دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، دی 1392، صفحه 1-200 
تحلیل گفتمانی امر اخلاقی در سیاستگذاری حکومت الکترونیکی ایران

صفحه 79-100

10.22059/jipa.2013.50389

امیرحسین خالقی؛ علی اصغر پورعزت؛ فرهاد رهبر؛ سید سپهر قاضی نوری