طراحی و تبیین مدل شایستگی‌های مدیران پروژه‌های ملی کشور با تمرکز بر ریسک

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، ایران.

2 استاد اقتصاد، دانشکدة اقتصاد، دانشگاه تهران، ایران.

3 کاندیدای دکتری مدیریت، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

هر ساله به منظور تحقق بخشیدن به اهداف برنامة پنج‌سالة توسعة عمرانی کشور، بخش بزرگی از اعتبارات و منابع مالی کشور صرف سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ملی می‌شود، در حالی که عموم پروژه‌های ملی با تأخیر زیادی مواجه‌اند. اهداف اساسی از انجام پژوهش عبارت است از طراحی و تبیین مدل شایستگی‌های مدیران پروژه‌های ملی با تمرکز بر ریسک شامل شناسایی، همگرا کردن، بررسی تأثیرگذاری و تأثیر‌پذیری و اولویت‌بندی شایستگی‌های مدیران پروژه‌های ملی و نیز انتخاب گزینة برتر مدیر شایستة پروژة ملی، همچنین شامل شناسایی، همگرا کردن، بررسی تأثیرگذاری و تأثیر‌پذیری، اولویت‌بندی، تخصیص و پاسخ به ریسک‌های پروژه‌های ملی. با انجام این تحقیق، هجده مدل‌ مفهومی و یازده مدل ‌تفضیلی شایستگی‌های مدیران عالی (معاون وزیر)، مدیران میانی (مدیرکل مناطق کشوری) و مدیران عملیاتی (رئیس حوزة استانی) پروژه‌های ملی با تمرکز بر منشأ ریسک ارکان پروژه (کارفرما، پیمانکاران و مهندسان مشاور) به کمک پنج مدل ریاضی- رایانشی با رویکردهای قطعی و فازی به طور مناسب طراحی شد و به نحو مطلوبی توسعه و شبیه‌سازی گشت و در اختیار بهره‌برداران یا توسعه‌دهندگان مدل قرارگرفت. در این مقاله به یافته‌های حاصل از طراحی مدل همگرا نمودن نظر صاحب‌نظران فنی– اجرایی در خصوص معیارهای شایستگی مدیران پروژه‌های ملی، رتبه‌بندی ریسک‌ها و ارائة پیشنهادها بر مبنای یافته‌ها بسنده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and Explanaion of National Projects Managers’ Competencies, Focusing on Risk

نویسندگان [English]

  • Mohammad Saeed Taslimi 1
  • Reza Raee 1
  • Asadollah Farzinvash 2
  • Mickel Barghi 3
1 Prof., Faculty of Managment , University of Tehran, Tehran, Iran
2 Prof., Faculty of Economic, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Ph.D. Student, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Every year, for realizing the goals of five-year state civil development plan, a great part of state credits and financial resources are spent for investment in national projects, whilst most of national projects are performed with considerable delay. Essential objectives of applying this research is design and explanaion of national projects managers’ competencies model, focusing on risk that inlcudes identification, converging, survey of influencing and impressibility and prioritization of national projects managers’ competencies and selecting the best competent national project manager, as well as identification, converging, survey of influencing and impressibility, prioritization, allocation and response to national projects risk. Upon applying this research, eighteen conceptual models and eleven detailed models of top managers’ (deputy minister), middle managers’ (state regional director general), and operational managers’ (head of provincial district) competencies in national projects, focusing on risk related to project principles (employer, contractor and consultant engineers) are designed, developed and simulated appropriately aiding five computer-mathematical models with crisp and fuzzy approaches and provided to the utilizers or developers of model. In this paper, we only refer to the results of technical-executive experts’ opinions converging model in relation to national projects managers’ competencies, risks rating and presentation of suggestions based on results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy Delphi
  • fuzzy group DEMATEL
  • fuzzy group AHP
  • fuzzy group TOPSIS
  • project manager competence
  • Project Risk Management