ارائه مدلی جامع از مشارکت خبرگان و تشکل‌های مردم‌نهاد در مدیریت عملکرد بخش عمومی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه معارف اسلامی و مدیریت دولتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: حکمرانی مشارکتی، بدون توجه به مقوله‌های مشترک زمینه‌ای آن به سختی اتفاق خواهد ‌افتاد. این مطالعه تلاش دارد با واکاوی وضعیت موجود، به تبیین پیش‌زمینه‌ها و چالش‌های مشارکت خبرگانی کمک کند و با ایجاد تصویری جامع از متغیرهای مؤثر بر این مشارکت، زمینه تحقق اقدامات متعالی در حوزه مشارکت خبرگانی را فراهم سازد.
روش: روش پژوهش، کیفی و وضعیت موجود با رویکرد گلیزری از راهبرد نظریه داده‌بنیاد، مدل‌سازی شده است. با 21 نفر از ارزیابان، مدیران ارزیابی و خبرگانی که در فرآیند مدیریت عملکرد سازمان‌های دولتی مشارکت غیررسمی داشته‌اند، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته انجام و داده‌ها، کدگذاری و بر اساس خانواده کدهای شش‌سی، مدل‌سازی شد.
یافته‌ها: از تحلیل مصاحبه‌ها، 388 کد، 81 مفهوم و 24 مقوله ظهور یافت. «عدم مشارکت خبرگان و تشکل‌های مردم‌نهاد»، به‌منزله پدیده محوری معرفی شد و مقوله‌های «فقدان زیرساخت مشارکت»، «بی‌اعتمادی به اثربخشی»، «تعارض منافع خبرگان» و «نخوت بوروکراسی» به-منزله علل، «ضعف سازه‌های مشارکت»، «تعارض منافع بوروکرات‌ها» و «نهفتگی اداره» به منزله تغییرات همگام، «ریشه‌های عدم مشارکت»، «انقباض سیاسی» و «جاذبه نماد» به منزله زمینه، «عدم توسعه شبکه خبرگانی»، «پیچیدگی عملیات دولت» و «عدم یکپارچگی در حکمرانی» به منزله شرایط، «خلاء خبرگی»، «روزمرگی بوروکراتیک»، «نگرش جزیره‌ای به ارزیابی»، «عدم پاسخگویی مدیران» و «خلاء مشارکت اجتماعی» به منزله اقتضائات، «چالش اثربخشی»، «شکاف تحلیلگران و مجریان خط‌مشی»، «نابینایی اداری»، «آنتروپی اداری» و «عدم توانمندی خبرگان» به منزله پیامدهای عدم مشارکت خبرگان و تشکل‌های مردم‌نهاد معرفی شدند.
نتیجه‌گیری: در این پژوهش با تحلیل مؤلفه‌های مؤثر، وضعیت موجود مشارکت خبرگان و تشکل‌های مردم‌نهاد در مدیریت عملکرد بخش عمومی از نگاه سه مجموعه خبره و مطلع نسبت به فرآیند مدیریت عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور، واکاوی و در قالب مدل مقاله ارائه شده است. راهکارهای پیشنهادی نگارندگان براساس مقوله‌های احصا شده، می‌تواند زمینه‌ساز ارتقاء سطح مشارکت خبرگان و تشکل‌های مردم‌نهاد در مدیریت عملکرد بخش عمومی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the status of participation of experts and NGO’s in Iran’s public sector performance management

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Moghimi 1
  • Ali Asghar Pourezzat 1
  • Meisam Latifi 2
  • Omid Ebrahimi 3
1 Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Associate Prof., Department of Islamic Studies and Public Administration, Faculty of Islamic Studies and Management, Imam Sadiq University, Tehran, Iran.
3 Ph.D. Candidate, Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: Participative governance takes place in a context surrounded by commonalities, and without consideration, participation will be difficult to reach. The purpose of this study is to investigate the current situation of experts' participation and non-governmental organizations of Iran working on performance management in the public sector.
Methods: The research method is qualitative and the current situation is modeled based on the Glaser approach one of the Grounded theory strategies. In this regard, semi-structured interviews were conducted with 21 evaluators, evaluation managers and experts who participated in the performance management process in public organizations. The data were coded after implementation and modeled based on Glaser's 6Cs coding family.
