کنکاشی پیرامون عوامل مؤثر بر شکل‌گیری رفتار سیاسی در سازمان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی، دانشگاه تربیت‌مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی مدیریت رفتاری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار، خط‌مشی‌گذاری عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 استادیار، مدیریت سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

فعالیت‌های سازمانی سیاسی‌اند، زیرا در آن منافع، قدرت و تعارض منافع وجود دارد. بنابراین، یکی از رفتارهای آشکار افراد رفتار سیاسی آنان است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه عواملی موجب بروز رفتار سیاسی در سازمان می‌شوند؟ پژوهشگر پس از تشریح مبانی نظری، فرایندی از متغیرهای درون سازمانی و مبین چگونگی شکل‌گیری چنین رفتاری در شرکت‌های بخش آب را به بوتة آزمون گذارد. روش پژوهش حاضر پیمایشی است. داده‌های این پژوهش با استفاده از نمونه‌ای 525 نفره از مدیران و کارشناسان صنعت آب با روش نمونه‌گیری تصادفی از نوع طبقه‌ای گردآوری شد. روایی محتوایی پرسشنامه‌ها تأیید شد و قابلیت اعتماد آن‌ها با محاسبة ضریب آلفای کرونباخ برای هر متغیر تأیید شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از طریق مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر با نرم‌افزار لیزرل و اسمارت پی‌ال‌اس انجام شد. نتایج نشان می‌دهد متغیرهای شناسایی‌شده به‌جز کانون کنترل و خودنظارتی در بروز رفتار سیاسی کارکنان مؤثرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inquiry about the factors affecting the formation of political behavior in organization

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Fani 1
  • Fatemeh Sheikhinejad 2
  • Hasan danaeefard 3
  • Alireza Hasanzadeh 4
1 Assistant Prof., Management, Tarbiyat Modares University, Tehran, Iran
2 PHD Candidate, Behavioral Management, Tarbiyat Modares University, Tehran, Iran
3 Associate Prof., Management, Tarbiyat Modares University, Tehran, Iran
4 Assistant Prof., Management, Tarbiyat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The organizational activities are political, because in this context interests, power and conflict of interests exist. Therefore, one of the apparent behaviors of people is political behavior. This study seeks to answer the question that what factors are causing political behavior in organization? Researcher after describing the theoretical foundations, tests the process of inter-organizational variables that indicate the formation of such behavior in the companies of water sector. This research method is survey. This research data was collected by using a sample of 525 people of managers and experts of water industry, with stratified random sampling method. Content validity of the questionnaires was confirmed and its reliability was confirmed with Cronbach,s alpha coefficient for each variable. For data analysis by Structural equation modeling and path analysis were used LISREl and Smart P.L.S. The research results show that identified variables except locus of control and self-monitoring affect the political behavior of employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational politics perception
  • political behavior
  • political skill
  • political will
  • water industry