طراحی الگوی حکمرانی شهری هوشمند با استفاده از رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی و خطمشیگذاری عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد، گروه خط مشی گذاری و اداره امور عمومی، دانشکدگان مدیریت، دانشکده مدیریت دولتی و علوم سازمانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی و خط‌مشی‌گذاری عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

10.22059/jipa.2023.358375.3323

چکیده

هدف: یکی از مفاهیمی که در راستای نهادینه‌سازی جامعه مدنی طی سال‌های اخیر مطرح شده است، مفهوم حکمرانی هوشمند است. در این بین، شناسایی عوامل مؤثر بر حکمرانی هوشمند، می‌تواند چراغی فراروی راهبری طرح‌های دولت هوشمند باشد. اصول حکمرانی هوشمند، به رضایتمندی همه عناصر حاضر در یک جامعه منجر می‌شود و رشد روزافزون جمعیت و به‌دنبال آن، بحران‌های متعدد، رهبران و دولت‏مردان را در مسیر هوشمندسازی تمام ابعاد و ارکان جوامع سوق داده است؛ بنابراین تلاش برای تحقق حکمرانی هوشمند شهری، در جهت جلوگیری و کاهش چالش‌ها و مسائل شهرداری ضروری است. در کنار رسیدن به زبان مشترک، پژوهش‌هایی که تاکنون انجام شده، گام‌های اولیه برای حرکت به‌سمت تحقق شهر هوشمند و حکمرانی هوشمند بوده است. همچنین در حکمرانی سنتی، اطلاعات و داده‌ها به اندازه کافی در دسترس نیست و این در حالی است که اکنون این اطلاعات و داده‌ها وجود دارد و باید چگونگی استفاده و بهره‌مندی از آن فراگرفته شود؛ از این رو این امر نیازمند پژوهش‌هایی گسترده‌تر است.
روش: رویکرد پژوهش حاضر کیفی است. برای اجرای پژوهش، از روش هفت‌مرحلهای فراترکیب سندلوسکی و باروسو استفاده شد. پژوهش جاری با مراجعه به کلیه منابع مرتبط با حکمرانی هوشمند و عوامل ضروری وابسته به آن، مشتمل بر ۱۴۷۰ مقاله، کتاب و پایان‌نامه از منابع معتبر داخلی و خارجی منتشرشده در پایگاه اطلاعات علمی، در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ خورشیدی و ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ میلادی صورت گرفت.
یافته‌ها: بررسی ادبیات موجود در زمینه حکمرانی شهری هوشمند نشان می‌دهد که برخلاف اینکه تاکنون پژوهش‌های متعددی در این زمینه صورت پذیرفته است؛ اما تنها به بخشی از ابعاد و شاخص‌های حکمرانی شهری هوشمند پرداخته شده است و در هیچ‌یک از پژوهش‌های انجام‌شده، ابعاد و مقوله‌های حکمرانی شهری هوشمند یک‌جا بررسی نشده است. در این پژوهش به‌منظور شناسایی ابعاد و شاخص‌های حکمرانی شهری هوشمند، کلیه پژوهش‌های صورت‌گرفته داخلی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ و پژوهش‌های خارجی در این زمینه از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ میلادی، به‌صورت نظام‌مند مطالعه و به‌طور یکپارچه مؤلفه‌های مؤثر در حکمرانی شهری هوشمند شناسایی شد. با در نظر گرفتن میزان ارتباط با موضوع پژوهش، منابع اولیه غربال شد و تعداد ۱۰۶ منبع انتخاب و کدگذاری روی مفاهیم مستخرج از آن‌ها انجام شد. در مجموع، بر اساس نتایج مرور نظام‌مند با رویکرد فراترکیب، چهار کد انتخابی (اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی) و ۱۰ کد محوری (مدیریت خدمات، بهره‌وری، مدیریت و سازمان‏دهی، رهبری، قانون‏گذاری، پشتیبانی و حمایت، کیفیت حکمرانی، مشارکت، آموزش و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات) استخراج شد.
نتیجه‌گیری: بیشترین تعداد مطالعات مربوط به مدیریت خدمات الکترونیک، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و قانون‏گذاری الکترونیک و کمترین تعداد در خصوص کیفیت در حکمرانی الکترونیک است. به‌منظور سنجش پایایی و کنترل کیفیت، از روش کاپا استفاده شد. مقدار شاخص کاپا برای عوامل حکمرانی هوشمند محاسبه شد که در سطح توافق عالی قرار گرفت. بررسی پیشرفت اقدام‌های دستگاه‌های اجرایی و زیرمجموعه‌های وابسته به دولت در جهت استقرار حکمرانی هوشمند، نیازمند مؤلفه‌ها و زیرمؤلفه‌هایی به‌منظور ارزیابی است. با ارائه مدل ارزیابی حکمرانی هوشمند، شامل ابعاد و مقوله‌ها، بخش‌های وابسته به دولت و حکومت قادرند از اثربخشی اقدام‌های انجام شده، اطمینان حاصل کنند و از حوزه‌های بهبودپذیر دستگاه‌های خود آگاه شوند. با ارائه یک مدل یکپارچه حکمرانی هوشمند به‌روش فراترکیب، دولت‌ها قادر خواهند بود که ضمن اطمینان از روند رو به پیشرفت استقرار حکمرانی هوشمند، به ارزیابی عملکرد بخش‌های وابسته به خود اقدام کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a Model of Smart Urban Governance Using a Synthesis Approach

نویسندگان [English]

  • Pantea Ghaffari 1
  • Ali Asghar Pourezzat 2
  • Vahid Araei 3
  • Seyyed Mehdi Alvani 4
1 PhD Candidate, Department of Public Administration and Public Policy, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Prof., Public policy and public Administration Department, College of Management, Faculty of Public Administration & Organizational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Public Administration and Public Policy, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective
In recent years, the concept of smart governance has gained prominence as a means to institutionalize civil society. Understanding the factors influencing smart governance is crucial for guiding smart government projects. The principles of smart governance aim to satisfy all elements of society, particularly in the face of population growth and increasing crises, motivating leaders and statesmen to embrace intelligence across all facets of society. Therefore, striving for smart urban governance is essential to mitigate and address municipal challenges effectively. Existing research has laid the foundation for developing smart cities and smart governance, but traditional governance often lacks access to sufficient information and data. Despite the availability of this information and data, there is a need to further explore how to utilize and benefit from them. This underscores the necessity for more extensive research in this field.
Methods
This research adopts a qualitative approach, utilizing the seven-step meta-synthesis method developed by Sandelowski and Barroso. It comprehensively reviews sources related to smart governance and its associated factors, including 1,470 articles, books, and theses from reliable domestic and international sources published between 1390-1401 solar (2010-2022).