Results: From the analysis of the interviews, 388 codes, 81 concepts and 24 categories emerged. "Non-participation of experts and NGO’s" was introduced as the core category and the categories of "lack of participation infrastructure", "lack of confidence in effectiveness", "conflict of interests of experts" and "arrogance of bureaucracy" as causes, "structural weakness of participation", "conflict of bureaucrats' interests" and "office latency" as covariance, "roots of non-participation", "political contraction" and "symbol attraction" as context, "lack of expert network development", "complexity of government operations" and "lack of integration in governance" as conditions, "expertise vacuum", "bureaucratic routine", "island attitude to evaluation", "managers' non-accountability" and "lack of social participation" as a contingency, "effectiveness challenge", "the gap between analysts and policymakers", "administrative blindness", "administrative entropy" and "expert incapacity" were introduced as consequences of non-participation of experts and NGO's.
Conclusion: analysing the effective components comprehensively, the current state of experts' participation and non-governmental organizations working on performance management public sector from the perspective of three expert and informed groups, is analysed and presented in the form of an article model. The authors' suggested solutions, based on the counted categories, can pave the way for improving the level of experts' participation and non-governmental organizations working on performance management in the public sector

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participation
  • Performance Management
  • Public Sector organizations
  • Experts
  • Non-Governmental Organizations
الوانی، دکتر سید مهدی، دانایی‌فرد، حسن (1380). مدیریت دولتی و اعتماد عمومی. فصلنامه دانش مدیریت، 55.
برنامه اصلاح نظام اداری – دوره دوم (1397 - 1399).
پورحسن، سمیه، فرجوند، اسفندیار (1398). بررسی نقش رسانه‌های اجتماعی بر مشارکت شهروندان در فرایند بودجه‌بنـدی مشـارکتی. مدیریت دولتی، 11(3)، 355 – 376.
پورعزت، علی اصغر (1396). مبانی مدیریت دولتی. تهران: انتشارات سمت.
حجاریان، عفیفه، پورعزت، علی‌اصغر، قلی‌پور، آرین، حجریان، مسعود (1390)؛ بررسی جایگاه عامه مردم در سیستم مهار و موازنه قدرت. فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول؛ سال بیست و یکم، شماره 64.
دانایی‌فرد، حسن (1397). نهضت‌های مدیریتی در بخش دولتی. تهران: انتشارات سمت.
دانایی‌فرد، حسن، امامی، سیدمجتبی (1386). استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی ‌داده‌بنیاد.  اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت)، 1(2)، 69 - 97.
دانایی‌فرد، حسن، مظفری، زینب (1387). ارتقاء روایی و پایایی در پژوهش‌های کیفی مدیریتی: تأملی بر راهبردهای ممیزی پژوهش. پژوهش‌های مدیریت، 1(1)، 131 -162.
دقتی، عادله، یعقوبی، نورمحمد، کمالیان، امین رضا، دهقانی، مسعود (1398). ارائـه الگـوی توسـعه مرحلـه ای حکمرانـی شـبکه‌ای بـا استفاده از رویکرد فراترکیب. مدیریت دولتی، 11(2)، 203 – 230.
رفیع زاده، علاءالدین، میرسپاسی، ناصر، آذر، عادل (1395). ارائه مدل مدیریت عملکرد در سطح دولت. فصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتی، 4(4)، 81 - 100.
رهنورد، فرج‌اله، علیپور، حسین، دهدار، فرزین، خلیلی، حیدر (1398). چارچوب رابطـه حکومـت و مـردم در ایـران: رویکـرد نهادی. مدیریت دولتی، 11(1)، 27 – 46.
ساغروانی، سیما، مرتضوی، سعید، لگزیان، محمد، رحیم­نیا، فریبرز (1393). تحمیل نظریه به داده­ها یا ظهور نظریه از داده­ها: نظریه­پردازی در علوم انسانی با روش­شناسی نظریه داده­بنیاد. پژوهش­نامه مبانی تعلیم و تربیت، 4(1)، 151 – 170.
عیوضی، محمدرحیم، باب گوره، سید حسام الدین (2012). تحول مفهوم شهروندی و ظهور شهروند جهانی. فصلنامه سیاست, 42(3)، 187-205.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
کریم‌میان، زهره، محمدی، مهدی، قاضی‌نـوری، سیدسـپهر، ذوالفقـارزاده کرمـانی، محمدمهـدی (1398). طبقـه‌بنـدی ویژگـی‌هـای حکمرانی از طریق شبکه‌های خط‌مشی با استفاده از روش فراترکیب. مدیریت دولتی، 11(3)، 377 -402.
محمدپور، احمد (1398). ضدِ روش: زمینه­های فلسفی و رویه­های عملی در روش­شناسی کیفی. قم: لوگوس.
محمدی­شهرودی، حامد. رحیم­نیا، فریبرز. ملک­زاده، غلامرضا. خوراکیان، علیرضا (1398). ارائه الگوی تاب­آوری سازمانی در شرکت­های تولیدی با رویکرد داده­بنیاد. پژوهش­های مدیریت عمومی، 12(43)، 111 – 134.
