دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، مهر 1393، صفحه 419-624