بررسی رابطة میان فرسودگی شغلی، رفتار شهروندی سازمانی، جو سازمانی و فرهنگ سازمانی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس‌ارشد مدیریت اجرایی، سازمان مدیریت صنعتی، تهران، ایران

2 کارشناس‌ارشد مدیریت صنعتی، مدرس دانشگاه علوم انتظامی، تهران، ایران

3 استادیار دانشگاه علوم انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی ارتباط میان فرسودگی شغلی، رفتار شهروندی سازمانی، جو سازمانی و فرهنگ سازمانی است. ارزیابی رابطة میان هر یک از متغیرهای مذکور را می‌توان به نوعی مسئلة تصمیم‌گیری نیز تلقی کرد که در آن تعاملات روش‌مند میان متغیرها موجب برقراری روابط درونی می‌گردد. در این راستا، می‌توان از روش آزمایشگاه ارزیابی و آزمون تصمیم‌گیری (دیمتل) برای استخراج روابط علّی میان متغیرها استفاده کرد و از آن علاوه بر تعیین روابط میان متغیرها، برای مدیریت وابستگی‌های درونی در مجموعه‌ای از متغیرها نیز بهره برد. در این تحقیق، با استفاده از نظر ده کارشناس و خبرة مدیریت منابع انسانی در شرکت ایران خودرو دیزل رابطة میان متغیرهای مذکور بررسی شد. نتایج حاصل از یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که فرسودگی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و جو سازمانی،‌ جو سازمانی بر فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی، فرهنگ سازمانی بر فرسودگی شغلی، رفتار شهروندی سازمانی و جو سازمانی تأثیرگذارند. از طرف دیگر، رفتار شهروندی سازمانی تأثیرپذیرترین و فرهنگ سازمانی تأثیرگذارترین متغیرهایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of relationship between Job fatigue,Organizational citizenship Behavior and Organizational Atmosphere

نویسندگان [English]

  • Reza Aghaee 1
  • Milad Aghaee 2
  • Asghar Aghaee 3
1 MSC student of executive master of business administration,industrial management institute Tehran, Iran
2 MSC of industrial management, teacher of police university, Tehran, Iran.
3 Assistant professor of police university, system management, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This study aims to consider the relationships between job fatigue, organizational citizenship behavior and organizational atmosphere. The evaluation of each variable is a kind of decision making problem which has systematic transaction between variables. So, Decision making trial and evaluation laboratory (DEMATEL) is suitable for defining the cause and effect relationships between variables. We can use this method as a way for managing interdependencies in a set of variable. This study has applied the ideas of 10 experts and specialist of human resource management in Iran-Khodro Diesel. The results showed that job fatigue effects on organizational citizenship and organizational atmosphere, organizational atmosphere effects on job fatigue and organizational citizenship behavior, organizational culture effects on job fatigue, organizational citizenship behavior and organizational atmosphere. On the other hand, organizational citizenship behavior is the most impressible and organizational culture is the most effective variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • job fatigue
  • organizational atmosphere
  • Organizational Citizenship Behavior