethics in modern time is more salient; time of ubiquity of technology in every aspect of human life. Ethics similar to any human phenomenon has to do with language and in understanding it thoroughly, such features have to be examined. This research seeks to critically study the ethics in e-government using Discourse Analysis methodology. In other words, the main focus of the article would be social construction of official ethics in e-government policy documents. Following descriptive-analytical- critical approach to the subject, Critical Discourse analysis (CDA) is adopted. Analyzing policy documents, it is revealed that ethics in e-government is mainly technical in accordance with Neo-liberalism which incorporates politics and administration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • critical discourse analysis
  • E-Government
  • Ethics
  • Public Policy