محمدی، محمد، شریف‌زاده، فتاح، حسین‌پور، داود، رضایی‌منش، بهروز (1396). طراحی الگوی مدیریت عملکرد دولت مبتنی بر نقش هر یک از بازیگران مؤثر. فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، 6(1)، 83 - 100.
مقیمی، سیدمحمد، علم بیگی، امیر (2013). بررسی نقش عملکرد شبکه‌های NGOs محیط زیستی بر اقدامات کارآفرینانه در NGOs  محیط زیستی ایران. محیط شناسی. 39(1)، 63 - 72
نرگسیان، عباس (1387). نگاهی به سیر تطور مدیریت دولتی. فرهنگ مدیریت، 4(17)، 157 – 195.
 
References
Alvani, S. M., & danayeefard, H. (2001). Public management and Public trust. Management knowledge, 55. (in persian)
Conference Report and Follow-up Actions for ReSPA in the area of Monitoring and Evaluation (2015), Monitoring and Evaluation of Public Policies‏
Danaeefard, H. (2018). Managerial Movements in Public Sector. Tehran: Samt. (in persian)
Danaeefard, H. Emami, S. M. (2007). Qualitative Research Strategies: A Reflection on Grounded theory. Strategic Management Thought (Management Thought), 1 (2), 69-97. (in persian)
Danaeefard, H., Mozaffari, Z. (2008). Promoting validity and reliability in qualitative managerial researches: A reflection on research audit strategies. Management Research, 1(1), 131 - 162.
Dariani, M. A., Rafizadeh, A. (2005). A Comparative Study of Performance Evaluation Models. Proceedings of the Second National Conference on Performance Management, Tehran: Management and Planning Organization. (in persian)
Deghati, A., Yaghoubi, N.M., Kamalian, A.R., & Dehghani, M. (2019). Presenting a Phased Development Pattern of Network Governance Using a Meta-synthesis Approach. Journal of Public Administration, 11(2), 203-230. (in Persian)
Denhardt, Robert B and Denhardt, Janet Vinzant. (2000). The New Public Service: Serving Rather than Steering. Public Administration Review, Vol. 60, No. 6
Esko, Lange, F. (2009); Urban Governance: An Essential Determinant of City Development?, World Vision Institute for Research and Development, Bonn, University of Bonn. Department of Geography, A Study Based on the Diploma Thesis.
Eivazi, M. R., BabGore, S. H. (2012). The evolution of the concept of citizenship and the emergence of a global citizen. Politics Quarterly. 42(3), 187 - 205. (in persian)
Farazmand, A. (2017). Governance reforms: The good, the bad, and the ugly; and the sound: Examining the past and exploring the future of public organizations. Public Organization Review, 17(4), 595 - 617.‏
Favoreu, C., Carassus, D., Gardey, D., & Maurel, C. (2015). Performance management in the local public sector in France: an administrative rather than a political model. International review of administrative sciences, 81(4), 672 - 693.‏
Glaser, B. (1978). Theoretical sensitivity. Mill Valley: Sociological Press.‏
Glaser, B. G. (1992). Emergence vs. Forcing: Basics of grounded theory analysis. Mill Valley: Sociological Press.‏
Hajarian, A., Pourezzat, A. A., Gholipour, A., Hajarian, M. (2011). Investigating the position of the people in the system of restraint and balance of power. Management Studies in development and Evaluation, 18(64), 19 – 53. (in persian)
Hope Sru, K. R. (2014). Performance contracting as a performance management tool in the public sector in Kenya: Lessons of learning. Teaching Public Administration, 31(2), 204 - 217.
Karimmian, Z., Mohammadi, M., Ghazinoori, S.S., & Zolfagharzadeh Kermani, M.M. (2019). Classification of Governance Features through Policy Networks Using Meta-synthesis Method. Journal of Public Administration, 11(3), 377-402. (in Persian)
Kwok, S. M., & Tam, D. M. (2011). Challenges of appraising intangible outcomes with unclear objectives: performance management issues in local government in Ontario. Public Organization Review, 11(3), 297 - 306.‏
Lázaro, B. (2015). Comparative study on the institutionalisation of evaluation in Europe and Latin America. Programme for Social Cohesion in Latin America.‏
Mbava, N. P., & Dahler-Larsen, P. (2019). Evaluation in African contexts: The promises of participatory approaches in theory-based evaluations. African Evaluation Journal, 7(1), 1-9.
Michels, A., & De Graaf, L. (2010). Examining citizen participation: Local participatory policy making and democracy. Local Government Studies, 36(4), 477-491.
