دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، 1398 
1. الگوی نقش و ساختار حکمروایی محلی در نظام مدیریتی ایران

صفحه 179-202

غلامرضا کاظمیان؛ وجه‎اله قربانی‎زاده؛ رضا واعظی؛ مرضیه شاه‎محمّدی


2. ارائه الگوی توسعه‌ مرحله‌‌ای حکمرانی شبکه‌ای با استفاده از رویکرد فراترکیب

صفحه 203-230

عادله دقتی؛ نورمحمد یعقوبی؛ امین رضا کمالیان؛ مسعود دهقانی


6. طراحی مدل آشفتگی ـ پویایی توسعه بهره‌وری منابع انسانی صنعت نفت ایران

صفحه 309-338

محمدرضا مهرگان؛ مهناز حسین زاده؛ نیما ربیعی سروندی