Results
An examination of the existing literature on smart city governance reveals that while numerous studies have been conducted, only partial dimensions and indicators of smart city governance have been addressed. No previous research has comprehensively examined all dimensions and categories of smart city governance together. This study systematically analyzes both domestic research from 1390 to 1401 and foreign research from 2010 to 2022 in order to identify the dimensions and indicators of smart urban governance. Effective components in urban governance were identified and categorized as intelligent. Following a systematic review with a meta-synthesis approach, four optional codes (social, economic, cultural, and political) and 10 core codes (service management, productivity, management and organization, leadership, legislation, support and advocacy, governance quality, participation, education, and information technology infrastructures) were extracted.
Conclusion
The majority of studies focus on electronic service management, information technology infrastructure, and electronic legislation, while fewer studies address the quality of electronic governance. To ensure reliability and quality control, the Kappa method was employed, resulting in an excellent level of agreement for the factors of intelligent governance. Evaluating the progress of executive actions and sub-categories related to government for the establishment of smart governance necessitates comprehensive components and sub-components for assessment. By presenting an evaluation model of smart governance, including dimensions and categories, government-affiliated departments can enhance the effectiveness of their measures and identify areas for improvement. The integrated model of smart governance, synthesized through a meta-synthesis approach, enables governments to assess the performance of their affiliated departments while ensuring progress in establishing smart governance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart governance
  • Smart city
  • Electronic government
  • Meta-Synthesis
آبدارزاده، پدرام؛ روشندل اربطانی، طاهر؛ کیماسی، مسعود و عقیلی، سید وحید (1400). مدل‌سازی وضعیت حکمرانی خوب الکترونیک در فضای کسب‌و‌کار مجازی در صنعت بیمه. مدیریت بازرگانی، 13(4)، 864-885.
آزادفلاح، زهره؛ کرکه آبادی، زینب و ارغان، عباس (1399). شهر مجازی رویکردی نو در توسعه امنیت گردشگری و مدیریت هوشمند شهری، پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی، 13(49)، 49-64.
احمدپور، احمد؛ زیاری، کرامت اله؛ حاتمی نژاد، حسین و پارسا، شهرام (1396). شهر هوشمند: ضرورت تبیین‏ها و الزامات شهر تهران برای هوشمندی. نگرش‏های نو در جغرافیای انسانی، 10(2)، 1-22.
احمدی نوحدانی، سیروس؛ حافظ نیا، محمدرضا و زائری امیرانی،‏ هادی (1399). الگویابی سیاست‏گذاری بر شهر هوشمند در ابعاد ملی و شهری مبتنی برالگوهای فضای سایبر، آمایش سیاسی فضا، 2(3)، 161-172.
اسفندیاری، محسن و موسی‌خانی، مرتضی (1400). تدوین مدل بومی و پارادایمی مدیریت دانش رصد اطلاعات شهری در شهرهای هوشمند. اقتصاد و مدیریت شهری. 9(34)، 101- 118.
اسماعیل‌زاده، حسن؛ فنی، زهره و عبدلی، سیده فاطمه (1398). هوشمندسازی، رویکردی در تحقق توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: منطقة 6 تهران)، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 51(1)، 145-157.
افضلی، مرضیه؛ مدیری، مهدی و فرهودی، رحمت الله (1397). اولویت‌بندی شاخص‌ها در فرایند هوشمندسازی شهرها (مطالعه موردی: شهر کرمان)، پژوهش و برنامه‏ریزی شهری، 35(9)، 11-30.
الوندی، ‌عظیم و شمس، مجید (1399). تحلیلی ‌بر ‌الزامات ‌و بایسته‌های ‌رشد ‌هوشمند ‌شهری (مطالعه‌ موردی: ‌شهر تویسرکان)، آمایش محیط، 51(13)، 111-132.
بلوچی، اسماء؛ بهبودی، محمدرضا و ترابی، محسن (1400). طراحی الگویی برای شهر هوشمند با الهام از مفروضات خدمات دولتی نوین و ارزیابی مؤلفه‌های زیرساختی آن در شهرداری بندرعباس، مطالعات مدیریت دولتی ایران، 4(2)، 159-189.
بهشتی شیرازی، سحرسادات؛ جلیلی صدرآباد، سمانه و پرهیزگار، شقایق (1401). شناسایی و به‏کارگیری عوامل اصلی مؤثر در محلات شهر هوشمند به‏منظور تجدید حیات شهری بافت‏های ناکارآمد شهری، پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، 10(1)، 227- 247.
پورعزت، علی اصغر؛ ماه بانویی، بهاره؛ قاسمی، روح‏اله و رفیعی، سیاوش (1401). سیستم ارزشیابی عملکرد دوره‏ای (ساعد) حکمرانی (چاپ دوم)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
تاجری، رسول؛ بیگ‌بابایی، ‌بشیر و آذر، علی (1400). تبیین مدل توسعه پایدار در مناطق مرزی با تأکید بر مؤلفه‌های شهر هوشمند (مطالعه موردی: شهر مرزی ارومیه). پژوهشنامه مطالعات مرزی، 34(9)، 89-104.‎
توانایی مروی، لاله؛ بهزادفر، مصطفی و مفیدی شمیرانی، سید مجید (1401). واکاوی چالش‌های پیش روی تحقق‌پذیری شهر هوشمند (مطالعه موردی: شهر مشهد)، فصلنامه شهر پایدار، 5(1)، 45-58.
جبارزاده، یونس؛ شکری، سوره و کرمی، اژدر (1399). شناسایی و تحلیل موانع نهادی شهر هوشمند (موردمطالعه: شهر تبریز). مجله اقتصاد و مدیریت شهری، 8(31)، 90-108.
چگنی، حسن و کشتکار هرانکی، مهران (1401). حکمرانی هوشمند (دانش بنیان) با تکیه بر الگوی توسعه کارکردهای هیئت‏های اندیشه‏ورز. پژوهش‏های سیاست اسلامی، 10(21)، 293- 327.
حاتمی، افشار؛ ساسان‌پور، فرزانه؛ زیبارو، آلبرتو؛ سلیمانی، محمد (1400). شهر هوشمند پایدار: مفاهیم، ابعاد و شاخص‏ها، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 21(60)، 315-339.
حسینی، سید احمد؛ لعلی نیت، ایلیا و حیدری نیا، سعید (1398). تبیین الگوی مدیریت هوشمند شهری، راه‏کاری نوین برای بهبود حکمرانی شهری، پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، 7(4)، 743-762.
حسینی، سید عبدالرسول؛ قاسمی، محمد؛ یعقوبی، نورمحمد و سالارزهی، حبیب الله (1401). شناسایی و تبیین پیشایندها و پسایندهای حکمرانی هوشمند با استفاده از روش دلفی فازی، فصلنامه چشم‏انداز مدیریت دولتی، 13(2)، 91-115.
دقتی، عادله؛ یعقوبی، نورمحمد؛ کمالیان، امین رضا؛ دهقانی، مسعود و مرادی، ابراهیم (1398). ارائه الگوی استقرار و توسعه‌ حکمرانی الکترونیک با استفاده از رویکرد فراترکیب. چشم‏انداز مدیریت دولتی، 10(4)، 89-120.
راعی، بهروز و برادران، وحید (1400). مدلی برای ارزیابی استقرار و پیشرفت حکمرانی الکترونیک در دستگاه‏‏های اجرایی ایران. فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، 13(49)، 135.
