بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت‌ اجتماعی در شرکت خودروسازی سایپا

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت MBA، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

چکیده

سازمان‌ها از اجزای مهم و بنیادین پیکرة جامعة امروزی‌اند و به دلیل رشد و توسعة نقش آن‌ها در جامعه، مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها اهمیت روز‌افزونی یافته است. هدف از این پژوهش بررسی میزان تأثیر مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی دنیسون بر ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها در شرکت خودروسازی سایپاست. در فرایند پژوهش 127 پرسشنامه جمع‌آوری شد که روایی آن از طریق پانل صاحب‌نظران (خبرگان و نخبگان) و پایایی آن با آلفای کرونباخ 971/0 تأیید شد. در تحلیل نتایج حاصل از داده‌ها، ابتدا وضعیت فرهنگ سازمانی شرکت سایپا با استفاده از آزمون t سنجیده و در نهایت با استفاده از آزمون تحلیل مسیر، فرضیه‌های تحقیق بررسی شد. نتایج بیانگر فرهنگ سازمانی بالاتر از حد متوسط شرکت خودروسازی سایپا و برآورد میزان تأثیر بسزای فرهنگ سازمانی آن بر مسئولیت اجتماعی این شرکت است. در این خصوص پیشنهاد می‌شود مسئولان و مدیران سازمان‌ها جهت ایجاد محیط رقابتی سالم برای کسب درآمد بیشتر و به دور از تخلفات قانونی و اخلاقی به ارتقای ابعاد مختلف فرهنگ در درون سازمان خود بپردازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation on Organizational Culture Effectiveness on Corporate Social Responsibility in Saypa Company

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Daraei 1
  • Elahe Parsaamal 2
1 Assistant Prof., State Management, payame nour University, Tehran, Iran
2 MSc., MBA , payame nour University , Tehran, Iran
چکیده [English]

Corporates are the important and fundamental components of modern societies. Due to improving and developing their performance in society, the significance of corporate social responsibility is increasing from day to day. The aim of this study is to investigate the amount of influence of organizational culture factors (based on Denison model) on elements of CSR in Saypa company. 127 questionnaires were gathered which its validity was confirmed by the experts and elite universities and its reliability was approved via Cronbach’s alpha of 0.971. When analyzing results of questionnaires, at first the circumstance of organizational culture in Saypa company was evaluated then research hypothesizes were validated by path analysis. Results indicate that Saypa’s organizational culture is more than the medium rate and the amount of organizational culture’s effect on CSR is considerable. It’s strictly recommended that for preparing healthy competitive environment without infractions of the rules and ethics, for earning more money, managers improve OC factors in their companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate social responsibility
  • Denison model
  • Organizational Culture
  • Saypa company