بررسی تأثیر رفتارهای مخرب نظارتی بر تسهیم دانش با توجه به نقش میانجی خستگی عاطفی و نقش تعدیلی عدالت سازمانی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، آموزش عالی عطار، مشهد، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، آموزش عالی عطار، مشهد، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از اجرای این پژوهش بررسی تأثیر رفتارهای مخرب نظارتی بر تسهیم دانش با توجه به نقش میانجی خستگی عاطفی و نقش تعدیلی عدالت سازمانی در میان کارکنان شرکت برق در شهرستان مشهد است.
روش: پژوهش پیش­ رو از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع پژوهش‌های توصیفی ـ پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان شرکت برق شهرستان مشهد هستند. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، پرسش‌نامه‌های استانداردی بین 150 نفر از کارکنان توزیع شد. روایی و پایایی پرسش‌نامه‌ها به‌ترتیب از طریق تحلیل عاملی تأییدی و ضریب آلفای کرونباخ به تأیید رسید و به‌منظور تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار اسمارت پی.ال.اس استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد، رفتارهای مخرب نظارتی بر خستگی عاطفی اثر مثبت (537/10 = t) و بر تسهیم دانش اثری منفی (164/4= t) دارد و خستگی عاطفی نیز بر تسهیم دانش اثر منفی (202/3 = t) می‎گذاد. همچنین یافته‌های پژوهش حاکی از آن بود که خستگی عاطفی تأثیر رفتارهای مخرب نظارتی بر تسهیم دانش را میانجی‌گری می‌کند (059/3= z) و علاوه بر این نیز، عدالت سازمانی تأثیر رفتار مخرب نظارتی بر تسهیم دانش را تعدیل می‌کند (231/2= t).
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش بر این موضوع تأکید می‎کند که بسیاری از شرکت‎ها همواره سیاست‌ها و رویه‌هایی برای الهام‌بخشیدن به کارکنان به‌منظور به اشتراک‌گذاشتن دانش داشته‌اند، برای مثال از طریق توسعه فرهنگ اشتراک دانش یا اقدامات سخت‌افزاری مدیریت دانش، اما تا زمانی که رفتارهای نظارتی سرپرست، مخرب و نا‎صحیح باشد، این رویه‌ها و سیاست‌ها به نتیجه نخواهد رسید. بنابراین سازمان‌ها باید از اهمیت و عواقب مضر رفتارهای نظارتی مخرب که می‎تواند کارکنان را از ایجاد روابط با کیفیت با سرپرستان و به اشتراک گذاشتن دانش منع کند، آگاه باشند و همواره علت بروز این رفتارها را از سوی سرپرستان پیگیری کنند و با اجرای پیشنهادهایی که در این پژوهش به آن‎ها اشاره شده است، به تسهیم دانش کمک کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Destructive Supervisory Behaviors on Knowledge Sharing on the Role of Mediator of Emotional Exhaustion and the Moderating Role of Organizational Justice

نویسندگان [English]

  • Atieh Sabzi 1
  • Usef Ramezani 2
  • Atefeh sajjad 3
1 MSc., Department of Business Management, Attar Institute of Higher Education of Mashhad, Iran
2 Assistant Prof., Department of Management, Attar Institute of Higher Education, Mashhad, Ira
3 Ph.D. Candidate, Department of Public Administration, Faculty of management, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective:To investigate the effect of supervisory destructive behaviors on knowledge sharing concerning the mediating role of emotional exhaustion and the moderating role of organizational justice among the employees of the power company in Mashhad.
Methods: The following research is a descriptive-survey methodologically and applied research in terms of purpose. The statistical population of this research was the 150 employees of the Mashhad city power company who were selected by simple random sampling method. To collect the data, a questionnaire was used and SPSS and Smart-PLS were used to analyze the information for testing hypotheses.
Results: Supervisory destructive behaviors have a positive effect on emotional exhaustion (t=10.357) and negative effect on knowledge sharing (t=4.164) and emotional exhaustion on knowledge sharing (t=3.202). It has also been found that emotional exhaustion mediates the effect of supervisory destructive behaviors on knowledge sharing (z=3.059) and organizational justice moderates the effect of supervisory destructive behaviors on knowledge sharing (T=2.231).
Conclusion: The results of this research emphasize that although many companies always have policies and procedures to inspire employees to share knowledge, for example, through developing a knowledge-sharing culture or knowledge management tools, all of these procedures and policies will fail as long as supervisory behavior is destructive and inaccurate. Therefore, organizations should be aware of the importance and consequences of destructive supervisory behaviors that can prevent employees from establishing quality relationships with supervisors and sharing knowledge.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Destructive supervisory behaviors
  • knowledge sharing
  • Emotional
  • Organizational Justice
اندکازلکی، مهری (1390). رابطه عدالت سازمانی با ابهام و تعارض نقش و فرسودگی شغلی کارکنان بیمارستان‌های اهواز. پایان­نامه کارشناسی ارشد گرایش صنعتی و سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم تربیتی ـ گروه روان‌شناسی، واحد مرودشت.
گل‌پرور، محسن؛ کرمی، مهرانگیز؛ جوادیان، زهرا (1390). بی‌عدالتی سازمانی ادراک‌شده و رفتارهای مخرب، رویکرد شناخت مرجع. پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی، 1(2)، 44- 67.  
مرزوقی، رحمت اله؛ حیدری، الهام (1394). سنجش روابط علی تخطی نظارتی، ادراک از عدالت سازمانی و رفتار تسهیم دانش (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز)، فصل‌نامه مدیریت سلامت، 19(64)، 107-126.
مشیری، کیوان؛ آقایی، نجف؛ پورسلطانی زرندی، حسین؛ قربانی، مهدی (1391). ارتباط بین عدالت سازمانی ادراک‌شده با فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، فصل‌نامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 4(7)، 65- 77.  
هومن، حیدرعلی (1393). مدل­یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم­افزار لیزرل (با اصلاحات). (چاپ ششم)، تهران: انتشارات سمت.
 