رحمانی، حامد و ناظمی جنابی، فائقه (1399). شناسایی شاخص‏های حکمرانی الکترونیک در آموزش عالی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین)، فناوری آموزش، 3(4)، 27-34.
رستم‌زاده، نادر؛ افشاری، مصطفی؛ علم، زهرا و قربانی، سعید (1398). ارائه مدل حکمرانی خوب الکترونیک در وزارت ورزش‌وجوانان. مطالعات مدیریت ورزشی، 11(56)، 43-62.‎
رفیع‌پور، سعید؛ داداش پور، ‏هاشم و تقوایی، علی اکبر (1395). عوامل علّی و کانون ارزشی آینده‌های بدیل و آینده مرجّح/مطلوب شهر پایدار بر مبنای اخلاق زیست‌محیطی. پژوهش و برنامه‏ریزی شهری، 7(27)، 1-20.
رهنما، محمدرحیم؛ حسینی، سید مصطفی و محمدی حمیدی، سمیه (1399). سنجش و ارزیابی شاخص‏های شهر هوشمند در کلان‌شهر اهواز. پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 52(2)، 589- 611.
روستایی، شهریور؛ پورمحمدی، محمدرضا و قنبری، حکیمه (1396). بررسی نقش ساختاری حکمروایی خوب شهری در ایجاد شهرهای هوشمند (مورد مطالعه: شهرداری تبریز)، پژوهش و برنامه‏ریزی شهری، 8(31)، 123-146.‎
روستایی، شهریور؛ پورمحمدی، محمدرضا و قنبری، حکیمه (1397). تئوری شهر هوشمند و ارزیابی مؤلفه‏های زیرساختی آن در مدیریت شهری مورد شناسی: شهرداری تبریز. جغرافیا و آمایش شهری ـ منطقه ای، 8(26)، 197-216.
روستایی، شهریور؛ پورمحمدی، محمدرضا و قنبری، حکیمه (1401). مدل‌سازی ساختاری تئوری شهر هوشمند بر پایه حکمروایی خوب شهری در ایران (مدیریت شهری شهرداری تبریز)، نشریه علمی جغرافیا و برنامه‏ریزی، 79(26)، 155-169.
زیاری، کرامت الله؛ و احسانی فرد، علی اصغر (1401). نقش حکمروایی هوشمند شهری در دوره پساکرونا به‏منظور توسعه پایدار شهری با مدل تحلیل عاملی اکتشافی ـ تأییدی و مدل‌سازی SEM با AMOS، برنامه‏ریزی توسعه کالبدی، 9(2)، 87-108.
زینالی صومعه، پروانه؛ پورعزت، علی اصغر و دودانگه، پروین (1392). کارکردهای استقرار دولت الکترونیک در ایران (مورد مطالعه: بانکداری الکترونیک). آینده پژوهی مدیریت، 24(299)، 55-70.
زینالی عظیم، علی (1401). ارزیابی پایداری شهری و محیطی از طریق رشد هوشمند شهری (نمونه موردی: شهر جلفا).‎ جغرافیا و پایداری محیط، 12(1)، 19-39.
زینالی عظیم، علی (1401). سنجش عوامل مؤثر بر شکل‌گیری شهر هوشمند در فضای جغرافیایی شهر تبریز کم آبی، آمایش سیاسی فضا، 4(3)، 235-253.
سجادیان، مهیار؛ فیروزی، محمدعلی و پوراحمد، احمد (1400). سنجش ظرفیت نهادی تحقق شهر هوشمند در کلان‌شهر اهواز. فصلنامه جغرافیا و توسعه، 20(69)، 28-46.‎
شامی، محمدرضا؛ بیگدلی راد، وحید و معینی فر، مریم (1400). تبیین مفاهیم و ارزیابی ابعاد شهر هوشمند با تأکید بر زندگی هوشمند شهری در کلان‌شهر تهران، فصلنامه جغرافیا (برنامه‏ریزی منطقه‌ای)، 12(1)، 137-151.
شکری غفاربی، الهام؛ سلیمانی، علیرضا و عزت‌پناه، بختیار (1401). تدوین راهبردهای شهرهای هوشمند در ایران (مطالعه موردی: شهر ارومیه). مطالعات برنامه‏ریزی سکونتگاه‏های انسانی.‎ 17(2)، 361- 375.
شکری غفاربی، الهام؛ سلیمانی، علیرضا وعزت پناه، بختیار. (1401). برنامه‌ریزی شهرهای هوشمند با تأکید بر رویکرد سناریونویسی (مطالعه موردی: شهر ارومیه)، فصلنامه جغرافیا و توسعه، 20(67)، 23-44.
شکری یزدان‌آباد، شادی و بهزادفر، مصطفی (1398). شاخص‌های مسکن در ایران و جهان و تأثیر شهر هوشمند بر آن. جغرافیا و توسعه فضای شهری، 6(2)، 217-248.‎
شمس نجفی، فاطمه السادات؛ کامیابی، سعید و ارغان، عباس (1401). ارائه الگوی بهینه شهر هوشمند از منظر توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر ری). آمایش سرزمین، 14(2)، 623-649.‎
شهیر، نسیم؛ حسین‌زاده دلیر، کریم و نظم‌فر، حسین (1401). آینده‌پژوهی رشد شهری کلان‌شهر تبریز با تأکید بر رویکرد شهر هوشمند. پژوهش و برنامه‏ریزی شهری.‎ 13(49)، 31- 46.
صابری‌فر، رستم (1399). تعیین و تشخیص عوامل مؤثر در طراحی سازمان هوشمند برای مدیریت شهری (مطالعه موردی: شهرداری مشهد)، پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، 8(2)، 445-467.
صارمی، محمدصادق؛ فرتاش، کیارش؛ فیروزجایی، محمد و سعدآبادی، علی اصغر (1398). مروری بر نقش شهرداری‏ها و دولت‏های محلی در توسعه اکوسیستم نوآوری منطقه‏ای و شهری(مطالعه‏ای تطبیقی با تمرکز بر شهر تهران). رهیافت، 29(75)، 42-27.
صالحی پناهی، میرمحمد؛ درس‌خوان، رسول؛ سینگری، مریم و فرامرزی، مهسا (1401). تحلیل و بررسی عوامل مؤثر بر هوشمندسازی شهرها (مطالعه موردی: شهر تبریز). ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران، 5(9)، 1440-1456.
ضرابی، حمید (1401). فرایند تحقق مشارکت مردم در دولت الکترونیک. ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران، 5(9)، 1375-1395.
عباسی، فاطمه؛ محمودی، جعفر و آقاجان تبار، مصطفی (1398). پژوهش در حکمرانی الکترونیک. آینده‏پژوهی مدیریت، 30 (116)، 15-30.
غلامی نورآباد،‏ هادی؛ میره‌ای، محمد و جاوید، علیرضا (1401). تببین الگوی حکمروایی هوشمند با رویکرد مشارکت مردمی در تصمیم‏گیری شهری (نمونه موردی: شهر تهران). برنامه‌ریزی و آمایش فضا، 26(1)، 119-139.
