سازوکارهای تأثیرگذار بر رفتار کارآفرینانة کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهرم

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 . دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی سازوکارهای تأثیرگذار بر رفتار کارآفرینانة کارکنان در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهرم انجام گرفته است. تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است و به روش پیمایشی انجام شد. جامعة آماری 102 کارشناس ستادی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهرم بودند که با استفاده از روش سرشماری مطالعه شدند. در نهایت 92 پرسشنامه جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شد. ابزار گردآوری داده‌‌ها پرسشنامه‌ای بود که روایی آن با کسب نظرهای استادان گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهرم به دست آمد. مقدار ضریب پایایی پرسشنامه پس از انجام پیش‌آزمون بین 71/0 تا 89/0 به دست آمد. نتایج حاصل از همبستگی بین متغیرها، ارتباط مثبت و معناداری را بین متغیر رفتار کارآفرینانة کارکنان با متغیرهای دریافت حمایت سازمانی، رفتار شبکه‌سازی و هوش هیجانی نشان داد. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون سه متغیر دریافت حمایت سازمانی، رفتار شبکه‌سازی و هوش هیجانی در مجموع قادرند حدود 48 درصد تغییرات در متغیر وابستة رفتار کارآفرینانة کارکنان را تبیین کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Mechanisms Effect on Employees’ Entrepreneurial Behavior in Jihad-e- Keshavarzi Management of Jahrom Count

نویسندگان [English]

  • Mahdi Rahmanian Koushkaki 1
  • Enayat Abbasi 2
1 Ph.D. Student of Geography and Rural Planning, Science and Research Branch of Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Agricultural Education, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the mechanisms effect on entrepreneurial behavior of employees in Jihad-e Keshavarzi management of Jahrom County, Shiraz, Iran. The research method was descriptive- correlation and survey method was used. The statistical population consisted of all expert staff in the Jihad-e- Keshavarzi management of Jahrom County (N=102) which were studied using census method. Finally, 92 questionnaires were collected and analyzed. Data were collected using questionnaire, which was validated by a panel of experts in the department of Agricultural Extension and Education of Tarbiat Modares University and Jihad-e- Keshvarzi management of Jahrom County. The reliability of the questionnaire was calculated for different parts of the questionnaire in pilot test stage ranging from 0.71 to 0.89. The research results indicated that there are positive and significant relationships between Perceived Organizational Support (POS), Networking Behavior (NB) and Emotional Intelligence (EI) with the employee’s entrepreneurial behavior. In addition, based on regression analysis, three variable including POS, NB and EI, explained 47.9 percent (R2=0.479) of the variance of entrepreneurial behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • Entrepreneurial behavior
  • Jahrom County
  • networking Behavior
  • Perceived organizational support