دوره و شماره: دوره 5، شماره 13، اردیبهشت 1392، صفحه 1-166 
ارائه مدل رهبری معنوی در نظام اداری ایران

صفحه 21-40

10.22059/jipa.2013.35546

سیدمهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ محمود البرزی؛ حسین کاظمی