بررسی وضعیت عوامل فرهنگی مؤثر بر مدیریت توسعة پایدار شهر تهران

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، ایران

2 دکتری مدیریت شهری، دانشگاه کیوتو، ژاپن

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد MBA، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق عوامل فرهنگی مؤثر بر مدیریت توسعة پایدار در شهر تهران بررسی شده است. به این منظور ابتدا مفاهیم کلیدی تحقیق از ابعاد مختلف بررسی شد که عبارت‌اند از فرهنگ، توسعه، توسعة پایدار، مدیریت توسعة پایدار و مدیریت شهری. در مرحلة بعد، مطالعات تطبیقی به منظور بررسی تجارب توسعة فرهنگی در کشورها و مدل‌های موجود مدیریت توسعة پایدار دربردارندة فرهنگ، انجام شده است. سپس، بر اساس آن شاخص‌ها فرضیه‌های اصلی و فرعی تحقیق بازتعریف و پرسشنامه‌ای تهیه شد و روایی و پایایی آن به تأیید رسید. جهت بررسی فرضیه‌های تحقیق از آزمون میانگین تک‌نمونه‌ای (تی تست) و جهت رتبه‌بندی مؤلفه‌های فرهنگی مؤثر بر توسعة پایدار از آزمون ناپارامتریک فریدمن استفاده شد. در نهایت، فرضیة اصلی و هفت فرضیة فرعی به اثبات رسید و عوامل مؤثر نیز اولویت‌بندی شد. بر این اساس، مجموع مؤلفه‌های فرهنگی بر توسعة پایدار شهر تهران مؤثرند و هویت، همبستگی اجتماعی و بازده اقتصادی فرهنگ از عوامل مؤثر بر توسعة اقتصادی و اجتماعی‌اند ولی درگیری و اشتغال در امور فرهنگی عامل توسعة اقتصادی شهر تهران نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Effective Cultural Factorson Sustainable Management of Tehran

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Amiri 1
  • Majid Rahmanian 2
  • Ali Ghaffri 3
1 Associate Prof.University of Tehran, Management college, Tehran, Iran
2 Ph.D. in Urban Management, Kyoto University, Japan
3 MSc. Student in MBA, University of Tehran
چکیده [English]

In this research the effective cultural elements on sustainable development in city of Tehran has been studied. So, at first, the key issues of research has been defined and studied from different dimensions. In the next step for studying cultural development in countries and the available models of sustainable development including culture, benchmarking has been done. Roles and goals of urban management in Tehran and its cultural missions has been considered at the next step and then according to the studies, research model and indicatorsto evaluate effective cultural elements has been developed and finally according those indicators, main and relevant hypothesis of research has been developed and a questionnaire has been made which its validity and reliability has been verified. The random sampling has been done from the reference group of people of Tehran. For examining the hypothesis T test has been used and for ranking the cultural parameters Friedman Test has been used, based on them the main hypothesis and 7 relevant have been verified and the effective elements have been ranked. As the main results the total cultural elements are effective on sustainable development of Tehran and identity, social cohesion and economic output of culture are related effectively to the social and economic development of Tehran, meanwhile engagement in cultural affairs is not related to the social and economic development of Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • sustainabl ecities
  • Sustainable Development
  • Urban Management