معرفی نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر نقشة راهبردی (مطالعة موردی: روزنامة همشهری)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و مدیر گروه مدیریت رسانة دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار و مدیر گروه مدیریت ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 مدیرکل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت رسانة دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران

چکیده

موفقیت سازمان‌ها در گرو برنامه‌ریزی است. امروزه این مهم در فرایندی چندمرحله‌ای نظیر تعریف چشم‌انداز، تدوین راهبرد‌ها، اجرا، ارزیابی عملکرد و تحلیل اطلاعات و برنامه‌ریزی جهت بهبود صورت می‌پذیرد. تعریف و تدوین اهداف از یک‌سو و اجرا و ارزیابی عملکرد از سویی دیگر مهم‌ترین چالش مدیران ارشد امروزی است، چرا که گستردگی سازمان‌هایی نظیر روزنامة همشهری انعطاف‌پذیری در مدیریت را کاهش و عواقب اشتباهات مدیریتی را سنگین و جبران‌ناپذیر کرده ‌است. به همین دلیل است که سازمان‌ها با بهره‌گیری از مدل‌های متوازن همچون کارت امتیازی متوازن اجرای راهبرد‌ها را در وجوه مختلف دنبال و بر عملکرد راهبردی خود مدیریت می‌کنند. در این راستا، توصیف دقیق راهبرد‌ها و اهداف کلان در جهت گسترش هر چه بیشتر آن‌ها در سازمان ضرورتی است که در کارت امتیازی متوازن با ترسیم نقشة راهبردی محقق می‌گردد. لذا، در این مقاله با به‌کارگیری نقشة راهبردی که شالوده‌ای برای ارزیابی عملکرد است الگوریتمی غیرخطی و فازی تعریف شد که توانست نظامی کاملاً موزون را جهت ارزیابی عملکرد در راستای اهداف روزنامة همشهری طراحی کند. نتایج نشان داد خروجی‌های نظام طراحی شده برای کارکنان سازمان ملموس‌تر بود و نتایج را نیز مدیران روزنامة همشهری تأیید کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Introduction of an Appraisal System’s Performance based on a Strategic Map (Case Study: Hamshahri newspaper)

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Farhangi 1
  • Mohammad Soltani Far 2
  • Ali Asghar Mahaki 3
  • Abolfazi Danaei 4
1 Prof. Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Prof., Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Prof of Iranian Research Institute for Information Science and Technology (Irandoc), Tehran, Iran.
4 Ph.D. Student of Media Management Department, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Organizations’ success depends on planning. Today, this task is
carried out through a multi-stage process such as defining outlook, devising
strategies, implementation, performance evaluation, and data analysis and
planning for improvement. On one hand, defining and devising goals, and on
the other hand, implementation and performance evaluation have become the
main challenges of top managements. For the broadness of such
organizations as Hamshahri newspaper, decreases the flexibility of managers
and makes the consequences of management’s mistakes, heavy and
irremediable. Based on this, by using balanced models such as Balanced
Scorecard (BSC), organizations pursue strategies’ implementation in
different aspects and manage their strategic performance. In doing so, precise
determination of strategies and general goals in further promoting them
throughout an organization is necessary, which could be realized in BSC by
developing a strategy map. Therefore, in this study, using the strategy map as
a basis for performance evaluation, a non-linear and fuzzy algorithm is
defined which was able to design a fully balanced system for performance
evaluation in line with Hamshahri newspaper’s goals. The results showed
that the designed system outputs are more tangible for the organization’s
personnel and the results are accepted by the Hamshari newspaper’s
managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • balanced scorecard
  • Fuzzy AHP
  • Fuzzy DEMATEL
  • strategy map