References
Almeida, M.V., Soares, A.L. (2014). Knowledge sharing in project-based organizations: Overcoming the informational limbo. International Journal of Information Management, 34(6), 770 – 779.
Andkazolki, M. (2011). The relationship of organizational justice with ambiguity and conflict of role and burnout among Ahwaz hospitals staff. M.A. Thesis, industrial and organizational field, Islamic Azad University, Faculty of Educative Sciences - Department of Psychology, Marvdasht. (in Persian)
Arechaederra, D. P., Briones, E., Lind, A., Ortiz, L. G. (2014). Perceived organizational justice in care services: creation and multi-sample validation of a measure. Social Science & Medicine, 102, 26-32.
Aryee, S., Sun, L. Y., Chen, Z. X., & Debrah, Y. A. (2008). Abusive supervision and contextual performance: The mediating role of emotional exhaustion and the moderating role of work unit structure. Management and Organization Review, 4(3), 393-411.
Cabrera, A., Collins, W. C., & Salgado, J. F. (2006). Determinants of individual engagement in knowledge sharing. International Journal of Human Resource Management, 17(2), 245–264.
Cole, M. S., Bernerth, J. B., Walter, F., & Holt, D. T. (2010). Organizational justice and individuals' withdrawal: Unlocking the influence of emotional exhaustion. Journal of Management Studies, 47(3), 367–390.
Colquitt, J. A. (2001). On the dimensionality of organizational justice: A construct validation of a measure. Journal of Applied Psychology, 86(3), 356–400.
Fried, A. L., & Fisher, C. B. (2016). Moral stress and job burnout among frontline staff conducting clinical research on affective and anxiety disorders. Professional Psychology: Research and Practice, 47(3), 171-180.
Godden, J. (2012). BASW/CoSW England research on supervision in social work, with particular reference to supervision practice in multidisciplinary teams: England Document. Birmingham: BASW/CoSW.
Golparvar, M., Karami, M., & Javadian, Z. (2011). Perceived organizational injustice and malicious behaviors, reference recognition approach. Journal of Social Psychology Research, 1 (2), 21-32. (in Persian)
Harris, K. J., Kacmar, K. M., & Zivnuska, S. (2007). An investigation of abusive supervision as a predictor of performance and the meaning of work as a moderator of the relationship. The Leadership Quarterly, 18(3), 252–263.
Kim, S. L., Lee, S., Park, E., & Yun, S. (2015). Knowledge sharing, work–family conflict and supervisor support: Investigating a three-way effect. The International Journal of Human Resource Management, 26(19), 2434–2452.
Lavelle, J. J., Rupp, D. E., & Brockner, J. (2007). Taking a multifoci approach to the study of justice, social exchange, and citizenship behavior: The target similarity model. Journal of Management, 33(6), 841–866.
Lee, S., Kim, S.L., Yun, S. (2017). A moderated mediation model of the relationship between abusive supervision and knowledge sharing. The Leadership Quarterly, Available online 12 September 2017.
Marzoughi, R.A. & Heydari, E. (2015). Evaluating the cause and effect relationships of regulatory oversight, perception of organizational justice and knowledge sharing behavior (case study of Shiraz University of Medical Sciences). Quarterly Journal of Health Management, 19(64), 102-114 (in Persian)
Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of Occupational Behavior, 2, 99–113.
Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job burnout. Annual Review of Psychology, 52(1), 397–422.
Moshiri, K., Aghaee, N., Poursoltani Zarandi, H. & Ghorbani, M. (2012). Relationship between perceived organizational justice with job burnout and the desire to quit staff of the general administration of sports and youth of Tehran province. Quarterly journal of research in sports management and motor behavior, 7(23), 65-77 (in Persian)
Nesheim, T., Gressgård, L. J. (2014). Knowledge sharing in a complex organization: Antecedents and safety Effects. Safety Science, 62(4), 28– 36.
Schepers, P., & Van den Berg, P. T. (2007). Social factors of work-environment creativity. Journal of Business and Psychology, 21(3), 407–428.
Srivastava, A., Bartol, K. M., & Locke, E. A. (2006). Empowering leadership in management teams: Effects on knowledge sharing, efficacy, and performance. Academy of Management Journal, 49(6), 1239–1251.
Tepper, B. J. (2000). Consequences of abusive supervision. Academy of Management Journal, 43(2), 178–190.
Tepper, B. J. (2007), Abusive supervision in work organizations: Review, synthesis, and directions for future research. Journal ofManagement, 33(3), 261–289.
Tepper, B. J., Moss, S. E., & Duffy, M. K. (2011). Predictors of abusive supervision: Supervisor perceptions of deep-level dissimilarity, relationship conflict, and subordinate performance. Academy of Management Journal, 54(2), 279–294
Wang, S., & Noe, R. A. (2010). Knowledge sharing: A review and directions for future research. Human Resource Management Review, 20(2), 115–131.
Wu, T. Y., & Hu, C. (2009). Abusive supervision and employee emotional exhaustion dispositional antecedents and boundaries. Group & Organization Management, 34(2), 143–169.
Xu, A. J., Loi, R., & Ngo, H. Y. (2016). Ethical leadership behavior and employee justice perceptions: The mediating role of trust in organization. Journal of BusinessEthics, 134(3), 493–504.
Yagil, D. (2006). The relationship of abusive and supportive workplace supervision to employee burnout and upward influence tactics. Journal of Emotional Abuse, 6(1), 49–65.