بررسی رابطه ساختار سازمانی با فرسودگی شغلی دبیران مدارس متوسطه شهر کرد

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، اصفهان، ایران

2 دانشیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطة ساختار سازمانی با فرسودگی شغلی دبیران مدارس متوسطة شهر کرد است. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی از نوع همبستگی است. برای نیل به اهداف تحقیق از دو پرسشنامه‌ـ 1. ساختار سازمانی با اعتبار 93 درصد؛ 2. فرسودگی شغلی با اعتبار 95 درصد‌ـ استفاده شد. جامعة آماری شامل کلیة دبیران مدارس متوسطة شهر کرد است که تعداد آن‌ها 683 نفر است و در سال تحصیلی ۱۳۸۷‌ـ ۱۳۸۸ به تدریس اشتغال داشته‌اند. با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای، تعداد 160 دبیر انتخاب و پرسشنامه میان آنان توزیع شد. یافته‌‌های تحقیق نشان داد که ۱. بین ساختار مدارس متوسطه، از نظر پیچیدگی و فرسودگی شغلی دبیران، رابطة معنادار وجود ندارد؛ ۲. بین ساختار مدارس متوسطه، از نظر تمرکز و فرسودگی شغلی دبیران، رابطة معنادار وجود ندارد؛ ۳. بین ساختار مدارس متوسطه، از نظر رسمیت و فرسودگی شغلی دبیران، رابطة معنادار وجود ندارد؛ ۴. بین ویژگی‌‌های دموگرافیک دبیران مدارس متوسطه و فرسودگی شغلی رابطة معنادار وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Organizational Structure and Burnout among High School Teachers in Shahrekord

نویسندگان [English]

  • Seifolahe Nazari 1
  • Ali Siadat 2
  • Mohammad Reza Abedi 2
1 MSc., Department of Education, Isfahan, Iran
2 Associate Prof ,Faculty of Educational Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this research was to study the relationship between organizational structure and burnout among high school teachers. Research method was descriptive correlational. To collect data, two questionnaires were used: organizational structure with reliability coefficient of 93 % and job burnout with reliability coefficient of 95 %. The population consisted of all high school teachers of Shahrekord in academic year of 1387-88 (2008-2009). 160 teachers were selected using cluster sampling and the questionnaies were distributed among them. The reaserch findings showed that: 1. There was no significant relationship between complexity of structure at schools and job burnout among teachers. 2. There was no significant relationship between centralization of structure at schools and job burnout among teachers. 3. There was no significant relationship between formality of structure at school and job burnout among teachers. 4. There was no significant difference among teachers with regard to their demographic characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Complexity
  • centralization
  • formalty
  • Job Burnout
  • Organizational structure