غیاث‏آبادی فراهانی، مریم.؛ غفاری آشتیانی، پیمان.؛ شبابی، هومن.؛ قلیپور فریدونی، شهربانو. (1401). گردشگری و توسعه، 11(2): 144-131.
فتاحی اردکانی، حسین و محمود اوغلی، رضا (1401). مؤلفه‌های قدرت هوشمند در نهج‌البلاغه، پژوهشنامه علوی، 12(23)، 197-223.
فرشید، راضیه؛ فرجی، امین و جعفری، سمیه (1401). تحلیل محتوای مطالعات جهانی شهر هوشمند در مقابله با همه‌گیری کووید 19. سیاست علم و فناوری، 15(2)، 39-54.‎
فلاح تفتی، حامد؛ حیدری کوشکنو، مجید و الماسی سروستانی، راضیه (1400). شناخت مؤلفه‌های شهروند هوشمند در محیط شهری با رویکرد یادگیری فناورانه (مورد مطالعه: شهر یزد)، فصلنامه علمی اقتصاد و مدیریت شهری، 7(25)، 51-62.
قلی‌پور سوته، رحمت اله؛ منوریان، عباس و الهیاری، دوین (1398). طراحی مدل دولت الکترونیک در چارچوب اخلاقی حکمرانی خوب. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 14(4)، 178-181.
کاوسی، الهه و محمدی، جمال (1399). تحرک و جابه‎جایی هوشمند شهری و توسعه پایدار شهر شیراز. فصلنامه علمی پژوهشی و بین‌المللی انجمن جغرافیایی ایران، 65(18)، 19-30.
کمانداری، محسن و رهنما، محمد رحیم (1396). ارزیابی شاخص‏های شهر هوشمند در مناطق چهارگانه شهر کرمان، فضای جغرافیایی، 17(58)، 209-226.
کیانی، پاکنوش؛ پورعزت، علی اصغر؛ دانش فرد، کرم الله و معمارزاده طهران، غلامرضا (1401). شناسایی ابعاد و مؤلفه‏های کاربست الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت، مطالعات مدیریت دولتی ایران، 5(1)، 31- 58.
گرجی، محمدباقر؛ فدایی، علیرضا و سمیعی، روح اله (1400). شناسایی مؤلفه‌های توسعه پایدار هوشمند در حوزه مدیریت شهری. کارآفرینی در کشاورزی، 8(3)، 19-34.‎
محمدزاده، علی؛ پورعزت، علی اصغر؛ رضایان قیه‌باشی، احد و پیران نژاد، علی (1399). تصویرپردازی از مشارکت شهروندی با هدف بهبود حکمروایی شهری (مورد مطالعه: شهر تهران). دانش شهرسازی، 4(4)، 117- 135.
محمدی شفیع، سعید؛ ارمغان، سیمین و آزاد بخت، بهرام (1401). شناسایی نماگرهای شهر هوشمند در بستر مؤلفه‏های کلیدی مؤثر قبل از اجرایی شدن آن در محلات حاشیه شهر قم، توسعه فضاهای پیراشهری، 1(7)، 167- 182.
محمدی، جلیل؛ محمدی، علیرضا؛ غفاری گیلانده، عطا و یزدانی، محمد حسن (1400). سنجش تأثیرپذیری شهر از نماگرهای شهر هوشمند (مطالعه موردی: شهر زنجان). پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 53(2)، 521-543.
مسلمی مهنی، یوسف؛ افضلی، رسول و صدقی، نغمه (1399). بررسی ارتباط بین گرایش به دولت الکترونیک و تحقق حکمرانی خوب در شهر کرمان. جغرافیای اجتماعی شهری، 7(2)، 27-40.
مقیمی، محمد و اعلایی ‌اردکانی، مصطفی (1390). سنجش شاخص‏های حکمرانی خوب و نقش دولت الکترونیک در ارتقای آن، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، 8(3)، 171-188.‎
مهدی‌زاده، زهرا؛ جودکی، حمیدرضا و زیاری، یوسفعلی (1400). رتبه‌بندی مؤلفه‏ها و شاخص‏های شهر هوشمند در منطقه 22 کلان‌شهر تهران. فصلنامه جغرافیا (برنامه‏ریزی منطقه‌ای)، 11(4)، 505-520.‎
مولایی، اصغر (1400). تبیین مبانی و راهبردهای شهر هوشمند با رویکرد پایداری در حوزه مدیریت بحران (نمونه موردی: کلان‌شهر تهران). فصلنامه علمی دانش پیشگیری و مدیریت بحران، 11(3)، 255-273.
مولایی، محمدمهدی؛ شاه‌حسینی، گلاره و دباغچی، سمانه (1395). تبیین و واکاوی چگونگی هوشمندسازی شهرها در بستر مؤلفه‏ها و عوامل کلیدی اثرگذار. نقش جهان ـ مطالعات نظری و فناوری‏های نوین معماری و شهرسازی، 6(3)، 75-93.
نسترن، مهین و پیرانی، فرزانه (1398). تدوین و اعتبارسنجی معیارها و شاخص‌های توسعه شهر هوشمند (موردمطالعه: منطقه سه شهر اصفهان). جغرافیا و توسعه فضای شهری، 6(1)، 147-164.‎
هاشمی، سیدعلی؛ راه نجات، میترا؛ شریف‌زاده، فتاح و سعدی، محمدرضا (1399). نسبت سنجی حکمروایی خوب و شهر هوشمند (مطالعه موردی: تهران)، راهبرد اجتماعی فرهنگی، 34(4)، 67-90.
یعقوبی، اسماعیل (1396). حکمرانی خوب و ارتقای سلامت نظام اداری؛ تبیین نقش دولت الکترونیک. پژوهش‏های مدیریت عمومی، 10(37)، 203-222.
References
Abbasi, F., Mahmudi, J. & Aghajantabar, M. (2019). Review of Research Trend in Electronic Governance. Future study Management, 30(116), 15-30. (in Persian)
Aboalmaali, F. S., Daneshfard, K. & Pourezzat, A. A. (2020). A Pattern to Recognition of Triggering Element of Open Government Implementation in Iran's Public Organizations (Case Study: Ministry of Interior). Journal of Public Administration, 12(1), 145-174.
Abolhasani, Z., Hassanzadeh, A., Ghazinoory, S. S. & Pourezzat, A. (2014). A justice-oriented innovation system: A grounded theory approach. Social Justice Research, 27, 369-394.
Afzali, M., Modiri, M. & Farhudi, R. A. (2019). Prioritizing Indicators in the make Smart Process (Case Study: Kerman City). (in Persian)
Ahmadi Nohdani, S., Hafeznia, M. R., Zaeri, H. (2020). Modeling smart city policy in national and urban dimensions based on cyberspace patterns. POS, 2 (3),161-172. (in Persian)
Ahmedpour, A., Ziari, K., Hataminejad, H., Parsa, Sh. (2016). Smart city: the necessity of explanations and requirements of Tehran city for smartness. New attitudes in human geography, 10(2), 1-22. (in Persian)
Allam, Z., Sharifi, A., Bibri, S. E. & Chabaud, D. (2022). Emerging Trends and Knowledge Structures of Smart Urban Governance. Sustainability, 14(9), 5275.
