دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، دی 1393، صفحه 625-956 
عوامل مؤثر بر اعتماد به سازمان‌های دولتی شهر تهران

صفحه 839-856

10.22059/jipa.2014.52034

بهزاد قره خانی؛ حبیب الله طاهرپور؛ فرج الله رهنورد؛ فرخ مصطفوی