نقش میانجیگری انصاف ادراک‌شده در رابطة بین عدالت سازمانی و عملکرد کارکنان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدة علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکدة علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

چکیده

امروزه، با توجه به نقش فراگیر و همه‌جانبة سازمان‌ها در زندگی انسان‌ها و نقش و جایگاه عدالت در فرهنگ اسلامی کشور ایران، اهمیت عدالت در سازمان‌ها بیش از پیش آشکارتر شده است. پژوهش حاضر، با هدف ارائة راهکارهای کاربردی بهبود عملکرد کارکنان دانشگاه تبریز، بر اساس عدالت سازمانی مطالعه شد. این پژوهش از نظر هدفْ کاربردی و بر اساس روش یک تحقیق توصیفی- همبستگی است. برای جمع‏آوری داده‏ها از پرسشنامه استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط خبرگان تأیید شد و تحلیل عاملی سؤالات و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید. نتایج مدل‏سازی معادلات ساختاری روی داده‏های حاصل از 236 پرسشنامة گردآوری‌شده از کارکنان دانشگاه تبریز نشان داد عدالت سازمانی به طور مستقیم با ضریب مسیر 86/0 و به طور غیرمستقیم با نقش واسطه انصاف ادراک‌شده با ضریب مسیر 54/0 بر عملکرد کارکنان و با ضریب مسیر 69/0 بر انصاف ادراک‌شده تأثیر مثبت دارد. همچنین، سازة انصاف ادراک‌شده با ضریب مسیر 79/0 تأثیر مثبتی در عملکرد کارکنان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Perceived Justice in the Relationship between Organizational Justice and Staff Performance

نویسندگان [English]

  • Reza Sepahvand 1
  • Samad Rahimi Aghdam 2
  • Mohsen Arefnejhad 3
1 Assistant professor of commercial management, faculty of economics and administrative sciences, University of Lorestan, Iran
2 Ph.D. Student in human resource Management, faculty of economics and administrative sciences, University of Lorestan, Iran
3 Ph.D. Student in human resource Management, faculty of economics and administrative sciences, University of Lorestan, Iran
چکیده [English]

Today, given the pervasive role of organizations in human lives and the status of justice in Islamic culture, the importance of justice in organizations has become more apparent than ever before. The aim of this research is to offer practical solutions to improve staff performance of University of Tabriz based on organizational justice. The research is applied in terms of objective, and its methodology is descriptive -correlational. The data was collected using a questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by experts and the questions’ factor analysis and the reliability were confirmed by Cronbach’s alpha coefficient. The results of the structural equations modeling on the data collected from 236 questionnaires completed by the employees of University of Tabriz showed that organizational justice has a direct impact (with path coefficient of 0.86) and an indirect impact (with path coefficient of 0.54 and the perceived justice mediating role) on employees performance. It also has a positive impact (with path coefficient of 0.69) on perceived justice. Moreover, perceived justice (with path coefficient of 0.79) has a positive effect on employees’ performance.
perceived justice structure by path coefficient of 0.79 has a positive effect on employees performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distributive Justice
  • Interactional justice
  • perceived justice
  • Procedural Justice
  • performance