Alvandi, A. & Shams, M. (2021). Analysis of the Necessities and Requirements of Smart Uurban Growth (A Case Study of Tuyserkan). 13(51), 111-132. (in Persian)
Artioli, F., Acuto, M. & McArthur, J. (2017). The water-energy-food nexus: An integration agenda and implications for urban governance. Political Geography, 61, 215-223.
Axelsson, K. & Granath, M. (2018). Stakeholders' stake and relation to smartness in smart city development: Insights from a Swedish city planning project. Government Information Quarterly, 35(4), 693-702.
Azadfallah, Z., Karkabadi, Z. & Arghan, A. (2020). Virtual city a new approach to tourism security and urban smart management (Case Study of District 12 of Tehran City). Quarterly of Order & Security Guards, 13(1), 49-64. (in Persian)
Baluchi, A., Behboudi, M. R. & Torabi, M. (2021). A Smart City Model Based on the New Public Service Assumption and Evaluating Its Infrastructural Components in Bandar Abbas Municipality. Journal of Iranian Public Administration Studies, 4(2), 159-189.
(in Persian)
Baradaran, V. (2021). A Model for Evaluating Electronic Governance (e-governance) in Iran's Executive Sectors. Journal of Information and Communication Technology, 49(49), 135. (in Persian)
Barns, S. (2018). Smart cities and urban data platforms: Designing interfaces for smart governance. City, culture and society, 12, 5-12.
Barotia, R., Upadhaya, A. & Pareek, H. (2022). Transaction Management in SOA based System. International Journal of Computer Applications, 975, 8887.
Bazargan, A., Ghasemi, R., Eftekhar Ardebili, M. & Zarei, M. (2017). The relationship between ‘higher education and training’and ‘business sophistication’. Iranian Economic Review, 21(2), 319-341.
Beheshti Shirazi, S. S., Jalilisadrabad, S. & Parhizgar, S. (2022). Identifying and applying the main factors affecting smart city neighbourhoods in urban regeneration of dysfunctional urban tissues the case study Nizamabad neighborhood of Tehran. Geographical Urban Planning Research (GUPR), 10(1), 227-247. (in Persian)
Chegeni, H. & Keshtkar, M. (2022). Intelligent governance (knowledge-based) based on the model of developing the functions of think tanks. Islamic Politics Research, 10(21), 293-327. (in Persian)
De Guimarães, J. C. F., Severo, E. A., Júnior, L. A. F., Da Costa, W. P. L. B. & Salmoria, F. T. (2020). Governance and quality of life in smart cities: Towards sustainable development goals. Journal of Cleaner Production, 253, 119926.
Deghati, A., Yaghoubi, N.M., Kamalian, A.R., Dehghani, M. & Moradi, E. (2019). Presenting a Phased Development Pattern of Electronic Governance Using Meta-synthesis Approach. Journal of Public Administration Perspective, 10(4), 89-120. (in Persian)
Ebadi, N. (2016). The maturity level of E-governance in Iran Ministry Portals. Journal of public administration, 8(3), 487-510. (in Persian).
El Khatib, M., Al Mulla, A. & Al Ketbi, W. (2022). The Role of Blockchain in E-Governance and Decision-Making in Project and Program Management. Advances in Internet of Things, 12(3), 88-109.
Esmaeilzadeh, H., Fanni, Z. & Abdoli, S. F. (2019). Making Smart; An approach for attaining sustainable urban development (case study: District 6 Tehran). Human Geography Research, 51(1), 145-157. (in Persian)
Fadayi, A., Gorji, M. B. & Samiee, R. A. (2021). Identifying the components of smart sustainable development in the field of urban management. Journal of Studies in Entrepreneurship and Sustainable Agricultural Development, 8(3), 19-34. (in Persian)
Fallah Tafti, H., Heydari Kooshaknoo, M. & Almasi Sarvestani, R. (2019). Understanding of Smart Citizen Components in Urban Environment with Technological Learning Approach (Case: Yazd City). Journal of Urban Economics and Management, 7(25), 51-62. (in Persian)
Farshid, R., Faraji, A. & Jafari, S. (2022). Analysing the Content of Global Smart City Studies in Dealing with the Covid-19 Pandemic. Journal of Science and Technology Policy, 15(2), 39-54. (in Persian)
Farzaneh, N. & Mahmoudi, J. (2019). Presenting framework for investigating effects of e-governance indicators on sustainable human development. Strategic Management Thought, 13(2), 277-302. (in Persian)
Fattahi Ardakani, H. & Mahmoud Oghli, R. (2021). Components of Smart power in Nahj al-Balagha. Imam Ali΄ s Studies, 12(23), 197-223. (in Persian)
Fattahi Ardakani, H. & Mahmoud Oghli, R. (2021). Components of Smart power in Nahj al-Balagha. Imam Ali΄ s Studies, 12(23), 197-223. (in Persian)
Fonseca, F., Fernandes, E. & Ramos, R. (2022). Walkable cities: using the smart pedestrian net method for evaluating a pedestrian network in Guimarães, Portugal. Sustainability, 14(16), 10306.
Furtado, L. S., da Silva, T. L. C., Ferreira, M. G. F., de Macedo, J. A. F. & Cavalcanti, J. K. D. M. L. (2023). A framework for Digital Transformation towards Smart Governance: using big data tools to target SDGs in Ceará, Brazil. Journal of Urban Management, 12(1), 74-87.
Garcia-Ayllon, S. & Miralles, J. L. (2015). New strategies to improve governance in territorial management: evolving from “smart cities” to “smart territories”. Procedia Engineering, 118, 3-11.
Ghafarby, E. S., Soleimani, A. & Ezatpanah, B. (2022). Smart City Planning with Emphasis on Screenwriting Approach (Case study: Urmia city). Geography & Development Iranian Journal/Jughrāfiyā va Tusi-ah, 20(67). (in Persian)
Ghasemi, R., Hashemi Petroudi, S. H., Mahbanooei, B. & Mousavi Kiasari, Z. (2013). Relationship between Infrastructure and Technological Readiness based on Global Competitiveness Report: a Guidance for Developing Countries, 1 st International. In 7th national Conference on Electronic Commerce & Economy (pp. 19-21).
Ghasemi, R., Mahbanooei, B. & Beigi, R. G. (2018). The Relationship between Labor Market Efficiency and Innovation. In Proceeding of 11th International Seminar on Industrial Engineering & Management (ISIEM)(Nov. 27-29, 2018 Makassar, Indonesia) (pp. 142-149).
Ghasemi, R., Mohaghar, A., Safari, H. & Akbari Jokar, M. R. (2016). Prioritizing the applications of internet of things technology in the healthcare sector in Iran: A driver for sustainable development. Journal of information technology management, 8(1), 155-176.