‏Moghimi, S. M. (2007). The relationship between environmental factors and organizational entrepreneurship in non-governmental organizations (NGOs) in Iran. Iranian Journal of Management Studies, 1(1), 39 - 55.‏
Moghimi, S. M., & Alambeigi, A. (2012). Organizational learning As the Requirement of forming Enviropreneurship in Environmental Non-governmental Organizations (NGOs) in Iran.‏ Journal of Environmental Research, 6(2), 409 - 416.
Moghimi, S. M., & Alambeigi, A. (2012). Government Facilitator Roles and Ecopreneurship in Environmental NGO’s.‏ Journal of Environmental Research, 6(3), 635 - 644.  (in persian)
Mohammadi, M., Sharif Zadeh, F., Hoseinpour, D., RezaeiManesh, B. (2018).  Designing a Government Performance Model Based on the Roles of Each of the Effective Actors. Journal of Public Organzations Management, 6(1), 83 – 100. (in persian)
Mohammadi, S., Rahimnia, F., Malekzade, Gh., Khorakian, A. (2018). Presentation of Organizational Resilience Pattern in Manufacturing Companies with Using the Grounded Theory Approach Hamed. Public Management Researches, 12(43), 111 - 134. (in persian)
Mohammadpour, A. (1398). Anti-method: Philosophical contexts and practical procedures in qualitative methodology. Qom: Logos. (in persian)
Nargesian, A. (2008). A look at the evolution of public administration. Management Culture, 4(17), 157 - 195. (in persian)
Peters, B. G. (2015). Policy capacity in public administration. Policy and Society, 34(3-4), 219 - 228.‏
Poorhasan, S., & Frajvand, E. (2019). Surveying the Role of Social Media on Citizens' Participation in the Participatory Budgeting Process. Journal of Public Administration, 11(3), 355-376. (in Persian)
Pourezzat, A. A. (2017). Essentials of Public Administration. Tehran: Samt. (in persian)
Protik, A. E., Nichols-Barrer, I., Berman, J., & Sloan, M. (2018). Bridging the information gap between citizens and local governments: Evidence from a civic participation strengthening program in Rwanda. World Development, 108, 145-156.‏
Rafiezadeh, A., Mirsepasi, N., Azar, A. (2016). Design Model of Performance Management at the State Level. Journal of Public Administration. 4(4), 81 - 100. (in persian)
Rahnavard, F., Alipour, H., Dehdar, F., Khalili, H. (2019). The Framework of Government-Citizen Relationship in Iran: An Institutional Approach. Journal of Public Administration, 11(1), 27- 46. (in Persian)
Saunders, M., Lewis P., Thornhill A. (2016). Research methods for business students (Seventh), 7th ed. Pearson Education.
Saghravani, S., Mortazavi, S., Legzian, M., RahimNia, M. (2014). Imposing theory on data or emerging theory from data: Theorizing in the humanities with the methodology of grounded theory. Journal of Fundamentals of Education, 4(1), 151 - 170. (in persian)
Schmidthuber, L., Piller, F., Bogers, M., & Hilgers, D. (2019). Citizen participation in public administration: investigating open government for social innovation. R&d Management, 49(3), 343 - 355.‏
Simonofski, A., Vallé, T., Serral, E., & Wautelet, Y. (2019). Investigating context factors in citizen participation strategies: A comparative analysis of Swedish and Belgian smart cities. International Journal of Information Management, 102011.‏
Smith, G. E., & Huntsman, C. A. (1997). Reframing the metaphor of the citizen-government relationship: A value-centered perspective. Public Administration Review, 57(4), 309 - 318.‏
Su, C. (2018). Managed participation: City agencies and micropolitics in participatory budgeting. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 47(4), 76 - 96.
Suebvises, P. (2018). Social capital, citizen participation in public administration, and public sector performance in Thailand. World Development, 109, 236-248.‏
‏Sun, R., & Van Ryzin, G. G. (2014). Are performance management practices associated with better outcomes? Empirical evidence from New York public schools. The American Review of Public Administration, 44(3), 324 - 338.‏
Tait, E. J. (2010). An analysis of eParticipation in Scottish local authorities. A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements of The Robert Gordon University for the degree of Doctor of Philosophy. Available from OpenAIR@RGU. [online]. Available from: http://openair.rgu.ac.uk
Voets, J., Van Dooren, W., & De Rynck, F. (2008). A framework for assessing the performance of policy networks. Public management review, 10(6), 773 - 790.‏
Von Alberti-Alhtaybat, L., & Al-Htaybat, K. (2010). Qualitative accounting research: an account of Glaser's grounded theory. Qualitative Research in Accounting & Management, 7(2), 208 - 226.