نویسنده = علی اصغر پورعزت
تعداد مقالات: 15
1. الگویی برای شناسایی پیش‌ران‌های کاربست مدل حکومت باز در دستگاه‌های اجرایی ایران (مورد مطالعه: وزارت کشور)

دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 142-171

فاطمه السادات ابوالمعالی؛ کرم‌اله دانش‌فرد؛ علی اصغر پورعزت


2. معناسازی: تحلیل مفهومی و کاربست‌ها در مدیریت منابع انسانی

دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 509-529

هادی عارف؛ سیدرضا سیدجوادین؛ علی اصغر پورعزت؛ قنبر محمد الیاسی


3. شناسایی مؤلفه‌های سیستم تأمین منابع انسانی در راستای ارتقای‌ سلامت نظام اداری

دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 251-284

حسین ایمانی؛ آرین قلی پور؛ عادل آذر؛ علی اصغر پورعزت


4. تحلیل محتوای پژوهش‌های فصلنامه مدیریت دولتی دانشگاه تهران

دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 387-414

حسین ایمانی؛ امیرحسین عبدالله زاده؛ علی اصغر پورعزت


5. بازنمایی سیستم تاراج نوین در قالب سوداگری اداری

دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 209-226

علی اصغر پورعزت؛ علی قربانی؛ جهان عبدی؛ فاطمه نجارشمس


6. گناه‎های کشنده در بودجه‎بندی عمومی ایران

دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 31-58

میریعقوب سیدرضائی؛ علی اصغر پورعزت؛ مجتبی امیری؛ عادل آذر


7. توسعۀ مدل ارزشیابی خط‌مشی نگهداشت اثربخش اعضای هیئت علمی در آموزش عالی

دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 489-516

حکیمه حسنقلی پور؛ مجتبی امیری؛ علی اصغر پورعزت


8. شناسایی و تدوین ویژگی‎های مناسب برای احراز شایستگی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 35-60

روشنک کاوسی خامنه؛ علی اصغر پورعزت؛ طیبه عباسی


9. طراحی و تبیین مدل بودجه‎بندی بر اساس شاخص‎های حکمرانی خوب در ایران

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 645-664

سید محمد مقیمی؛ علی اصغر پور عزت؛ حسن دانایی فرد؛ حیدر احمدی


10. فمینیسم در مطالعات سازمان

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 437-458

امیرحسین خالقی؛ علی اصغر پورعزت


12. سازمان به‎مثابۀ ققنوس: تأملی بر زندگی و مرگ سازمان‌های اجتماعی (مورد مطالعه: جهاد سازندگی)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 419-436

علی اصغر پورعزت؛ خدیجه روزبهانی؛ غزاله طاهری عطار؛ علی اصغر سعدآبادی


13. تحلیل گفتمانی امر اخلاقی در سیاستگذاری حکومت الکترونیکی ایران

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 79-100

امیرحسین خالقی؛ علی اصغر پورعزت؛ فرهاد رهبر؛ سید سپهر قاضی نوری


15. ترسیم نقشه علم اداره امور عمومی (مدیریت دولتی) بر مبنای مقالات موجود در ISI

دوره 3، شماره 6، بهار 1390، صفحه 127-274

حسن عابدی جعفری؛ علی اصغر پورعزّت؛ مجتبی امیری؛ فاطمه دلبری راغب