Ghiasabadi Farahani, M., Ghafari Ashtiani, P., Shababi, H. & Gholipour Fereidooni, S. (2022). Designing a resilience model in the tourism industry in the prevalence of Covid disease 19. Journal of Tourism and Development, 11(2), 131-144. (in Persian)
Gholi, P. R., Monavarian, A. & Alahyari, D. M. (2020). Designing an e-government model in the ethical framework of good governance. (in Persian)
Gholipoor, P. R., Monavarian, A. & Alahyari, D. M. (2020). Designing an e-government model in the ethical framework of good governance. Ethics in Science and Technology, 14(4), 178-181. (in Persian)
Ghoranizadeh, V., Elyasi, F. (2016). The influence of cultural and technical factors on e-governance. Management of organizational culture., 14(2): 521-540. (in Persian)
Gorji, M. B., Fadayi, A. & Samiee, R. A. (2021). Identifying the components of smart sustainable development in the field of urban management. Journal of Studies in Entrepreneurship and Sustainable Agricultural Development, 8(3), 19-34. (in Persian)
Hartanto, D., Dalle, J., Akrim, A. & Anisah, H. U. (2021). Perceived effectiveness of
e-governance as an underlying mechanism between good governance and public trust: a case of Indonesia. Digital Policy, Regulation and Governance, 23(6), 598-616.
Hashemi, S. A., Rahnejat, M., Sharifzadeh, F. & Saadi, M. R. (2020). Relationship between Good Governance and a Smart City: A case study of Tehran. Socio-Cultural Strategy, 9(1), 67-90. (in Persian)
Hatami, A., Sasanpour, F., Ziparo, A. & Soleymani, M. (2021). Smart Sustainable City: Concept, Aspects and Indices. (in Persian)
Herdiyanti, A., Hapsari, P. S. & Susanto, T. D. (2019). Modelling the smart governance performance to support smart city program in Indonesia. Procedia Computer Science, 161, 367-377.
Holden, M. (2013). Sustainability indicator systems within urban governance: Usability analysis of sustainability indicator systems as boundary objects. Ecological Indicators, 32, 89-96.
Hope, S. F., Hopkins, W. A. & Angelier, F. (2022). Parenting in the city: Effects of urbanization on incubation behaviour and egg temperature in Great Tits, Parus major. Animal Behaviour, 194, 1-11.
Hosseini, S. A., Ghasemi, M., Yaghubi, N. M. & Salarzehi, H. (2022). Exploring the antecedents and consequences of smart governance using the fuzzy Delphi method (FDM). Public Administration Perspaective, 13(2), 91-115. (in Persian)
Hosseini, S. A., Laali Niyat, I. & Heidarinia, S. (2019). Analysis of the Pattern of Urban Smart Management, a New Way to Improve Urban Governance. Geographical Urban Planning Research (GUPR), 7(4), 743-762. (in Persian)
Jabarzadeh, Y., Shokri, S., Karami, A. (2021). Identifying and analyzing the institutional barriers of a smart city (case study: Tabriz city). Journal of Urban Economics and Management, 8(31). (in Persian)
Jafari, M., Sedaghati, S., Jafari, S. (2015). Investigating the function of smart libraries and librarians in the development of smart cities, the first national smart city conference.
(in Persian)
Jafarnejad, A., Ghasemi, R., Abdollahi, B. & Esmailzadeh, A. (2013). Relationship between macroeconomic environment and technological readiness: A secondary analysis of countries global competitiveness. International Journal of Management Perspective, 4(7), 1-16.
Javid, A. (2022). Explaining the model of smart governance with the approach of popular participation in urban decision making (Case study: Tehran). The Journal of Spatial Planning, 26(1), 119-139. (in Persian)
Jiang, H. (2021). Smart urban governance in the ‘smart’era: Why is it urgently needed? Cities, 111, 103004.
Joshi, S., Saxena, S. & Godbole, T. (2016). Developing smart cities: An integrated framework. Procedia Computer Science, 93, 902-909.
Jucevičius, R., Patašienė, I. & Patašius, M. (2014). Digital dimension of smart city: critical analysis. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 156, 146-150.
Kamandari. M. & Rahnama, M. R. (2017). Assessment of smart city indicators in four areas of Kerman. Geographic Space, 17(58), 209-226. (in Persian)
Karimi, T., Azar, A., Mohebban, B. & Ghasemi, R. (2022). Developing an Internet of Things-based Intelligent Transportation Technology Roadmap in the Food Cold Supply Chain. Industrial Management Journal, 14(2), 195-219.
Karimmian, Z., Mohammadi, M., Ghazinoory, S., Zolfagharzadeh, M.M., (2021). Companies based-Knowledge Supporting on Law the in tivesIncen Financing and Tax, Customs of Study Case a Implementation Policy in Analysis Network icyPol., 11(39), 24-45.
(in Persian)
Kavoosi, E. & Mohammadi, J. (2020). Explaining The Smartmobility In Shiraz Metropolis Based On Sustainable Development Theory. Geography, 65(18). (in Persian)
Kyani, P., Pourezzat, A. A., Daneshfard, K. & Memarzadeh Tehran, G. (2022). Identifying the Dimensions and Components of the Application of the Government’s Performance Evaluation Model in Health Sector. Journal of Iranian Public Administration Studies, 5(1), 31-58. (in Persian)
Lee, C. C. & Wang, C. S. (2022). Financial development, technological innovation and energy security: Evidence from Chinese provincial experience. Energy Economics, 112, 106161.
Lee, J. & Lee, H. (2014). Developing and validating a citizen-centric typology for smart city services. Government Information Quarterly, 31, S93-S105.
Lee, J. H., Hancock, M. G. & Hu, M. C. (2014). Towards an effective framework for building smart cities: Lessons from Seoul and San Francisco. Technological Forecasting and Social Change, 89, 80-99.
Lin, Y. (2018). A comparison of selected Western and Chinese smart governance: The application of ICT in governmental management, participation and collaboration. Telecommunications policy, 42(10), 800-809.
Liu, D. & Qi, X. (2022). Smart governance: The era requirements and realization path of the modernization of the basic government governance ability. Procedia Computer Science, 199, 674-680.
Lombardi, P., Giordano, S., Farouh, H. & Yousef, W. (2012). Modelling the smart city performance. Innovation: The European Journal of Social Science Research, 25(2), 137-149.
Mahbanooei, B. & Pourezzat, A. (2023), Education Policy Guide for human capital: An Importance- Performance Analysis in Iran, Journal of Educational Planning Studies, 11(22), 1-22. Doi: 10.22080/EPS.2023.23983.2135
Mahbanooei, B., Hasanzadeh, H. & Jamalian, A. (2015). Iran’s Labor Market Efficiency’s Competitiveness in comparation with other countries in the region: as the key intangible asset. In 3rd Annual Conference on Strategic Management, Tehran, Faculty of Management, University of Tehran, Iran, Dec (pp. 15-16).
Mahdizadeh, Z., Joudaki, H. & Ziyari, Y. (2021). Ranking of components and characteristics of a smart city in the 22nd metropolitan area of Tehran. Geography (Regional Planning), 11(4), 505-520. (in Persian)
Manville, G., Donald, W. E. & Eves, A. (2014). Can Embedding Authentic Assessment into the University Curriculum Enhance the Employability of Business School Students?. 4(5).
