رابطة بین سبک های رهبری، سلامت سازمانی و اجحاف (مطالعة موردی: راه آهن جمهوری اسلامی ایران)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز، تهران، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف تعیین رابطة بین سبک های رهبری، سلامت سازمانی و اجحاف
در راه آهن جمهوری اسلامی ایران انجام گرفت. جامعة آماری تحقیق تمامی کارکنانی بودند که
در شرکت راه آهن در سال 1391 ، در سه معاونت این سازمان پست غیرمدیریتی داشتند . با
استفاده از روش نمونه برداری متناسب طبقه ای، 235 نفر نمونه برگزیده شدند. داده های تحقیق
با پرسشنامه جمع آوری شد. تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی، از حیث ماهیت و فرضیه های
تحقیق از نوع توصیفی  پیمایشی و از حیث ارتباط بین متغیرهای تحقیق از نوع همبستگی و
به طور مشخص مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است. یافته های تحقیق حاکی از رابطة
معنا دار بین سبک های رهبری، سلامت سازمانی و اجحاف در محی ط کار است. پیشنهاد اصلی
این تحقیق بهبود رفتارهای مدیریتی به منظور ب هکار بردن سبک رهبری مناسب جهت ایجاد
سازمانی سالم و در نتیجه حل مشکل اجحاف است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Surveying the Relationships between Leadership Styles, Organizational Health and Bullying (Case study: Islamic Republic of Iran Railway)

نویسندگان [English]

  • Dariush Gholamzadeh 1
  • Azadeh Tahvildar Khazaneh 2
1 Associate Prof., Faculty of Management, Central Tehran Branch Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 MSc., MBA, Central Tehran Branch Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to survey the relationships
between leadership styles, organizational health and bullying in
Islamic Republic of Iran Railway Company. This study is conducted
on 235 non-managerial employees who were working in three
departments of Iran Railway Company in May 2012. For this purpose
used stratified random sampling method and data being gathered via
questionnaire. The design of this study in relation to its target
categorized as applied research, according to its nature is a descriptive
survey research and from the perspective of the relationships between
variables is a correlation research and for this purpose used structural
equation modeling (SEM). The results showed significant relationship
between leadership styles, organizational health and workplace
bullying. The main recommendation of this study is to suggest the
effective leadership behaviours to induce appropriate leadership style
to have a healthy organization and thus prevent workplace bullying.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bullying
  • Laissez-Fair Leadership
  • Organizational health
  • Transactional Leadership
  • Transformational Leadership