بررسی عوامل مؤثر در تعلق خاطر کاری پرستاری در بیمارستان چشم پزشکی فارابی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

2 استاد دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

تعلق خاطر کاری، علایق فرد و تمایل او به انجام وظایف و ماندگاری در سازمان است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف تبیین عوامل مؤثر بر تعلق خاطر کاری پرستاری در بیمارستان چشم پزشکی فارابی تهران انجام شده است. در این پژوهش توصیفی- همبستگی، 103 پرستار شاغلدر بیمارستان چشم پزشکی فارابی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران، به روش نمونه‌گیریتصادفی انتخاب و بررسی شدند. برای اندازه‌گیری تعلق خاطر کاری از پرسشنامة هفده گویه‌ای UWES شافلی و بکر (2003) استفاده شد که عیسی‌خانی و همکاران (1391) بومی کرده‌اند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. برای بررسی مشخصات جمعیت‌شناختی پاسخ‌دهندگان از آمار توصیفی، و برای تحلیل داده‌ها و آزمون فرض از روش‌های آمار استنباطی استفاده شده است. در ضمن، نرم‌افزار استفاده شده برای تحلیل داده‌ها نسخة 16 SPSS بود. در این بررسی، نمونة آماری در دامنۀ سنی 22 تا 56 سال و دارای سابقة کاری 7 ماه تا 30 سال بودند. همچنین، مطالعة ما نشان می‌دهد هر سه شاخص به‌طور مثبت بر تعلق خاطر کاری تأثیرگذارند و از نظر رتبه منابع شخصی بیشتر از دو منبع دیگر یعنی شغلی و سازمانی تأثیر‌گذار بوده‌اند. کارکنان علاقه‌مند شغل، انرژی بسیار زیادی داشتند و برای انجام وظایف شغلی خود، شور و اشتیاق کافی دارند.بیمارستان‌ها نیز همانند همة سازمان‌های دیگر، اگر دلبستگی شغلی را پرورش ‌دهند و کارکنان را در سود و منفعت سازمان سهیم ‌کنند، موفق‌تر خواهند بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Effective Factors on Employee Engagement of Nurses in Farabi Eye Hospital affiliated to Tehran University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Babaei Khalaji 1
  • Seyed Ali Akbar Ahmadi 2
  • Mahdi Shahbazi 3
1 MSc.Student of public administration, Payam Nour University of Tehran, Tehran, Iran
2 Prof. Ph.D of public administration, Payam Nour University of Tehran, Tehran, Iran
3 Ph.D. student in human resource management university of Tehran science and research, Tehran, Iran
چکیده [English]

Work engagement is defined as a positive, fulfilling, work-related state of mind that is characterized by vigor, dedication, and absorption. Vigor is characterized by high levels of energy and mental resilience while working, the willingness to invest effort in one’s work, and persistence even in the face of difficulties; dedication by being strongly involved in one's work, and experiencing a sense of significance, enthusiasm, inspiration, pride, and challenge; and absorption by being fully concentrated and happily engrossed in one’s work, whereby time passes quickly and one has difficulties with detaching oneself from work In this regard, the present study aims to explain the Effective factors on job engagement of nurses of the Farabi Eye Hospital. In this descriptive - correlation, 103 nurses employed at Farabi Eye Hospital, were randomly selected. UWES questionnaire Shavfly and Becker (2003) by aboriginal of Esakhany and colleagues (1391) has been used to measure the work engagement. Also, SPSS 16 software was used for data analysis. In this study, the sample age range 22 years to 56 years and 7 months to 30 years are having career. The study shows that all three indicators are positively influencing the work engagement. In terms of ranking, personal resources have influenced more job resources and organizational resources. Hospitals, like all other organizations, if foster job and their share of the profits, they will be more successful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eye Hospital
  • TEHRAN
  • work engagement of nurses