ویژگی‎های خط‎مشی‎گذاری عمومی برای اداره شهرهای پرتنوع و پیچیده (مورد مطالعه: شهر تهران)

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشجوی دوره دکترای مدیریت سیاست‎گذاری دانشگاه تهران، ایران

چکیده

با توجه به پیچیدگی و تنوع فوق‎العاده کلان‎شهرها، اداره آنها مستلزم اتخاذ مدل‎های خط‎مشی‎گذاری مناسبی است که برحسب ویژگی‌های خاص هر یک از این شهرها، طراحی شده باشند. بنابراین، در امتداد رویکرد اقتضایی به خط مشی گذاری در پرتو استعاره کولاژ ، طراحی یک سیستم خط‎مشی‎گذاری آمیخته ضرورت می‎یابد. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان تناسب هر مدل خط مشی با هر دسته از مشکلات شهری است. در این مطالعه تلاش شد تا با مراجعه به آراء خبرگان خط‎مشی‎گذاری و شهری، میزان و قابلیت انواع مدلهای خط مشی‌گذاری برای حل مسائل شهری معین گردد. نتایج حاصل حاکی از آن بود که مدلهای فراگردی، تلفیقی، سیستمی و عقلایی به ترتیب برای حل مسائل اجتماعی از اولویت بیشتری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Title: Public Policy necessities for administration of complex and different cities (Case study: Tehran)

نویسندگان [English]

  • ali Asghar Pourezzat 1
  • Ashraf Raheimian 2
چکیده [English]

Due to complexity and huge varieties in mega cities, their administration need suitable policy making that is designed specifically for each city. So, in the light of contingency approach and collage metaphor, in each city, designing of a mixed policy making system is necessary; a system that is able to use collection of current policy making models, and support urban management system for adopting better decisions. There for it's characteristic and necessities should be designed to be able to answer the continuous changes in complex and variety of cities problem in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • decision support system
  • Mixed Model of Policy Making
  • Riquisit Variety and Complexity
  • Urban Management Dashboard