Masik, G. & Stępień, J. (2022). Smart local governance: the case of the Gdańsk-Gdynia-Sopot Metropolitan Area in Poland. Journal of Urban Technology, 29(4), 63-81.
Mekhum, W. (2020). Smart Cities: Impact of Renewable Energy Consumption, Information and Communication Technologies and E-Governance on Co2 Emission. Journal of Security & Sustainability Issues, 9(3).
Mo, Y., Wu, Y., Yang, X., Liu, F. & Liao, Y. (2022). Review the state-of-the-art technologies of semantic segmentation based on deep learning. Neurocomputing, 493, 626-646.
Moghimi, S. M. & Alaei Ardakani, M. (2011). Indicators to mea sare good gorernance and its role promoting e-government. Journal of Information Technology Management, 3(8), 171-188. (in Persian)
Mohaghar, A., Mahbanooei, B., Behnam, M. & Khavari, Z. (2018). Analyzing OECD's Labor Market Efficiency in 2018. Economic and Social Development: Book of Proceedings, 341-353.
Mohaghar, A., Sadeghi Moghadam, M. R., Ghourchi Beigi, R. & Ghasemi, R. (2021). IoT-based services in banking industry using a business continuity management approach. Journal of Information Technology Management, 13(4), 16-38.
Mohammadi Shafi, S., Armaqan, S. & Azad Bakht, B. (2022). Identifying Smart City Indicators and Key Components Before its implementation in the suburbs of Qom city. Preipheral Urban Spaces Development, 4(1), 167-182. (in Persian)
Mohammadi, J. (2021). Smart Urban Mobility and Social Sustainability: Exploring the relationship (Case Study: Shiraz City). Journal of Applied researches in Geographical Sciences, 21(61), 279-294. (in Persian)
Mohammadi, J., Mohammadi, A., Ghafari, A. & Yazdani, M. H. (2021). Measuring the effectiveness of the city from. Human Geography Research, 53(2), 521-543. (in Persian)
Mohammadzadeh Kamali, A., Ghafoori, S., Mohammadian, A., Mohammadkazemi, R., Mahbanooei, B. & Ghasemi, R. (2018). A Fuzzy Analytic Network Process (FANP) approach for prioritizing internet of things challenges in Iran. Technology in Society, 53, 124-134.
Mohammadzadeh, A., Pourezzat, A., Rezayan Ghayehbashi, A. & Pirannejad, A. (2020). Imaginary of Citizen Participation with the Aim of Improving Urban Governance (Case Study: Tehran). Urban planning knowledge, 4(4), 117-135. (in Persian)
Molaei, A. (2021). Definition the Principles and Strategies of Smart City Approaching Sustainability and Crisis Management Problems (Case study of Tehran metropolis). Disaster Prevention and Management Knowledge (quarterly), 11(3), 255-273. (in Persian)
Mora, L., Gerli, P., Ardito, L. & Petruzzelli, A. M. (2022). Smart city governance from an innovation management perspective: Theoretical framing, review of current practices, and future research agenda. Technovation, 123, 102717.
Moslemi Mehni, Y., Afzali, R. & Sedghi, N. (2020). Studying the relationship between the trend e-government and good governance in Kerman city. Journal of Urban Social Geography, 7(2), 27-40. (in Persian)
Moulaii, A. (2021). Explaining the basics and strategies of a smart city with a sustainable approach in the field of crisis management (case example: Tehran metropolis). Knowledge of crisis prevention and management, 11(3), 255-273. (in Persian)
Moulaii, M., Shahhoseini, G. & Dabaghchi, S. (2016). Explaining and analyzing how to make smart cities in the context of the influencing components and key factors. Naqshejahan-Basic studies and New Technologies of Architecture and Planning, 6(3), 75-93.
(in Persian)
Nasrollahi, M., Ghadikolaei, A. S., Ghasemi, R., Sheykhizadeh, M. & Abdi, M. (2022). Identification and prioritization of connected vehicle technologies for sustainable development in Iran. Technology in Society, 68, 101829.
Nastaran, M. & Pirani, F. (2019). Compiling the criteria and indicators of smart city (case study: The third zone of Isfahan). Geography and Urban Space Development, 6(1), 147-164.
(in Persian)
Oliveira, T. A., Oliver, M. & Ramalhinho, H. (2020). Challenges for connecting citizens and smart cities: ICT, e-governance and blockchain. Sustainability, 12(7), 2926.
Peyghan, V., Yaghobi, N., Keikha, A. (2022). Measuring and Validate Good Governance Model with Sustainable Development Approach (Case Study: Sistan and Baluchestan Province).  Journal of Iranian Public Administration Studies (JIPAS), 5(2), 117-138. (in Persian)
Pourezat, A. A., Firoozpour, A. & Sadabadi, A. (2013). Study & comparison of community-based approach to crisis management in the selected countries. Public Pers Manage, 2, 37-58.
Pourezzat, A. A. & Attar, G. T. (2009). Professional adhocracy, an appropriate design for knowledge economy in the light of Mintzberg's perspective. Journal of Electronic Commerce in Organizations (JECO), 7(4), 1-20.
Pourezzat, A. A., Nejati, M. & Nejati, M. (2007). E-government & public policy for poverty eradication and empowerment. In Proceedings of 5th International Conference on
E-Governance (ICEG2007), Computer Society of India-Special Interest Group on
E-governance,
India.
Pourezzat, A., Mahbanooei, B., Ghasemi, R., Rafiei, S. (2022). Governance Performance Evaluation System (GPES), Tehran: University of Tehran Press. (in Persian)
Rafiepour, S., Dadashpoor, H. A. S. H. E. M. & Taghvaee, A. (2017). Causal Factors and Value Center of Alternative Futures and Preferable/Desirable Future of Sustainable City Based on Environmental Ethics. (in Persian)
Rahmani, H. & Nazemi Jenabi, F. (2020). Identifying e-governance criteria in higher education (Case study: Qazvin Islamic Azad university). Technology of Education Journal (TEJ), 14(3), 541-556. (in Persian)
Rahnama, M. R. (2017). Assessment of smart city indicators in four areas of Kerman. Geographic Space, 17(58), 209-226. (in Persian)
Rahnama, M. R., Hosseini, S. M. & Mohammadi Hamidi, S. (2020). Measuring and assessment of smart city criteria in Metropolis Ahvaz. Human Geography Research, 52(2), 589-611. (in Persian)
Rastegar, A. A., Mahbanooei, B. & Ghasemi, R. (2012, May). Canonical correlation analysis between technological readiness and labor market efficiency: A secondary analysis of countries global competitiveness in 2011–2012. In 13th International Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics (ICEOS-2012) (pp. 24-26).
Roostaei, D. S., Poormohamadi, D. M. & Ghanbari, H. (2018). A theory of Smart Cities and Assessment its Infrastructure Components in Urban Management (Case Study: Tabriz Municipality). Geography and Territorial Spatial Arrangement, 8(26), 197-216.
