ارائه مدل کارآفرینی فناورانه در شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری: رویکرد کیفی

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

2 دانشیار مدیریت دولتی، دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد MBA، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

4 دانشجوی کارشناسی ارشد MBA، دانشگاه تهران

چکیده

سرعت تغییرات در عرصة علم و فناوری آن‌چنان زیاد است که عدم اطمینان بارزترین ویژگی محیط ماست. پایة اصلی چنین تغییراتی فناوری است و خالقان فناوری کارآفرینان‌اند. در کشور ایران، بنا به تأیید اغلب صاحب‌نظران، کارآفرینی فناورانه کلید توسعة فناوری و اقتصاد است، اما تا کنون دربارة آن کندوکاو نشده است. اگرچه از تأسیس پارک‌های علم و فناوری و کمتر از آن از ایجاد مراکز رشد برای حمایت از کارآفرینان فناور، در قالب استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان، حدود یک دهه سپری شده است، اطلاعات چندانی دربارة کارآفرینان فناور، کارآفرینی فناورانه، کسب و کارهای جدید فناورمحور یا همان شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور وجود ندارد. در این پژوهش، الگوی کارآفرینی فناورانه در شرکت‌های دانش‌بنیانِ مستقر در پارک‌های علم و فناوری در سطح ملی بررسی و مطالعه شده است. روش تحقیق در این مطالعهْ روش کیفی است مبتنی بر مصاحبه‌های اکتشافی و برگزاری گروه‌های کانونی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting a Model of Technological Entrepreneurship in Knowledge-Based Entreprises in Science and Technology Parks: a Qualitative Approach

نویسندگان [English]

  • Ghasem Ramezanpour Nargesi 1
  • Gholam Reza Taleghani 2
  • Somaye Ramezanpour Nargesi 3
  • Ali Ghafary 4
1 Assistant Prof., Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST), Iran
2 Associate Prof, Faculty of Management, University of Tehran, Iran
3 Msc. Student, MBA, Amir Kabir University, Tehran, Iran
4 Msc. Student, MBA, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Rapid changes in science and technology have made the uncertainty a distinctive feature of our environment. The main reason for such changes is technology, and entrepreneurs are the technology creators. In our country, technological entrepreneurship, which in most authorities’ opinion is the key to technological and economic development, has not been explored so far. Although nearly a decade has passed since the establishment of science parks, and less than a decade has passed since the establishment of incubators to support technological entrepreneurs in the form of knowledge-based enterprises, little information exists on technological entrepreneurs, technological entrepreneurship, and new technology-based businesses or knowledge-based enterprises in the country. In this study, the model of technological entrepreneurship in knowledge-based firms in science and technology parks at national level has been examined. The research methodology is qualitative, including interviews and focus groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • knowledge-based entreprise
  • science and technology parks
  • Technological Entrepreneurship