دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-208 
3. تحلیل کانونی رابطة هوش هیجانی با ارزشیابی عملکرد آموزشی

صفحه 45-66

محمدرضا تقی زاده یزدی؛ افشار سلیمانی؛ ناصر رحمت؛ جواد نرگسیان


4. بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر فضیلت سازمانی(بررسی موردی شهرداری رشت)

صفحه 67-84

تورج حسن زاده ثمرین؛ مهناز همتی نوع دوست؛ حسن نیکرواحمدگورابی


8. کنکاشی پیرامون عوامل مؤثر بر شکل‌گیری رفتار سیاسی در سازمان

صفحه 151-174

علی اصغر فانی؛ فاطمه شیخی نژاد؛ حسن دانایی فرد؛ علیرضا حسن زاده