(in Persian)
Roostaei, S., Pour Mohammadi, M. R. & Ghanbari, H. (2018). The role of urban good governance structure to create smart cities (case study: Municipality of Tabriz).
(in Persian)
Roostaei, S., Pourmohammadi, M. R. & Ghanbari, H. (2022). The structural modeling a theory of smart cities based on urban good governance in Iran (Urban management of Tabriz municipality). Geography and Planning, 26(79), 155-169. (in Persian)
Rostam Zadeh, N., Afshari, M., Alam, Z. & Ghorbani, S. (2019). Providing a Good Electronic Governance Model at the Ministry of Sports and Youth. Sport Management Studies, 11(56), 43-62. (in Persian)
Ruhlandt, R. W. S. (2018). The governance of smart cities: A systematic literature review. Cities, 81, 1-23.
Saberifar, R. (2020). Determination and identify factors influencing in designing an smart organization model for urban management (Case study: Municipality of Mashhad). Geographical Urban Planning Research (GUPR), 8(2), 445-467. (in Persian)
Sajadian, M., Firoozi, M. & Pourahmad, A. (2022). Assessing the Institutional Capacity for the Perform of a Smart City in the Metropolis of Ahvaz. Geography and Development, 20(69), 28-46. (in Persian)
Salehi Panahi, M. M., Darskhan, R.A.S.O.O. L., Singery, M. & Faramarzi, M. (2022). Analysis and Study of Factors Affecting Urban Intelligence (Case Study: Tabriz). Political Sociology of Iran, 5(9), 1440-1456. (in Persian)
Sandelowski, M. & Barroso, J. (2006). Handbook for synthesizing qualitative research. springer publishing company.
Sarangi, D., Pal, M. K., Prusty, S. & Chen, Q. (2022). Smart City E-Governance through Intelligent ICT Framework. International Journal of Information Systems in the Service Sector (IJISSS), 14(2), 1-22.
Saremi, M. S., Fartash, K., Adabi Firouzjae, M. & Sadabadai, A. A. (2019). Review of Municipalities and Local Governments Roles in Developing Regional and Urban Innovation Ecosystems (A Comparative Study with Focus on City of Tehran). Rahyaft, 29(75), 27-41. (in Persian)
Seifaldini, F., Pourahmad, A., Ziari, K., Dehghani, N. (2012). Investigating the bases and barriers of smart city growth in middle cities, Town and Country Planning (JTCP), 5(2): 241-260. (in Persian)
Shahir, N. A. A., Dalir, K. H. & Nazmfar, H. (2022). Future Study of Tabriz Metropolitan Urban Growth with Emphasis on Smart City Approach. Journal Research and Urban Planning, 13(49), 31-46. (in Persian)
Shami, M. R., Bigdeli Rad, V. & Moeinifar, M. (2021). Explaining the Concepts and Evaluation of Dimensions of Smart City with Emphasis on Quality of Urban Smart Living. Geography (Regional Planning), 12(1), 151-137. (in Persian)
Sheikh, H., Mitchell, P. & Foth, M. (2022). More-than-human smart urban governance: A research agenda. Digital Geography and Society, 100045.
Shokri Yazdan Abad, S. & Behzadfar, M. (2020). Housing Indicators in Iran and the World and the Impact of a Smart City on Them. Geography and Urban Space Development, 6(2), 217-248. (in Persian)
Silva, B. N., Khan, M. & Han, K. (2018). Towards sustainable smart cities: A review of trends, architectures, components, and open challenges in smart cities. Sustainable cities and society, 38, 697-713.
Suri, P. K. (2022). Effectiveness of strategy implementation and e-governance performance. Evaluation and Program Planning, 92, 102063.
Tafti, H. F., Kooshaknoo, M. H. & Sarvestani, R. A. Understanding of Smart Citizen Components in Urban Environment with Technological Learning Approach (Case: Yazd City). (in Persian)
Taghva, M. R., Taghi TaghaviFard, M., Moeini, A. & Zynoddini, M. R. (2017). A Smart Government Model: Dimensions of Smart Government Using Meta-Synthesis Method. Business Intelligence Management Studies, 6(21), 131-168. (in Persian)
Tajeri, Rasul., Beygabye, B., Aar, A. (2022). Explain the Model of Sustainable Development in Border Areas with Emphasis on the Components of the Smart City, Case study: Border City of Urmia., Journal of Border Studies, 34(9), 89-104. (in Persian)
Tavanaei Marvi, L., Behzadfar, M. & Mofidi Shemirani, S. M. (2022). Analysis Smart City Implementation Challenges Case Study: Mashhad. Sustainable city, 5(1), 45-58.
(in Persian)
Tomor, Z., Przeybilovicz, E. & Leleux, C. (2021). Smart governance in institutional context: An in-depth analysis of Glasgow, Utrecht, and Curitiba. Cities, 114, 103195.
Tompson, T. (2017). Understanding the contextual development of smart city initiatives: A pragmatist methodology. She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation, 3(3), 210-228.
Umbach, G. & Tkalec, I. (2022). Evaluating e-governance through e-government: Practices and challenges of assessing the digitalisation of public governmental services. Evaluation and program planning, 93, 102118.
Walravens, N. (2015). Qualitative indicators for smart city business models: The case of mobile services and applications. Telecommunications Policy, 39(3-4), 218-240.
Yaghoubi, E. (2017). Good governance and health promoting of administrative system; explaining the role of electronic government. Public Management Researches, 10(37), 203-222. (in Persian)
Zadtootaghaj, P., Mohammadian, A., Mahbanooei, B. & Ghasemi, R. (2019). Internet of Things: A Survey for the Individuals' E-Health Applications. Journal of Information Technology Management, 11(1), 102-129.
Zarabi, H. (2022). The process of realizing people's participation in e-government. Political Sociology of Iran, 5(9), 1375-1395. (in Persian)
Zarei, M., Jamalian, A. & Ghasemi, R. (2017). Industrial guidelines for stimulating entrepreneurship with the internet of things. In The Internet of Things in the Modern Business Environment (pp. 147-166). IGI Global.
Zarei, M., Mohammadian, A. & Ghasemi, R. (2016). Internet of things in industries: A survey for sustainable development. International Journal of Innovation and Sustainable Development, 10(4), 419-442.
Zeynali Azim, A. (2022). Assessing the Factors Affecting the Formation of a Smart City in the Geographical Space of Tabriz City. Political Organizing of Space, 4(3), 235-253.
(in Persian)
Zeynali Someh, P., Pourezat, A. A. & Dodangeh, P. (2013). Functions of electronic government establishment in Iran (Study case: electronic banking). Future study Management, 24(99), 55-70. (in Persian)
Ziari, K. & Ehsanifard, A. (2022). The Role of Smart Urban Governance in the Post-Corona Period for the Purpose of Sustainable Urban Development and Excellence with Exploratory-confirmatory Factor Analysis Model and SEM Modeling with AMOS (Case Study: Semnan City). Physical Sacial Planning, 9(2), 87-108. (in Persian)